Banner Watamula

AA   AA  
       
 

JANUARI 2012

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 
Cultureel onbehagen
by John Baselmans on Tuesday, January 31, 1993 -2014 at 4:26pm

Het is verwonderlijk dat ik enkele malen ben benaderd over de manier zoals ik schrijf. Als een simpele Nederlander die de taal nauwelijks beheers ben ik door toedoen van heer Toon Hermans (ja die komiek in Nederland) aan het schrijven beland. “Jongen schrijf vanuit je hart en ziel en diegene die er voor open staan zullen het lezen”. Woorden die me altijd bij zijn blijven staan maar lang duurde eer ik ze uit ging voeren. Mijn overleden vrouw (Hoofd der school) was een neerlandicus en schrijven moest volgens haar via het boekje. Dus zo bleven mijn stukjes beperkt en sterk onderhevig aan de zogenaamde ‘wetten der letteren’. Bij een volgende ontmoeting met een zeer bekende schrijver vanuit Amerika bleek dat ook hij vanuit zijn hart en ziel werkte. Zogenaamde bestsellers stonden op zijn naam en hij lachte wat als je dat aanhaalde.

De mogelijkheid deed zich voor om boeken uit te brengen en het schrijven op zich ging me gemakkelijk af. Gesteund door een groep mensen bleef ik schrijven en steeds meer mensen lieten weten dat de boeken eenvoudig en gemakkelijk te lezen waren. Ze hadden een boodschap voor de gewone mens en je hoefde geen intellectueel te zijn en vele woordenboeken erbij te halen om de boeken te ontcijferen. Mensen verslonden de boeken en er zijn ‘bestsellers’ bij van tussen de 80 tot 250 duizend boeken die gelezen werden.

Maar enkele intellectuelen en onze taalkundigen konden het maar niet verkroppen dat de boeken verslonden werden (en nu nog) en dat ze ook nog eens gratis te verkrijgen zijn. In boze brieven, mails en telefoontjes lieten zij mij weten dat ik geen ‘literatuur’ schreef! Nu, had ik dat dan beweerd? Maar waarom lezen de mensen dan graag mijn werk en waarom is er dan zo’n grote afzet van mijn boeken rond de wereld? Duidelijk kan onze literaire groep niet hebben dat een simpele ongevoelige, ontaalkundige (zelfs talenblind) boeken uit kan brengen en die verslonden worden. Al hun intellectuele regels zijn teniet gedaan en zijn dus al vele jaren gewoon kunstmatig in stand gehouden door een selecte groep. Schrijven is nu ook voor het volk geworden en schrijven is meer dan intellectuele woorden aaneen te sluiten. Schrijven is geworden, woorden achter elkaar zetten die komen vanuit een hart en ziel. Niet meer kijkend naar de commercie maar ook niet kijkend wat het wel of niet mag zeggen.

Schrijven is wat heer Hermans al eens lanceerde, schrijven is je hart en ziel laten spreken. Daar voor zijn geen regels nodig, geen wetten en zeker geen beperkingen. Dat heb ik als een totaal talenblind persoon duidelijk bewezen. Ik ben blij met de steun die ik van vele mensen mag ontvangen en de aanmoedigingen om door te gaan ondanks de jaloezie van de zogenaamde experts. Mensen bedankt voor jullie steun en mijn hart en ziel zullen blijven schrijven.

John

 

Open brief aan mevrouw Liesbeth Spies
by John Baselmans on Wednesday, January 25, 1993 -2014 at 8:49am

Curaçao 25-01-1993 -2014

Geachte mevrouw Spies

We hebben via de media mogen vernemen dat u willend bent om ons bij te gaan staan in de problematiek van het kind in de voormalige Antillen. We juichen dat als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) toe. Maar we gaan even het verdrag erbij halen;

Universal Declaration of Human Rights

Source: United Nations Department of Public Information, NY

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. ……….

Verder zal ik u niet lastig vallen met het gehele document want u zult dat zeer zeker van buiten kennen.

Waarom we dit document aan halen is dat wij in de voormalige Antillen totaal niet aan deze eisen voldoen. Nu weten we, en u haalt het ook aan in uw persbericht, dat alles wat op onze eilanden gebeurt, waren en zijn “interne aangelegenheden” en uw voorganger heer Donner was er goed in om alsmaar via brieven aan ons dat kenbaar te maken. Uw collega mevrouw Bijleveld stuurde ons daarvoor alsmaar het weiland in, met de mededeling dat na de datum 10-10 2010 alles “beter geregeld” zou zijn.

