Banner Watamula

AA   AA  
       
 

SEPTEMBER 2014

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

17.33 September 25 th 2014

As we know ISIS = CIA 

Its not an secret because we see who the players are.
It's all about war and let be people afraid of..... of what?

ISIS-CIA

 

11.12 September 13 th 2014

Curaçao; 13-09-2014 Betreft; Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, kinderen indoctrineren, kindermoord.

Geachte Dames, Heren, Hoogwaardigheidsbekleders, Gouverneur, Politici, Justitie en leden van de schrijvende pers maar ook radio en TV in de Antillen en Nederland.

Hierbij stuurt ondergetekende John H. Baselmans-Oracle u een verklaring die hij afgelegd heeft en wat al spelende is de 33 jaren dat hij woont en werkt op Curaçao in de voormalige Nederlandse Antillen.

Hij verwacht niet dat u hetgeen hij hier op papier heeft gezet, gaat publiceren of door u aangepakt wordt. Uiteindelijk steunen u allen dit alles, bewust of onbewust, door het alsmaar in de prullenbak te gooien en/of in de vergetelheid te brengen. Puur omdat ook uw salaris afhangt van deze praktijken.

Doch het let ondergetekende niet om het u (nogmaals) onder ogen te brengen in de hoop dat eens één van u ook op gaat staan voor de rechten van onze kinderen, onze toekomst. Alle namen zijn op te vragen en alle voorvallen zijn door ondergetekende meegemaakt en kan hij daar in getuigen.

Uw geweten, uw toekomst. Hoe gaat u daarmee verder met de "know how" die ondergetekende u hierbij voorlegt.

John H. Baselmans-Oracle

Willemstad, Curaçao

 

Curaçao; 13-09-2014

Betreft; Verklaring kindermisbruik, kinderen ronselen, kinderen indoctrineren, kindermoord.

In deze verklaring wil ondergetekende John H Baselmans-Oracle schriftelijk vastleggen de diverse zaken die hij gezien, meegemaakt of meldingen van gehad heeft. En waar de desbetreffende instanties, politici en justitie niets gedaan hebben nadat deze meldingen aan hen voorgelegd werden. Deze meldingen zijn in de loop der jaren allemaal verzwegen, verdwenen en achtergehouden om zo een bisdom, politiek en hooggeplaatste personen in de voormalige Antillen en Nederland te beschermen. Ondergetekende zet nu zoveel mogelijk in deze verklaring daar het niet duidelijk is hoe lang hij nog de kans heeft deze zaken aan te pakken en verder aan te werken. Een mensenleven is maar kort.

Nadat hij samen met zijn vrouw Paulie over de 50 kinderen die verstoten waren en/of mishandeld in huis had genomen, kwam het boekje "Geboren voor één cent" ISBN 978-1-4452-6787-6 en kwam alles in een versnelling.

Case 1

Koninklijk huis /vrijmetselarij /kinderen

Na het boekje "Geboren voor één cent" uitgebracht te hebben, werd ondergetekende als snel benaderd door een persoon uit Nederland. Lokaal werd ondergetekende direct bedreigd vanuit de politiek door een minister die publiekelijk verkondigde dat ondergetekende misschien wel eens pedofiel zou kunnen zijn en zeker kinderporno op zijn computer zou hebben staan. Ondertussen werd ondergetekende vanuit Nederland benaderd door een zekere A.S. die het boekje zo goed vond dat het bij de koningin moest belanden. "Ik heb mijn contacten en woon er niet ver vandaan" waren zijn woorden. Ondergetekende moest een persoonlijke brief naar de koningin maken en die zou A.S. bijvoegen. Binnen een korte termijn was het boekje op het kasteel en ontving ondergetekende een officiële brief dat de koningin het boekje ontvangen had en er voor bedankte. De connectie A.S. met het koninklijk huis was kennelijk zeer nauw. Kort daarna kreeg ondergetekende contact met L.L. van het lokale CFT wat een Nederlands overheidsorgaan is dat op de eilanden over de financiële zaken waakt. Deze persoon kwam op bezoek en vond het raar dat in ons huis geen kind te vinden was. Kennelijk had men het boekje niet goed doorgenomen en dacht men dat we nog steeds een kinderopvang hadden met verstoten kinderen.

