Banner Watamula

AA   AA  
       
 

Illuminati

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

De Orde der Illuminati – het echte desinformatie-vrije verhaal

Illuminati1

De uil van Pallas Athena, het echte symbool van de Illuminati.
De driehoek met alziend oog is nooit een Illuminati-symbool geweest.

Dat Hollywood één van de meest geraffineerde instrumenten is om desinformatie voor New World Order te ventileren, is al lang geen geheim meer. Een poosje geleden alweer werd Dan Brown’s ‘Engelen en Demonen’ verfilmd, waarin het publiek weer eens aan de beruchte Illuminati wordt herinnerd, althans aan een door Dan Brown zelf gepimpte fantasieversie ervan. Op het Internet krioelt het van de websites over complottheorie, die boven de werkelijke burger- & democratie ondermijnende denktanks, zoals Skull & Bones, de CFR en Bilderberg Conferenties, de mysterieuze Illuminati plaatsen als de ongrijpbare kwade genius achter de schermen. Hoogste tijd dus om de zaak een beetje te ontnuchteren inzake een nogal onhandige club idealisten, die de sixties tevergeefs probeerden te ontketenen in de 18de eeuw.

© Benjamin Adamah 2010-2017

Als we het leeuwendeel van alle complot- en alternatief nieuwspagina’s op het web moeten geloven, diverse bestsellers, tijdschriftartikelen en de films en computergames met Laura Croft, dan vormen de Illuminati dé task force achter zo’n beetje alle streken van de Duivel op Aarde. David Icke linkt ze in klinkklare fantasie aan heersers in het oude Egypte, veel politici krijgen het etiket Illuminaat opgeplakt (in plaats van Bilderberger) en het grootzegel van de VS op het 1-dollarbiljet is zogenaamd hun logo, waarbij het jaartal 1776 op de oprichting van de orde zou slaan, in plaats van op de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring.

Los van de mix fantasie, foute (tot ronduit belachelijke) bronraadpleging en historische beunhazerij, is de absurditeit bij dit alles dat het ideaal van Adam Weishaupt – de oprichter van de Illuminati – exact 180 graden tegenover het vestigen van een Orwelliaanse superstaat stond en dat complottheoretici bijna standaard bronnen aanhalen, die juist uit het contra-Verlichtingskamp, dus de kant van de repressie, afkomstig zijn.

Illuminati als perfecte bliksemafleider van veiligheidsdiensten

De bekendste bronnen in deze zijn John Robison en Abbé Barruel. En hen maar klakkeloos cut & pasten inzake de Illuminati, is net zo onzinnig als Donald Rumsfeld en Dick Cheney vragen om een eerlijk rapport te schrijven over aspartaam, 9/11 of Abu Graib. De jezuïet Barruel schreef nota bene zelfs de eerste aanzet voor de langstlopende false flag operatie uit de geschiedenis, die uiteindelijk via de Protocollen van Zion en Mein Kampf zou leiden tot de Holocaust. In zijn boek Im namen des Staates schrijft oud-Bondsminister Andreas von Bülow, dat de VS per jaar 33 miljard dollar uitgeven aan veiligheidsdiensten (CIA e.v.a.) en dat 95% van het werk van deze diensten bestaat uit het opzettelijk verspreiden van leugens (desinformatie) via de massamedia.

Wijlen oud-mainstream-journalist Udo Ulfkotte bevestigde dat ook alle Europese persbureaus, omroepen en kranten door de CIA zijn ingelijfd. Zie bijvoorbeeld zijn bestseller Gekochte Journalisten. Het is natuurlijk super als een heel legioen halve garen die te lui zijn serieuze bronnen te onderzoeken, de Illuminati-sticker overal op-flanst, want dan focust het alternatief nieuws en de “wakkere” social mediagebruiker zich niet op geldschepping – de in dat kader volslagen onzin van belasting, armoede en honger – niet op de EU-commissarissen die door niemand zijn gekozen, niet op de NATO en de economische oorlogen die de VS start, niet op de wapenhandel, maar wel op een waanbeeld van een genootschap dat juist was opgericht tegen staats- en kerk-desinformatie en tirannie en waarvan de leden al twee eeuwen dood zijn. Kortom, hoe vaker je de onzin over de Illuminati van David Icke en andere guru’s op social media cut & paste, hoe fijner de CIA en consorten dat vinden.

We beperken ons in dit artikel echter tot de Illuminati zelf, een 18de eeuwse groep Verlichtings-idealisten, die haar utopie van een wereld zonder feodale en klerikale onderdrukking vanaf 1 mei 1776 nogal improvisorisch probeerde gestalte te geven. De editor van sacred-texts.com, Bruno Hare, schreef terecht dat de Illuminati het onderling zo oneens waren dat ze waarschijnlijk niet eens een picknick hadden kunnen organiseren. En aldus veertien jaar na oprichting bij haar verbod in 1890, bestond de orde eigenlijk al niet meer, omdat ze vrijwel geheel uiteen was gevallen. Als referentie voor dit artikel zijn nu eens niet de mythische verzinsels gebruikt, maar naast de werken van Robison en Barruel, de nog steeds uiterst zeldzame documenten van de Beierse Illuminati zelf en diverse tijdgenoten, die zich pro ofwel contra over de ideeën van Weishaupt schriftelijk uitlieten.

Adam Weishaupt en zijn inspirator Christian Freiherr von Wollf

Illuminati2

Adam Weishaupt (1748-1830)
Weishaupt ziet op 6 februari 1748 te Ingolstadt het levenslicht als zoon van een professor Rechtswetenschap. Hij krijgt zijn eerste scholing aan het Ingelstadtse Jezuïeten Gymnasium, maar wordt al vroeg wees. Johann Adam Freiherr von Ickstatt, directeur en professor aan de Universiteit van Ingolstadt, bekommert zich om de 15-jarige Adam en maakt hem bekend met de filosofie van Christian von Wollf, die hem sterk en wezenlijk zal beïnvloeden. Christian Freiherr von Wolff leefde van 1697 tot 1754. Zijn filosofie is een systematische uiteenzetting van het rationalisme, waarin hij werd beïnvloed door Leibnitz, Descartes, Suarez en de Scholastiek van Thomas van Aquino, maar ook door de eerste ideeën die Europa uit China bereikten. Hij werd bijvoorbeeld door de Universiteit van Halle ontslagen na een toespraak over het confucianisme, waarin hij stelde dat kennis en gezag op het gebied van de ethiek niet verkregen hoeft te worden door christelijke openbaring, maar kan worden bereikt door rede. Wolff zocht naar een congruentie tussen het rationele verstand en de openbaring van de schepping, iets dat Theologia naturalis wordt genoemd – en tegenwoordig een ideologische verwantschap vindt in filosofen als Huston Smith, A.N. Whitehead en David Ray Griffin. Verder – en hierin komt meteen de invloed op Adam Weishaupt naar voren – was Christian von Wolff een aanhanger van het Platonische concept van een filosofen-koningschap, een filosofisch bestuur van de maatschappij, in plaats van een op willekeur en religieuze repressiepolitiek gefundeerd regiem van troon en altaar (koning en kerk).

Weishaupt en de Illuminati wilden de Verlichtingsidealen beschermen, voortzetten en realiseren middels een ‘Sittenregiment’, een Zedenregiem. Iets waar de samenleving vanzelf naar toe zou evolueren, als iedereen maar verlicht genoeg zou zijn en bevrijd van politiek correcte domheid en kerkelijke indoctrinaties. En in deze ambitie was hij niet uniek, want het was de kernmissie van alle Verlichtingsdenkers en de essentie van zijn tijdperk. Een tijdperk waarin dankzij de Franse Verlichtingidealisten Diderot en d’Alembert bijvoorbeeld de encyclopedie voor het eerst haar opgang maakte, de voorloper van het world wide web als vrij informatieplatform voor de burger.

Van Weishaupt is de meer utopische dan idealistische uitdrukking afkomstig: ”Wie dus algemene Verlichting verspreidt, verschaft juist daarmee wederkerige zekerheid, en algemene Verlichting en zekerheid maken dat vorsten en staten gemist kunnen worden. Waar heeft men ze anders voor nodig?” Dit citaat kan uiteraard heel makkelijk worden ge-misinterpreteerd door complottheoretici, die Weishaupt tot de oer-architect van de NWO-beweging willen kronen – door zijn afschafffing van staten klakkeloos uit dit verband te rukken en uit te leggen als het streven naar een alles en iedereen controlerende superstaat – maar nogmaals; Weishaupt wilde de macht juist aan de verlichte burger. Hij wilde zeker niet het despotisme van troon en altaar vervangen door iets dat veel erger is, zoals de Counsel on Foreign Relations, die al vanaf 1921 bezig is dit wel degelijk te realiseren en zelfs door het Rode Kruis bekritiseerd werd, vanwege haar advies om miljoenen te investeren in afschuwelijke microgolfwapens, gericht tegen burgers en demonstranten.

