Banner Watamula

AA   AA  
       
 

ORDE VAN VRIJMETSELARIJ

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 
Vrijmetselarij

Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

by John Baselmans on sunday, July 2015
       

De grootste orde van vrijmetselaars in Nederland is die onder het Grootoosten der Nederlanden. Onder het Grootoosten der Nederlanden ressorteren in totaal 162 loges. Naast de 145 loges in Nederland zijn er ook loges in de Nederlandse Antillen (3) en Aruba (2), Suriname (3), Zuid-Afrika (1), Thailand (1) en Zimbabwe (7). Het aantal leden van de Orde was op 1 januari 2008 6.378. Van deze leden zijn 5.792 lid van een Nederlandse loge.

Het Grootoosten der Nederlanden werd in 1756 gesticht door tien van de op dat moment bestaande Nederlandse loges, waarvan sommigen werkten onder de jurisdictie van de Engelse of Schotse Grootloge.

De term Grootoosten wordt ook gehanteerd voor de vergadering van afgevaardigden van de loges in Nederland en vertegenwoordigers van overzeese loges. Deze vergadering is het hoogste wetgevende college in de Orde. In principe is er elk jaar een Grootoosten, dat gehouden wordt op de zaterdag voor of na 21 juni, in de Jaarbeurs in Utrecht. Het Grootoosten 2011 werd gehouden op 18 juni 2011. De vergaderstukken van dit laatste Grootoosten, waaronder het jaarverslag en de jaarrekeningen en begrotingen zijn op deze site te vinden.
In sommige gevallen komt het Grootoosten in buitengewone zitting bijeen, met name als het gaat om het aanbrengen van wijzigingen in de statuten en de Ordegrondwet.

Onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden wordt de Vrijmetselarij beoefend in de Graden van Leerling, Gezel en Meester. Deze Graden worden ‘Symbolieke Graden’ genoemd, ook wel ‘Blauwe Graden’. Gedrieën vormen zij het fundament van de Vrijmetselarij, in beginsel zijn ze overal ter wereld gelijk al verschilt het rituaal van land tot land enigszins. Deze vorm van vrijmetselarij wordt beoefend in loges. Daarnaast is een aantal vrijmetselaarskringen actief. Dit zijn geen volwaardige loges, maar er wordt wel vrijmetselarij bedreven.

Hoewel de Graden van Leerling, Gezel en Meester een afgerond geheel vormen, wordt, zeker in de Angelsakische vrijmetselarij de functie van Voorzittend Meester (de voorzitter van een Loge) als uiterst belangrijke functie gezien, waarvan de installatie volgens een apart rituaal geschiedt. Op deze site zijn naast uittreksel van nederlandse ritualen ook ritualen uit onder meer Engeland, Duitsland en Frankrijk gepubliceerd. Daarnaast is een CD-Rom uitgegeven met nog een groot aantal andere versies van deze ritualen, waaronder volledige nederlandstalige, en ritualen uit onder meer de Verenigde Staten, Nigeria en Australië.

Naast de drie Blauwe Graden is in het verleden een aantal andere maçonnieke stelsels, die in het algemeen een uitwerking geven van elementen die in de fundamentele Vrijmetselarij wordt gevonden, aan die Graden toegevoegd.

Deze zogenaamde ‘andere werkwijzen’, ook wel genaamd 'Hogere Graden', of vervolgpaden, worden in Grootmachten beoefend die los staan van het Grootoosten, al kunnen deze andere Grootmachten slechts als lid opnemen vrijmetselaren die lid zijn van een Loge die onder het Nederlandse Grootoosten ressorteert. Deze orden dienen dan ook erkend te worden door het Grootoosten.

Naast de Orde – opgericht in 1756 – kent men in Nederland nog de volgende erkende maçonnieke lichamen:

1. Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland
2. Afdeling van de Meestergraad
3. Orde van Vrijmetselaren onder de Opperraad van de 33ste en laatste Graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden
4. Orde van Vrijmetselaren van het Heilig Koninklijk Gewelf onder het Groot-Kapittel der Nederlanden
5. Royal Order of Scotland
6. District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
7. Order of Royal and Select Masters
8. Verenigde Orde van de Tempel en van St. Jan van Jeruzalem
9. Knight Templar Priests
10. Order of the Red Cross of Constantine

Naast deze opsomming is nog een tweetal organisaties het vermelden waard. De eerste is de vestiging in Amsterdam van een 'Oase' van de Amerikaanse Ancient and Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine, de zogenaamde 'Shriners'. Dit is geen voortgezette maçonnieke werkwijze, maar een gezelligheidsvereniging annex charitatieve organisatie, die alleen toegankelijk is voor vrijmetselaren. Tussen 1982 en 1995 was er een 'Oase' werkzaam in Nederland en sinds circa 2002 wordt er een nieuwe poging ondernomen om een dergelijke organisatie van de grond te krijgen.

