Banner Watamula

AA   AA  
       
 

JUNE 2015

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

June 30 at 4:45pm

DE 66

Onze ombudsman heeft zonder dat ze weet vastgelegd wat er achter de moord #wiels zit. Of dit door andere begrepen wordt is nog de vraag maar de tijd zal het leren en ik heb in ieder geval nogmaals de bevestiging gekregen op wat ik van dag een al naar buiten bracht.

http://www.scribd.com/doc/270118798/2015-06-30-Onderzoek-Ombudsman-
Gevolmachtigd-Minister-Van-Curacao-Marvelyne-Wiels

Asjes/wiels

 

June 29 at 10:58am

Mitch Henriquez

Een man die op vakantie was en met zijn vrienden en familie naar het Haagse festival Night in het park te Den Haag was gegaan.

We zien nu overal haatberichten verschijnen tegen zowel Nederlanders als Nederland en in het vooral de Haagse politie. Maar wat is er gaande?

De politie heeft al vele jaren lang opdracht om agressie uit te lokken. Burgers worden te pas en te onpas uitgedaagd en zodra deze dan zich agressief opstellen worden ze met veel geweld tegen de grond gewerkt en zo toegetakeld dat men de komende jaren zich wel bedenkt om nog een woord te zeggen. Ook Mitch trapte er in en ook hij was zo een gemakkelijke prooi om de zero tolerantie even weer te doen laten gelden. Van een PG vernam ik dat justitie merkte dat de georganiseerde burgers en bonden al jaren lang te veel macht hadden. "Er moest wat gedaan worden. We gingen onrust stoken en zo vielen bonden uiteen en kwamen de mensen tegen elkaar in opstand"

Een zeer bedenkelijke uitspraak die we al jaren zien, uitgevoerd door het politiekorps en de justitie op onze eilanden maar ook in Europa met onder andere Nederland. Met veel machtsvertoon en agressief overkomen zijn er altijd wel burgers die hier intrappen en dan breekt de hel los. We zagen het ook bij een vreedzame demonstratie waar nota bene een advocaat met stenen terug meende te moeten gooien. PRECIES zoals de autoriteiten het willen!

De politie/justitie heeft als opdracht onrust uit te lokken en dan met bruut geweld de zaak te onderdrukken. Zo moet de burger weer slaafs worden aan een systeem en moeten georganiseerde groepen onderling ruzie krijgen. Zie de vele zaken die nu gaande zijn en zie wat de rol is van de politie. Een politieagent speelt informatie door aan een groep criminelen en geloof me, het was niet die enige politieman die hier in mee speelde.

We trappen er in en zien in iedereen een tegenstander in plaats van een vriend en we maken van elke vriend een vijand puur omdat de politie dit wil en dat in opdracht van bijvoorbeeld een PG. En dan denk even aan die mensen hogerop, die niet willen hebben dat de burgers macht gaan krijgen. De beste actie is onrust, haat en nijd zaaien de rest lost vanzelf op. Laten wij niet in deze spelletjes trappen en laat politie en justitie zichzelf afmaken door hun eigen agressie. Pas op mensen het is een vies spel en helaas is momenteel agressie de grote winnaar.

John H Baselmans-Oracle

 

June 29 at 7:33am

Nederlandse OM gaat onderzoeken! De leugen hielp niet!


Eerste verklaring ingetrokken.
Zie de nieuwe verklaring die "aangepast" is

Leugen OM

 

June 28 at 4:42pm

Hoe vies de journalisten werken

https://youtu.be/9gI-cgWbNHM

 

June 28 at 9:46am

Our political system is one big LIE!


Its us who can change that and let us put all political liars behind bar.
The first we found this week so Public Ministry do your work and start with Mr Asjes and his friend Mrs Wiels.

Lies

 

June 28 at 7:26am

Heel mooi stuk Dick

Zelf heb ik nog een conversatie tussen mevr Wiels en ik waar ze keihard beweerd al jaren geen contact te hebben gehad met haar broer! Net voordat deze werd vermoord! Ook heer Wiels zij vele malen dat hij niets met zijn familie te maken wilde hebben. Dan komt er nog bij dat heer Wiels bezig was tegen UTS (lees KPMG) te strijden en daar zat nu net mevr Wiels tussen. Die had volgens interne rapporten KPMG binnengeloodst om de toen failliete ABN/AMRO bank te voorzien van de nodige papieren waarbij de Nederlandse staat dan weer hun te hulp zou schieten. De duistere miljarden deal was wel waar mevrouw wiels met haar neus bovenop zat!! Dat was het gevaar toen broer lief aan het wroeten was en zaak voor ABN/AMRO om mevrouw snel te dumpen met een boodschap van als je je mond open doet gaan wij ook zaken naar buiten brengen. Zo heeft ABN/AMRO (lees Nederlandse staat) wiels in hun zak en moet ze zich in allerlei bochten wringen om zaken te beschermen.

Al jaren vraag ik heer Asjes naar het briefje waar de namen staan die Wiels vermoord hebben (de ware namen) Het briefje wat lag in de studio. Ook weet ik dat heer Asjes het gezien/gelezen heeft.
De ware moordenaars en de ware bedenkers.

Helaas heer Asjes zwijgt want ook hij weet wie de ware mensen achter de moord zijn. Als dat eruit gaat komen is Asjes geen as meer samen met zusje Wiels maar zijn ze een schietschijf van vele mensen die nu nog in hun leugens geloven.

Dick Drayer

Asjes2

 

June 28 at 7:07am

Als mensen zich eens meer zouden verdiepen in de ritualen van deze groepen zal men zien dat het clubjes zijn die allemaal met elkaar verbonden zijn. Wil men dit gaan aanvechten LEER van hun weet hoe ze denken en handelen en dan zie je hun zwakheden.

http://list25.com/25-biggest-secret-societies-to-ever-exist/1/

secret

 

June 27 at 9:02am

The flag in the front is forbidden because it stands for freedom.
The flag in the back stands for murderers, wars and eliminate citizens and is a lie of it selves.

flag

 

June 27 at 06:59am

Interessant

Van vergeten Joden en een spirituele koningin
Door Redactie NIW

Auteur: Bart Wallet

Hoewel de Nederlandse pers Schusters toespraak vrijwel volledig verzweeg, bleef hij niet onopgemerkt. Met koningin Juliana, prins Bernhard, de regering en vele politici onder zijn gehoor verklaarde hij in zijn toespraak dat ‘een antisemitische ideologie haar sporen in Nederland had nagelaten, zelfs in kringen waar dit voorheen ondenkbaar was geweest’. Politici en koningin Juliana vroegen zich af wat de Amsterdamse opperrabbijn nu precies bedoeld had. Zowel de particulier secretaris van de koningin, mr. Jan van der Hoeven, als mr. Jan Anne Jonkman, de voorzitter van de Eerste Kamer, vroegen Schuster zich nader uit te spreken. Schusters kritiek richtte zich op de naoorlogse behandeling van Joden. Terwijl voor de oorlog de regering steeds rekening had gehouden met de Joodse gemeenschap, leek het na 1945 of de Joden verdwenen waren. Bij onderwerpen die Joods Nederland raakten werd door politici geen contact meer opgenomen, rond thema’s die zeer gevoelig lagen – de behandeling van de Joodse oorlogspleegkinderen, de rituele slacht – werden besluiten genomen die ronduit kwetsend waren.

Onverschilligheid
De Amsterdamse opperrabbijn registreerde diezelfde onverschilligheid tegenover de Nederlandse Joden bij het koningshuis. In die tien vrije jaren was er nog altijd geen sprake geweest van een officieel koninklijk bezoek aan de Joodse gemeenschap: een synagoge, school, kindertehuis of bejaardentehuis. Terwijl in de jaren 1920 en 1930 de Oranjes regelmatig in een synagoge of bij de Joodse Invalide te gast waren. Schusters kritische opmerkingen waren deels te verklaren vanuit het feit dat hijzelf net opperrabbijn van Amsterdam was geworden. Zijn voorganger, Justus Tal, was oud en had zich naar Schusters idee niet voldoende ingespannen voor de Joodse zaak. Tal was een opperrabbijn van de oude stempel: ge zagsgetrouw, antizionistisch en tot op het bot Nederlander. Bovendien kon Tal geen kwaad woord over de Oranjes horen. In zijn werkkamer hingen de portretten van de vier personen die hij diep bewonderde: zijn vader opperrabbijn Tobias Tal – de auteur van Oranjebloesems (1898), het boek waarin het ideologisch fundament werd gelegd van de nauwe band tussen de Oranjes en de Joden. Verder zijn vereerde leermeester opperrabbijn Joseph Hirsch Dünner, van wie hij zichzelf als de geestelijk erfgenaam zag. Het portret van Rabbiner Samson Raphael Hirsch toonde zijn verwantschap met de West-Europese orthodoxie. En ten slotte prijkte er ook één vrouwenportret: koningin Wilhelmina, voor wie hij een diep ontzag koesterde. Toen Tal in 1954 was overleden, had Schuster zich voorgenomen het roer om te gooien. Hij wilde zich publiekelijk sterk maken voor het Joodse geluid en vooral ook – als zionist – voor de staat Israël. De toespraak in 1955 bevatte in die zin zijn visitekaartje. Toch stond Schuster zeker niet alleen in zijn analyse van de naoorlogse behandeling van de Joden. De journaliste Henriëtte Boas, die in een uitgebreide briefwisseling Israëlische autoriteiten op de hoogte hield van de situatie van Nederland en de Nederlandse Joden, liet hen in 1954 haar oordeel al weten: bij de Oranjes is zeker geen vijandigheid naar de Joden, ‘but there is no special interest either’. De vraag is in hoeverre Schusters en Boas’ taxatie klopte. Hoe was de verhouding tussen de Oranjes en de Nederlandse Joden in de eerste naoorlogse periode? Het blijkt dat het antwoord daarop alleen maar gelaagd kan zijn: naast enthousiasme en contacten, was er zeker ook sprake van verwondering, verwijdering en teleurstelling.

Wilhelmina
Na de bevrijding leek het er vooral op dat iedereen niets liever wilde dan terugkeren naar de vooroorlogse situatie: één natie rond de Oranjes. Koninginnedag werd in ere hersteld, Prinsjesdag met de Troonrede weer gehouden, en de Joodse gemeenschap leek haar traditionele rol weer in te nemen. Daar waar Joden waren teruggekeerd, namen ze weer zitting in een lokaal Oranjecomité, het traditionele gebed voor het koningshuis, Hanoteen tesjoe’a, werd weer overal tijdens de wekelijkse diensten gezegd. Wilhelmina trok de lijn door die ze voor en in de oorlog had gevoerd: zij kende slechts Nederlandse onderdanen, ongeacht of die nu protestants, katholiek of Joods waren. Specifi eke aandacht voor de Joodse gemeenschap paste daar maar mondjesmaat in. Zij was geschrokken en ontzet over wat haar Joodse onderdanen was aangedaan. Bij haar eerste bezoek aan Amsterdam wilde ze dan ook per se naar het Waterlooplein, waar ze voor de oorlog altijd hartelijk en met allerlei koorzang door de Joodse gemeenschap was onthaald. Nu nam ze de kaalslag in ogenschouw. Haar aandacht ging echter vooral uit naar het moedige verzet dat de stad Amsterdam, met name rond de Februaristaking, had geboden: zij verleende de stad bij die gelegenheid het recht de drie woorden ‘heldhaftig, vastberaden, barmhartig’ in het wapen te voeren. Ook in haar eerste troonrede stond Wilhelmina stil bij de moord op de Nederlandse Joden: ‘In smart gedenken wij de tienduizenden Joodse landgenoten, die werden gemarteld en vermoord.’ Het ging haar aan het hart, net zoals het bombardement op Rotterdam en de gevallen (verzets)strijders. Na het eerste vrije jaar verschoof de belangstelling voor wat er in de oorlog was gebeurd naar de wederopbouw: het land moest uit zijn as herrijzen. Met vereende krachten diende dat te gebeuren. Nadruk op verscheidenheid in het lot van Nederlanders in de oorlog paste daar niet bij, dat zou slechts verdeeldheid zaaien. Nederlandse Joden waren nu weer ‘gewoon’ Nederlanders en moesten hun plek zonder morren innemen. In de vier jaar dat Wilhelmina na de oorlog regeerde, heeft zij inderdaad de Joodse gemeenschap geen offi cieel bezoek gebracht. Dat betekent niet dat er in het geheel geen contact was. Toen in 1946 de asjkenazische opperrabbijn van Palestina, Isaac Herzog, naar Nederland kwam om campagne te voeren voor de teruggave van de Joodse oorlogspleegkinderen aan de Joodse gemeenschap, werd hij op audiëntie ontvangen bij de koningin op Het Loo. Een van degenen die Herzog vergezelde was rabbijn Schuster. Het gesprek tussen Wilhelmina en Herzog verliep uiterst geanimeerd, uiteraard over de oorlogspleegkinderen en over Palestina. Wilhelmina, die een eigenzinnige protestantse vroomheid had, nam de gelegenheid te baat om met Herzog door te spreken over een lastige bijbelpassage waar ze op was gestoten. Bij het afscheid voegde de opperrabbijn, met kennelijk bewondering voor Wilhelmina, haar in het Hebreeuws een bijbeltekst uit Misjlee (Spreuken) toe: ‘Vele dochters hebben goede daden verricht, maar gij overtreft hen allen.’