Samengevat is het dus exact het omgekeerde van wat de Illuminati aspireerden waarop het Ancien Regime van troon & altaar was gefundeerd en waar ook het ‘Nouveau Regime’ van New World Order-corporatocratiën & massamedia op drijft; namelijk een anti-verlichtingsbeleid van misformatie, waarheidverduistering die tot totale afhankelijkheid van de machthebbers en controle over de burger moet leiden.

Christian von Wolff 1697 - 1754
Adam Weishaupt’s belangrijkste invloed: de Verlichting-filosoof Freiherr Christian von Wolff (1697-1754)
De filosoof Wolff, de belangrijkste Duitse filosoof tussen Leibnitz en Kant, kreeg, lang voor Weishaupt en consorten hier berucht en beroemd om werden, gedonder met allerlei tegenstanders die zich door zijn denkbeelden bedreigd voelden. Een deel van die tegenstand zat in het Verlichtingskamp zelf en dit is kenmerkend voor de Verlichting in het algemeen, waarin iedereen streeft naar meer vrijheid en rechten voor het individu, maar tegelijk niemand het geheel met de andere eens is, waardoor er in die periode, naast belangrijke vernieuwende filosofische werken, enorm veel schrijfsels aan pietluttig gesteggel worden gewijd. Wolff kreeg intellectuele tegenstand vanuit het Engelse empiristische kamp, van Voltaire en van de Franse materialist de La Mettrie. Meer structureel zat hem de orthodox Lutherse kerk dwars, die hem tussen 1720 en 1730 voortdurend van atheïsme probeerde te beschuldigen.

Illuminati3

Van leesclubje tot geheime orde

Adam Weishaupt had het niet zozeer met Lutheranen, maar vooral met de jezuïeten aan de stok, die tot voor kort het onderwijssysteem en daarmee de hele basisvorming van jonge mensen volledig domineerden en indoctrineerden en een richting opstuurden waar hij het als Verlichtingsdenker niet mee eens was. Een probleem dat vandaag nog steeds speelt. Zie bijvoorbeeld Educating for the New World Order van B.K. Eakman, waarbij de jezuïeten uiteraard vervangen zijn door de industriële lobby. Of sta eens stil bij de invloed op scholieren via de televisie inclusief het NOS-Jeugdjournaal. Politiek was Weishaupt een libertariër, gekeerd tegen het Ancien Regime en qua religie sympathiseerde hij met het deïsme, dat de kerk als een bureaucratisch censuur- en controlesysteem tussen individu en God overbodig maakte. Aan de Universiteit van Ingolstadt studeerde Weishaupt Geschiedenis, Rechten, Filosofie en Staatswetenschappen.

In 1768 promoveerde hij op twintig jarige leeftijd tot Doctor in de Filosofie. In 1772 werd hij Professor in de rechten en in 1773 Professor Kerkenrecht. Op 1 mei 1776, toen hij zelf als docent aan de universiteit verbonden was – de enige docent aan de universiteit zonder allesoverheersende jezuïetenachtergrond – besloot hij zijn studenten te beschermen tegen de in zijn ogen nog steeds problematische intriges van de Jezuïeten en richtte hij met twee van zijn studenten een lees- en discussieclubje op. Hij noemde dit clubje de Bund der Perfektibilisten of Geheimen Weisheitsbund. Onder Weishaupt hadden studenten ineens veel meer vrijheid en mochten ze ook alles lezen wat niet door de jezuïeten was opgelegd.

Als logo voor de club werd niet de piramide met alziend oog van het dollarbiljet genomen – dit is nooit of te nimmer het Illuminati-symbool geweest – maar de uil van Minerva of Pallas Athene, de godin van wijsheid en verlichting. De club hield zich aanvankelijk vooral bezig met het lezen van antiklerikale filosofen. In 1778 werd de Bund der Perfektibilisten gereorganiseerd door een student van Weishaupt, de latere Regeringspresident van Pfalz, Franz Xavier von Zwack. Een nieuwe naam werd wenselijk geacht en Weishaupt stelde Bienenorden (Bijenorde) voor met het symbolische beeld voor ogen dat de studenten onder leiding van een bijenkoningin de nectar van de wijsheid zouden verzamelen.

Uiteindelijk werd besloten voor Bund der Illuminaten, wat later weer veranderde in de definitieve naam Illuminatenorden. Met het nodige organisatorisch vermogen dat in zijn prille jeugd door de jezuïeten met de paplepel was ingegoten, werd de Illuminatenorden een serieus geheim genootschap. Niet om het geheime clubje uit te hangen, maar omdat het vrij tot je nemen van kennis zoals wij dat gewoon zijn, in het Duitsland van Weishaupt levensgevaarlijk was en celstraf, foltering of de dood kon betekenen. En dit gegeven is heel belangrijk, omdat de paranoia die dit menselijkerwijs vanzelfsprekend in de hand werkte, uiteindelijk tot de ondergang van de Illuminati zou leiden en ook verantwoordelijk zou worden voor de enige authentiek proto-Orwelliaanse frats die de Illuminati in alle waarschijnlijkheid wel kan worden aangerekend en die de verwarring rond deze club nog groter maakt.

De allergrootste blunder uit de conspiracy-wereld, het waanidee dat het alziend oog ooit een Illuminati-symbool was.
De allergrootste blunder uit de conspiracy-wereld, tegenover de achtergrond dat Weishaupt’s Illuminaten-orde zich juist verzette, met gevaar voor eigen leven, tegen de dictatuur van die tijd (kerk & staat).

Illuminati4

‘Naar waarschijnlijkheid’ omdat ook hieraan weer een stuk onduidelijkheid kleeft. Het gaat hierom: Om toegelaten te worden tot de hogere orde Illuminati-graad (Illuminatus major) werd de kandidaat bijna letterlijk het hemd van het lijf gevraagd over niet alleen zijn levensvisie, maar alle mogelijke details van zijn bestaan, waaronder zelfs de relatie met zijn ouders, hoe hij bij geluk of ongeluk van derden reageert, of een moralistisch karakter in zijn gezichtstrekken was af te lezen, etc.. De ironie slaat hierbij echter weer op het feit dat deze vraaglijsten zijn terug te vinden in Teil V – II Klasse – Der Groeßere Illuminat uit Der Ächte Illuminat geschreven door Joh. Heinrich Faber, die zelf aangeeft graag lid te zijn geweest van de orde, maar dat nooit is geweest. Toch zal er zeker, vanwege de angst voor intrige, een redelijk strenge toelatingselectie hebben plaatsgehad toen de orde steeds meer bedreigd werd met vervolging.

Thomas Jefferson, de derde president van de VS en een van de Founding Fathers, begreep Weishaupts sociale umfeld. Hij had grote bewondering voor Weishaupt en beschrijft hem als ‘An enthusiastic philanthropist’ en verder zegt hij over hem:

“As Weishaupt lived under the tyranny of a despot and priests, he knew that caution was necessary even in spreading information, and the principles of pure morality. This has given an air of mystery to his views, was the foundation of his banishment…. If Weishaupt had written here, where no secrecy is necessary in our endeavors to render men wise and virtuous, he would not have thought of any secret machinery for that purpose.” Kortom, Dan Brown en zijn fans zullen dit niet leuk vinden maar Jefferson zegt dus dat, indien Weishaupt in 18de eeuws Amerika had gewoond in plaats van in Duitsland, hij nooit een geheim genootschap had opgericht, omdat daar domweg geen enkele aanleiding voor bestond. (Wie overigens bekend is met Jefferson’s relatie met een zwarte slavin bij wie hij twee niet erkende kinderen verwekte, weet dat deze conclusie over het algemeen Verlichtingsniveau van Amerika wel een beetje overoptimistisch was – voor de liefhebbers, dit taboe uit de Amerikaanse politieke historie is recent prachtig verfilmd met Sam Neil in de rol van Jefferson.)