Daarnaast is er in Nederland sinds enige jaren de Societas Rosicruciana in Anglia actief.

Een mannelijke orde

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (en zijn vervolggraden) staat alleen voor mannen open. Daar is binnen de Orde zo goed als geen discussie over geweest, zij zien dit als historisch gegroeid (de oude bouwgilden stonden ook alleen voor mannen open). Oud Ordebibliothecaris B. Croiset van Uchelen gaf daarbij nog als reden op: ‘De komst van de vrouw in de loge zou de onderlinge verhouding van de broeders, de eendracht niet ten goede komen en de openhartigheid zou plaats maken voor een gereserveerder optreden." Henri Knap omschreef het zo: "Vooral ook de jonge getrouwde man is buiten zijn werk gemeenlijk te veel in het gezelschap van zijn vrouw en daarmee ook vaak midden in de kleine en grote problematiek van zijn gezin, om zich nog verder als afzonderlijke persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen. In de vrijmetselarij echter verkeert hij als eenling met andere eenlingen, los van zijn huiselijk milieu, nimmer geremd door enige gedachte ‘wat zijn vrouw daar nu wel van zou zeggen’, nog minder geremd door de gedachte aan de indruk, die hij al doende en sprekende maakt op andere vrouwen. In de vrijmetselarij is de man, kortom zeer zichzelf."
Sommige loges gaan nog iets verder. Vrijwel alle loges draaien tijdens ritualen stukken muziek. De Broeder van Talent, degene die de muziek(keuze) verzorgt is daar in de meeste loges geheel vrij in. Op 24 mei 2000 wilde in de Arnhemse loge De Oude Landmerken de Broeder van Talent een muziekstuk van Mozart laten horen. Dit werd door de voorzitter van de loge verboden omdat er op de CD een vrouwenstem was te horen, en, volgens sommigen in die loge, mogen vrouwenstemmen niet in de loge doorklinken.

Met steun vanuit de orde is in 1947 een aparte orde voor vrouwen opgericht, de Orde Vita Feminea Textura (het leven van een vrouw is een weefsel). In deze orde wordt in drie graden gewerkt, spinster, weefster en ontwerpster. De meeste leden zijn partner van een lid van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten.

Een christelijke organisatie?

De Orde geeft aan dat zij open staat voor mannen van allerlei religieuze achtergronden. In principe ligt in de loge de Bijbel open en wordt de gelofte afgelegd op deze Bijbel, maar, volgens de Orde, als iemand de gelofte op de Koran of welk ander heilig boek dan ook wil afleggen, is dat ook mogelijk.