Troonswisseling
Het was vooral rond de troonswisseling in 1948 dat het business as asual leek: als één segmentje van de bevolking mochten Joden meedoen. Er was de gebruikelijke offi ciële delegatie van bestuurders en rabbijnen die bij de plechtigheid aanwezig mocht zijn. De Joodse kindervereniging Tikvatenoe deed mee aan de vaandelhulde voor Wilhelmina in het Olympisch Stadion en twee leden – bewust waren daarvoor oorlogspleegkinderen geselecteerd – boden de vertrekkende vorstin een miniatuur Sefer Tora uit de 18e eeuw als geschenk aan. Bij de jubileumtentoonstelling De Nederlandse vrouw 1898-1948 verzorgde de vrouw van rabbijn Schuster, Eva Schuster-Packter, een speciale stand over ‘de Joodse vrouw’. Het idee voor een speciale Joodse actie, de stichting van een Wilhelminawoud in Israël via het Joods Nationaal Fonds, werd door de jonge staat Israël met de nodige aandrang aan de Nederlandse Joden gesuggereerd. Die kwamen er echter al snel achter dat Wilhelmina dit idee niet op prijs zou stellen: ‘It is the wish of Queen Wilhelmina’, liet de Nederlandse Zionistenbond in een brief van 2 augustus 1948 aan de Keren Kajemet le-Jisraël weten, ‘that the money raised on the occasion of her jubilee shall be used for the creation of a fund combatting cancer.’ Bovendien, zo herinnerden ze de Israëli’s, dat ook al voor de oorlog ‘the Queen refused to give permission to attach her name to a special wood in Erets Jisrael’. Joden mochten bijdragen aan het grote nationale geschenk, maar het was niet de bedoeling dat ze als gemeenschap een afzonderlijk cadeau zouden aanbieden. De nieuwe koningin Juliana maakte de gebruikelijke tour door de verschillende provincies. De Joodse gemeenschap was daar ook steeds vertegenwoordigd, zoals het Nieuw Israelietisch Weekblad destijds feilloos registreerde. Het gaf goed de toon weer: natuurlijk hoorden Joden bij het Nederlandse volk en begroette de koningin hen. Maar een afzonderlijk bezoek zat er nog steeds niet in. Wat er het meest bij in de buurt kwam, was de geste om op Prinsjesdag 1953 bij de rit met de Gouden Koets halt te houden voor de Haagse Wagenstraatsynagoge. Zo werd de Haags-Joodse gemeenschap, vertegenwoordigd door het kopstuk Izak Zadoks, in de gelegenheid gesteld een kort woord tot Juliana te richten.

Gratie voor nazi’s
Ondertussen speelden twee zaken waarover in Joodse kring de nodige onrust en onvrede was ontstaan. Het eerste was het gratiebeleid van Juliana voor oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Als onderdeel van de wederopbouwpolitiek en in het kader van de veranderende verhouding tot West-Duitsland door de Koude Oorlog, werd ruimhartig gratie verleend. Ook aan de oorlogsmisdadigers die de voornaamste uitvoerders waren geweest van de Jodenvervolging in Nederland: in 1951 werd de doodstraf voor Fischer en Aus der Fünten omgezet in levenslang. De teleurstelling in de Joodse gemeenschap was groot. Het onbegrip dat Juliana met deze regeringsvoorstellen kon instemmen evenzo. Er werd direct gesproken over het sturen van een brief naar de koningin, maar ten slotte werd besloten om het toch maar formeel te richten aan de minister van Justitie. Die verklaarde vervolgens dat hij het zelf ook moeilijk vond, maar dat levenslang misschien toch wel erger was dan de doodstraf. Het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap had, op advies van de toonaangevende jurist A.D. Belinfante, besloten om niet met deze protestactie mee te doen. Het zou toch niets uithalen en, zo vond Belinfante, de vorstin heeft nu eenmaal het prerogatief om genade voor recht toe te passen. Het vonnis op zich veranderde er niet door. Het Nederlands- Israëlitisch Kerkgenootschap en de Li beraal-Joodse Gemeente stuurden de brief wel. Ook zij wisten dat het weinig zou uithalen, maar zij vreesden voor verdere gratiestappen. Die wilden ze voorkomen. Waarvoor ze gevreesd hadden, werd als snel bewaarheid. In 1952 werd ook aan Lages strafvermindering verleend. De verontwaardiging bereikte een kookpunt. Nu werd besloten om zich wel direct tot Juliana te wenden, zij zou de gratie tegen moeten houden. De ‘zachtmoedigheid’ die nu werd toegepast was niet minder dan een ‘belediging van de slachtoffers’. De twijfel over de stand van Nederland en de plaats van de Joden daarin was groot: ‘Er heerst bij ons diepe bezorgdheid omtrent de gebleken ontwikkeling van de rechtshandhaving in deze rechtsstaat.’ Het Joodse verzet haalde niet veel uit. De koningin wees, geheel volgens de regels, naar de minister van Justitie, die de standpunten van de ministerraad nog maar weer eens herhaalde. Ondertussen had het royale gratiebeleid van Juliana haar reputatie in Joodse kring geen goed gedaan.

Nieuwe Baarnsche School
Voor een select gezelschap was daar ondertussen nog een ander hoofdpijndossier bij gekomen. Het werd zorgvuldig buiten de media gehouden, maar de bestuurders van Joods Nederland wisten ervan. Ook opperrabbijn Schuster moet er ongetwijfeld over zijn geïnformeerd. Toen na de oorlog het gezin van Juliana en Bernhard zich op Soestdijk vestigde, werd besloten om de prinsesjes naar de vooruitstrevende school van Kees Boeke te sturen: ‘De Werkplaats Kindergemeenschap’. Dat was een revolutionaire stap: voor het eerst ging de troonopvolger naar een school met andere kinderen en werd niet op het paleis privéles gegeven. Bovendien was de Boekeschool vooruitstrevend, met veel nadruk op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Kees Boeke had zich voor de oorlog al ingezet voor Duits-Joodse vluchtelingen en ook in oorlogstijd door steun aan onderduikers respect verworven. Toen de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet de Boekeschool bezochten, waren daar ook Joodse kinderen op school. Onder meer oorlogspleegkinderen die in een naburig Joods kindertehuis, Huize Levin in Bilthoven, waren ondergebracht. Na een aantal jaar op De Werkplaats koos het hof in de zomer van 1951 voor een andere school. Prinses Beatrix ging naar het Baarnsch Lyceum, terwijl voor de andere prinsessen een school met wat meer structuur en discipline werd gekozen. Dat werd de Nieuwe Baarnsche School, een school waar vooral de Baarnse elite hun kinderen naartoe stuurde, en die goed voorbereidde op het Baarnsch Lyceum. Voor prinses Irene werd een speciale overbruggingsklas ingesteld onder leiding van het hoofd van de school, J. van Dijk. Prinses Margriet ging naar de 3e klas van de ‘NBS’.
Ondertussen gebeurde er iets dat bij betrokkenen de nodige opschudding veroorzaakte. De altijd sobere en betrouwbare notulen van de Permanente Commissie van het NIK, de facto de leidende instantie in Joods Nederland, legden de commotie vast. Het is, voor zover bekend, de enige bron die bewaard is gebleven. Veel overleg moet per telefoon zijn gevoerd en ieder die ermee te maken had, nam de nodige discretie in. Het was dan ook een explosief onderwerp. Wat was er aan de hand? Secretaris Benjamin W. de Jongh noteerde in de notulen van 26 februari 1952: ‘de klassen, waarin de prinsesjes zouden komen, zijn gesplitst en dat de kinderen van Joodsen bloede zijn geplaatst in de parallelklasse, welke niet door de prinsesjes zal worden bezocht’. De Joodse ouders waren hierover ontzet en wendden zich met hun klacht tot het hof en tot de vooraanstaande Joodse notaris mr. Eduard Spier. Hij kon hen juridisch advies geven, maar hij was op dat moment tevens voorzitter van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, dat dé vertegenwoordigende instantie was van de Nederlandse Joden. De NIK-bestuurders zaten met de zaak in hun maag. Hoe moesten zij deze herindeling van de klassen taxeren? Van wie was het initiatief daartoe uitgegaan? Mocht het hof hierachter zitten, dan was er sprake van een zeer verontrustende ontwikkeling. Toen uit het contact van de ouders met het hof bleek dat de Oranjes er niet zelf achter zaten, maar ‘een bepaalde kring van Baarnse ingezetenen’ lieten de bestuurders het er maar bij zitten. Het hof wist ervan, maar wilde zich er kennelijk verder niet in mengen. De verantwoordelijkheid werd klaarblijkelijk bij de school gelaten. Koningin Juliana verklaarde de ouders ‘dat de Oranjes niet antisemitisch waren, dat niet zijn en dit ook niet zullen worden’. Met die verklaring nam het NIK genoegen. Naar de motieven van de ‘Baarnse ingezetenen’ moet geraden worden. Waarschijnlijk zal zodra bekend werd dat de prinsesjes naar de ‘NBS’ zouden gaan, vanuit de betere Baarnse kringen druk op het schoolbestuur zijn uitgeoefend om hun kinderen bij de prinsessen in de klas te plaatsen. De afvallers waren dan degenen die in het elitaire Baarnse sociale milieu minder geaccepteerd waren, waaronder de Baarnse Joden. Schuster zal mede hierop gedoeld hebben toen hij sprak over ‘sporen van een antisemitische ideologie’ in de Nederlandse samenleving. De verklaring dat de Oranjes niet antisemitisch waren, zal door de meeste Joodse betrokkenen zeker geloofd zijn. Uit andere daden bleek wel dat daar geen sprake van was. Maar passief was het hof zeker. De teleurstelling dat de Oranjes niet hadden ingegrepen en de herindeling van de klassen niet hadden geblokkeerd, was er niet minder om. Het contrast tussen de inclusieve Boekeschool en de exclusieve Nieuwe Baarnsche School werd hiermee wel erg schrijnend.

http://www.niw.nl/jodenenjuliana-9120/

 

June 27 at 06:43am

There are no terrorists. There are no wars if we see what is behind this all.
Please share this video as long possible and read the following books and read the truth!

https://youtu.be/NWTdZiW_s2I

Hitler2

 

June 25 at 11:59am

Onze man die wist wat er met vele kinderen gebeurde

http://www.place4free.com/Films_RAW/Friso.flv

Friso

 

June 25 at 8:51am

Het moet toch niet gekker worden!

Hier zegt onze minister letterlijk " Er komt een diploma dat voor kinderen is die verder willen in de wereld en een diploma dat je voor je leven lang bind aan een ondergaand eiland.
FOEI minister Dick

 

June 25 at 8:42am

De situatie Griekenland perfect verwoord.

Griekenland

 

June 24 at 7:16am

AD vandaag


Volgens Alex Rosaria, de
voorman van PAIS, heeft de Curaçaose
bevolking de ‘tool’ in
handen om te voorkomen dat
in de toekomst ‘twijfelachtige figuren
plaats nemen in de Staten’.

Vraagje aan heer Rosaria:
Als dat zo is wie gaan daar dan WEL zitten want wie is daar nog wel pluis op die posten?