U weet vanuit uw bronnen dat het niet beter gaat op onze eilanden en dat het met de dag slechter gaat. We zakken momenteel werkelijk af naar Haïtiaanse normen. U wordt dagelijks hierover geïnformeerd en ook internationaal is Nederland al enkele malen op de vingers getikt. Het Koninkrijk der Nederlanden houdt zich niet aan internationale verdragen! Nederland blijft schuilen onder dat wij bijvoorbeeld als Curaçao “autonoom zijn” en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat kan wel zijn maar ons eigen statuut zegt duidelijk dat Nederland waarborg geeft voor een deugdelijk bestuur en de rechten van de mens/kind nageleefd moeten worden. Dat gebeurt al 30 jaren niet en Nederland blijft schuilen door alsmaar smoezen aan te dragen. Als er internationale druk gezet wordt op Nederland gaat Nederland in een keer de goede peer uithangen en willen ze ons wel gaan helpen mits wij dat willen!

Wij denken mevrouw Spies dat Nederland verplicht is de rechten van de mens na te leven die ook voor ons, kinderen/burgers, gelden via door Nederland getekende internationale verdragen en overeenkomsten. De rechten van ons, burgers van de eilanden worden met voeten getreden door de regeringen van de vele eilanden. Zelfs door uw eigen regering op de BES eilanden!

Dat er grote economische belangen hangen aan onze eilanden is duidelijk want de gasvoorraad zal Nederland niet laten schieten terwijl ondertussen Venezuela de olie in handen heeft en die veilig stelt door wederom 2500 man op het landje ISLA te stationeren. Onder die 2500 mensen zitten vele personen die nooit iets met olie te maken hebben gehad en puur om bestuurlijke reden op ons eiland komen! Hetzelfde is ook gaande met de FOL basis vanuit Amerika waarbij honderden mensen op het eiland Curaçao vertoeven en dat niet om die paar kilo’s drugs die ze jaarlijks vangen.

Bestuurlijk is het zwaar verdeeld en zien we dat heer Schotte met zijn maatjes alsmaar contacten zoekt met onze communistische buurlanden. Zo denkend van Nederland af te komen maar niet wetend dat Venezuela zeker het eiland Curaçao als eigendom zal gaan zien wat inhoudt dat de lokale bevolking van Afrikaanse komaf hun koffers kunnen pakken! Daar ze geen kans meer krijgen om nog een droge boterham te verdienen op dit eiland. Die policy zien we nu al op het ISLA terrein wat overbemand is met Venezolaanse werknemers. Heer Schotte meent zo langs de vele internationale verdragen te kunnen glippen die u als Nederland wel getekend heeft.

We kunnen maar niet geloven dat Nederland al geruime tijd zich bezig houdt om zich van elke verantwoordelijkheid te onttrekken. Als Koninkrijk zijn er verdragen getekend en als eindverantwoordelijk instantie zult u het “bestuurloos deel van het Koninkrijk” moeten gaan bijsturen. U laat in het land Nederland ook niet toe dat een gemeente of provincie zich niet aan de internationale regels houdt? Waarom hanteert Nederland deze werkwijze dan wel op onze eilanden? Nee mevrouw Spies/Nederlandse regering, het is geen interne aangelegenheid daar u de eindverantwoordelijke bent en u daar ook al internationaal enkele malen voor op de vingers getikt bent! U kunt niet zeggen we laten de mensen in het Koninkrijk aan hun lot over. U heeft internationaal veel te verliezen en zal het zeker steeds heter gaan worden door het lakse handelen en afschuiven van uw voorgangers en zo te zien ook nu door u.

Mevrouw Spies, wij burgers hebben geen leven op deze eilanden, leven zeer sober en worden dagelijks onderdrukt en velen zijn erg bang. Er zijn scholen waar 82% van de kinderen te maken hebben met kinderleed! Wij burgers mogen geen eigen mening hebben en we mogen geen mening kenbaar maken! Ook zijn we afhankelijk van een rammelend rechtssysteem. Zo mevrouw Spies, kunnen we nog wel een gehele lijst bijvoegen wat hier niet volgens de internationale verdragen gaat en waar Nederland net doet alsof er niets aan de hand is en het afdoet met de woorden “interne aangelegenheid”.

Mevrouw Spies, als MKK zijn we al met internationale organisaties bezig en zullen we wereldwijd aandacht blijven vragen voor het wanbeleid naar ons toe wat de Nederlandse regering tentoonstelt. Wij burgers/kinderen hebben rechten en die worden, onder de Nederlandse vlag, met voeten getreden en dat is volgens internationale organisaties wel uw verantwoordelijkheid.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, zijn we altijd bereid zaken toe te lichten en we hopen werkelijk dat onze kinderen en onze burgers eens de kansen krijgen die de burgers wel krijgen in uw Nederland wat ook ons Nederland is.