De Orde ontkent specifiek christelijk te zijn.
Bij deze ontkenning zijn echter wel wat vraagtekens te zetten. In de loge ligt de Bijbel open bij het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, daar liggen de Passer en Winkelhaak op en deze specifieke combinatie wordt gezien als de Drie Grote Lichten van de Vrijmetselarij.
Twee maal per jaar viert men in de loge feest: op Sint Jan in de zomer ter herdenking van Johannes de Doper en op Sint Jan in de winter, ter nagedachtenis aan Johannes de Evangelist, beiden christelijke voormannen.
Alle ritualen van de verschillende graden zijn gebaseerd op Oudtestamentische en Nieuwtestamentische verhalen.
Al in de ritualen voor de Leerling-graad wordt, zonder dit overigens expliciet te vermelden, het Evangelie van Johannes geciteerd.
Pas in de hogere graden komt het christelijke karakter van de vrijmetselarij duidelijk naar voren. Verschillende graden in de Schotse Ritus, onder meer Ridder van het Rozenkruis; en de daarmee verwante graad van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel (ook Ridder van het Rozenkruis), de graden van de Tempelridders en de Ridders van Malta en de graden van de Red Cross of Constantine zijn expliciet christelijk. Deze graden zijn alleen toegankelijk voor vrijmetselaars die het christelijk geloof belijden en die bereid zijn een gelofte te doen op de christelijke Drie-eenheid.
In de hoogste graad van de Red Cross of Constantine, de Knight of St. Joh the Evangelist, wellicht de meest elitaire graad van de vrijmetselarij leert het rituaal:
"Volgens de legende hebben de Kruisridders, toen zij zagen dat het onmogelijk was de Saracenen uit het Heilige Land te verjagen, in opdracht van Godfried van Bouillon besloten de mysteriën van hun geloof te verhullen met symbolen, waardoor zij in staat werden gesteld hun godsdienstbeoefening in het geheim voort te zetten en waardoor zij zichzelf konden beschermen tegen de inbreuk door verraders en valse vrienden.
Het model dat zij uitkozen was de Tempel van Salomo, die feitelijk de Christelijke Kerk symboliseert. Hieruit volgt dat de geheimen van de Vrijmetselarij in werkelijkheid de geheimen van het geloof zijn.
De ridders waren behoedzaam om dit belangrijke geheim niet te delen met iemand wiens trouw en discretie niet ten volle was bewezen. Daarom bedachten zij verschillende graden om de kandidaten te testen en gaven zij hen alleen de symbolische geheimen, zonder de verklaring. Dit om verraad te voorkomen en om het mogelijk te maken zich tegenover Broeders bekend te maken. Hiervoor werden in elke graad diverse Tekens, Woorden en Aanrakingen gebruikt, waardoor zij een bescherming tegen de Saracenen en indringers konden bewerkstelligen.
Pas in de Meestergraad begonnen onze Ridderlijke Broeders het ware geheim te onthullen door de moord op Hiram Abiff door valse Broeders te vertellen. Het symbolische mysterie van de dood van Hiram Abiff stelt de dood van de Messias voor. Bijvoorbeeld: de drie aanvallen op de Bouwmeester bij de drie Tempelpoorten verwijzen naar de drie aanklachten tegen Christus door de tribunalen van Kajafas de Hogepriester, Koning Herodes en de Romeinse Gouverneur Pilatus. Het was dit derde tribunaal van waar de Here Jezus werd geleid naar een gewelddadige en beschamende dood.
De drie slagen die werden gegeven met de 24-delige maatstok, de winkelhaak en de hamer, zijn symbolisch voor de kinnebakslag, de geseling en de wrede doornenkroon. De Broeders verzameld rondom het graf van Hiram Abiff staan voor de discipelen die treuren om de door van Christus aan het Kruis.
Het Meesterwoord, waarvan wordt gezegd dat het met de dood van Hiram Abiff verloren is gegaan, is hetzelfde als wat de Messias uitsprak aan het Kruis en dat door de Joden niet werd begrepen: 'Eloi, Eloi, Lama Sabachthani'.
Onze oude Broeders vervingen deze woorden door het woord van onze Meestergraad, hetgeen betekent 'de zoon van de weduwe is neergeslagen'. Dit werd gedaan om de werkelijke geheimen te bewaren voor verraders, na het voorbeeld van Judas, die zijn Heer verraadde. De twijg acacia symboliseert het Kruis, dat werd gemaakt van het hout van de acaciaboom.
Het Heilig Koninklijk Gewelf, dat refereert aan de gevangenschap van de Joden, staat voor de vervolging van de Christenen door de Romeinse Keizers en hun vrijheid onder Constantijn de Grote. De Orde van het Red Cross is de eerste Graad in welke de werkelijke doelen van de vrijmetselarij werden onthuld. In de ceremonie voor Ridder van het Heilig Graf werd die allegorie verder uitgelegd. De Ridders van St. Johannes echter, kregen als enige de ware betekenis; en het was alleen na strijd tegen de vijanden van het Geloof dat dit privilege werd gegeven en dat zij volledig werden opgenomen in de Heilige Broederschap.

De aanmeldingsprocedure.

Aanmelden gebeurt meestal door een briefje naar het Grootoosten of naar een loge. Daarop vindt een aantal gesprekken plaats met de kandidaat en enkele leden van de loge om na te gaan wat de kandidaat van de vrijmetselarij verwacht en om na te gaan of de kandidaat geschikt is voor de vrijmetselarij en de betreffende loge.
Vervolgens moet de kandidaat zich schriftelijk aanmelden, door het invullen van een vragenformulier, met daarop een groot aantal vragen; hij moet zijn woon- en verblijfadressen van de laatste tien jaren opgeven, hij moet zijn levensgeschiedenis opschrijven en hij moet een aantal referenties opgeven. Dit wordt allemaal nageplozen en circa negen tot twaalf maanden na het eerste aanmeldingscontact wordt de kandidaat aangenomen of afgewezen. In het laatste geval krijgt hij vooraf de kans zijn aanvraag in te trekken.
Alle loges en vrijmetselaarskringen krijgen elke maand een overzicht van alle nieuwe aanmeldingen, die ze verplicht zijn in hun loges voor te lezen. "Iedere vrijmetselaar die ten aanzien van een kandidaat inlichtingen kan verstrekken, welke tot zijn beoordeling van nut kunnen zijn, is verplicht daarvan schriftelijk mededeling te doen" aan de loge waar de aanmelding heeft plaats gevonden.