 

June 23 at 6:13pm

LOZE BELOFTES OF WERKELIJKHEID?

Addendum kinderrechten Curaçao

In de addenda zijn voor elk land de acties tot nu toe benoemd en worden de geplande acties voor de rest van het jaar beschreven. Op deze wijze wordt er gewerkt aan de uitvoering van de in 2014 benoemde speerpunten.

KINDERRECHTEN
Inleiding
De in het “Plan van Aanpak, Eerste Aanzet” opgenomen speerpunten (Taskforce Kinderrechten Koninkrijk, 20 November 2014) van de Taskforce Kinderrechten Koninkrijk zijn met een aantal lokale deskundigen in de maanden februari, maart en april 2015 besproken. Deze gesprekken werden geleid door het taskforce lid van Curacao.
Ten aanzien van de 5 speerpunten in het Plan van Aanpak, Eerste Aanzet, kwam het hiernavolgende ter sprake.
Verdragsrechtelijke verplichting
Kinderrechten zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en is door de regering van Nederland ten behoeve van het hele Koninkrijk der Nederlanden per februari 1995 geratificeerd. Op 16 Januari 1998 heeft voornoemd verdrag medegelding gekregen voor de voormalige Nederlandse Antillen. Op 10 Oktober 2010 heeft het land Curacao medegelding gegeven aan het IVRK, zijnde een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds de ratificatie van het IVRK brengt de regering van Nederland namens het Koninkrijk der Nederlanden in onderling overleg met de regeringen van de overige autonome landen van het Koninkrijk, rapportage uit aan de Commissie Rechten van het Kind (CRC), gevestigd te Geneve. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een verdragsrechtelijke verantwoordelijkheid cq verplichting ten aanzien van de deugdelijke implementatie en naleving van de rechten van het Kind in het hele Koninkrijk.
Taskforce Kinderrechten Koninkrijk
De Taskforce Kinderrechten is tijdens een Koninkrijksconferentie op 2 April 2014 geinstalleerd door de Regeringen van de Landen van het Koninkrijk der Nederlanden in vergadering bijeen. De aanwezige regeringvoerders van de landen van het Koninkrijk onderkenden dat: “elk kind van het Koninkrijk heeft het recht op een goede jeugd zoals beoogd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind”.
Daaraan voorafgaande heeft UNICEF in 2011/2012 in opdracht van het Koninkrijk een veldonderzoek verricht naar de stand van kinderrechten in alle landen afzonderlijk van het Koninkrijk der Nederlanden. Vervolgens zijn de bevindingen in het UNICEF-rapport opgenomen en in Mei 2013 aan het Koninkrijk te ‘s-Gravenhage overhandigd. Uit het rapport blijkt overduidelijk, dat kinderrechten daadwerkelijk prioriteit verdienen in alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden.
Elk land van het Koninkrijk vaardigde een deskundige af naar de Taskforce Kinderrechten ten behoeve van een maandelijks overleg. Per November 2014, zoals vastgelegd bij Koninkrijksconferentie in April 2014, werd in gezamenlijk nauw overleg 5 speerpunten in het “Plan van Aanpak, Eerste Aanzet”, aangegeven. Voor nadere uitwerking van de speerpunten zowel nationaal (per land), bilateraal, trilateraal als op Koninkrijksniveau is samenwerking vereist.
Reikwijdte Kinderrechten Koninkrijk
Volgens de aanwezige deskundigen tijdens de vergaderingen in Februari, Maart en April 2015 dienen de door de Taskforce KrK aangedragen speerpunten, enerzijds gezien te worden als knellende kernproblemen op lokaal niveau. Anderzijds vanwege het paraplu-model van het Koninkrijk wordt door en tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden dienaangaande zowel materie-deskundigheid als expertise uitgewisseld en samengewerkt.
Ongetwijfeld dient daarbij in gedachte te worden gehouden dat Nederland vanaf 1995 structureel bezig is met de implementatie van kinderrechten in de Nederlandse gemeenschap, in tegenstelling tot de landen van het Koninkrijk in de Caraibische Zee, waar eenzelfde exercitie helaas nog niet heeft plaatsgevonden. Er is dus sprake van een enorme achterstand voor wat betreft de implementatie en naleving van kinderrechten in de landen van het Koninkrijk in de Caraibische Zee ten opzichte van Nederland.
Uitgaande van de verdragsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien van het implementeren van kinderrechten in het gehele Koninkrijk is het dan ook dringend noodzakelijk dat de samenwerking vanuit het Koninkrijk ook financiele componenten moet bevatten om op korte termijn een “inhaalslag” in de overige landen van het Koninkrijk der Nederlanden te organiseren en het welslagen van de implementatie van de 5 speerpunten te garanderen.
Plan Nashonal pa Desaroyo di Hubentut
Gevolggevende aan de ingeslagen weg van April 2014 namelijk het respecteren en implementeren van kinderrechten heeft de Regering van Curacao begin December 2014 bij landsbesluit een Nationaal Plan Jeugdontwikkeling ingesteld. Middels beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering zullen in een actieprogramma de vele knelpunten, die een gezonde ontplooiing en ontwikkeling van jeugdigen en jongeren belemmeren, sectoraal/departementaal aangepakt worden.
De 5 speerpunten opgenomen in het Plan van Aanpak, Eerste Aanzet van Taskforce Kinderrechten Koninkrijk kunnen integraal in het op te maken beleid en uitvoeringsstructuur worden meegenomen, aangezien kinderrechten (IVRK) het wettelijk kader en uitgangspunt zijn van alle beleid aangaande de ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en jongeren, conform de opstellers van het Nationaal Plan Jeugdontwikkeling.
Op 25 Februari 2015 en op 19 Maart 2015 zijn hieromtrent een gesprek en respectievelijk een presentatie gehouden, waarin met het team Actieprogramma Jeugdontwikkeling ter realisering van de noodzakelijke afstemming en ondersteuning is afgesproken om ook de hieronder vermelde basisinfrastructuur in het Actieprogramma Jeugdontwikkeling op te nemen.
De basisinfrastructuur
De basisinfrastructuur oftewel kaders, zijn voorwaardelijk voor de aanpak van de speerpunten, vermeld in het Plan van Aanpak, Eerste Aanzet van November 2014. Vandaar dat op Curacao gewerkt dient te worden aan een basisinfrastructuur (kaders), die de uitvoering van het Nationaal Actieplan Jeugdontwikkeling en een brede aanpak van de 5 speerpunten in het Plan van Aanpak, eerste aanzet, garander en. De invoering van deze basisinfrastruc- tuur is dringend noodzakelijk om de implementatie en naleving van kinderrechten op Curacao, zoals aangegeven door de Taskforce Kinderrechten Koninkrijk, te kunnen waarborgen.
De basisinfrastructuur (“kaders”) dient de geplande lokale activiteiten, projecten en programma’s ten behoeve van de jeugdontwikkeling te waarborgen, faciliteren en beleidsuitvoerders met deskundige adviezen te voorzien inzake de rechten van het kind. Op grond van de verdragsrechtelijke verantwoordelijkheid van het Koninkrijk dient in nauw overleg met de Regering van Curacao de navolgende kaders op Curacao aangeleverd te worden:
Instellen van een Kinderkamer bij het Gerecht in 1e Aanleg van het Hof van Justitie
Instellen van een Leerstoel Kinderrechten bij de Universiteit van Curacao
Invoeren van een Inspectie Kinderrechten Curacao
Intensivering van Gezinsondersteuning
Invoeren van het concept van Safety Net in het Onderwijs
Opzetten van een ruim pakket van Volwasseneneducatie
Kinderkamer
Op Curacao maken vele ouders nog te weinig gebruik van de wettelijke waarborgen en bescherming van het kind vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Alhoewel er bij het Hof van Justitie en het Gerecht in Eerste Aanleg voor wat betreft civiele kinderzaken laagdrempeligheid bestaat, maakt de Curacaose burger in de praktijk, te weinig gebruik van de door het Burgerlijk Wetboek geboden bescherming van het kind.
De rechtsbescherming van het kind wordt beperkt door belemmerende factoren van de volwassene cq de ouder, gegrond op allerlei voor hun moverende redenen op sociaal-economisch, psycho-emotioneel en linguistisch gebied. De ouders, voor wie de eerdergenoemde belemmeringen niet gelden of die deze belemmeringen hebben weten te overwinnen, kunnen daadwerkelijk hun kind beschermen.
Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bezit elk kind het recht op een gezonde ontwikkeling en ontplooiing, dus ook die kinderen opgroeiende in bijvoorbeeld eenoudergezinnen en armoede omstandigheden.
Door het inrichten van een Kinderkamer bij het Hof van Justitie, waar juristen, ondersteund door overige professionelen, de ouder(s) van een jeugdige en/of jongere met bijvoorbeeld een laag inkomen in rechte kunnen bijstaan bij zowel civiele als strafzaken, kan de ouder en/of het kind van 12 jaar opkomen in het belang van zijn/haar kind oftewel in het belang van zichzelf.
De laagdrempeligheid van de rechtsgang wordt dan ten volle benut door de meest kwetsbare ouder en/of jeugdige.
Leerstoel Kinderrechten
Tot nu toe ontbreken duidelijke richtlijnen die het handelen van de beroepsbeoefenaar, met name professionele opvoeders en begeleiders, beinvloeden en sturen voor wat betreft realisatie van de Kinderrechten in de dagelijkse praktijk.
Door het invoeren van een Leerstoel Kinderrechten bij de Universiteit van Curacao wordt het mogelijk in de curricula van alle opleidingen en onderwijsvoorzieningen op Curacao, kinderen en jongeren als doelgroep en Kinderrechten als vak op te nemen. Hierdoor zal de aankomende afgestudeerde beroepsbeoefenaar al aan het begin van zijn loopbaan bekend zijn met het recht van kinderen en hebben geleerd hoe te handelen om deze rechten in de dagelijkse praktijk te doen gelden. Het bekend maken van de Kinderrechten in alle sectoren van de samenleving zal ook een taak en verantwoordelijkheid van de Leerstoel zijn.
Daarnaast is een belangrijke taak weggelegd voor de Leerstoel, namelijk het stimuleren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek rond het Curacaose kind en de kinderrechten.
De Leerstoel kan fungeren als een centrum voor kennis, een platform voor discussie en evidence based programma’s ondersteunen. Goede data en solide analyses van de beschikbare data is een voorwaarde voor degelijke en consistente beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.
Inspectie Kinderrechten
Kinderrechten dienen naast implementatie ook nageleefd te worden. Op dit moment is er op Curacao geen enkel bestuurlijke orgaan, departement of dienst hiermee belast.
Het inrichten van een Inspectie Kinderrechten kan enerzijds zorgdragen voor het toezicht op de naleving van de Kinderrechten, maar ook anderzijds zich toeleggen op het nagaan, hernieuwen of aanpassen van de voor de rechten van het kind relevante wet- en regelgeving. Een en ander in nauwe samenwerking met de Kinderkamer en de Leerstoel Kinderrechten.
Ongetwijfeld behoort daarbij ook het nader vastleggen van methodische richtlijnen en instructies ten behoeve van een deugdelijke jeugdhulpverlening en dienstverlening aan de jeugd in het algemeen. Op dit moment ontbreekt het aan een leidraad op diverse gebieden, waardoor organisaties en instellingen, ieder voor zich naar beste weten en kunnen in de leemtes voorzien.
Gezinsondersteuning
Ieder kind en ieder gezin is anders. Opvoeden van kinderen is niet altijd een even makkelijke taak. Gezinsondersteuning zou zich moeten richten op preventieve ondersteuning van gezinnen met kinderen op het vlak van opvoeding, omgaan met elkaar, gezondheid en psycho-sociale ondersteuning. Daarnaast gaat het tevens om invoeren van laagdrempelige en toegankelijke hupverlening en bereikbaarheid van de aangeboden voorzieningen. Het uitgangspunt hierbij moet zijn, het bevorderen van het welbevinden van gezinnen met kinderen, opdat deze kinderen en gezinnen zich maximaal kunnen ontwikkelen als onderdeel van het gezin en de brede maatschappij.
De focus van preventieve gezinsondersteuning richt zich niet enkel op het gezin als leefomgeving in de enge betekenis van het woord. Andere leefsituaties waar kinderen en jongeren opgroeien, moeten eveneens een belangrijke rol krijgen.
Safety Net concept
Door het invoeren van het “Brede School-concept” kunnen activiteiten georganiseerd worden, waardoor een pedagogische lijn
kan ontstaan tussen gezin, school en vrije tijd, die een positieve ontplooiing en ontwikkeling van kinderen zal garanderen. Op dit moment ontbreekt deze pedagogische lijn en ouderlijke toezicht volledig, waardoor de jeugdige/jongere in allerlei verkeerde gangs terecht komt en langzaamaan naar het criminele pad meegetrokken. Een veilige, stimulerende omgeving gedurende het grootste deel van de dag zal deze negatieve ontwikkeling weerstand kunnen bieden.
In het Plan van Aanpak, eerste aanzet, worden enkele voordelen van het invoeren van het Safety Net concept opgesomd, die het recht van het Curacaose kind en zijn/haar gezin, zeer ten goede zullen komen namelijk het samenkomen van leerprestaties en talenten, het krijgen van voldoende eten gedurende de schooldagen en het ontlasten van de werkende, laag inkomensgerichte, ouder. Op Curacao bestaat al enkele jaren de konstatering dat niet ieder kind thuis over voldoende voeding beschikt en is derhalve mede-oorzaak van een dramatische uitval uit het schoolsysteem en een hoge werkeloosheidscijfer onder jongeren.
Volwasseneneducatie
Ruim de helft van de Curacaose bevolking heeft het voortgezet onderwijs niet afgerond (CBS-Census 2011). Vandaar dat niet voldaan kan worden aan de cognitieve “bijdrage” die het huidige onderwijssysteem van de ouder(s) verwacht. De ouders beschikken niet over de “tools” om aan de gewenste bijdrage / oproep vanuit het onderwijs te kunnen voldoen. Vele ouders moeten werken, vervullen soms twee of drie baantjes per dag om financieel het hoofd boven water te houden. Ook de tijd om alsnog te voldoen aan de gewenste educatieve bijdrage vanuit het onderwijs, is amper aanwezig. Een scenario, waarin een oudere dochter of zoon naast de eigen ontwikkeling ook belast is met een opvoedende taak ten opzichte van de jongere kinderen in het huishouden, behoort steeds vaker tot de dagelijkse daginvulling van vele jeugdige en/of jongere in de Curacaose gemeenschap.
Volwasseneneducatie met het accent op alfabetiseringsprogramma's, opvoedcursussen, opvoedingsondersteunende - en communicatie vaardigheidsactiviteiten zal ten voordele zijn van het gezinsleven en toewerken in het belang van het Curacaose kind.
Issues
Voorts brengen de deskundigen naar voren dat ten aanzien van enkele issues zoals de positie van ongedocumenteerde minderjarigen, het geweldsvraagstuk en de bescherming van de maatschappelijke beroepsbeoefenaar op middellange termijn structurele voorzieningen geschapen dienen te worden, waar voor de oplossing van voornoemde issues een wettelijk kader ten grondslag dient te liggen.
Louise R. Reed 5 Mei 2015