Met de meeste hoogachting,

Movimentu Kontra Korupshon

John H. Baselmans

 

Een opmerkelijk stuk
by John Baselmans on Monday, January 9, 1993 -2014 at 7:09am

Antilliaans Dagblad zat 7 jan 1993 -2014

Met vreugde maar ook met verbazing heb ik kennis genomen via uw krant dat
BAB op OB-jacht gaat ingaande 24 januari 2011. Dit initiatief is door het
ministerie van Financiën genomen in het kader van het ‘Verzegelde kassa’ s
project’. De reden hiervoor is dat de meeste ondernemingen niet altijd hun
verkopen registreren of aanslaan op de kassa aldus Financiën, die hiermee
aangeeft dat het merendeel van de bedrijven op Curaçao de omzet niet
boeken. Dit heeft (volgens Financiën, red.) tot gevolg dat zij de
omzetbelasting (ob) niet innen van de klanten en daardoor niet afdragen.
De overheid en dus ook de andere ministers willen hiermee de economie
stimuleren. Toch is het merkwaardig dat een huidige minister die de
economie wil stimuleren, die zelf al jarenlang ondernemer is, zichzelf
niet aan deze wettelijke maatstaven heeft gehouden in zijn bedrijven.
Bijvoorbeeld in het jaar 2003 heeft deze minister een apotheek met
drogisterij geopend. Over de producten die in de drogisterij verkocht
werden werd klant ob in rekening gebracht. Toentertijd was het
kassaregister een zeer eenvoudig, ouderwets systeem, geen computerkassa
die een kopie van de bon kan printen. Er werd dus alleen een origineel
afgedrukt en deze moest ter controle bij de kassa blijven waardoor aan de
klant geen bon geleverd werd zoals wettelijk verplicht.
Op een gegeven moment heeft de apotheek een aanslag van de Belastingdienst
ontvangen voor het jaar 2003. Later is gebleken dat de eigenaar, de
huidige minister, de Inspectie der Belastingen heeft gevraagd om
vernietiging van de aanslag. Het bedrijf was volgens zijn verklaring, nog
inactief. Het gaat om een valse verklaring. Want het bedrijf was wel
actief in 2003, er werd ob geïnd bij klanten, winst gemaakt, waarbij
loonbelasting, AVBZ en andere sociale premies van werknemers werden
ingehouden. Er is echter niets aan de fiscus afgedragen.
De Inspectie heeft zijn verzoek gehonoreerd volgens mij omdat ze ervan
uitging dat de eigenaar de waarheid sprak. Er is ook geen controlerende
ambtenaar naar het adres van het bedrijf gezonden.
Dus deze belastingplichtige heeft niet aan zijn fiscale verplichting
voldaan om tijdig aangifte te doen en de verschuldigde belasting af te
dragen. In de twee opvolgende jaren is er ook geen belasting betaald.
Natuurlijk, als minister is hij vandaag niet direct bezig met zijn
bedrijven, in het kader van de zogenoemde ‘conflict of interest’, maar wel
familieleden. Dus de medewerkers van SBAB, kunnen er nog langs om te
vragen wanneer openstaande schulden afgelost worden. Helaas het is zo dat
ondernemers op een gegeven moment zich realiseren dat ze niet langer, voor
eeuwig, hun gehele belasting kunnen ontduiken en een regeling treffen met
de Inspectie. Maar er wordt geen grondig onderzoek gedaan over wat
werkelijk open staat en ook niet vanaf welk jaar. Vele van deze
ondernemers betalen een paar keer volgens de getroffen regeling en daarna
stoppen ze met de betalingen. Daarmee komen ze makkelijk van hun
verplichting af en staan ze bijna buiten bereik van sancties.
Mijn vraag, als burger, als consument die ob betaalt en als ex-werknemer
waarvan loonbelasting en sociale premies zijn ingehouden maar waarbij het
bedrijf dit niet verder heeft afgedragen, aan SBAB en alle ondernemers:
Het kan toch niet zo zijn dat een minister nu iets eist van anderen,
waaraan hij zichzelf eerder niet heeft gehouden?
Frida Ramos-Arendt, Nederland

Brief naar redactie

Beste redactie

Met grote belangstelling heb ik het ingezonden stuk mogen lezen van Dr frida F Ramos-Arendt

Het was geen nieuws wat betreft wat haar overkomen is en over de heer Hakim maar het was eens iemand die het lef had om zaken openlijk te zetten in een krant.