Freiherr Knigge en de vrijmetselaren

Illuminati5

Freiher Adolph Franz Friedrich Ludwig Knigge (1752-1796)
De missie van de Illuminati werd de ontplooiing van moraal en deugd, de stichting van een vereniging van goede zichzelf verbeterende mensen, opgewassen tegen reactionaire krachten die de Verlichting wilden stoppen. De activiteit van de Illuminati bestond uit het animeren van een zelfontworpen opvoedingssysteem om deugd en Sittlichkeit, zoals dat werd genoemd, te bevorderen ten einde de absolutistische staat, zoals die in hun tijd bestond, middels infiltratie overbodig te maken en om te vormen tot het beoogde filosofisch onderbouwde zedenregiment.

In 1780 sloot Adolf Friedrich Ludwich Freiherr Knigge (1752 – 1796) zich aan bij de orde en zorgde voor een snelle groei, door vooral te werven onder vrijmetselaren. Het succes van Knigge’s wervingsactie was voor een belangrijk deel te wijten aan een ernstige crisis, die in diezelfde periode de Duitse vrijmetselarij had getroffen. Een man met de illustere naam Karl Gotthelf von Hund und Altengrotkau (1722 – 1776), daartoe samen met twee ondergeschikten voor Vrijmetselaar-Provincie Duitsland aangesteld door Jacobitische vrijmetselaars uit Engeland, lieerde de vrijmetselaars nadrukkelijk aan de in 1312 in Engeland en Europa verboden, maar in Schotland napruttelende, Tempeliersorde en had alle vrijmetselaarsloges onder de zogeheten ‘Strickten Observanz’ (Strikte Observatie) gereorganiseerd. Strickten Observanz kwam er op neer dat Von Hund und Altengrotkau naar eigen zeggen in contact stond met ‘onbekende geheime superieuren’ die hem in onbekende vrijmetselaargeheimen hadden ingewijd en waaraan een absolute gehoorzaamheid verplicht was.

Deze ‘geheime meesters’ vinden we ook bij de rozenkruisers en de theosofen en in het verleden bij de Tempeliers. In latere occulte loges werd deze positie ingevuld door een egregor (loge-demon) als Baphomet, Barzabel (Mars-demon), Sheremael (Mercuriusdemon) of zoals bij de Skull & Bones, Eloquentia.

Von Hund und Altengrotkau heeft, zoals daar de laatste jaren steeds meer bewijs voor wordt gevonden (zie Michael Baigent & Richard Leigh) wel degelijk gelijk gehad met het voortvloeien van de vrijmetselarij uit de Orde der Tempeliers. Maar toen na zijn dood in november 1776, in geen velden of wegen geheime superieuren (Unbekannte Obere) te bespeuren waren, brak er acuut een chaos- en paniekfase aan voor de vrijmetselarij, waar de Illuminatenorde dankzij de sluwheid van Knigge flink van profiteerde.

De Strickte Observanz had naast het geheime superieuren-beginsel een zevenvoudig graadsysteem, met daarboven weer hogere titels als Magnum superior ordinis. Het basisgraadsysteem zag er aldus uit:

Karl Gotthelf, Reichsfreiherr von Hund und Altengrotkau (1722-1776)

Illuminati6

Karl Gotthelf von Hund und Altengrotkau (1722-1776)
1 t/m 3 de drie basisgraden van de vrijmetselarij
4 den Schottischen Grad
5 das Novizat
6 die Ritterweihe
7 Profeßritter des Großen Gelübdes
In navolging van het oude Tempeliersgebruik werd de Aarde verdeeld in Provincies. De loges van de hoofdsteden werden Prefecturen genoemd en kregen oude namen. Berlijn werd Templin, Praag werd Rodomski, Dresden Gommern, Hamburg Ivenack, Wenen St. Pölten etc.. Het geven van andere namen aan steden komen we ook weer tegen bij de Illuminati, waarbij nu duidelijk zal zijn waar ze dat vandaan haalden, al hadden zij hun eigen geheime topografie. De ordedracht bij de Strickten Observanz-processies bestond uit een witte mantel en witte tunica met daarop het rode Tempelierskruis.

In 1775 hadden zich 26 Duitse vorsten tot de Strickte Observanz bekeerd. Na de vrijmetselaarsconventie van Wilhelmsbad in 1782, wilde men in de lijn van de S.O. nog verdere hervormingen doorvoeren, maar in plaats daarvan viel het systeem snel uiteen, al bestaat er tegenwoordig nog steeds binnen occulte loges een ritueel magische “Baphometcultuur”, met als belangrijkste theoreticus de occultist en oud loge-Grootmeester van de Duitse Saturn-Loge (Fraternitas Saturni), Walter Jantschik.

Wegens zijn grote ijver en substantiële bijdrage aan het evolueren van een lees/discussie-clubje tot een serieuze beweging, werd Knigge al snel de tweede man van de Illuminatenorden naast Adam Weishaupt. Het ledental groeide naar circa tweeduizend man, verdeeld over zeventig verschillende steden. Een derde van de nieuwe leden was vrijmetselaar, wat er voor die tijd op neer kwam dat een kwart van alle Duitse vrijmetselaars ook Illuminaat was. 70% Van alle Illuminati had een academische opleiding. Opmerkelijk is dat 75% ambtenaar of officier was en dus in staatsdienst, terwijl de beweging staten juist overbodig wilde maken. In die zin heeft het infiltratieconcept van Weishaupt een tijdelijk succes gekend. Nog merkwaardiger is dat 12% van de Illuminati geestelijke was.

Verval, intriges en de ondergang van de orde

Illuminati7

Kürfurst Karl Theodor (1724-1799)
Knigge vond zich echter niet genoeg gewaardeerd voor zijn inspanningen en in 1784 kwam het al tot een breuk tussen Knigge en oprichter Weishaupt. Hierbij speelde ook een andere factor een rol. Knigge was (zoals de meeste 18de eeuwse intellectuelen) verzot op occulte zaken, verleende de orde een vrijmetselaarsachtig gradensysteem en introduceerde pseudo-religieuze rituelen, die hard tegen Weishaupts zakelijke rationele visie op de Verlichting indruisten.

Tijdens een vergadering in februari 1784, het zogenaamde ‘Congress von Weimar’, waarbij onder andere de Illuminaat Johann Wolfgang von Goethe een scheidsrechterlijke rol vervulde, werd besloten dat er een nieuwe Areopag (leider van de orde) moest komen en dit werd Johann Martin Graf zu Stolberg-Roßla. Omdat Knigge begreep dat de invloed van oprichter Weishaupt op de orde ondanks diens aftreden, altijd groot zou blijven achter de schermen, verliet hij deze op 1 juli 1784 en keerde hij zich in algemene zin tegen wat hij de “Mode-Thorheit” noemde, de modedwaasheid, om de wereld te willen verbeteren middels geheime genootschappen. Terugblikkend schreef hij later dat de door de Illuminatenorden beoogde vernieuwing van het geestelijk leven in Duitsland, niet uitvoerbaar was gebleken. De Illuminatenorden was op dat moment al illegaal en stond onder toenemende druk, omdat Kürfurst Karl Theodor onder invloed van zijn biechtvader, de jezuïet Pater Frank, die ook directeur was van de Münchener rozenkruisers, alle ‘Communitäten, Gesellschaften und Verbindungen’ verbood, die zonder zijn bevestiging waren opgericht. Dat was op 22 juni 1784.

Op 2 mei 1785 werd er een tweede edict opgesteld dat, wederom onder druk van Pater Frank, nu samen met Kanzler Freiherr von Kreitmayer en de rozenkruiser Freiherr van Törringen, die de Illuminati en vrijmetselaren met name noemde en hen verbood wegens landverraad en hun vijandige houding naar religie. Er werden huiszoekingen gedaan en per edict van 16 augustus 1787 werd de doodstraf gezet op het werven van leden voor de Illuminatenorden of de vrijmetselarij. Stolberg-Roßla had in april 1785 de orde al voor ‘voorlopig opgeheven’ verklaard. Ordelid Johann Christoph Bode, ooit door Knigge aangedragen en degene die op zijn beurt zelfs Goethe voor de orde had weten te porren, probeerde de Illuminatenorden onder andere paraplu’s, zoals de Orden der unsichtbaren Freunde en de Weimarse Minervalkirche, nog in leven te houden. Dit mislukte door het inmiddels ontstane anti-Illuminatiklimaat, dat was gegroeid tegen de achtergrond van het revolutionaire gegist en geborrel in Europa.