--------------------------------------


Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland

Deze Orde – in de wandeling de ‘Hoge Graden’ genoemd, hoewel thans slechts in één Graad wordt gewerkt - werd in 1803 gesticht. De plaatselijke afdelingen van deze Grootmacht heten ‘Kapittels’. Tot het lidmaatschap van een Kapittel kan men zich aanmelden als men minimaal een jaar de Graad van Meester-Vrijmetselaar bezit. Tot een aantal jaren geleden was reglementair vastgelegd dat een kandidaat minimaal twee jaar actief Meester-Vrijmetselaar moest zijn.

In het buitenland kent men een organisatievorm als onderhavige niet, zij het wel dat deze typisch Nederlandse vorm veel overeenkomst vertoont met de 18e graad (Ridder van het Rozekruis) van de zogenaamde Aloude en Aangenomen Schotse Ritus en daarmee wat het bezoekrecht betreft over en weer gelijk wordt gesteld.

De eveneens tot de Hoge Graden behorende graden van Elu, Ridder van Sint Andries en Ridder van het Oosten en de Degen worden bij communicatie, dus zonder verder ceremonieel verleend. Deze voorafgaande graden worden de Historische Graden genoemd.

Het gaat in deze graad om het zoeken en het vinden van het verloren meesterwoord, en met name om een nieuw aspect van dit woord.

De Graad kent twee uitgangspunten:

dat het leven van de mens zonder lijden niet denkbaar is en dat lijden zelfs noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de mens in religieus-filosofische zin;
de liefde van mens tot mens. De Rozekruisgraad wordt daarom ook wel ‘liefdegraad’ genoemd.

Als de mens zich openstelt voor de gedachte, dat het hem alleen door het brengen van offers mogelijk kan worden gemaakt door te groeien naar een hoger geestelijk niveau, naar een bewustzijnsfase van hogere orde, zal hij ook bereid zijn het lijden te aanvaarden als iets, dat onverbrekelijk met het bestaan hier op aarde verbonden is.

Met dat inzicht wordt het aanvaarden van lijden niet zo zeer een berusting als wel een blijmoedig dragen van het kruis, en wordt het kruis symbool van aards leven en lijden tot zinnebeeld van een hoger leven, dat ‘in liefde bloeiende’ is. De roos is dan aan het kruis ontgroeid.

Het rituaal voor de Graad van Souverein Prins van het Rozekruis is zeer christelijk getint. De rode draad geeft aan dat het het lijden is en het brengen van offers, dat de mens tot een ander mens zou maken. Die andere mens, na het ontdekken van zichzelf in zijn diepste wezen en het vinden van het Woord, zou dan de liefde in een ander licht bezien. Een nieuw licht, dat voor hem geopenbaard wordt en dat aan zijn liefdesbeginsel een diep-spirituele inhoud geeft. Daarnaast kent de orde een zeer eenvoudig rituaal voor de benoeming van de voorzitter en andere bestuurders van de Kapittels.

Het thema van deze graad is: Geloof, Hoop en Liefde.

Onder het Hoofdkapittel vallen in Nederland 34 kapittels en vier kapittels op Aruba, de Antillen en in Suriname. De Orde heeft in Nederland 1443 leden, de vier Arubaanse/Antilliaanse/Surinaamse kapittels 184 (2004) Het ledental is in de afgelopen 25 jaar bijna gehalveerd.

La Bien Aimée 1, Amsterdam
L’Union Royale 2, Den Haag
Concordia Vincit Animos 3, Amsterdam
De Gelderse Broederschap 4, Arnhem
Willem Frederik 5, Amsterdam
Ultrajectina 6, Utrecht
La Flamboyante 7, Dordrecht
Le Profond Silence 8, Deventer
De Vriendschap 9, Den Haag
L’Union Provinciale 10, Groningen
Vicit Vim Virtus 11, Haarlem
Gooi- en Eemland 12, Hilversum
Noord-Holland 13, Zaandam
De Delta 14, Den Haag
Silentium 15, Delft
De Eendracht 16, Rotterdam
Concordia 17, Breda
De Rode Roos 18, Den Haag
Silentio et Fide 19, Den Haag
De Phoenix 20, Utrecht
Agapè 21, Bussum
La Charité 22, Amsterdam
De Pelikaan 23, Apeldoorn
Erasmus 24, Rotterdam
Fides Frisia 25, Leeuwarden
De Markerroos 26, Enschede
Rosa Rubra 27, Bilthoven
D’Eglantier 28, Roermond
Via Lucis 29, Rotterdam
Het Lichtend Kruis 30, Alkmaar
Kennemerroos 31, Haarlem
Het Zuiderkruis 32, Terneuzen
De Eenhoorn 33, Eindhoven
De Gelderse Roos 35, Wageningen
De Vergenoeging Curacao
El Sol Naciente, Oranjestad - Aruba
Concordia Creat Feliciam, Suriname
Fajalobi, Paramaribo - Suriname
Gewoonlijk komen de kapittels zo'n 8 maal per jaar samen in een 'open kapittel' of een 'ronde'.