Na enkele bezoeken over en weer kwam de mededeling vanuit de hoek van de inmiddels vier personen; A.S. - L.L. - H.S. en R.L., allen aangesloten of connecties hebbende met de vrijmetselarij Nederland, dat we na de vertaling naar het papiaments en het uitkomen van het boekje moesten stoppen met kinderleed. Op een gegeven moment kreeg ondergetekende een aanbod vanuit deze hoek dat ze onze lokale sportgroep willen ondersteunen. In een bijeenkomst met A.S. bleek dat deze persoon een organisatie had T.A.O. en hij op zoek was naar kinderen zonder ouders zonder enige band. Op de vraag wat ze dan met hen gaan doen was "we gaan ze heropleiden in een geheel andere omgeving". De plaatsen waar dat gaande is, zijn Indonesië en defensie Nederland afdeling Antillen! De Antilliaanse kinderen zouden naar de andere kant van de wereld gaan (Indonesië) en kinderen van dat deel van de wereld naar defensie Antillen! Het "ronselen" van kinderen was al aan de gang en er werd dus gezocht naar (criminele) alleenstaande jongeren. Met wat navragen bleek dat veel gebeurde vanuit de vrijmetselarij en deze selecte groep.

Verder kreeg ondergetekende ter informatie dat bij het laatste bezoek van het koninklijk huis; toen nog koningin Beatrix, prins Alexander en prinses Maxima, 2 november 2011 te Barber er duidelijk sprake was geweest van het offeren van een baby op dit eiland. De aanwezigheid van de "bekende club" gegadigden en hun reactie wees op dit voorval. Later kwamen er verschillende verklaringen vanuit Nederland naar boven waar deze praktijken bevestigd werden. Zie onder andere de verklaring van Anne Marie van Blijenburgh, ex-echtgenote van Kees van Korlaar "Octopus Syndicate".

Case 2

Bisdom Willemstad / kinderleed

Al jaren is er algemeen bekend dat geloof en kinderleed samen gaan. Deze informatie kreeg ondergetekende van zijn schoonvader W.W. (hoofd kinder- en zedenpolitie Curaçao) en een tweede persoon A.D. (ex-frater) op het eiland Curaçao. Van W.W. kreeg ondergetekende meerdere malen gevallen te horen van kindermisbruik op de katholieke scholen op Curaçao.

Een geval is door beide bovengenoemde personen naar buiten gekomen en wel het geval st. Augustinus College te Punda, Willemstad. Daar was een frater die best gewild was en vele malen in de fout gegaan was in een zijkamertje (kantoortje) van de klas op het uiteinde van een lange gang. Deze frater liet zeer geregeld kinderen daar binnen en deed hij vele handelingen. Toen er op een gegeven moment te veel ouders in opstand kwamen werd W.W. bij de bisschop geroepen en werd hem opgedragen de frater te beschermen en hem op de eerste KLM vlucht naar Nederland te plaatsen. Alles wat er rond die frater werd aangegeven en gemeld, moest vernietigd worden in opdracht van de toenmalige bisschop. Volgens W.W. deelt het bisdom de orders uit ook bij politie en justitie waar hij vele gevallen van aanhaalde.

Jaren later kwam A.D. in ons leven. Hij was een frater die plotsklaps uit de orde was gegaan. Hij wilde volgens zijn zeggen, niet meer bij deze ontuchtzaken horen. Van W.W. (hoofd kinder- en zedenpolitie Curaçao) hoorde ondergetekende enkele malen het verhaal dat A.D. zelf met "kinderen speelde" en hij daarom uit de orde is gezet. Hij liet te veel los en was ondertussen hoofd der school geworden. Ook heeft deze A.D. volgens W.W. enkele malen daarvoor vastgezeten. Deze man gaf tot voor kort nog steeds les aan kinderen bij hem thuis.

Case 3

Politiek en kinderleed.

Ook is door W.W. (hoofd kinder- en zedenpolitie) enkele malen doorgegeven dat een oud leraar ex-politicus S.B. niet alleen door zijn opstandig verleden is vastgezet maar ook dat er gevallen bij hem waren van "spelen/omgang" met kinderen. Het ware verhaal over deze man heeft W.W. meerdere malen herhaald omdat hij niet kon geloven dat dit soort figuren in de politiek/onderwijs konden komen. Later verdween deze man uit de wereld van het onderwijs maar in de politiek is hij nog steeds actief.