De angst voor revolutie was bij veel burgers groter dan de afkeer van het Ancien Regime. Karl Theodor brouwde met een laatste edict van 15 november 1790 een definitief einde aan het avontuur van de orde. Achter het verbod op de Illuminati speelde verder nog dat Paus Pius VI in twee brieven (18 juni en 12 november) aan de Bisschop van Freising, het lidmaatschap van de Illuminatenorden als onverenigbaar met het katholieke geloof had bestempeld. En dan waren er tot slot nog akkevietjes binnen de Beierse politiek. Van 1777 tot 1779 had Karl Theodor tevergeefs geprobeerd om via een ruilproject oud-Beierse gebiedsdelen te ruilen voor stukken van ‘die Habsburgse Niederlände’.

Het gerucht wil dat dit project met name door enkele politici werd tegengewerkt die tot de Illuminatenorden behoorden. Een ander politiek motief was mogelijk het door Karl Theodor tot zwijgen willen brengen, van een voor hem irritante aanhang van de weduwe van zijn voorganger Max Joseph. Hertogin Maria Anna was een verlichte vrouw met net als Weishaupt een grote afkeer van de jezuïetenorde. Het is redelijk plausibel dat de Keurvorst met het definitieve verbod van de Illuminatenorden een signaal met een verborgen agenda heeft afgegeven aangezien de Illuminatenorden toen feitelijk al niet meer bestond. Na de Franse Revolutie vermengden in de fantasie van het conservatieve deel van de samenleving de Illuminati, vrijmetselaren en Jacobijnen zich in een algehele angstpsychose tot één grote brei en werden door de Beierse Staatsminister (en ex-Illuminaat) Montagelas, in 1799 en 1804 wederom alle geheime genootschappen verboden.

Hoewel de contra-Verlichting de Illuminati en vrijmetselaren (en soms ook joden) over een kam scheerde, was dit overigens veel te kort door de bocht. Dat diverse visies van de Illuminati en vrijmetselaren onverenigbaar waren, werd bijvoorbeeld nadrukkelijk onderstreept door Adolf Christian von Grolmann, Grootmeester van de ‘George Loge’ in Hannover. En hij wist waarover hij het had, want onder de schuilnaam ‘Gratian’ was hij zelf lid geweest van de Illuminatenorden. Zijn voornaamste bezwaar was het, in zijn ogen, wereldwijd geplande omver willen werpen van regeringen door de Illuminaten. Hij haalde fel naar hen uit in zijn ‘Rede über die Illuminaten-Orden gehalten in einer Freymaurer-Loge im Dezember 1793’. Verder beweert hij in zijn in 1794 gepubliceerde geschrift, dat de Illuminati ondanks het verbod door Karl Theodor in 1790, anno 1793 nog volop actief zijn en zich inmiddels de kringen van talloze vorsten wisten binnen te dringen.

Eind negentiende en begin twintigste eeuw zijn er een hele reeks Illuminati opgedoken, waarvan sommige, zoals die van de Duitse operazanger en occultist Theodor Reuß, claimden de oude orde van Weishaupt en Knigge in een ononderbroken lijn voort te zetten. Hier is echter geen enkel bewijs voor. De laatste exponent van de neo-Illuminati was de Weltbund der Illuminaten van Reuß’ vroegere partner Engel, die in 1933 bij gebrek aan leden en animo, ter ziele ging. Ook lijken de activiteiten en idealen van deze clubs van neo-Illuminati weinig op Weishaupts aspiraties om een einde te maken aan een onbeschaafde onverlichte wereld, waarin de ene mens heerste over de andere binnen op misformatie gedreven repressieklimaten.

Weishaupt’s uitglijder

Illuminati8

pagina uit The Magus
Pagina uit Francis Barrets “The Magus” uit 1801. Dit werk, dat grotendeels doorborduurt op het werk van Renaissance-occultist Agrippa von Nettesheim, anticipeerde op de Europese herinteresse in het occulte eind 18de, begin 19de eeuw.
De ondergang van de Illuminatenorden was tot slot voor een deel te wijten aan Weishaupt zelf. De ironie wil dat Weishaupt en Knigge samen eigenlijk op een prachtige manier de tijdgeest van de late 18de eeuw vertegenwoordigden, maar in ieder geval besefte Weishaupt dat niet. Hadden hij en Knigge beider kwaliteiten in synergie kunnen brengen, dan had onze geschiedenis er vanaf toen mogelijk heel anders uitgezien. Weishaupt was een ultra-rationele Verlichtingdenker. Zijn nuchter wijsgerig afzetten tegen de beknellende overheersing van de kerk en de feodale onderdrukker sprak veel mensen aan, maar zoals we zagen bij lange na niet genoeg om zijn orde van voldoende leden te voorzien. Daar zorgde de man voor die qua toekomstvisioen zijn soulmate was, maar qua karakter zijn tegenpool, of misschien beter gezegd, zijn aanvullende helft.

Tijdens de Verlichting verzette men zich immers niet alleen met de ratio tegen indoctrinerend geloof, of met de eigenwaarde tegen het Europese kastenstelsel. De onderbuik schreeuwde ook om vrijheid. Het was daarom ook de hoogtijperiode van de donkere Romantiek, de Gothic novel en de ondeugende schrijfsels. In Engeland (Byron, Wallpole, Mary Shelly, Pollidori, e.v.a) en Duitsland (Hoffmann’s Erzählungen, Schiller’s Geisterseher, Goethe’s Faust) prefereerde men het romantisch griezelen. In Frankrijk was men geheel in de ban van de pornografie. Zelfs een oerdegelijke encyclopedist Diderot schreef porno (overigens van belabberde kwaliteit en wat puberaal gebaseerd op het gang bang-thema).

En dan was er de enorme opleving van interesse in het occulte, die in een stroomversnelling kwam toen Francis Barret in 1801 zijn boek The Magus – A Complete System of Philosophy publiceerde, dat grotendeels terugvoerde op de Renaissance-magiër Cornelis Agrippa von Nettesheim. Knigge schreef zelf dat hij verzot was op occulte kennis en was daarmee, evenzeer zoals Weishaupt, op en top een kind van zijn tijd was. Knigge had de rigiditeit uit Weishaupt kunnen halen en omgekeerd had Weishaupt Knigge kunnen behoeden voor het over-esoterische. Het lukte hen echter niet hun affiniteiten, die vanuit een populistisch standpunt een perfecte match hadden kunnen vormen, te combineren in een duurzaam en deugdelijk systeem dat de linker en rechterhersenhelft van hun tijd verenigde. In plaats daarvan vinden we in de overgebleven Illuminati-documenten een wat rommelig amalgaam van nuchtere Verlichtingsideeën, die bij Weishaupt al vooruit lopen op Henry David Thoreau en Mahatma Gandhi en de half mystieke graadsystematiek van Knigge, die in haar aanpassing aan het nuchtere rationele, overbodig en ietwat knullig aandoet. En zo begon de atrofie van de orde al in 1784, slechts zes jaar nadat de leesclub van Weishaupt officieel ‘Illuminatenorden’ werd gedoopt. En dit was in een notendop het ware “mysterie” van de Illuminati. Behoorlijk saaie afknapper dus…

Thanks to www.vamzzz.com

 

Top 10 Illuminati Murders, Assassinations, or Blood Sacrifices

Illuminati Dead

 

There are usually four reasons given as to why the Illuminati might want to snuff someone out:

1. They are about to reveal TOO MUCH!

2. Routine Illuminati Blood sacrifice

3. They stand in the way of an important Illuminati goal

4. They refuse to play the Illuminati game – refusal to cooperate

Here are 10 of the most popular murders, assassinations or sacrifices allegedly related to the all-powerful Illuminati. (Don’t know what the Illuminati is? See What is the Illuminati.)

Monroe

Marilyn Monroe
illuminati-murder-Marilyn-Monroe

American actress, model, singer, and sex symbol who appeared in a string of popular Hollywood films in the 1950’s and early 60’s

Date of Death: August 5th, 1962 (36 yr. old)

Official Story: Drug overdose (probably suicide)

From the get go, the actress death arouse suspicion and a number of conspiracy theories, only to be eclipse by the very public death of her alleged paramour, President John F. Kennedy the following year.

There were plenty of inconsistencies surrounding the actress’ death to fuel the conspiratorial flames. Mainly, the unreliable testimonies of her housekeeper, Eunice Murray, delays in alerting authorities, inconsistent times of death, missing phones records, lack of pill residue in stomach, missing diaries, and the alleged discovery of sophisticated eavesdropping equipment when Monroe’s house was put up for sale in 1972.

Illuminati Murder Theories: Most conspiracies surrounding the death of Marilyn Monroe are related to her involvement and possible affairs with John F. Kennedy following her birthday present in May of ‘62, and later, his younger brother Robert. Marilyn had allegedly threatened to make the affair public which possibly caused the Kennedy or their handlers to put an end to a possible treat.