Ook de gemengde vrijmetselarij kent de Rozekruisgraad.
Beschrijvingsbrief Hoofdkapittel 1999
Beschrijvingsbrief Hoofdkapittel 2004


Afdeling van de Meestergraad


Deze organisatievorm, waarvan het landelijk bestuur ‘Kamer van Administratie’ wordt genoemd werd opgericht in 1819. Een plaatselijke afdeling draagt de naam ‘Bouwhut’ en alleen Meester-Vrijmetselaren kunnen uitgenodigd worden van een dergelijke bouwhut lid te worden.

De Orde dankt haar ontstaan aan een bijzondere episode uit de geschiedenis van de 19e eeuwse Nederlandse Vrijmetselarij onder het Grootmeesterschap van Z.K.H. Prins Frederik. Na de ‘ontdekking’ van het zogenaamde Charter van Keulen heeft de Prins de totstandkoming van bouwhutten sterk bevorderd om zodoende een tegenwicht te vormen tegen het stelsel van Hoge Graden, waartegen bij de Prins zekere bezwaren van principiële aard waren gerezen. Het bestaan van Bouwhutten is binnen de Vrijmetselarij zeker niet onomstreden. In een aantal loges wordt de Bouwhut waaruit leden van die loge samenkomen omschreven als 'directiekeet', waar een groot aantal beslissingen over het bestuur van de loge wordt genomen, zonder dat de loge daar zeggenschap over heeft.

De werkwijze van deze Orde is typisch Nederlands; nergens ter wereld wordt een equivalent van de bouwhutten aangetroffen. Het rituaal in deze Orde wordt vooral van belang geacht als middel om de onderlinge vriendschap tussen de broeders te stimuleren. Het ethische gehalte van de werkwijze komt vooral tot uiting in de regel ‘doe aan een ander wat ge zoudt wensen dat hij aan u zou doen’. De broeders spreken elkaar aan als ‘vriend’, en het is een opmerkelijke trek van deze Orde dat het niet gebruikelijk is in andere bouwhutten te visiteren.

Deze Orde heeft een zeer eenvoudig ceremonieel voor opname. Het thema van de Afdeling is: 'Naastenliefde, Hulpvaardigheid, Verzorging'.

Bouwhutten komen gemiddeld een keer per maand bijeen; er zijn op dit moment 60 bouwhutten, met (in 2010) 877 leden:


------------------------------------------------------------------


Orde van Vrijmetselaren onder de Opperraad van de 33ste en laatste graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Deze ritus – gewoonlijk de ‘Schotse Ritus’ genoemd – is hier te lande opgericht in 1912. Zij is, na de fundamentele Vrijmetselarij, de over de wereld meest verbreide maçonnieke organisatievorm. Vooral in de Verenigde Staten is de ‘Schotse Ritus’ zeer verbreid.

In het buitenland werkt zij in beginsel in de Graden 4 tot en met 33; uit het interne reglement blijkt dat in Nederland deze ritus tot in het eind van de jaren '80 pas vanaf de 22e Graad heeft gewerkt. Nu werkt zij ook vanaf de 4e Graad. Overigens wordt niet in alle Graden gewerkt. Dat is nu alleen in de 4e, 14e, 18e, 22e, 28e, 30e, 31e, 32e en 33e. De overige Graden worden bij de bevordering naar de eerstvolgende Graad waarin wordt gewerkt 'bij communicatie' verleend.

De 33e en laatste graad is thans voorbehouden aan de leden van het besturende lichaam, de Opperraad. Deze staat op haar beurt weer onder de leiding van de Souverein Groot-Commandeur, bijgestaan door een aantal officieren.