De gevallen A.D. , frater in Augustinus en S.B. werden in een gesprek met bisschop Secco (2010) afgedaan als zijnde "verjaard". Terwijl zaken nog lopende en gaande zijn zoals de volgende case.

Case 4

Kerkelijke organisatie: Hersenspoelen en melding van 2 dode kinderen.

Al jaren heeft ondergetekende bij zowel politiek als justitie en kinderrechten organisaties melding gemaakt van kinderleed in het dorpje Soto waar een kerkelijke organisatie S. genaamd, opereert. Het rapport "Kinderleed, verleden tijd" is aan alle instanties gepresenteerd doch werd naast hen neergelegd omdat S. een kerkelijke organisatie is en dat ze daar niets aan mogen doen wat waarschijnlijk opgelegd is vanuit het bisdom Willemstad.

Er zijn 2 oudere meldingen binnen over het verwaarlozen en dood door schuld van kinderen die intern daar woonden. De ouders werden na het heen gaan zo bedreigd door deze organisatie dat ze moesten vluchten naar Nederland. Het leven van deze ouders werd lokaal onmogelijk gemaakt. Deze verklaringen kwamen via 3 kanalen binnen. Inclusief van een persoon die een van die gevallen zelf gezien en bijgestaan heeft. Uiteindelijk werd ook deze persoon het leven zuur gemaakt. Buiten de dood van deze 2 kinderen is er een melding binnen van de wijkverpleging en dokter dat er geen medisch opgeleide personen daar aanwezig zijn. De arts zag ook dat door onbevoegde personen, mensen zonder kennis bij de zieke kinderen spuiten worden gezet.

Wat ook opviel, tijdens een bezoek, was de drang bij kleine kinderen om met elkaar seks te hebben. De leidster moest regelmatig zeer jonge kinderen verbieden nog in een speelhuisje te kruipen of met elkaar mannetje/vrouwtje te spelen! Het was een raar gezicht/gewaarwording.

Bij het bezoek aan dit tehuis, en na ruim anderhalf uur daar gehangen te hebben, viel het op dat kinderen in een buitenschoolse opvang wel erg gedrild werden in de leer van de kerk. De woorden "god" en "jezus" vielen wel erg veel en we kregen duidelijk te zien dat er een hersenspoeling gaande was van deze naschoolse opvangkinderen. Het waren robotjes die niets anders hoorden dan god en jezus. Enkele weken geleden werd door een oudere inwonende aangegeven dat er werkelijk gehersenspoeld wordt en dat de kinderen niets anders te horen en te zien krijgen dan kerk, god en jezus. Deze persoon was helemaal kapot van wat daar gebeurde en nog gebeurt.

Verder weet ondergetekende vanouds en van het hoofd van kinder- en zedenpolitie dat er in kerkelijke internaten en vooral die op de weg naar bullenbaai, dat er veel gebeurde met de kinderen aldaar. W.W. verklaarde regelmatig dat daar personen met de regelmaat van de klok opgesloten werden omdat ze hun handen niet af konden houden van deze kinderen. Toch konden ze daar weer terugkeren en vervielen ze weer in hetzelfde stramien. W.W. kon maar niet geloven dat er werkelijk niets gedaan werd. Tot pas veel later begreep hij dat de kerk en de vrijmetselarij een zeer grote vinger in het geheel had en alles werd beschermd om zo geen grote opstand onder de bevolking te krijgen.

Dat alles werd bij bisdom Willemstad in een persoonlijk gesprek niet ontkend maar afgedaan als zijnde "verjaard". In de vele jaren dat ondergetekende en zijn vrouw Paulie kinderleed hebben geprobeerd te verzachten samen met zijn schoonvader W.W. blijkt alsmaar dat kinderleed zich verder en verder over het eiland verspreidt.