A FBI report submitted by an ex-field agent details Monroe’s affair with Robert Kennedy. It also implicates Monroe’s personal secretary and her press agent in a plan to induce her suicide. (see p.18-21)

Other theories suggest that Marilyn Monroe had proof of the existence of extraterrestrials and that she was about to tell the public what she knew. An alleged CIA memo revealed as much. However, some pro-UFO commenters, are skeptical of the document’s origin.

Illuminati Sacrifice Theories: According to Cathy O’Brien, in her book Trance Formation of America, in which she relays her experiences as a Monarch mind-controlled slave, Marilyn Monroe was “the first Presidential Model” and was “killed in front of the public eye”. Presidential Models are sex slaves created specifically to service American presidents.

Other monarch sex slaves include Lindsay Lohan and Britney Spears. This Spears interview with Barbara Walters has been interpreted as a breakdown in her Monarch programming by supporters of the Monarch theory.

Jackson

Michael Jackson
illuminati-murder-Michael-Jackson1

The King of Pop was one of the first artists to truly cross the racial barrier receiving lucrative endorsements and the admiration of millions of fans.

Date of Death: June 25th, 2009 (50 yr. old)

Official Story: Drug overdose (ruled a homicide)

Unaffected by sleeping pills, Jackson had become addicted to a powerful anesthetics traditionally reserved for knocking people out for surgery in a hospital setting. Known to anesthesiologists as propofol, Jackson affectionately referred to the drug as “milk”. His personal physician, Conrad Murray, was eventually charged in the homicide of Michael Jackson. His defense team claimed that Jackson had injected himself and that Murray had not been with Jackson at that time.

However, it was argued that Jackson should have never had access to propofol. Dr. Murray was found guilty of involuntary manslaughter.

Thanks to never-before-seen record sales and shrewd investments, Jackson grew to be enormously wealthy. He bought the rights to the Beatles music catalog and made a deal with Sony in which he ended up with half of Sony/ATV. The relationship soon went sour as Jackson got along horribly with Tommy Mottola, head of Sony.

Jackson felt that Sony was shortchanging him on royalties from his own record sales. His albums were topping the charts worldwide everywhere except in the United States. It was around this time that Michael wrote the distinctively anti-establishment They Don’t Really Care About Us. Another round of child molestation allegations soon came to plague the pop star once more. But he was found innocent of all charges.

Murder Theories: In March of 2009, Jackson made a deal with AEG Live for one final concert tour before retiring. The deal eventually grew to a record-breaking 50 live shows which put tremendous pressure on Jackson. He was soon heard complaining “they are going to kill me.” Some have taking this literally as kill = murder, while others believe he was making allusion to the work being too exhausting. La Toya Jackson repeatedly claimed that her brother was being literal.

AEG hired Dr. Murray who soon discovered that Jackson was addicted to propofol, the drug which would later caused the singer’s death. While Dr. Murray was eventually found guilty of in the death of Michael Jackson, AEG were cleared of any wrongdoings. Critics claim that AEG hired Murray in a “Dr. Feelgood” capacity and were well aware of Michael’s addictions. Although AEG withdrew its insurance claim against Lloyds, the Jackson estate eventually won a settlement against the company.

Illuminati Murder Theories: According to some Illuminati conspiracy theory, Michael first had to be accepted by the Illuminati power structure and sell his soul before becoming famous. The illuminati closely vets celebrities because they know that they will be heard and seen by millions. However, moves such as attempting to give Little Richard the rights to his own songs made Jackson unpopular with music industry insider, aka the Illuminati.

Illuminati Sacrifice Theories: Predictively, the Monarch crowd has come out saying that Michael Jackson was also a Monarch Programmed slave. His alleged sexual abuse as a child was part of his BETA/Kitten programming while his constant beatings were part of his trauma based mind control training.

They also claim that Jackson’s most-publicized incident where he burned his hair while filming a Pepsi commercial was planned by his Monarch handlers to get him hooked on drugs so that he could be more easily controlled. Jackson frequently visited Disneyland, a location of Mind-Controlled programming according to whistleblowers. The Illuminati had increasingly lost control of Michael, he became unpredictable, and they opted to sacrifice him.

Ledger

Heath Ledger
illuminati-sacrifice-Heath-Ledger

Up-and-coming Australian actor who known worldwide for his roles in Brokeback Mountain and The Dark Knight.

Date of Death: January 22nd, 2008 (28 yr. old)

Official Story: Drug Overdose (accidental mixing of prescription and other drugs)

Heath Ledger rose to fame following his breakout role in 10 Things I Hate About You opposite Julia Stiles. He went on to star in The Patriot, Monster’s Ball and a Knight’s Tale before being recognize by the Hollywood elite for his role in Brokeback Mountain for which he received multiple nominations. The actor went on to play lucrative part in The Dark Knight and The Imaginarium of Doctor Parnassus. Unfortunately, Ledger never got to see his last two movies. He was found dead in his SoHo apartment after taking a lethal cocktail of prescription drugs.

The drugs alprazolam, diazepam, doxylamine, and temazepam were detected during an autopsy and traced to two doctors practicing in California and in Texas. The autopsy also revealed traces of oxycodone and hydrocodone whose providence were never established. Friend and fellow-actress Mary-Kate Olsen was initially questioned by police, but refused to talk without being granted immunity. The investigation was dropped without any charges being filed.

Illuminati Sacrifice Theories: Illuminati Sacrifice theorist believe that Ledger’s role in The Imaginarium of Doctor Parnassus, a movie in which the main protagonist makes a Faustian-like deal with the devil, foreshadows the Illuminati’s offer of Hedger as a Blood Sacrifice. It was always intended by the Illuminati to be his last movie. The movie undoubtedly makes heavy use of symbols traditionally associated with the Illuminati, Freemasonry, and other occult groups.

In late 2010, actor Randy Quaid, who had worked with Ledger on Brokeback Mountain, applied for asylum in Canada. Quaid claimed that he was fleeing from a group of Hollywood insiders that he called the Star Whackers. According to Quaid, the group routinely murders actors in order to benefit from related insurance settlements.

Randy Quaid specifically attributed Ledger’s death to the Whackers as well as David Carradine’s in Bangkok. He also said that Britney Spears and Lindsay Lohan would be the group’s next targets.

Monarch Theories: The Monarch theorists claim that Heath Ledger was a mind control victim – a Monarch slave. His inability to sleep was due the sleep deprivation method used in his programming. Mary-Kate Olsen’s role in the affair was as a courier between the Illuminati and Ledger.

Kennedy

John F. Kennedy

illuminati-assassination-John-F-Kennedy (1)
President of the United States infamously assassinated in Dallas by alleged ‘lone gunman’ Lee Harvey Oswald.

Date of Death: November 22nd, 1963 (46 yr. old)

Official Story: Murder by shooting

There are currently 2 official stories. The Warren Commission claimed that Lee Harvey Oswald acted alone while the House Select Committee on Assassinations concluded that a second shooter fired at but missed Kennedy from a location near the Grassy Knoll.

Assassination Theories: The CIA and the mob are the most commonly mentioned conspirators in the plot to assassinate JFK. Kennedy had been especially vengeful towards the CIA following their deceit during the Bay Of Pigs fiasco.

The Mexico Incident is by far the most compelling piece of evidence that the CIA was involved in the planning and cover-up of the assassination. Oswald’s involvement with the FBI was of great concern to the newly-created President’s Commission on the Assassination of President Kennedy which would eventually be known to history as the Warren Commission. The objective of the commission was clear from its birth. It was created with the objective of convincing the public of Oswald’s guilt and as the only individual involved in the planning and the execution of the assassination.

The President’s issuance of Executive Order 11110 is often cited by researchers as a direct affront by Kennedy on the Federal Reserve, one of the most vital organ of modern Illuminati elite. However, even pro-conspiracy and author of the anti-Federal Reserve classic The Creature from Jekyll Island points out that the order temporarily transferred power to issue silver certificates to the Secretary of the Treasury while is was gradually being phased out to rely exclusively on Federal Reserve notes. The Executive Order was not repealed until Ronald Reagan’s presidency.

The President also allegedly opposed the Vietnam War in private and recent moves had hinted towards his intention of pulling troops out of Vietnam following his reelection, enraging the Military-Industrial Complex. However, the president was increasing CIA personnel and conducting the war covertly without the knowledge of the American public. These secret wars have been an American foreign policy staple since the end of WW2.

Illuminati Murder Theories: Seven days before his assassination, Kennedy allegedly uttered these words:

“There’s a plot in this country to enslave every man, woman, and child. Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot.”