Tot lid van de ‘Schotse Ritus’ kon men in Nederland lange tijd alleen worden uitgenodigd indien men trouw lid was van een Kapittel van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland. Hij kon op voordracht van de leden van zijn kapittel of op aanbeveling van de Opperraad worden opgenomen. In de laatste jaren is deze toelatingsprocedure overigens vereenvoudigd. Nu kan elke Vrijmetselaar die minimaal één jaar lang Meester is voor deze werkwijze worden uitgenodigd.

De plaatselijke afdelingen van de ‘Schotse Ritus’ worden ‘Consistories’ genoemd.

De ritualen zijn gebaseerd op uiteenlopende religieus-filosofische motieven, afkomstig uit judeo-christelijke, platonische/neo-platonische en alchemo-hermetische stromingen. Deze graden zijn gericht op het bevorderen van de zelfontwikkeling in geestelijk-ethisch opzicht en op versterking van de innerlijke kracht van de mens.
De drieendertig graden van de Schotse Ritus komen in grote lijnen overeen met de eerste 33 graden van de Memphis-Misraïm-ritus.
Het thema in deze Orde is: 'Eenheid, Verdraagzaamheid, Voorspoed'.

De graden van de Orde:

Eerste Klasse – Symbolieke Loge (Blauwe Graden; deze graden worden in Nederland beoefend in de loges onder jurisdictie van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden):

1 Leerling
2 Gezel
3 Meester

Tweede Klasse – Loge der Volmaking (Rode Vrijmetselarij):

4 Geheim Meester
5 Volmaakt Meester
6 Geheimschrijver
7 Provoost en Rechter
8 Intendant der Gebouwen
9 Uitverkorene der Negen
10 Uitverkorene der Vijftien
11 Verheven Uitverkorene
12 Grootmeester Architect
13 Ridder van het Koninklijk Gewelf
14 Volmaakt Uitverkoren Groot Schot

Derde Klasse – Kapittel:

15 Ridder van de Degen en van het Oosten
16 Prins van Jeruzalem

Vierde Klasse – Kapittel:

17 Ridder van het Oosten en van het Westen
18 Ridder van het Rozekruis

Vijfde Klasse – Areopagus (Wijsgerige Graden of Zwarte Vrijmetselarij)

19 Groot-Hogepriester
20 Grootmeester van de symbolieke Loges
21 Noachiet of Pruisisch Ridder
22 Ridder van de Koninklijke Bijl, Prins van de Libanon
23 Overste van het Tabernakel
24 Prins van het Tabernakel
25 Ridder van de Koperen Slang
26 Heer van Mededogen
27 Commandeur van de Tempel
28 Ridder van de Zon, Prins-Adept
29 Ridder van Sint Andreas van Schotland
30 Ridder Kadosh, Ridder van de Zwarte-Witte Adelaar


Zesde Klasse – Consistorie (Administratieve Graden of Witte Vrijmetselarij):

31 Grootinspecteur-Inquisiteur-Commandeur
32 Sublieme Prins van het Koninklijk Geheim

Zevende Klasse – Opperraad:

33 Soeverein Groot-Inspecteur-Generaal

Onder de Opperraad in Nederland zijn 14 consistories werkzaam:

(gerangschikt naar oprichtingsdatum):

Fiat Pax, Amsterdam
Jacques de Molay, Den Haag
Het Oosten, Deventer
De Vergenoeging, Willemstad, Nederlandse Antillen
De Ceders, Bilthoven
Wessel Gansfort, Groningen
Corona Borealis, Alkmaar
Hugo van Gijn, Rotterdam
Willem van Oranje, Eindhoven
Concordia Creat Felicitatem, Paramaribo, Suriname
Willem de Zwijger, Bergen op Zoom
Solomon’s Wisdom, Oranjestad, Aruba
Thistle and Rose, Den Haag
Marandellas, Marondera, Zimbabwe

De inwijdingen in de 4e en in de 18e graad vinden plaats in de regio's, de overige in Amsterdam. Daarnaast komen de Consistories 2 à 4 keer per jaar bijeen in hun vestigingsplaats. De Orde heeft in Nederland zo'n 930 leden, in het buitenland nog eens 280.

Statuten van de Opperraad
Op onze CD-Rom zijn de engelse statuten gepubliceerd, alsmede verschillende boeken, zoals Morals and Dogma van Albert Mackey, Scottish Rite Masonry Illustrated, De initiatieke weg van de A\A\S\R\ en Report of the 28th Conference of European Sovereign Grand Commanders, Amsterdam 1993: Scottish Rite and how it operates in various countries


_______________________________________________


Orde van Vrijmetselaren van het Heilig Koninklijk Gewelf onder het Groot-Kapittel der Nederlanden.