 

June 23 at 4:13pm

Voor iedereen die nog geloofd dat de freemasons heilige boontjes zijn

https://youtu.be/466NeRHc9a0

https://youtu.be/Hy1dOf_6F_s

Priest

 

June 23 at 11:24am · Edited

De ministers van justitie
- Navarro
- Wilsoe
- Jamaloodin
- Jacoba
- Martha
- Dick
- Romer
- Betrian
Ze hebben allemaal een ding gemeen:
Ze moe(s)ten allemaal in dienst staan van de maffia en dat onder toezicht van de club die de gehele misdaad en politiek in handen hebben.
Men werkt niet mee dan ligt men eruit en daaraan kan je zien aan de termijn deze ministers gezeten hebben hoe ver ze voldeden aan deze eis.

 

June 23 at 7:25am

En zo worden we dagelijks door valse mediaberichten geïndoctrineerd.
De gehele shooting in de kerk van charleston was een acteur.

http://right.is/politics/2015/06/charleston-shooter-is-actor-us-marine-
crisis-actor-as-jade-helm-stipulates-video-29959.html

Shooter

 

June 23 at 7:31am · Edited

Een opluchting is, is dat je met grote sommen geld zowel justitie als onderzoekers kunt omkopen om niet gepakt te worden. Deze straffen zijn alleen geschreven voor de lagere piassen die met een paar gram of wat pillen gepakt worden.
BEWIJS? Zie in uw omgeving uw bazen de politiek en alle personen in hogere functies die drugs gebruiken als junkies. Zij staan alleen boven de wet en dat zien we op TV horen het op de radio en lezen het in de pers. Twee maten? Hoe kom je daarbij. NEE, veel geld versus "mucha di kaya".

https://www.dropbox.com/s/fyzbo5kd71qnnvw/Richtlijn
OpiumdelictenPer1juli2015.pdf?dl=0

 

June 21 at 7:53pm

Wat als we dat eens ook zouden doen op de eilanden?

IJsland sloot zijn bankiers op en liet zijn banken failliet gaan. En toen gebeurde dit…

Eén van de landen die het zwaarst door de bankencrisis werden getroffen, is die problemen ondertussen helemaal te boven. Meer nog, het land deed dat zonder in te boeten op zijn sociale systeem en overheidsuitgaven. IJsland stond enkele jaren geleden nog op het randje van het faillissement toen zijn banken, die zich de jaren daarvoor veel te ambitieus hadden gedragen, plots onderuit gingen.

Zonder steun van de Europese Unie, want daarvan maakt IJsland geen deel uit, moest het land het zelf oplossen. Het land koos voor een heel eigenzinnige, maar effectieve aanpak.

Dat is ook de financieel-economische blog Zerohedge opgevallen. De mini-staat IJsland heeft gedaan waartoe de rest van de wereld niet in staat leek.

Het land liet zijn banken failliet gaan - om de instellingen te redden was er sowieso geen geld - en veroordeelde de directeurs van Kaupthing, één van de belangrijkste banken van IJsland, niet enkel tot geldboetes, maar tot gevangenisstraffen van vier tot vijf jaar.

Volledig hersteld

Maar dat is niet alles. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bevestigde onlangs dat IJsland volledig hersteld is van de crisis, zonder te hebben moeten inboeten op zijn sociale systeem met onder andere gratis ziekteverzekering en onderwijs.

IJsland zal dit jaar de eerste Europese natie zijn dat echt helemaal hersteld is van de financiële crisis, die zeven jaar geleden begon. Volgens Zerohedge moet die realisatie een doorn in het oog zijn van talloze economen. Het land nam immers maatregelen die volgens klassieke economische theorieën geen enkele uitweg uit de crisis zouden bieden.

In de rest van Europa werden talloze banken genationaliseerd omdat ze zogezegd niet failliet mochten gaan. IJsland garandeerde enkel het spaartegoed van zijn eigen inwoners. Buitenlanders die hun geld bij IJslandse banken hadden ondergebracht, kregen daar niets van terug toen de instellingen failliet gingen.

Tegelijk introduceerde het land regels voor kapitaalcontrole. Daardoor konden IJslanders hun geld niet langer vrijuit in het buitenland investeren of op een spaarrekening zetten, wat volgens veel economen tegen de regels van de vrije markt was.

Maar het plan lijkt gewerkt te hebben. De staatsschuld bedroeg vorig jaar nog 82 procent van het bruto binnenlands product van het land, tegenover 95 procent vier jaar geleden.

Tegen het einde van dit decennium zou de schuld verder tot 54 procent moeten zijn ingekrompen. Ook de werkloosheid zakte spectaculair. Op dit ogenblik is er nog sprake van een werkloosheidsniveau van 4 procent, tegenover bijna 8 procent zes jaar geleden.

Inflatie stimuleerde export

IJsland koos er ook voor zijn nationale munt waarde te laten verliezen. Het land accepteerde de inflatie die zorgde voor hogere prijzen in het binnenland, maar die ook de export naar het buitenland stimuleerde, omdat de waarde van de munt op de wisselmarkten was ingestort. Daarmee deed het land iets wat de Europese Unie niet kon.

De eurozone vecht momenteel vooral tegen deflatie, wat de afbetaling van de staatsschulden erg bemoeilijkt. De inflatie in IJsland was trouwens enkel op het hoogtepunt van de financiële crisis bijzonder. De daaropvolgende jaren was er duidelijk sprake van een vertraging en was er nog sprake van hooguit 5 procent.

Die cijfers doen vragen rijzen over de juistheid van het economische beleid in de rest van Europa of de Verenigde Staten als antwoord op de crisis. Konden de banken daar echt niet opdraaien voor de gevolgen van de crisis die ze zelf veroorzaakt hadden?

De IJslandse speciale procureur Olafur Hauksson vroeg het zich indertijd ook af. “Waarom zou een deel van onze maatschappij niet onderworpen moeten zijn aan de rechtsstaat en verantwoordelijk gehouden worden?” wierk Hauksson op. “Het is gevaarlijk om te denken dat iemand te groot is om te onderzoeken. Het geeft hen het gevoel overal veilig te zijn.”

IJsland

 

June 19 at 1:00pm

This person did the same as for example Obama, Bush doing in large scale. The only difference is, what this young man did, is a crime and killing thousands of people by politicians is politics

Shooting

 

June 19 at 11:24am

THIS WAS WAY BEFORE ADOLF

27,927 Boers (of whom 22,074 were children under 16)... had died of starvation, disease and exposure in the [British] concentration camps. In all, about 25% of the Boer inmates and 12% of the black Africans died (although recent research suggests that the black African deaths were underestimated and may have actually been around 20,000). However the precise number of deaths is unknown. Reports have stated that the number of Boers killed was 18,000-28,000 and no one bothered to keep records on the number of death
s of the 107,000 Black Africans who were interned in Concentration Camps.

Germany

 

June 18 at 8:54pm

Een goed stuk wat aangeeft wat er mis is in het systeem en wie er achter zit.


De verborgen geschiedenis van de vreselijk kwaadaardige Khazaarse Mafia

donderdag 26 maart 2015
Geschreven door Nexus
Hits: 7489

evilempirekhazariaDe geschiedenis van de Khazaren, met name die van de Khazaarse mafia ( KM ), ’s wereld grootste georganiseerde misdaad syndicaat, is vrijwel volledig uit de geschiedenisboeken verdwenen. Dit misdaad syndicaat, die wij op bovendien kortweg de elite noemen, weten verdomde goed dat het veel praktischer is om in het geniep te werken. Ze hebben er miljoenen dollars aan uitgegeven om hun geschiedenis uit studieboeken te verwijderen zodat deze organisatie daadwerkelijk vanuit het geniep kon en nog steeds kan opereren.

De schrijvers van dit artikel hebben hun uiterste best gedaan de historie zo goed mogelijk te reconstrueren vanuit de informatie gevonden uit talloze bronnen. Kleine discrepanties hebben geen effect op het geheel en het feit dat het een criminele organisatie betreft.

tweematen

Op 1 december 2014 hield senior editor Gordon Duff van de Veteranenwebsite Veterans Today een toespraak op de Syrische conferentie over terrorismebestrijding en religieus extremisme in Damascus. Hij maakte hier de kennis over het misdaadsyndicaat Khazaarse Mafia bekend en liet weten dat Israël hier een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol in speelt. Deze onthulling stuurde en schokgolf door de conferentie en ook de rest van de wereld want elke wereldleider heeft een uitgebreid rapport ontvangen op dezelfde dag van de toespraak. De veteranen hebben deze informatie ook aan het adres van president Vladimir Putin gestuurd en tevens bepaalde rapporten opgevraagd die in handen zijn van de Russische inlichtingendiensten. Als deze documenten worden vrijgegeven kunnen 300 verraders binnen het Amerikaanse congres meteen aangepakt worden op basis van hoogverraad, spionage en andere zeer ernstige vergrijpen tegen de Amerikaanse constitutie en de mensheid als geheel.

Wij veteranen weten 100% zeker dat deze Khazaarse Mafia een stille oorlog voert tegen de Amerikaanse en wereldbevolking in Gladiostijl met behulp van het onconstitutionele Federal Reserve Systeem, de IRS, de FBI, FEMA, Homeland security en TSA. Deze club ( KM ) is verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september 2001 en met zekerheid ook voor de aanslag op het Murrah gebouw op 19 april 1995.