Als MKK hebben we ongeveer 140 soortgelijke meldingen en zijn deze niet meer bij het OM gedeponeerd maar bij de Gouverneur. Puur omdat we duidelijk te horen kregen dat politieke mensen niet vervolgd worden laat staan dat aan aangiftes gewerkt zal worden. Ze verdwijnen in de la volgens heer Piar en we weten altijd wel een reden te vinden om het niet naar buiten te brengen laat staan uit te zoeken.

Triest want ook heer Piar bekende dat hij niet meer kan (mag) doen. Van wie hij niet mag werd ons duidelijk toen er een duidelijke lijn was in welke zaken verzwegen werden.

- Drugstransporten via onderzeeërs waar wekelijks containers drugs mee gevuld worden.

- Wapencontainers die naar het midden oosten gaan via een van onze machtigste families.

- Vele afrekeningen die gezet worden onder zelfmoord, afrekening drugs enz.

- Duistere medicijnen handel

- Drugsgelden smokel

- Gokwereld en free zones

- Kinder- en mensen handel

- Miljoenen die over het scherm gaan en verwerkt worden via curaçao zonder dat de MOT in kennis gesteld wordt.

Om maar enkele kleine zaken te noemen.

Ik weet ik sta te boek als een fantast en als een waanzinnige maar alsmaar stel ik; geef me een zaak van de honderden die niet aan het uitkomen is of niet uitgekomen is.

Dat wij als MKK zeer vele tera bites aan zeer gevoelige informatie hebben in het buitenland wil niet zeggen dat we die op straat moeten gooien. We zullen vele bronnen moeten beschermen. Maar dat er niets met de "hints " gedaan wordt en dat er niet verder gekeken wordt op het eiland is triest.

Curaçao zit een vele vieze ongure zaakjes op de wereld en dat maakt Curaçao een maffia eiland.

Als mevr. Frida F Ramos-Arendt wil hebben dat haar zaak serieus genomen gaat worden en misschien meegenomen wordt in de zaken die we onder andere met meester Knoops uit Nederland kan ze altijd contact met ons opnemen. De beerput zal opengebroken worden daar is geen twijfel meer mogelijk over.

Met een vriendelijke groet

John H Baselmans

Mkk Curacao

 

Ons heerlijk eiland Curacao
by John Baselmans on Tuesday, January 3, 1993 -2014 at 8:10am

Derde dag zijn we ingegaan van een nieuw jaar. Mensen maken zich druk over ruim 20 verkeersdoden van afgelopen jaar. Maken zich druk om stinkende lucht, maar maken zich ook druk dat heer Schotte samen met zijn goede vriend heer Wiels het eiland op zijn kop zetten. Maar zelden hoor je wat er afgelopen jaren aan mensen vermoord, verdwenen (zogenaamd zelfmoord hebben gepleegd) of familiedrama’s die zich afgespeeld hebben. De politie en zijn justitie komt met wat zwets verhaaltjes en iedereen gelooft ze en de kous is er mee afgedaan. Iedereen blij en op naar het volgende geval. De pers klakkeloos aannemend wat hun voorgeschoteld wordt maar ook de burger die niet verder erover na denkt wat het “drama” werkelijk is geweest. Och, het is maar een drugsverslaafde een asociale familie of afrekening van een drugstransport. Niemand die de werkelijke oorzaak weet. Vele autopsie rapporten worden verzwegen of vervals zodat de ware aard niet naar buiten komt. Curaçao anno 1993 -2014, 2 dagen oud en de overleden mensen (die we weten) zijn nu al 4. O wacht, vannacht is er nummer 5 bijgekomen! Mensen beseffen niet wat er aan het spelen is. Mensen begrijpen niet dat we valse inlichtingen krijgen om zo geen paniek te laten uitbreken. Mensen zien niet dat er wat mis is en dat onze politici in alle talen zwijgen. Maar ook zo OM, Justitie en Politie.

Ik weet, ik ben een dwaas een Don Quixote en het boek Curaçao maffia eiland wordt lokaal verzwegen. Al is het wel ruim 25 duizend keer alleen al op dit eiland gratis gedownload binnen een maand! Maar vreemd genoeg gaan de mensen zich niet afvragen wat er werkelijk gaande is? Van de pers kunnen we het niet verwachten ze kunnen niet. We zullen zelf de boodschap door moeten vertellen! Denk even na, 5 mensen in ongeveer 24 uren gestorven en dat is wat we nog maar weten! Met als reden enkele wild west verklaringen. Is dat niet een beetje te veel? Is dat het goede begin wat heer Schotte ons beloofde? Is dat de toekomst voor onze kinderen? Mensen wordt wakker er is meer gaande als de dans om wat heerlijke stoelen en familie bezit uitdelen!

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.