Deze organisatievorm werd in 1948 in Nederland geïntroduceerd. Een plaatselijke afdeling draagt de naam ‘Kapittel’ en zij die tien maal achtentwintig dagen of langer de Graad van Meester-vrijmetselaar bezitten kunnen tot het lidmaatschap van een dergelijk Kapittel uitgenodigd worden. Het huishoudelijk reglement stelt nog enkele andere voorwaarden. In de praktijk duurt het tegenwoordig minimaal een jaar voordat een Meester uitgenodigd wordt tot het lidmaatschap.
Met name in de Angelsaksische landen heeft deze vorm van Vrijmetselarij – in de wandeling doorgaans aangeduid met ‘Royal Arch’ – wortel geschoten. In de Amerikaanse vrijmetselarij is dit de eerste vervolgstap in de zogenaamde York Rite Masonry.
De rituele achtergrond is het oudtestamentische gegeven van de herbouw van de Tempel van Salomo. Het rituaal moet de 'zoekers' een dieper inzicht geven in de aard van het opperwezen.
Het thema van deze graad is: Eendracht, Vrede en Waarheid.
Gemiddeld wordt er zo'n vijf keer per jaar samengekomen in een 'open kapittel'.
Er zijn op dit moment 28 kapittels, waarvan eentje in Paramaribo (Suriname). In totaal heeft deze orde zo’n 1700 leden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootoosten_der_Nederlanden

 

 

"En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht."
Efeziërs 5:11-13


"Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking.."
II Thessalonicenzen 2:7

 

Brief Anonieme vrijmetselaar


11 februari 2006
Beste lezer,

Ik ben een vrijmetselaar (macon) met een hoge rang. Uitgezonderd de cosmetische randactiviteiten van de vrijmetselarij, is het ons verboden over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en doen. (...) Derhalve ben ik gedwongen het onderstaande anoniem met u te delen.

De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie. De belangrijkste componenten van onze organisatie zijn de Rotary en de Lions. Officieel houdt de vrijmetselarij zich in het kort bezig met individuele zelfontplooiing en liefdadigheidsacties. Veel mensen worden echter een vrijmetselaar omdat zij hopen carrière te maken door gebruik te kunnen maken van het krachtige maconnieke netwerk.
Echter de organisatie en de mensen achter de vrijmetselarij hebben ook een eigen (verborgen) doelstelling, zoveel mogelijk macht bezitten en uitoefenen. Daarom kan niet iedereen een vrijmetselaar worden. De maconnieke wereld is alleen geinteresseerd in talentvolle mensen die in hun vakgebied grote prestaties (kunnen) leveren. Hoe meer mensen met een maatschappelijke hoge positie lid zijn, des te groter de macht van de vrijmetselarij is.

Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, de ministeries van jusititie, de grote concerns, de financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen, de politie, het leger en de verschillende geheime diensten. Vooral de media zijn voor ons van cruciaal belang. Het bovenvermelde wil niet zeggen dat de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaars zijn. Maar de sleutelposities zijn wel in handen van vrijmetselaren, waardoor wij die organisaties controleren. Zoveel mogelijk macht, met liefst zo min mogelijk mensen is daarbij ons devies.

Veel mensen bij die organisaties, en zelfs bij de vrijmetselarij zijn zich niet eens bewust van het feit dat zij slechts instrumenten zijn, die onze doelen dienen. Ook in Nederland heeft de maconnieke orde veel macht. Belangrijke besluiten worden door ons genomen. In de hierboven genoemde organisaties en instellingen worden onze beslissingen slechts bekrachtigd. Geen enkel, voor ons belangrijk besluit kan worden genomen en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.

Bij belangrijke beslissingen gaan wij als volgt te werk: Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen. Vervolgens wordt er een probleem/situatie gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen beslissing) al hebben. * De media en/of de "onafhankelijke" organisatie(s) attenderen de samenleving dan op het "grote" probleem en vragen de betrokken instanties om met oplossingen te komen. Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen hebben, ook officieel door die "onafhankelijke" instanties genomen.

De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. (...) Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld. Maar de vrijmetselarij wil de totale macht. Een belangrijk obstakel daarbij is het feit dat er veel landen zijn.