100-800 AD Een vreselijke slechte en gewelddadige samenleving ontstaat in Khazaria

khazaria

Khazaria werd gerund door een in en in slechte koning die gebruik maakte van Babylonische occulte zwarte magie. De Khazaren werden bekend om hun wreedheden. Het land zat vol met dieven, moordenaars en bandieten. Moorden werd gezien als een normale dagelijkse bezigheid.

"Khazaren: Een volk van Turkse oorsprong, waarvan leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland,.....voortgedreven door nomadische stammen uit de steppen en door hun eigen verlangen naar plundering en wraak....het koninkrijk der Khazaren was stevig gevestigd in het grootste deel van Zuid Rusland, lang voor de vestiging van de Russische monarchie door de Varangians (in 855)...in deze tijd stond het koninkrijk der Khazaren op het toppunt van zijn macht en voerde steeds oorlog....aan het eind van de achtste eeuw....omhelsde de koning der Khazaren met zijn hofhouding, tezamen met een groot deel van zijn heidense bevolking het joodse geloof ....de bevolking van het gebied der Khazaren moet in de periode tussen de zevende en de tiende eeuw zeer talrijk geweest zijn...omstreeks de negende eeuw lijkt het alsof alle Khazaren Joden waren en dat ze nog maar korte tijd daarvoor tot het Judaïsme bekeerd waren."

Of de keuze voor een geloof wisseling vrijwillig was is niet helemaal duidelijk. Enkele boeken spreken er gewoon niet over terwijl andere boeken vertellen dat het hoofdzakelijk de Russen waren die het voortouw namen namens meerdere landen en de koning van Khazaria een ultimatum stelden om het geweld in en rond zijn rijk te beteugelen. Volgens de andere landen kon dat het beste door één van de destijds in die regio geldende geloven te kiezen en de hele bevolking daar aan te onderwerpen. Ze kregen de keuze tussen het judaisme, islam en het christendom. Omdat zijn rijk tussen Islamitische landen en Christelijke landen lag koos hij voor het judaïsme.

Het lijdt geen twijfel, dat het Khazaarse koninkrijk zeer uitgestrekt was, misschien wel meer dan 2.073.000 vierkante kilometer. De landkaart van het koninkrijk, die in de Joodse Encyclopedie voorkomt, laat zien dat het koninkrijk aan het eind van de tiende eeuw zeer groot was. Onweerlegbare feiten tonen het bestaan van zo'n koninkrijk aan, een heidense Turks-Finse, oud- mongoloïde natie, diep in het hart van Azië, die door bloedige oorlogen haar weg bevochten had naar haar machtige positie, in de tiende eeuw van het Christelijk tijdperk.

http://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Bovendien heeft sinds 2010 een sterk academisch artikel staan over het Joodse Koninkrijk der Khazaren dat precies uit de doeken doet hoe deze mensen aan de macht gekomen zijn en Palestina hebben ingelijfd op basis van valse geschiedenis en bewezen verzonnen mythische verhalen.

http://www.bovendien.com/geschiedenis/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren

800 AD – Het ultimatum door Rusland en omringende landen.

Na het ultimatum door de omringende landen die onder bestuur stonden van de Russische tsaar en de keuze voor het judaïsme door de Khazaars koning, bleef de koning en zijn hofhouding Babylonische zwarte magie bedrijven, dit ondanks zijn belofte om deze occulte kennis niet meer in te zetten. Deze Babylonische zwarte magie staat ook bekend als Satanisme. Dit satanisme omvatte o.a. ceremoniën waarbij kinderen geofferd werden, de kinderen werden open gesneden waarna men hen liet doodbloeden. Dit bloed werd opgevangen en gedronken en als kers op de taart werd het hart van de pure ziel gegeten want dat zou ongelooflijke krachten geven.

moloch2

Deze ceremonies waren gebaseerd op Baal verheerlijking, ook bekend als de verheerlijking van de Uil ( Moloch ). Om het gebruik van deze ceremonies te verhullen maakte de koning van Khazaria een mix van hun oude gebruiken en het judaisme, een hybride geloof zo je wilt bekend onder de naam Babylonisch Talmoedisme. Dit werd het nationale geloof van Khazaria en had feitelijk dezelfde slechte eigenschappen als het eerdere geloof alleen nu met een dekmantel van judaisme.

Je kunt je voorstellen dat het geweld niet stopte na deze verbastering van een puur geloof. Het geweld ging onverminderd door. Bezoekers van het land werden aangevallen en vaak vermoord De Khazaren werden meesters in het vermommen van hun identiteit door de identiteit aan te nemen van hun slachtoffers. Een techniek die wij vandaag de dag nog zien, samen met het offeren van kinderen in occulte rituelen voor Baal.

1,200 AD – Rusland en omringende landen hebben er genoeg van en gaan over tot actie.

Rond 1200 ad warden de Khazaren onder aanvoering van de Russen verslagen. De vluchtende Khazaren trokken naar Oost Eurpa samen met hun enorme geroofde rijkdommen bestaande uit goud en zilver. Ze integreerden in de bevolkingen van Europa maar bleven hun Baal verheerlijking praktiseren. Met die verheerlijking door satanische rituelen en het leegbloeden van kinderen, het eten van hun ontzielde harten, hoopten zij dat Baal hun de wereld zou schenken want dat was de belofte die Baal hen gemakt zou hebben. De Khazaarse koning en zijn hofhouding zwoeren wraak te nemen op Rusland en haar alliantie want zij waren het die de koning verdreven had uit zijn Khazaarse rijk.

De invasie van de Khazaarse mafia in Engeland

Om een invasie mogelijk te maken huurden zij Oliver Cromwell in om Koning Charles de eerste te vermoorden zodat Engeland weer veilig zou zijn voor hun manier van bankieren. Hierdoor ontstonden de burgeroorlogen die zo’n 10 jaar duurden. Met als resultaat het uitroeien van de Engelse nobel en het Engelse koningshuis. Zo werd de City Of London in het leven geroepen en de heerschappij van het nieuwe Engelse koningshuis.

Deze Khazaarse Mafia infiltreert vervolgens door manipulatie en verkregen macht alle banken ter wereld, gebruik makende van hun beruchte geld magie ( Babylonische zwarte magie ), geld maken uit het niets. Ze gebruiken deze verderfelijke tactiek tezamen met uitbuiting via woekerrentes om zo hun macht steeds verder uit te bouwen.

Het uitgeven van waardepapieren zodat reizigers hun geld veilig konden meenemen is één van de vele trucs die de Khazaarse Mafia gebruikte en nog steeds gebruikt. Ze drukten waardepapieren terwijl ze geen of weinig tegenwaarde in de kluizen hielden, er waren immers maar weinig mensen die hun goud fysiek bij zich wilden dragen. Zodoende kon de Khazaarse mafia het grootste gedeelte van het goud aanwenden om nog meer macht te kopen. Mochten veel mensen tegelijkertijd hun goud terug willen hebben dan bleek dit steeds op de een of andere manier niet mogelijk. Dit fenomeen dat veel mensen hun geld terug willen kennen wij vandaag de dag nog steeds onder de noemer BANKRUN. Ook vandaag de dag sluiten banken dan simpelweg hun kantoren opdat opname niet meer mogelijk is en het bedrog verborgen blijft. Overheden faciliteren dit systeem door regelgeving waardoor banken beschermd worden.

De KM vergaarde zoveel goud en macht dat ze ook een afvaardiging van hun systeem naar Duitsland stuurden. De groep die dit moest uitvoeren werd de Bauer groep genoemd. De Bauergroep nam een andere naam aan en werden de Rothschilds wat letterlijk child of the rock betekent, m.a.w. Satan of Baal zo je wilt.

De Rothschild werden de voormannen van de KM en kaapten uiteindelijk het hele banksysteem van Engeland en Europa.

Rothschild had 5 zonen die in heel Europa hetzelfde frauduleuze spel implementeerden. Hier en daar gecombineerd met smerige trucjes zoals het opzettelijk vals berichten dat Napoleon de slag gewonnen had tegen de Britten terwijl hij eigenlijk verloor. Hiermee wist de KM een grote slag te slaan en de macht nog verder uit te breiden.

De Rothschilds vertelden aan ingewijden dat zij Zwarte Magie gebruikten. De rituelen die eerder al genoemd werden, het misbruiken en mishandelen van kinderen, ze laten leegbloeden, dat bloed drinken en hun ontwijde harten eten. Steeds meer Britse nobelen werden langzaam maar zeker ingewijd in hun rituelen. Tevens werd het koningshuis in handen gebracht van de KM. Hoe ze dat precies gedaan hebben is niet helemaal duidelijk maar feit is dat het Britse koningshuis niet Brits is maar een aftakking van het Huis van Saksen uit Duitsland, net als trouwens de meeste koningshuizen momenteel in heel Europa. Door verder te paren met adellijke familielijnen werd de KM één van de machtigste criminele groepen ter wereld, momenteel zelfs de machtigste.

De Khazaarse Mafia vermoordt koningshuizen en vervangt ze door hun eigen mensen.

Omdat de KM beweert dat ze een rechtstreekse link hebben met Baal/Satan door de offers die ze aan Baal brengen, verachten ze koningshuizen die het goddelijk decreet volgen en als zodanig besturen. In de 1600 jaren vermoorden ze de Britse royals en vervangen ze met hun eigen mensen. In de 1700 jaren vermoorden ze het Franse koningshuis. Vlak voor WO1 vermoorden zei Ferdinand van Oostenrijk om WO1 te kunnen beginnen. In 1917 verzamelen ze hun KM leger, de bolsjewieken en dringen Rusland binnen en kapen Rusland. Ze vermoorden de tsarenfamilie in koelen bloede, steken een bajonet door de borst van hun favoriete dochter, stelen het goud, zilver en andere waardevolle schatten.Vlak voor WO2 vermoorden ze de Oostenrijkse en Duitse royals, tevens vermoorden zede chinese royals en ontnemen de Japanse keizer zijn macht.

Iedereen die meent anders te moeten regeren als de KM dicteert wordt van kant gemaakt, inclusief Amerikaanse presidenten. Voorbeelden, McKinley, Lincoln, Kennedy, ze vermoorden elke sterke leider met een eigen wil en/of agenda. In Nederland hebben wij ook een belangrijk voorbeeld in de vorm van Pim Fortuyn. Ook hij werd door de Khazaarse mafia vermoord.

De Rothschilds zetten een internationaal narcoticanetwerk op t.b.v. de KM

Het Britse rijk werd dus vanaf een bepaald moment gerund door de KM. Het idee ontstond om de grote hoeveelheden goud en zilver dat door het Britse rijk betaald was aan China voor zijde en kruiden, die destijds nergens anders te betrekken waren. De Rothschilds hadden via hun omvangrijk spionagenetwerk gehoord over de opium en de bijbehorende verslavende eigenschappen. Daar hadden ze wel oren naar. Ze kochten de opium in Turkije en verkochten deze aan China waardoor miljoenen Chinezen opium verslaafd geraakten. De opbrengsten waren natuurlijk voor de Rothschilds en niet voor het Britse rijk. Zo haalden ze het eerder door de Britten betaalde goud en zilver voor zijde en kruiden terug door opium te leveren.

De opiumhandel van de Rothschild met China nam excessieve vormen aan, zo erg zelfs dat China er twee oorlogen over vocht die nu belend staan als de Boxer opstanden of the Opiumoorlogen. Het geld dat de Rothschilds binnen harkten met deze handel was zo enorm veel dat zij verslaafder werden aan nog meer geld dan de verslaafden aan de opium.

De Rothschilds waren ook de investeerders achter de kolonisatie van Amerika door het oprichten van de Hudson Bay compagnie en andere corporaties om het nieuwe land van meet af aan uit te kunnen buiten. Het waren ook de Rothschilds die de massamoord op de oorspronkelijke bevolking aanstuurden zodat de enorme voorraden natuurlijke bronnen uitgebuit konden worden.