In vele huishoudens hebben de doorsnee kinderen niet veel meer zeggenschap dan de lokale honden aan een ketting. Ze worden gebruikt, misbruikt en zelfs afgevoerd naar buitenland via kanalen die gaan via de Nederlandse overheid, koninklijk huis en hun vrijmetselarij. Kinderen zijn handel en zijn zoals het koninklijk huis zelf laat zien, niets meer dan een lustobject voor de hogere rangen en standen in de maatschappij. In het 33 jarig onderzoek en werken met kinderen en hun leed is gebleken dat kinderleed bewust in stand wordt gehouden en bewust wordt beschermd door zowel de kerk, koninklijke huizen, politiek en justitie. Dat blijkt wel uit de vele aangiftes, rapporten en gesprekken die ondergetekende reeds heeft afgegeven en waar hij nergens en bij geen instantie, ondanks alle verklaringen, pijn en schreeuwen, gehoor krijgt.

Kinderleed, het is al bij uw voorpoort!

Afsluiting

Zoals ondergetekende opende "hij weet niet hoe lang hij nog te leven heeft" wil hij eindigen. Vele zaken worden hem niet in dank afgenomen maar hij meent dat eens deze vuile beerput lokaal en internationaal moet worden geopend. Of, voordat hij voor wat dan ook wordt beschuldigd en bedreigd, meent hij deze verklaring te moeten afleggen. De namen zijn allemaal veilig gesteld en zijn op te vragen en de instanties die belast zijn met justitie, politiek en geloof bezitten de namen en toenamen, mits deze zaken al lang in de vuilnisbak zijn beland. Het gaat u allen goed en laten we hopen dat dat ook gaat gelden voor onze kinderen.

In waarheid opgemaakt;

John H. Baselmans-Oracle

Dokterstuin 237

Willemstad, Curaçao

Tel.: +5999-864-3595

Port: +5999-560-3914

Skype: Baseltje

https://www.youtube.com/watch?v=SbhMfZRhsXw

 

14.37AM September 11 th 2014

Heer Karel Frielink stopt bij Spigt Dutch Caribbean Advocaten en Belastingadviseurs.


Toevallig?
Nee, want wat vertelde heer Wiels ons eens
NRC uitspraak Wiels
De grootste gevaren/corruptie in de gemeenschap
- Banken
- Projectontwikkelaars
- Accountants

KPMG rommeld al geruime tijd is het misschien ook gaande bij Spigt Dutch Caribbean?

 

14.05 September 09 th 2014

Flug MH17

En dan blijft men ons voorhouden dat er nederlanders zijn verongelukt.
Ik zou wel eens persoonlijk de foto's in de kisten willen zien van deze zogenaamde nederlandse slachtoffers!

https://youtu.be/GsaTbESZ15g

 

08.00 September 09 th 2014

Een wankelende justitie

Justitie, Rechters, Openbaar Ministerie.

De meest vreemde zaken gebeuren en de meest vreemde geluiden komen vanuit deze hoek.

- We hebben een minister van justitie met oogkleppen op, met handen en voeten gebonden en veelal op wraak uit is.

- We hebben een Procureur Generaal die boekdelen schrijft en praat hoe het allemaal zou moeten en hoe moedig men zou moeten zijn maar zelf onvindbaar is en zich schuilt in een gouden kooi.

- We hebben een politie die niet de capaciteit en "knowhow" heeft om de ware criminelen op te pakken.

- We hebben een Openbaar Ministerie die bewust en misschien ook wel onbewust erg veel steekjes laat vallen en handelt als een kip zonder kop.

- We hebben rechters die hun eigen leven moeten beschermen en dat door dubieuze uitspraken te doen.

- Praten we nog niet over de klasse justitie.

Het "pakket" justitie is de zwakke schakel in ons systeem waaruit juist alle criminele praktijken geboren worden. Door het zwakke beleid, slecht optreden, criminelen aan te wijzen en de ware criminelen beschermen is de gehele maatschappij een angstcultuur geworden.

- Zie in de wereld van justitie waar advocaten, door de kleine regeltjes te hanteren, grote criminelen vrij houden van veroordelingen.

- Zie de vele fouten die gemaakt worden in een proces verbaal en waar de gehele rechterlijke macht machteloos staat door veelal deze kinderlijke fouten. Men kan overigens niet beter omdat er de kennis niet meer is.