However, research into Kennedy’s schedule for November 15, including the discovery of both speeches he made that day has led me to conclude that the quote is bogus. I have included it on my list of top conspiracy misquotes.

Others have suggested that members of a secret society (not-so-subtly suggesting the Freemasons) were the orchestrators of the assassination. Afterall, the Warren Commision was named after Freemason Earl Warren, with Freemason Gerald Ford acting as the group’s spokesperson. The Commission received its investigative data from Freemason, J. Edgar Hoover, and the CIA information was vetted by Freemason Allen Dulles.

The President expressed his distained for secret societies in his “The President and the Press Speech” (dubbed the “Secret Society “by unscrupulous researchers who usually clip the speech – listen to the full secret society speech here or read it here) while simultaneously asking the press in the very same speech to censor themselves so that the Soviets and other enemies wouldn’t so easily gather intelligence on the United States.

He addressed this point directly:

“For the facts of the matter are that this nation’s foes have openly boasted of acquiring through our newspapers information they would otherwise hire agents to acquire through theft, bribery or espionage…”

~ The President and the Press Speech

Indications are that Kennedy was himself a member of the Establishment and operated well within its acceptable parameters. It is unlikely that they perceived him as a direct threat to their power. However, he had angered high-level players within the CIA and other governmental agencies.

Illuminati Sacrifice Theories: The theories of überconspiracist James Shelby Downard are considered fringe. (even by the standards of this article. ) Per Downardist theory, America and the entire word is ruled by a cabal of Freemasons who use alchemy to transform the world for the benefit of the Grand Architect of the Universe.

According to Downard, the assassination of Kennedy was part of a Master plan consisting of 3 alchemical rites. The first part of the ritual, the creation and destruction of primordial matter had been achieved with the testing of the first atomic bomb at White Sands, New Mexico (Codename Trinity) located just under the 33rd parallel. The number 3 (first levels of masonry – the Blue Lodge) and 33 (number of Masonic degrees in the Scottish Rite) are important numbers in Freemasonry.

The second part of the ritual, the Killing of the King, necessitated the murder of President Kennedy (the king) in Dallas. Dallas is located near the 33rd parallel and Kennedy was shot just before his motorcade reached the Triple underpass. James Shelby Downard and co-author Michael A. Hoffman II explained in Kill King 33 that the arrest of the infamous three tramps was not coincidental, but an allusion to the three ruffians, the murderers of Hiram Abiff of Masonic Legends.

Diana

Princess Diana
illuminati-murder-Princes-Diana

Princess of Whales and former wife of Prince Charles, heir apparent to the British throne.

Date of Death: August 31st, 1997 (36 yr. old)

Official Story: Drunk-Driving Accident

Diana Spencer married into the Royal family in a classic fairytale wedding. However, she quickly discovered that she wouldn’t get her Disneyesque ever after…

Diana publicly implied that her husband, heir apparent to the British throne was not fit to be king. She soon began to fear for her life and wrote to her butler: “My husband is planning an accident in my car, brake failure…” and again to her attorney, Lord Mishcon, which he subsequently passed on to French police.

Her work against land mines had made her a powerful enemy of the Military Industrial Complex. The Central Intelligence Agency had been tapping her phone while the National Security Agency gathered over one thousand pages on the princess, 39 of which it described as able to “cause exceptionally grave damage to the national security.”

Less than a year following her public divorce, the princess was dead.

Diana’s love life began to make headlines when she started dating film producer Dodi Fayed, son of Egyptian billionaire and owner of the fame Harrod’s department store in London as well as the Ritz Hotel in Paris.

A single photograph of Diana kissing Dodi made over $3 million for paparazzo Mario Brenna. From that point on, the paparazzi became even more aggressive in their attempts to get another money shot.

On the evening of August 31, the couple were attempting to avoid the public when leaving the Ritz Hotel. Henri Paul, a member of Al-Fayed’s security staff at the Ritz, took an unusual route back to Dodi’s apartment near the Champs D’Elysee and drove down into the Pont de L’alma tunnel at speeds of over 90 mph (145 km/h) in attempt to evade the pursuing and remarkably well-informed paparazzi. However, Paul lost control of the car and crashed into the tunnel’s 13th pillar, killing both himself, and Dodi instantly.

The princess and bodyguard Trevor Rees Jones survived the crash. Unfortunately, Diana died at the hospital a few hours later. Paramedics arrive at the scene at 12:40 am but the ambulance doesn’t reach the hospital until 2:05 am. Jones regained consciousness but claimed to have no recollection of the crash. The French hose down the crime scene and reopen the tunel less than 4 hours later.

Initially public outrage was aimed at the paparazzi, but there were no indication of any paparazzi being present near the tunnel at the time of the incident. Public sentiment began to shift when the French press reported, even before the police had analyze any blood sample, that driver Paul Henri was “Drunk as a pig”.

The French media reported that Paul’s blood level had 3 times the legal limit and also included traces of Prozac, an antidepressant. Video footage at the Ritz show that Paul had not been drunk or in any in any way dilapidated despite his blood having a carbon monoxide level greater than 20% per the samples obtained by French police. Skeptic Martyn Gregory points out that this is easily attributable to heavy smoking (it isn’t)

Seven years following the princess’ death, A French court later determined that the Carbon Monoxide discovered in Henri’s blood was so high that he would have been unable to walk let alone drive. They concluded that the blood tests must have been compromised and ordered the toxicology tests redone.

The samples have since disappeared.

Police also claimed they were able to determine the exact speed at which the car hit the column, because the speedometer froze at 120 mph (192 km/h). Evidently, the investigators were fans of Hercule Poirot. However, Mercedes refuted the claim and stated that speedometers revert to zero on impact.

Strangely all CCTV cameras located between the Paris Ritz Hotel and the Pont de L’alma, including the one located at the entrance of the tunnel itself, were malfunctioning that night. Also, the Princess who has been in the habit of wearing a seatbelt was not wearing hers. It was later found to be jammed and inoperable.

A white FIAT Uno seen at the scene by witnesses could not be located. Paint from the Fiat as well as fragments from a broken taillight were also found at the scene. Although police drew a blank, Al-Fayed’s team tracked the car down to a paparazzo with MI6 connection who eventually burned himself in his own car. (locked cars, no keys, two bullets to the head)

Political Assassination Theories: Mohamed Al-Fayed contends to this day, that Diana and Dodi were killed because the romance threatened the Royal family. The couple were about to announce their engagement and royalists were not amused at the prospect of Dodi marrying into the British Monarchy. The mother of the future king of England could not be married to a Muslim!

Al-Fayed also suggested that the princess was pregnant. However, an usually quick embalming made any verification impossible.

In 2011, he financed a documentary on the death of his son, but due to legal entanglement, has been unable to release it publicly. Al-Fayed points out the impossibility of the investigation being unbiased and honest since the judge presiding over the inquest had previously swore allegiance to the Royal family and stated that he would not be calling any senior members of the Royal family to the stand.

In protest, Al-Fayed took down the Royal warrants from his famous Harrod’s store in London…and burned them!

With a British inquest hardly impartial and a French investigation remaining secret, it is no wonder that conspiracy theories surrounding the death of Princess Diana are rampant.

Former British intelligence officer Richard Tomlinson remembered seeing a similar plot, which included the use of bright flashes of lights in order to cause a crash as being part of a MI6 plan to assassinate Serbian leader Slobodan Miloševic. MI5 responded on its website while the head of MI6 made the startling claim that “they had never bumped anyone off in 50 years.”

Meanwhile, members of the British SAS (British Navy Seals) were bragging about having assassinated the Princess and Dodi.

Illuminati Sacrifice Theories: David Icke writes in his Biggest Secret that Diana called the Windsors “lizards”,“reptiles”, and “not human”. Princess Diana was ritually sacrificed as a Moon Goddess rituals at an ancient sacrificial site to the Goddess Diana. (the Pont de L’Alma) According to Icke ‘Pont de L’Alma’ translates to ‘crossing of the moon goddess’.”(Alma actually traces back to ‘apple’ )

He also claims that Henri Paul was a mind-controlled slave with multiple personalities and that he was preprogrammed and finally triggered that night by one of his handler. For Icke, the fact that he was able to hit the 13th pillar is proof.

Tupac

Tupac Shakur
illuminati-murder-Tupac-Shakur

Poet, songwriter, actor, producer, activist, and one of the most influential rapper of all time.