Dit zelfde scenario werd ook uitgedraaid in India en de Carribische gebieden met als resultaat miljoenen en miljoenen doden. Het zal je niet verbazen dat ook de slavenhandel door de Rothschilds opgezet werd. Het waren in hun ogen immers niet meer dan dieren, een mening die aan iedereen werd opgedrongen die niet onderdeel was van hun Old Black Nobility groepje.

De slavenhandel werd vervolgens wereldwijd uitgerold. De Rothschilds lieten criminele Afrikanen mensen kidnappen om ze vervolgens als handelswaar te verkopen aan iedereen die dit wilde. Dit deden ze door verschillende stammen tegen elkaar op te hitsen waardoor de ene stam het niet erg vond als leden van de andere stam voorgoed verwijderd werden.

De Rothschilds ontdekten ook dat het bijzonder lucratief was om oorlogen te financieren, zeker als je dit aan twee kanten deed. Ze moesten daarvoor wel zeker weten dat ze betaald zouden krijgen dus bemoeiden ze zich met de wetgeving en zorgden dat via belastingen hun oorlogen gefinancierd zouden worden. Een spelletje dat zelfs vandaag de dag nog gespeeld wordt. Voor de een zo klaar als een klontje, voor de ander een ongrijpbaar fenomeen.

De Khazaarse Mafia Rothschild valsmunterij banksters zinnen op wraak tegende Amerikaanse kolonisten en Rusland die de kolonisten te hulp schoot tijdens de revolutionaire oorlog die de Khazaren verloren.

Toen de Rothschilds de Amerikaanse revolutie verloren gaven zij de Russen de schuld want die hadden de kolonisten geholpen door Britse schepen te blokkeren.

Ze zwoeren eeuwige wraak aan zowel de kolonisten alsook aan de Russen want het waren ook de Russen die hun vermaledijde rijk ( 1000 ad ) tot val hadden gebracht en nu dit weer.

Samen met hun bondgenoten de Britse elite werd dit hun belangrijkste doelstelling, wraak. Hun favoriete plan was het opzetten van een bank in de VS waarmee ze hun geld creatie trucje konden herhalen.

De Rothschilds en de KM proberen Amerika te heroveren in 1812 maar slagen er niet in. Wederom door Russische inmenging.

Dit maakte de KM en de Rothschilds zo woedend dat ze weer eeuwige wraak zwoeren. Ze zouden beide naties kidnappen, tiranniseren en de bevolking massaal uitmoorden.

De pogingen van de KM om een private bank op te zetten in de VS kwamen niet van de grond omdat Andrew Jackson daar een stokje voor stak. Jackson was blijkbaar goed op de hoogte want hij noemde de KM een satanische groep en zwoer bij de almachtige god dat hij ze zou uitroeien.

De Rothschilds bleven echter wegen zoeken om hun private bank voor de KM te implementeren in de VS en uiteindelijk lukte hen dat in 1913.

1913 De FED komt tot leven, een private bank die geld leent aan de overhead, de vijand aan de poorten!

Het bruggenhoofd was een feit. Dankzij chantage en omkoperij van mensen in het congres wisten de Rothschilds eindelijk voor hun Khazaarse vrienden de illegale Federal Reserve Act door het congres te krijgen. Nota bene in de nacht van kerstmis. De wet werd vervolgens door de president van de VS, Woodrow Wilson getekend en daarmee een feit. De president realiseerde zich later pas wat hij getekend had. Vanaf dat moment werd het Amerikaanse congres in meer of mindere mate beïnvloed door de KM en de Rothschilds zoals wij in deze tijd ook duidelijk kunnen waarnemen. De KM wordt vertegenwoordigd door de top van Israël zoals Bibi Netanyahu die onlangs nog een toespraak hield in de VS tegen de zin in van Obama en heel veel congresleden. Ook de ongebreidelde steun van de VS, financieel alsook in VN zaken waar de VS standaard het veto uitspreekt waardoor Israël al 50 jaar illegaal land kan bezetten en de inwoners vermoorden. Typisch Khazaars gedrag, dat gedrag dat door de Russen en de samenwerkende landen destijds de kop ingedrukt werd en de teloorgang van het Khazaarse koninkrijk inluidde.

De Rothschilds introduceren een illegaal belastingstelsel om overheidsuitgaven te betalen

De KM plaatst een onconstitutioneel belastingstelsel om er zeker van te zijn dat de uitgaven gemaakt door overheidsfunctionarissen betaald worden door de bevolking. Ook dit voorstel kon doorgang vinden door corruptie en omkoperij.

Het is niet moeilijk voor de KM om genoeg geld te leveren om wie dan ook om te kopen of te corrumperen. Ze zijn immers de eigenaren van de illegale valsmunterij die ze de Federal Reserve Bank noemen. Alles wat ze nodig hebben creëren ze uit het niets om het vervolgens nog eens te verhalen op de argeloze bevolking via belastingen.

Ook de FBI is het geesteskindje van de KM en de Rothschilds. Zo hadden ze niet alleen de controle over de VS maar konden ze deze ook behouden doordat ze een eigen inlichtingendienst hadden met vergaande bevoegdheden. Ook bleek dit enorm handig om eventuele rechtszaken over kindermisbruik aan de kant te kunnen schuiven. Zo konden de KM en de Rothschilds tot op de dag van vandaag hun gang gaan. Pedofielringen opzetten, kinderen offeren aan Baal en ze laten leegbloeden om vervolgens hun harten te eten, netjes afgeschermd door “DE WET “.

De FBI heeft dan ook geen officieel handvest, feitelijk kunnen ze geen enkele rekening uitschrijven en hoeft niemand hen te betalen.

De Rothschilds en de KM krijgen hun lang beloofde wraak tegen Rusland. Ze zijn rechtstreeks betrokken bij de revolutie van de bolsjewieken want ze hadden dit jaren van tevoren gepland. Ze gingen als beesten tekeer en miljoenen Russen werden vermoord door de KM.

De Rothschilds hadden een groot aandeel in de revolutie doordat ze hun bank en vals geld gebruikten om de bolsjewieken om te kopen en te laten infiltreren om zodoende de revolutie daadwerkelijk te laten plaats vinden.

100 miljoen Russen werden vermoord, verkracht, er werd een geweld losgelaten op de Russen die zijn weerga niet kent. De wereld was in shock van het ongelooflijke geweld dat er gebruikt werd. Eindelijk had de KM haar wraak en de Russen zouden het weten ook. Nog nooit waren er zoveel geweld, moorden en verkrachtingen geweest tijdens een revolutie. Er gebeurden zaken die zo niet van deze wereld zijn qua geweld dat het niet met een pen te beschrijven is. Als je de Passion of the Christ hebt gezien dan krijg je een beetje een idee van het geweld dat losgelaten werd op de Russische bevolking.

De Rothschilds en de KM infiltreren in judaïsme wereldwijd

Het masterplan van de Rothschilds en de KM omvat o.a. het wereldwijd controleren van het judaïsme volgens de Babylonische talmoed, het onderwerpen van alle financiële instituten alsook de massamedia.

Met het oneindige geld kochten zij zich overall in, verleidden oprechte joden en gebruikten deze al shun volgelingen. Op deze manier kregen ze uiteindelijk het hele judaisme binnen hun controle.

De Knesset werd gebouwd met geld uit de KM, je kunt dat dan ook terug vinden in het gebouw. De symboliek van het Satanisme straalt er van af. Het zionisme dat voortkomt uit de KM is inmiddels een wereldwijd fenomeen. Ze stellen dat zij het uitverkoren ras zijn en vertellen hun kinderen dat alle andere mensen dit uitverkoren ras wensen te vernietigen. Dit krijgen kinderen in Israël van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Kinderen waarbij deze tactiek is toegepast leiden vaak een psychotisch leven en hebben voortdurend angst voor de goyims, dat zijn wij, de niet uit verkorenen. Dat maakt ook dat Israëlisch soldaten zulke gruweldaden kunnen begaan, ze menen echt dat zij voor het goede strijden en zien andere mensen niet als volwaardig mens. Waar hebben wij dit eerder gehoord?

Tijdens WO2 werden ongeveer 200.000 joden naar de nazi werkkampen gedeporteerd. Afgesneden van toevoer ( door de geallieerden ) werden veel mensen ziek en stierven aan deze ziektes of ondervoeding. Samen met ongeveer 90.000 niet joden. Deze cijfers zijn de officiële cijfers van het Rode Kruis en behelzen slechts 5% van de aantallen die de KM noemen. De geallieerden hadden de Duitsers gebombardeerd waarmee ze de toevoerwegen naar de werkkampen afsneden. Pas maanden later werden deze kampen bevrijd. Al die tijd zaten die mensen zonder eten, water en medicijnen. Ga maar na hoe je er dan uit ziet. De beelden van uitgehongerde mensen werden gebruikt door de KM om de wereld ervan te overtuigen dat er miljoenen mensen waren gesneuveld in die werkkampen. Die grote aantallen gebruiken ze om de angst er echt goed in te houden bij hun gedwongen aanhang dat de profetie daadwerkelijk klopt. Iedereen wil de joden vermoorden…… Dit noemde de KM de eerste grote opoffering.

De tweede opoffering zou moeten komen met de plaatsing van de koning van de NWO, een luciferiaanse koning. Dit zou moeten gebeuren als de 3 grote geloven uitgebannen zijn wereldwijd. Het judaïsme zou de schuld krijgen van al dit geweld en de KM nemen vervolgens een andere identiteit aan en laten zelfs het zionisme voor wat het is.

Begin dan nog maar eens te zoeken in de geschiedenis wie wat nu werkelijk gedaan heeft. Nu is het al een monnikenwerk om de juiste lijnen te vinden maar door hard werken en het internet is het plaatje rond en weten wij precies wie wie is en welke rol ze speelden.

Het waren de Rothschilds en de KM die Duitsland na WO1 in een crisis stortte. Er moest een vacuüm ontstaan van waaruit het nazisme kon ontstaan. Het nazisme moest als tegenhanger dienen voor het communisme van de bolsjewieken die ook onder hun leiding stonden.

De trigger om de VS mee te slepen in WO1 werd een zogenaamde valse vlag aanslag die wij vandaag de dag elk jaar minstens 3 a 4 keer meemaken. De KM liet de Lusitania, een boot, wateren binnen varen waar ze van wisten dat er geschoten zou kunnen worden. Het schip zonk na een aanval en de deelname van de VS in WO1 was een feit. Ook hier profiteerden de KM en de Rotschild weer van twee strijdende partijen die ze beiden van geld voorzagen.

Maar terug naar WO2. Hitler, gefinancierd door de Rothschilds en de KM, begon afschuw te krijgen van de doelstellingen van zijn broodheren en keerde zich tegen hen. Hij was geliefd in zijn land en wilde de Duitsers daadwerkelijk een nieuw rijk geven. Hij zette een eigen staatsbank op en riep daarmee de woede van de Rothschilds en de KM over zich af. Het nieuwe geld zou gedrukt worden door de staat en niet door de Rothschilds en de KM. Het heffen van rente over leningen werd strafbaar. Uitbuiterij door vals geld en daar rente op heffen is het handelsmerk van de Rothschilds en de KM. Hitler luidde met dit geldsysteem de ondergang in van Duitsland. De vernedering die het land ondergaan heeft staat iedereen nog wel op het netvlies, inclusief de ontelbare bombardementen op de Duitse bevolking in de steden. Ik woon aan de grens en mijn ouders en grootouders hebben mij verteld hoe ’s avonds maandenlang de hemel in lichterlaaie stond aan Duitse kant, het leek de spreekwoordelijke hel op Aarde en feitelijk was het dat ook.

Vandaag de dag is de grootste aandacht gericht op moslimlanden, met name die waar nog geen Rothschildbank geïmplementeerd is. Libië had geen Rothschildbank onder Ghadaffi, nu wel. Irak en Afghanistan idem.

Toen WO2 voorbij was werd de koude oorlog geintroduceerd door de KM en de Rothschilds. Dit werd gebruikt om nazi wetenschappers en mind control experts onder de noemer operatie paperclip naar de VS te halen. Met die kennis konden ze een wereldwijd netwerk van spionage en inlichtingendiensten opbouwen, groter en beter dan de wereld ooit eerder gezien had.