Dit betekent ook dat er veel landen gecontroleerd moeten worden. Daarom wil de vrijmetselarij dat de landen zich heel geleidelijk aan, zonder dat de burgers het beseffen, verenigen in federaties waarbij veel bevoegdheden worden overgedragen aan een liefst niet (rechtsstreeks) door de burgers gekozen orgaan van de federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Het zal u niet verbazen dat veel commissieleden, zoals de heer Barosso die voor zijn diensten door ons met deze functie beloond is, heel goed naar ons luisteren.
Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één unie die wij achter de coulissen zullen besturen. Bestuur de bestuurders. Om dit doel te bereiken hanteren wij verschillende middelen en tactieken. Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten en uitspelen van mensen en groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie.
Zo kan de vrijmetselarij achter de schermen, het meeste invloed uitoefenen. Indien er geen tegenstellingen of tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er tegenstellingen en vijanden gecreëerd. Zo laten wij bijvoorbeeld veel linkse organisaties geloven dat de armoede in de wereld ontstaat doordat, niet wij, maar multinationals de wereld globaliseren. Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn, hebben we niet geschuwd daden tegen een groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te laten opeisen. Waar wij vooral beducht voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of groepering te sterk wordt, wordt die groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.

De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm gehouden. Dit doen wij voornamelijk met de IMF en de door ons neergezette regeringsleiders. Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in de wereld zijn er vele regeringen en staten gekomen en gegaan. Maar veel is er niet veranderd, en zolang de vrijmetselarij dat niet wil, zal eer ook niks veranderen.

Begin jaren 90 kozen wij een nieuwe vijand waarvan wij dachten dat het voor onze doeleinden het grootste obstakel zou zijn. Met alle mogelijke middelen bestrijden wij deze beweging. Wij laten zelfs een land als proefobject fungeren. Niet zelden gaan wij met onze tegenstanders mee om ze zodoende in een door ons gewenste richting te duwen. Zo richten wij m.b.v. de inlichtingendiensten zelf ook verwante groeperingen van deze beweging op en laten wij deze groepering allerlei handelingen verrichten. Ook heeft de vrijmetselarij in deze beweging leden. Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit. Wat er in de beginjaren 90 zich in de wereld heeft afgespeeld, en wat de toestand van de vijand is, zal u snel duidelijk worden als u alles vanuit een vogelperspectief bekijkt. Wij werken ook soms met individuen samen, totdat wij ze niet meer kunnen gebruiken. ** In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Chili Pinochet gebruikt. (...)

Een grote hindernis is voor ons het internet. Door de opkomst van internet verloren de traditionele media, en daarmee de gevestigde orde, macht. (...) Internet ondersteunt democratie, terwijl wij eigenlijk geen democratie willen hebben. (...) Veel grote hacks en dos-aanvallen zijn met onze instemming gepleegd. Wij creëerden met onze media een gevoel dat internet onveilig en gevaarlijk is, en dat internet vooral gebruikt wordt door criminelen, zedendelinquenten en terroristen. Tevens hadden wij hiermee een argument om controle op en over internet uit te oefenen. Ook zorgden wij ervoor dat er op lokaal en internationaal niveau, veel wetgeving kwam die de vrijheden van internetters beperkte.

Toen wij de macht uit handen wilden nemen van bestaande machthebbers, hebben wij de mensen van bestaande machtsblokken losgeweekt met het individualisme. Nu wij de macht hebben, is het individualisme een gevaar voor ons. Mede om die reden worden de rechten van de (individuele) burgers beperkt en zaaien we angst onder de bevolking om zodoende ook groepssaamhorigheid en gehoorzaamheid te krijgen.

U begrijpt dat we een belangrijke periode in de wereldgeschiedenis in gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u nu de wereld door een andere bril zult bekijken en dat u de gebeurtenissen on u heen beter zal kunnen doorgronden. Als een vrijmetselaar die u kent, het bovenstaande niet kan onderschrijven, kunt u hem/haar op zijn/haar woord geloven. Zij weten niet beter. Door de organisatiestructuur van de vrijmetselarij zijn alleen de hoogste rangen van deze feiten op de hoogte.

Het woord 'wij' en 'ons' heb ik taalkundig gebruikt om het een en ander aan u duidelijk te maken en niet omdat ik trots ben macon te zijn. Ik vraag u allen om vergiffenis voor mijn bijdrage aan dit geheel. Voor een mooiere wereld.

Anonieme vrijmetselaar.

 

Lees de boeken "De matrix van het systeem"
Deze boeken beschrijven wat er achter de vrijmetselarij zit:
Title: De MATRIX van het systeem deel 1.
ISBN 978-1-291-88840-9 
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf
File size 2.8 MB
Title: De MATRIX van het systeem deel 2.
ISBN 978-1-291-88841-6        
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf 
File size 3.7 MB 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.