Er is intern in de justitiële macht nog nooit zo'n onvrede en onmacht geweest.

Dat een Procureur Generaal openlijk toegeeft dat zijn korps niet functioneert is wel erg triest. Dat het zo is wisten wij al heel wat jaren. We hebben kennelijk volgens onze generaal mensen (lees Officieren van Justitie) zitten die bang zijn en daardoor ook onder druk te zetten zijn.

Dan zien we de vreemde rechterlijke uitspraken waar zowel de advocaten maar sinds kort ook Openbaar Ministerie, de rechters wraken. Doch het wraken door Openbaar Ministerie van rechters is om hun eigen tekortkomingen te verbloemen. Dat komt omdat het Openbaar Ministerie het niet meer zo nauw neemt met de wetten en de gestelde juridische regels. Hun motto is blijkbaar: Als er maar succes geboekt wordt, kost wat kost.

Zouden we dan toch nog één rechter-commissaris hebben die dit doorziet?

Jammer dat deze man net zo afgevoerd gaat worden als toentertijd rechter de Wit. Een man die ook door had dat justitie op deze eilanden niets meer is dan een beschermapparaat voor de maffia en hun criminelen in de hogere lagen.

John H Baselmans

 

07.21 September 09 th 2014

What if the ISIS flag coming from de USA?


Because ISIS stands for CIA

 

06.40 September 06 th 2014

EN HIERMEE GEEFT MEN TOE DAT ER KLASSE JUSTITIE IS!
Weinig geld verdienen iemand aanwijzen en klaar is zaak

AD 6-9-2014

Klein bedrag voor grote zaken

Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Voor de behandeling
van megastrafzaken
- zoals bijvoorbeeld
Magnus, Zambezi en
Country Garden - krijgt
het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten
en van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba slechts een
bedrag van 5.202 gulden
per zaak. Dat heeft Evert-
Jan van der Poel, de president
van het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie,
gisteren bij de
installatie van Maarten
Koopmans als nieuw lid
van het Hof op Bonaire bekendgemaakt.
Het bedrag
dat het Hof krijgt voor iedere
zaak is een vergoeding
voor alle kosten die
het Hof moet maken.
,,Dus van de rechter-commissaris,
de strafrechter in
eerste aanleg en van de
rechters in hoger beroep
en alles wat daar nog bij
komt”, aldus de Hofpresident
gisteren die verder
vertelde dat de feitelijke
kosten een veelvoud - en
soms dertigvoud - zijn van
die vergoeding. ,,U zult begrijpen
dat het met de toegenomen
stroom van dergelijke
megazaken zo niet
langer kan.” Volgens Van
der Poel is er allereerst een
beter bekostigingsstelsel
nodig. ,,Als het Hof een
fractie van het opsporingsbudget
in een bepaalde
zaak zou krijgen, bijvoorbeeld
5 procent, dan zou
dit een aanzienlijke verbetering
ten opzichte van de
huidige situatie zijn.” Met
dat geld kan het Hof volgens
de Hofpresident dan
in staat worden gesteld om
het rechtercommissariaat
in strafzaken in alle vestigingen
te verstevigen, te
beginnen met het aanstellen
van een coördinerende
rechter-commissaris met
ruime ervaring in omvangrijke
en gecompliceerde
strafzaken. Voorts
kan het Hof met dat geld
een extra strafrechter aantrekken
die de reguliere
strafzaken behandelt indien
een rechter van de
vaste bezetting voor een
megastrafzaak geruime
tijd moet worden vrijgesteld.
Ten slotte kunnen
secretarissen worden aangetrokken
die de zaak
voorbereiden zodat het
tijdrovende voorwerk voor
de rechter beperkt kan blijven
en deze zich op de
kern van de zaak kan richten.
,,Voor 2015 is er enig
perspectief omdat de landen
hebben ingestemd
met een aparte bekostiging
voor een beperkt aantal
megazaken, in totaal
vijf voor Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en Bonaire
gezamenlijk. ,,Meer zaken
kunnen er volgend jaar
dus niet worden aangebracht”,
aldus de Hofpresident.
,,Het is een begin
en indien de landen dan
ook daadwerkelijk betalen
komen we verder.”

 

 

     
 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.