Met dit netwerk werd het infiltreren in instituten en organisaties, zelfs in vrijmetselarij loges een stuk gemakkelijker. Loges zoals de Scottish Rite en York Rite werden onderworpen aan de wensen van de KM en de Rothschilds. Verzet werd niet geduld. Ook de Amerikaanse militaire organen kwamen in handen van de KM en de Rotshschilds en zelfs het justitiële apparaat. Heb je meteen een antwoord waarom gewone mensen geen recht meer kunnen halen over grote zaken.

Doordat de geallieerden meegingen in het verzonnen holocaust verhaal kregen de KM en de Rothschilds nog meer grip op de internationale politiek. Dat was ook de reden dat zij Palestina toegewezen kregen waar de Rothschilds al jaren bezig waren een Khazaars bruggenhoofd te slaan met vele miljoenen dollars. De toezegging tot het creëren van de illegale staat Israël was een grote zege voor de KM en de Rothschilds. Nu waren ze midden in het hol van de leeuw, de moslimlanden die rente en valsmunterij strafbaar hadden gesteld, de bron van hun succes.

Feitelijk hadden de Rothschilds en de KM ongelooflijke rijkdom vergaard met de werkkampen.

Na het ontstaan van Israël in 1947 werd de volgende stap gezet. Een Groot Israël werd de ultieme droom. De truc was en is om de Amerikanen waar ze nog steeds een appeltje mee te schillen hadden oorlogen te laten voeren tegen al hun vijanden. Dat die domme goyim zich maar kapot laten schieten. Vandaag de dag zien wij dat ook de andere landen van de coalitie in WO2 soldaten sturen over de hele wereld, enkel om de doelen te behalen die de Rothschilds en de KM de corrupte overheden gesteld hebben. Dat is ook de reden waarom Israël niet aangepakt wordt, maakt niet uit hoeveel onschuldige burgers zij doden, zelfs al zijn het kinderen. De politici van de meeste Europese en Westers georiënteerde landen durven niets te ondernemen want dan zal Netanyahu of een andere KM officier de sluier lichten over de holocaust en de rol van de geallieerden hierin. Dat zou acute opstand betekenen en dat durven de politici niet aan. Dat is ook de reden waarom politici van heel Europa hardop en opzichtelijk liegen over wat er gaande is in de rest van de wereld zoals in Oekraïne, het Midden Oosten en Afrika. Ze worden gechanteerd en laten het toe.

Onderzoek op DNA basis door John Hopkins toont aan dat 97,5% van de Israëlische bevolking geen Hebreeuws DNA bevat, een bewijs dat ze geen Semieten zijn. Datzelfde onderzoek uitgevoerd onder de Palestijnse bevolking laat zien dat 80% van de mensen hebreeuws DNA hebben. De werkelijke anti Semieten zijn dus de Israëlische mensen.

De Rothschilds en de KM en mind control.

Vanaf nu noem ik de Rothschilds en de KM als één entiteit, de elite.

De elite blijven hun macht uitbouwen. Ze hebben door de jaren heen onderwijsinstituten geïnfiltreerd en brainwashen daarmee de gehele Amerikaanse bevolking en die van vele Europese landen. Ze manipuleren de geschiedenis via de studieboeken, maken van onschuldige kinderen potentiele moordenaars die uit zijn op wraak. Ze gebruiken chemicaliën om kinderen en volwassenen vatbaarder te maken voor hun technieken zoals fluoride en manipuleren ook gezondheidsorganen op allerlei gebieden om deze chemicaliën op grote schaal te kunnen toedienen aan de bevolkingen van de landen waar zij de absolute macht hebben. Te denken is hier aan vaccinaties, psychiatrische medicatie, chemische harddrugs, slechte voeding, genetisch gemanipuleerde voeding dat het dna rechtsreeks aantast en veel meer.

Artsen krijgen een rad voor ogen gedraaid met zogenaamde onderzoeksresultaten die vervalst zijn en schrijven patiënten ter goeder trouwe de meest waanzinnige medicatie voor. Alle vaccinaties bijvoorbeeld zijn besmet met een virus ( SV40 ) dat zeer langzaam maar effectief werkt. De bevolking wordt niet alleen dom gehouden maar elke generatie wordt opzettelijk dommer gemaakt.

Ook de meeste TV zenders en nieuwskanalen zijn in handen van de elite. Ook dat is een reden waarom wij over de hele wereld vanuit vele landen van ontelbare verslaggevers precies hetzelfde verhaal te horen krijgen. De elite bezit de grootste 6 media en nieuws- kanalen van de wereld en strooit haar nieuws over de hele wereld uit als waarheid. Hoor je nieuws uit één van die kanalen verklap ik je een simpele truc om de daadwerkelijke oorzaak van een incident te ontdekken. Draai het verhaal om, verwissel de daders met de slachtoffers en voilà. Je hebt waarschijnlijk het verhaal dat het dichts bij de waarheid zit. De elite hebben ook een zwakke plek, ze draaien alles om waarmee ze zichzelf kwetsbaar en makkelijk te doorgronden maken. Probeer het maar eens!

De elite en 911

Dat de elite nog een appeltje te schillen hadden met de VS is duidelijk geworden in voorgaande tekst. Door de infiltratie van de elite in zowat elk overheidsorgaan van de VS door mensen met en zonder dubbel paspoort, Israëlisch en VS paspoort heeft de elite de macht om zaken zo te regelen dat de nog nobele politici niet precies weten wat er gebeurt. Zo werd door de MOSSAD samen met enkele Amerikaanse insiders een aanslag gepleegd op de VS op 11 september 2001 om zodoende niet alleen de VS weer eens een pak slaag te geven maar deze situatie ook maximaal uit te buiten om de onnozele gebrainwashte Amerikanen voor het karretje van de elite te spannen die graag alle moslimlanden en andere landen die niet naar hun pijpen dansen kapot willen zien gaan. Vervolgens daar ook hun geldsysteem implementeren, hun bodemschatten roven en nog meer echte rijkdom toe te voegen aan de al vergaarde rijkdommen door de decennia heen. Mensen uit bevriende kringen van de elite kregen vooraf een waarschuwing dat ze die dag niet moesten vliegen en niet op hun werk moesten verschijnen.

http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/

De MOSSAD gebruikte nucleaire wapens, zogenaamde mini -nukes, om de gebouwen neer te halen. Ze hadden maar liefst de beschikking over 350 van deze gevaarlijke wapens.

Een gespecialiseerd team van onderzoekers was de MOSSAD op het spoor. Zij vergaderden in de bewuste vleugel van het Pentagon over deze kwestie toen deze geraakt werd door een Tomahawk raket die afgevuurd werd vanaf een onderzeeër die Israël gekocht had van Duitsland. 35 onderzoekers kwamen daarbij om het leven waarmee de doofpot kon beginnen.

Eén van de hoofdrolspelers, Bibi Netanyahu is betrapt op de volgende uitspraak tijdens een bezoek van hem aan een bekende bar in Jerusalem. Dit zijn de exacte woorden;

“If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it doesn’t matter what you do, America is a Golden Calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the World’s biggest welfare state that we will create and control. Why? Because it’s god’s will and America is big enough to take the hit so we can do it again, again and again. This is what we do to countries that we hate. We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves.”

En dat Bibi meent wat hij zegt blijkt uit het volgende. Mensen vragen zich wel eens af of er dan werkelijk niemand meer te vertrouwen is. Ja en nee. Mensen die te vertrouwen zijn worden gechanteerd.

De elite hebben 25 nucleaire bommen in grote Amerikaanse steden en Europa verstopt om overheden te kunnen chanteren als ze niet meewerken aan hun programma. De elite noemen dit de Samson Optie. Dit werd voor het eerst geopenbaard door Seymour Hersh

Meteen na de aanslagen van 911 kreeg de Amerikaanse overheid het dreigement dat Israël een eigen politie apparaat in Amerika zou opzetten dat inmiddels bekend is onder de naam FEMA en als dat niet gehonoreerd zou worden en stil gezwegen zouden zij enkele atoombommen laten ontploffen. FEMA werd opgezet door Michael Chertoff ( wiens achternaam in het Russisch zoon van de duivel betekent ) in samenwerking met voormalig Oost Duitse Stasi agent Marcus Wolfe, die ingehuurd was om zijn expertise. Na de vervolmaking van FEMA of Homeland Security werd Wolfe vermoord. De VS wordt momenteel hoofdzakelijk gerund door FEMA in samenwerking met ambtenaren die een dubbel paspoort hebben.

De elite hadden nooit gedacht dat hun aandeel in de 911 aanslagen boven water zou komen maar ze werden arrogant omdat ze dachten dat ze alles voor elkaar konden krijgen. Die arrogantie gaat hen nu dus nekken.

Binnenkort zal Amerika en de rest van de wereld weten dat Bibi Netanyahu de hoofdschuldige was van de 911 aanslagen uit naam van de elite.

Ze dachten totale controle te hebben over de mainstream en daarmee geheime onderzoeken van het IAEA ( internationaal atoom agentschap ) en het Sandia laboratorium aan het zicht van de wereld te onttrekken. Ze maakten hiermee een tactische fout want nu is het echte verhaal over 911 gepubliceerd op het internet en kan iedereen het lezen en verifiëren.

Een inschattingsfout die ze momenteel proberen te corrigeren. Ze hebben de kracht van het internet en de vele waarheidszoekers onderschat. Daar werken ze nu naarstig aan om dat een halt toe te roepen.

De Russen hebben via Snowden rapporten van Sandia Labs en het IAEA in handen en zullen deze waarschijnlijk vrij geven op korte termijn. Dan kan iedereen zich overtuigen van wat er hier geschreven staat en zal de wereld zich verenigen om deze criminele groep, de elite, Khazaarse mafia of hoe je ze ook wilt noemen een halt toegeroepen worden en kan de wereld eindelijk opgelucht adem halen.

De Russen zijn van al dit op de hoogte en dat is precies de reden dat zij er alles aan doen om de macht van deze elite te doorbreken. Op alle gebieden zijn de Russen bezig samenwerkingsverbanden te smeden, je kunt dit vrijwel dagelijks volgen op RT en Sputnik. Ze weten ook dat die 200 miljoen Russen door toedoen van deze kliek het leven hebben moeten laten en de teloorgang van Rusland onder de communisten het plan was van deze kliek.

Dat is de reden van een nieuwe Wereldbank waar valsmunterij uitgesloten zal zijn. Dat is de reden van de BRICS, de reden waarom Putin met iedereen de banden aan is het halen en pacten sluit op allerlei gebieden.

Ook het Amerikaanse militaire commando weet van dit alles en werkt in het diepste geheim, samen met al die andere landen om deze elite voor eens en altijd te elimineren.

In de VS werkt een team met de naam Nuclear Snake Eaters, een zeer goed getraind team dat alles dat vanuit Israël binnenkomt, zelfs mensen met een dubbel paspoort, streng gecontroleerd wordt. Met de modernste apparatuur worden synagogen, veilige huizen, moskeeën, opslagplaatsen, warenhuizen, schepen, vliegtuigen, vrachtwagens, etc. onderzocht om nucleaire wapens te onderscheppen en te vinden waarmee de elite dreigen. Deze actie is een wereldwijde actie.

Dit team heft een grote aanslag in London tijdens de spelen voorkomen door een zogenaamde Stads buster te vinden en te ontmantelen. Deze nucleaire bom was er geplant door de Britse geheime dienst die ook voor de elite werken. De bedoeling was om meer macht te krijgen voor de geheime diensten omdat deze in rap tempo achteruit ging.

In de VS is dus een tweespalt ontstaan. Zij die de elite dienen rap aan macht verliezen en zij die Amerika terug willen brengen naar haar oorsprong en vrede willen voor de hele wereld.

Het Nuclear Sneak Team zal spoedig ingezet worden in Israël, tegen de wil van Netanyahu en de haviken binnen de Amerikaanse overheid. Israël bezit nucleaire wapens tegen alle afspraken in. Dit gegeven zal gebruikt worden om Israël, de KM en de elite de definitieve klap toe te brengen.

Volgens insiders is Israël de wacht aangezegd door de rest van de wereld. Als er nog één valse vlag aanslag uitgevoerd wordt door Israël zal de wereld de daders in Israël of waar dan ook ter wereld aanhouden en berechten. Momenteel gaan er stemmen dat alle steun aan Israël, van welke aard dan ook gestopt moet worden. Het lijkt erop dat Netanyahu de laatste premier van dat illegale land zal zijn.