Date of Death: September 13th, 1996 (25 yr. old)

Official Story: Murder by shooting

Tupac Shakur was born in New York a month following his mother’s incarnation as a Black Panther for crimes against the US government. His father, stepfather, and many relatives were also members of the Panthers, one of the main targets of the FBI’s infamous COINTELPRO.

Pac’s musical talents quickly gained him attention and he became controversial when Dan Quayle, Bob Dole, and other politicos blamed Pac’s music for the recent killing of a law enforcement officer. Tupac would go on to sell over 75 million records worldwide making him one of the best-selling musicians of all time.

Tupac was himself incarcerated for 9 months after being unable to make bail on a sexual assault charge. Suge Knight of Death Row Records posted the $1.4 million bail in exchange for a 3-record deal with Death Row. His association with Knight quickly embroiled 2Pac in a nefarious East Coast–West Coast rivalry as well as Compton (a rough LA neighborhood) street gangs such as the Bloods and the Crips. Knight, himself a member of Blood-affiliated Pirus street gang, wore the Bloods’ colors and hired Bloods to work at his studio and other businesses. (Note: Snoop Doggy Dogg was affiliated with the Crips)

A series of gang-related events came to a head on the evening of the Bruce Seldon vs. Mike Tyson fight in Las Vegas. Following the fight, a member of Tupac’s entourage noticed Orlando Anderson, a rival gang member wandering aimlessly in the MGM Grand lobby. He told Tupac who immediately went into a rage and attacked Anderson. The incident was caught on the MGM Grand’s security tapes and would eventually help convict Sure Knight for parole violation for which he would serve 4.5 years.

Tupac, Suge Knight and their entourage left the MGM Grand for Knight’s Club 662. While waiting on a red light, a white Cadillac pulled up alongside Suge and Tupac and one of its occupants began rapidly firing at Tupac. Suge, who was in the driver’s seat received head injuries due to glass fragments grazing his head. Although, he still contends he was shot and that a bullet from a Glock .40 caliber is still lodged in his head.

Pac was not so lucky. He died 6 days later in hospital due to massive internal bleeding.

The next 5 days in Compton were chaotic as gangs retaliated against one another after news of Las Vegas hit the streets. The Compton Police Department was eventually disbanded by the Compton’s city council due to massive police corruption.

Tupac’s murderers were never found. The case is still an open homicide.

Murder Theories:

Suge Knight did it:

Despite being seated directly immediately beside Tupac, many have claimed that Sure Knights orchestrated the murder of his prize star. Death Row record allegedly owed around $13 million to Tupac as well as to other Death Row artists and employees.

Tupac had reportedly threatened to leave the record company to form his own label, Makaveli Records. Death Row had suffered a major blow in earlier that year when co-founder Dr. Dre left to form his own label. (Tupac dissed Dr. Dre directly for his decision to leave Death Row.) Tupac had also attempted to retrieve his master tapes from Death Row’s archives.

Supporters of this theory include Snoop Doggy Dogg, bodyguards Michael Moore and Frank Alexander, and Las Vegas detective Brent Becker. The bodyguards claim that they were told not to bring their guns. Tupac was guarded by a single unarmed bodyguard who wasn’t even in the same vehicle at the time of the shooting.

Suge Knight along with Trevon Lane and Death Row’s head of security Reggie Wright had previously arranged for Orlando Anderson to be the patsy, on which the blame would be laid for the killing.

In the documentary film Tupac Assassination: Conspiracy or Revenge, Moore states that he heard “We got him!” on Reggie Wright’s cell phone. (Reggie disagrees.)

The biggest flaw with the Suge-did-it theory: Suge Knight was sitting right next to Tupac.

Suge Knight denies the allegations. He also says that the reason he refuses to cooperate with the police investigation is because he doesn’t get “paid to solve homicides”. Knight also claims that Tupac is alive and well and that he faked his own death to avoid prison.

Notorious B.I.G./ Sean Combs did it:

Investigator Chuck Philips claimed that Notorious B.I.G. (a.k.a Biggie Smalls, Christopher Wallace) paid $1 million for the Tupac hit and that he insisted that his own gun, a .40-caliber Glock be used in the killing. Orlando Anderson, the crip from the MGM Grand beating incident, fired the shots.

Biggie Small was himself murdered in a shooting on March 9th, 1997. A money courier for Suge Knight known as the “Bookkeeper” drove the money to New York to finance the hit.

Political Assassination Theory: Some have made the argument that Tupac was murdered by the government because he was getting too influential and risked damaging the social order.

However, Tupac, despite being usually awakened for a 25 year old, is hardly unique in inserting serious sociopolitical messages in his art. (See Gil Scott Heron’s The Revolution Will Not Be Televised, N.W.A’s F*ck tha Police, Immortal Technique’s Bush Knocked down the Twin Towers, Eminem’s Mosh, Lupe Fiasco’s Conflict Diamonds, and many others)

The Growing Trail of Bodies: Key witnesses and suspects in the Tupac murder who have died include.

Orlando Anderson, prime suspect – shot to death

Notorious BIG, suspect – shot to death

Frank Alexander, key witness – shot to death

Yaki Kadafi, key witness – shot to death

The others, are not talking.

Illuminati Sacrifice Theories: Professor Griff believes that Tupac took the Illuminati oath and was sacrificed to the Illuminati by Suge Knight in exchanges for fame and riches. (That did not work so well for Knight)

Griff also believes that Tupac was engaged in a fight against the Illuminati and attempting to bring young people awareness of its existence. However, Griff, neglects to mention that Tupac did not believe in the Illuminati of Legend.

Although Tupac was acutely aware of the mechanisms employed by the ruling class, he believed that the Illuminati was a red herring and only served to make people feel powerless and unable to affect any real sociopolitical changes:

Tupac: I plotted every single step, from this to this.

Interviewer: Right.

Tupac: You know what I mean? Everything is plotted.

Interviewer: It’s ill that the next sh!t is called Killuminati… because that’s really what the Illuminati doin’.

Tupac: That’s why I put the ‘k’ to it. Like niggaz is telling me about this illuminati shit while I’m in jail right?

That’s another way to keep your self-esteem down. That’s another way to keep you unconfident.

And I’m putting the ‘k’ to it, cuz I’m killin’ that illuminati shit.

Trust me, if these mutha f*ckers wanted to kill you, why the f*ck they gonna tell Farrakhan? Why they gonna tell the Nation of Islam.

Why they gonna tell this nigga in jail about the plan? How did he know? How’d it leak to him? Who told him? Who told him? the pope? Who? Cuz they like ‘The pope, and the money’

Cmon man get the f*ck outta here!

~ 2Pac Interview

Good point Tupac.

Leopold II

King Leopold II of Austria
illuminati-assassination-King-Leopold-II-of-Austria

Holy Roman Emperor Leopold II was the most powerful monarch of his time and brother of Queen Marie Antoinette of [Revolutionary] France

Date of Death: March 1st, 1792 (44 yr. old)

Official Story: Inflammatory illness in chest and abdomen. (as reported in Wiener Zeitung) No foul play detected at autopsy.

The Holy Roman Emperor died at an inopportune time for the geopolitical future of Europe. With the French Revolution heating up, the emperor had just signed the Declaration of Pillnitz, which guaranteed that European powers would intervene in France in the event that Louis XVI needed it. King Louis was married to the Emperor’s’ sister, Marie Antoinette.

Illuminati Assassination Theories: The Emperor’s court immediately suspected foul play. Rumors floated around that the “Freemasons, Jesuits or some French adversary might have provided the lethal dose.” Prince Gallitzin wrote that the Emperor’s friends supposed that he had been poisoned by “an agent of the Illuminati.” (see Marco di Luchetti’s Illuminati of Bavaria)

Others suspected that one of Leopold’s alchemical experiment had gone wrong and that he had done himself in by accident Marie Curie-style.

Lacking access to Viagra, the Emperor had embraced alchemy as a possible means of ‘raising his spirit’. In this endeavor, the King of Prussia had sent Hans von Bischoffwerder, an ardent Rosicrucian and the immediate underling of Christoph von Wöllner, the head of the Rosicrucian order in Berlin. The Rosicrucian General was said to be especially adept at preparing potions. The Rosicrucians were staunch enemies of the Bavarian Illuminati and had done well following the Illuminati’s suppression starting in 1794.

While di Luchetti suggest that von Bischoffwerder was a double agent, and secretly a member of the Illuminati, Melanson’s does not include von Bischoffwerder in his extensive list of members of the Bavarian Illuminati. Both Wöllner and Bischoffwerder would eventually hold prominent positions in the court of Francis II, Leopold’s son and successor. (p.20-21)

Leopold had been correct in his assessment of the situation in France and in his motive for signing the Declaration of Pillnitz. The situation did indeed escalate, with Louis going to the guillotine in January of ‘93 and Marie Antoinette meeting the same faith soon after. This eventually led to the Reign of Terror until ‘99, when Napoleon took power in France.

Lincoln

Abraham Lincoln
illuminati-assassination-Abraham-Lincoln

President of the United States during the American Civil War

Date of Death: April 15th, 1865 (56 yr. old)

Official Story: Murder by shooting

Abraham Lincoln was an American lawyer and politician. He became a leader of the Whig Party before receding into private practice and emerging agains to join the newly-formed Republican party. He won the Presidential nomination with overwhelming support from the north, but very little support from the southern states. His presidential nomination led to the succession of 7 states, forming the Confederacy.

The country would become embroiled in civil war for the next 4 years, and war would be the central focus of the Lincoln presidency. His Gettysburg Address his one of the most well-known speeches in US history.

On January 1st, 1863, Lincoln issued his Emancipation Proclamation, a wartime executive order that freed all slaves in the Southern territories; weakening its labor forces and striking a blow at the Confederacy’s war effort. Although initially freed for strategic reasons, Lincoln would eventually push the Thirteenth Amendment through Congress abolishing slavery in the United States and bringing a much needed adjustment to the phrase “All men are created equal.” previously found in the Declaration of Independence.

General Robert E. Lee surrendered his army on April 9, 1865, setting in motion the end of the Civil War. Five days later, while attending a local play, Lincoln was shot in the back of the head by renowned actor John Wilkes Booth, as part of a conspiracy of Confederate sympathizers.

Booth died during his capture but details of the plot were recovered from his diary. (with around 43 sheets missing) His 8 co-conspirators were tried in a blood-thirsty military tribunal (court-martial). Four were hung, including a woman, Mary Surratt. Another conspirator died in prison and the other three were granted Presidential pardons in 1869 by President Johnson, Lincoln’s successor in the oval office.

Other Assassination conspiracies: Did the conspiracy go beyond Booth and his confederate? Some of speculated that John Wilkes Booth was part of a much larger Southern plot and that he had received intelligence from the Confederate Secret Service operating in Montreal, Canada. The Knights of the Golden Circle, a pro-slavery secret society with members both in the South and the North is often implicated in the plot.

As in the JFK assassination, where Vice-President-made-President Lyndon Johnson has been accused of orchestrating the death of John F. Kennedy, Mary Todd Lincoln, wife of the deceased president, believed that Vice-President-made-President Andrew Johnson was involved in the conspiracy to assassinate her husband. Despite Johnson himself being a target of the conspirators, a special committee was formed(?) to investigate any ties between Johnson and Booth. None were found.

Others point to Secretary of War Edwin Stanton, as the main orchestrator of the plot. He had been frustrated with Lincoln’s soft approach to the war and wanted a more hardline military occupation of the Southern states.
illuminati-assassination-Abraham-Lincoln-greenback

Greenback

$5 United States Note

Illuminati assassination theories: In order to finance the war and avoid the high-interest offered to him by European bankers, Lincolns went ahead and printed his own United States notes that would eventually become known as Greenbacks. According to some theorists, these actions led to his assassination by a group of European bankers. Banks and their control over the creation of money is a vital organ of the modern-day Illuminati.

Lenon

John Lennon

illuminati-murder-John-Lennon
Poet, Singer, Songwriter and activist who gained the attention of the world as a member the British pop band, The Beatles.

Date of Death: December 8th, 1980 (40 yr. old)

Official Story: Murder by shooting

John Lennon rose to fame as a member of The Beatles, the best-selling artists of all time in the United States and in the United Kingdom who would set off the phenomena known as Beatlemania. They played together for a decade before formally splitting up at the end of 1970.

War is Over! If you want it

After he left the Beatles, Lennon took an anti-war stance and spoke openly against the ruling class making him an enemy of the Nixon White House which desperately worked to get him deported. He also criticized the media outlets themselves for their support of the Vietnam War. The FBI had him under constant surveillance and only released some of its files on Lennon, but the bulk of the files are still classified due to “national security”.

In mid-December 1980, Mark David Chapman waited outside Lennon’s New York apartment. When Lennon exited his apartment building, Chapman walked behind him and shot him 5 times with a .38 revolver. (4 hits) Chapman then dropped his gun, and waited calmly at the scene while reading The Catcher in The Rye. Lennon died in hospital shortly after.

Chapman later claimed that he killed Lennon to promote the reading of The Catcher in the Rye, one of the most censored book in the history of the United States. Chapman’s saw Lennon and Yoko’s Bed-in For Peace as a marketing ploy and thought Lennon was a phony who deserved to die. Chapman saw himself as the personification of Holden Caulfield, the novel’s protagonist.

Chapman was convicted of the second degree murder of John Lennon and sentenced to 20 years to life where according to the judge’s order, he would be given mental health. Chapman’s plans to be released on parole have been constantly denied and he remains in prison to this day.

Illuminati assassination theories:

Conspiracy theorist and veteran broadcaster Mae Brussell contends that the same gang of political gangsters who had covered-up the murders of the Kennedys, Martin Luther King, Howard Hughes and hundreds of other deaths in the 60s were returning to the Whitehouse with the Reagan administration. They had planned to cause mayhem in South America and pick a fight with the Soviets and did not want a popular peace activist such as John Lennon gumming up the works.

Brussell believes that Chapman was programmed into a Manchurian Candidate-like mind-controlled assassins specifically to assassinate John Lennon. She reports that the CIA mind altering programs Artichoke, Mkultra and others were used as part of Operation CHAOS.

Houston

Whitney Houston
illuminati-murder-Whitney-Houston

Celebrated American singer, actress, model, and producer whose best selling records made her one of the most awarded performers of all-time.

Date of Death: February 11, 2012 (48 yr. old)

Official Story: Drowning due to Drug Overdose

Whitney Houston was doing solo acts by the age of 11 in her church’s gospel choir and became a sought-after teen model. By the age of 20 she came under the notice of Arista Records head Clive Davis and quickly rose to fame following her appearance on the Merv Griffin Show.

She went on to earn 2 Emmy nominations (1 win) , 26 Grammy nominations (7 wins), 38 American Music Awards nominations (22 wins) as well a bunch of other awards, including a Guinness World Record for the most awarded female artist of all time.

By the late 1990s, the singer’s problems with drugs and her abusive relationship with then-husband Bobby Brown had become public knowledge.

Two days before the singer’s death Houston crashed an TV interview with Clive Davis and singers Brandy and Monica. She had an eerie conversation:

Monica: Why are you wet again?

Whitney: I’ve been swimming. I swim two hours a day.

She continued: “This is for you.” while handing Brandy a note. The note’s content were never revealed publicly, but commenters have speculated that it might have been concerning Brandy’s younger brother Ray J, who Houston had been dating. Or it could have been a plea for money as rumors had been going around that Houston was broke.

Hours before Clive Davis’s pre-Grammy party was due to begin, Houston body was found lying face down in her hotel bathtub. Her body was left for 11 hours while A-listers gathered downstairs for a party which quickly turned into a memorial for Houston. (The body was discovered around 3:43 pm and wasn’t removed until 1:50 am, apparently at the request of the hotel)

Illuminati Sacrifice Theories: Professor Griff believes that Houston was a Illuminati blood sacrifice, and it was not a coincidence that Houston, as well as Brittany Murphy were found submerged in water. Griff claims that water plays an important part in Illuminati death ritual. He falsely claims that no water was found in Houston’s lung. (there was)

It was reported that the day before Whitney drowned in room 434 of her Beverly Hilton Hotel, her then teenaged daughter Bobbi Kristina had “almost drowned” in the exact bathtub in which her mother would be found dead 24 hours later. Leading some to theorize, that Whitney had offered herself as sacrifice in order to spare her daughter.

In a decidedly eerie turn of events, Houston’s only daughter and heir was also found earlier this year lying face down in her bathtub, apparently due to her own drug problems. She is currently in a coma and most-likely brain dead.

Monarch Theories: Believers in Monarch mind control speculate that Brandy is a Monarch asset. Houston died on Brandy’s 33rd birthday, which again, has significance in Illuminati numerology.

They also point out that Nicki Minaj performance at the 54th Grammy Awards the next day dressed as the Whore of Babylon and accompanied by a fake pope while performing a song inspired by the Exorcism was in reality a ritual celebrating Minaj’s rise in the Illuminati.

 

Bron:
http://worldtruth.tv/top-10-illuminati-murders-assassinations-or-blood-sacrifices/

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.