Dit artikel is een gedeeltelijke vertaling vanuit de Engelse taal met aanvullingen van Bovendien.

Oorspronkelijke artikel zie bron: Veterans Today

http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/de-verborgen-
geschiedenis-van-de-vreselijk-kwaadaardige-khazaarse-mafia

Concentratiekamp

 

June 19 at 9:48am

EEN WARE UITSPRAAK van Tarik

‘NOS is manipulatieve bende’

Als het aan het OM ligt krijgt Journaaldreiger Tarik Z. 4 jaar cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij kwam vandaag eindelijk met een verklaring maar daar kon niet iedereen wat mee, vertelt rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

 

June 18 at 8:22pm

Paul T Hellyer is voormalig Minister van Defensie in Canada en hij doet een zeer openhartige onthullingen over de gevaren van de VS.

https://youtu.be/90ALYE6CdrA

Hellyer

 

June 18 at 11:45am

Zal er dan toch zoiets bestaan als gerechtigheid?

KPMG glijdt verder weg
door Joris Polman en Edwin van der Schoot

De door schandalen geplaagde accountantsreus KPMG dreigt te imploderen.

Enkele tientallen partners zouden de maatschap inmiddels de rug hebben toegekeerd of dat van plan zijn. Klanten, onder wie veel multinationals, hebben mede door de wettelijk verplichte rotatie onderdak gevonden bij de concurrentie.

Ook aan de onderkant van de markt zit de klad er goed in: met het samenstellen van jaarrekeningen voor het mkb zou geen droog brood meer te verdienen zijn

De inkomsten aan de kant van de accountants lopen al jaren terug.

Bron; Telegraaf

http://www.telegraaf.nl/dft/24170951/__KPMG_glijdt_verder_weg__.html

 

KPMG

 

June 18 at 11:27am

Hoe machtig zijn multinationals?

Justitie onderzocht in 2010 of vliegmaatschappij KLM politici op Bonaire heeft omgekocht. Het onderzoek werd nooit afgerond omdat de tijdelijk op Bonaire gestationeerde Nederlandse rechter-commissaris Frans Veenhof bepaalde dat het onderzoek binnen vier maanden moest stoppen, concludeert NRC Handelsblad zaterdag uit documenten van het zogenoemde Zambezi-onderzoek.

Door de grote tijdsdruk die de rechter oplegde zag het OM zich genoodzaakt de zaak te seponeren. Er was niet genoeg tijd het bewijs rond te krijgen.

De beschuldiging houdt in dat KLM de inmiddels in opspraak geraakte politicus Ramonsito Booi van de christen-democratische UPB smeergeld zou hebben betaald voor het renoveren van een luchthaven op Bonaire. Die luchthaven had KLM nodig voor intercontinentale vluchten naar Peru en Ecuador. Met de vliegtuigen die toen, rond 2001, werden gebruikt kon niet in een keer vanuit Amsterdam naar Peru worden gevlogen. Daarom was een locatie nodig voor een tussenlanding.

Booi regelde in 2001 lage kerosinetarieven voor KLM en een miljoenen kostende renovatie van de luchthaven, waardoor die als landingsplaats voor intercontinentale vluchten kon dienen. Getuigen verklaarden volgens de krant tegenover de rijksrecherche dat een deel van de toeslag die KLM over de kerosine moest betalen, naar Booi ging.

Tegenover de krant zelf verklaren getuigen dat Booi en zijn aanhang door KLM-directeur Peter Hartman werden gefêteerd. Hartman zou Booi gratis businessclass hebben laten vliegen. Justitie concludeerde in het onderzoek dat Booi opvallend vaak reisde. Alleen al tussen augustus 2008 en oktober 2011 stapte hij 237 keer in een vliegtuig. KLM stelt in een reactie aan de krant zich absoluut niet in de beschuldigingen te herkennen. Booi ontkent smeergeld te hebben gekregen.

Andere onderzoeken naar Booi konden wel worden afgerond. Het gaat om verdachte grondtransacties en hypotheekfraude, waarvoor Booi en zijn rechterhand Burney El Hage binnenkort voor de rechter staan. Zij worden verdacht van corruptie en fraude.

Bron: nieuws NL

http://nieuws.nl/algemeen/20131207/om-onderzocht-omkoping-politici-bonaire-door-klm/

KLM

 

June 17 at 09:37pm

Screening

Het lijkt er op dat mevrouw Wiels niet door de screening is gekomen om bij de koninklijke familie aanwezig te zijn. Een later excuus is het mooiste om dit te coveren.
Wat zou het koninklijkhuis van haar weten?
Bron Amigoe Nieuws

Amigoe2

 

June 17 at 09:34pm

CENSUUR DOOR AMIGOE

Vandaag werd alsnog door de Amigoe het stukje over het Vatikaan geplaatst maar wat bleek er was sterk censuur opgelegd door deze krant. H
et wat gecensureerd is plaatsen we hier maar.

Het rapport is in zijn geheel te lezen in het boek:
"Geloof en het geloven"
ISBN 978-1-326-28453-4

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-
geloven-Download.pdf

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof en het geloven EPUB - John Baselmans Oracle.epub

Amigoe1

June 17 at 08:19pm

Getuigenis over kindermoorden in Nederland

Afschrift van de getuigenis van Anne Marie van Blijenburgh over de kindermoorden in Nederland
Uitgegeven door het Internationaal Hof van Gewoonterecht, Brussel
Copyright ITCCS 2014. Alle rechten voorbehouden

Mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh. Ik ben 24 jaar getrouwd geweest met Kees van Korlaar.Kees van KorlaarSamen met zijn 3 broers vormt Kees van Korlaar een criminele organisatie genaamd Octopus Syndicate (ed. dit is straattaal term in Holland voor Ndrangheta de moderne Italiaanse maffia).
Ze zijn vanaf 1960 tot op de dag van vandaag nog steeds actief.
In opdracht van koningin Beatrix hebben zij kinderen geronseld voor het martelen, verkrachten en vermoorden van kinderen in een publieke omgeving.beatrixDeze kinderen werden geregeld via jeugddetentiecentra (jeugdgevangenissen) in Nederland.
De criminelen benaderde de jeugdgevangenissen met het verhaal dat het koninklijk hof vroeg om kinderen die bij de Koningin in dienst konden komen voor een bepaalde periode.
De detentie centra waren blij met dit verzoek en dachten dat de Koningin een erg sociale vrouw was. Ze verstrekten zonder enige twijfel de persoonlijke dossiers van bepaalde kinderen aan de criminelen.
Als de jeugddetentie centra deze informatie wilden controleren of het wel allemaal klopte wat de criminelen hun vertelden werd hun een naam en een telefoon nummer gegeven van een hoge ambtenaar aan het hof van Koningin Beatrix.
Deze hoge ambtenaar bevestigde dat er inderdaad kinderen gezocht werden om voor een bepaalde tijd op het paleis te komen werken.

De criminelen selecteerden iedere keer uit de ontvangen bestanden van drie kinderen, een kind dat wees was en dus geen familie had. Ze vertelde de jeugdgevangenissen dat dit de kinderen waren die ze wilden, de jeugddetentiecentra gaven het kind nieuwe kleding, zodat het er goed gekleed uitzag tijdens het sollicitatiegesprek en het werd vervolgens op de trein naar Zwolle gezet.
In Zwolle werd het kind door de criminelen van het station gehaald en naar een gebouw gebracht dat volledig leek op een echt hotel, maar niet open was als hotel, hoewel er mensen in de lobby waren en het leek of het een hotel was.
Het kind werd aan een tafel gezet en kreeg iets te drinken aangeboden met daarin een drogerend middel. Naast dit hotel was een gebouw waar het tafereel plaatsvond.
In dit gebouw zaten mensen als toeschouwers en op een gegeven moment werd het kind binnen gebracht door de criminelen.
Het kind werd gemarteld, verkracht en uiteindelijk op een beestachtige manier vermoord voor de ogen van de toeschouwers.
In het middelpunt stond Prins Johan Friso (2e zoon van koningin Beatrix).
Er werd mij verteld dat Johan Friso geestelijk flink gestoord was en een ongezonde interesse in jonge kinderen had en dat hij elke dag van zijn leven een psychiater bij zich had.
De naam van deze psychiater is Guus Pareau Dumont.
De criminelen organiseerden de moorpartijen op aanvraag van Koningin Beatrix, zij betaalde voor de moord partijen.
De criminelen vroegen Johan Friso of hij zijn familieleden en vrienden ook mee wou nemen.
De ruimte zat dus vol met hooggeplaatste Nederlanders: Ministers, hoge ambtenaren en allerlei mensen die ze op de foto konden zetten om ze daar later mee te chanteren en zo crimineel voordeel te verkrijgen.

Vraag: Kunt u namen noemen van mensen die aanwezig waren?

De mensen die ik herkende waren Prins Johan Friso en zijn vaste psychiater Guus Pareau Dumont.Prins-Friso-RVD-foto

images 029george soros
Johan Friso’s vrouw Mabel Wisse Smit, zij was daar met een oude man en ik denk dat het George Soros was.


donner-piet-heinHirsch BallinIk herkende Oud-minister van Justitie, meneer Donner (op dit moment onderkoning van Nederland). Ik herkende Ernst Hirsch Ballin, een heel belangrijke oud-minister van Justitie.

Van der EmsterDik BerlijnIk herkende Mr. Van den Emster, hij was jarenlang voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak in Nederland.
Ik herkende Dik Berlijn, voormalig hoofd van het Ministerie van Defensie.

GerlofLeistra kleinCarla EradusIk herkende een hele bekende journalist, Gerlof Leistra van het weekblad Elsevier.
Ik herkende Carla Eradus, de vrouw van de psychiater van Johan Friso, Carla is de Presidente van de rechtbank in Amsterdam, ze is rechter.

Mark Ruttegeert-wilders1Ik herkende Mark Rutte, hij is op dit moment de Minister President van Nederland.
Ik herkende Geert Wilders, hij is de leider van de PVV, een politieke partij in het Nederlandse Parlement.

Er waren ongeveer vijftig mensen elke keer dat ik daar naartoe werd gebracht. Ik ben er drie keer naar toe genomen.
Ik heb elke keer dat ik er was gezien dat er een kind werd gedood, ik heb gezien dat er twee jongens en een meisje zijn gedood.
Ik veronderstel dat dit Nederlandse kinderen waren, ik veronderstel dat zij uit detentiecentra kwamen en werden geworven op de manier zoals ik dit al heb beschreven.
Vraag: U vertelde dat de leiding van de detentie centra dachten dat de kinderen werden opgegeten?
Ik vroeg een journalist van De Telegraaf in 2005 of 2006 dit voor mij te onderzoeken en te publiceren in de krant.
De journalist vertelde me dat hij mijn verhaal had gecontroleerd bij de jeugddetentie centra in Nederland en had gesproken met mensen die inderdaad aan de misdadigers die bestanden had gegeven. Zij dachten dat de kinderen die ze op de trein hadden gezet gevraagd werden om op sollicitatiegesprek te komen voor werk aan het hof van Koningin Beatrix. Sommigen van de ondervraagden vertelde de journalist dat ze dachten dat Beatrix de kinderen op at, want ze zetten de kinderen op de trein naar Zwolle en hebben nooit meer taal noch teken van deze kinderen vernomen.
Vraag: Weet u wat er is gebeurd met de stoffelijke resten van de kinderen die stierven, waar ze werden begraven, wat ermee gebeurde?
Ja helaas weet ik dit. Ze werden achter het gebouw waar zij werden vermoord eerst in een container gegooid, een koelcontainer.
Na een aantal ‘voorstellingen’ werd de container naar België vervoerd waar ze een stuk land bezitten en daar werden de kinderen in een gat begraven.
Vraag: Wat is de naam van deze plaats in België?
Ik moet het opzoeken, ik had het, maar ik moet het opzoeken.
Vraag: Wat wil je met dit alles bereiken?
Ik wil dat die criminelen voor altijd worden opgesloten.
Vraag:U hebt gezegd dat u geen hulp heeft ontvangen in Nederland?
Geen enkele hulp op wat voor manier dan ook. Vanaf 2004 tot nu heb ik met elke politieagent die ik tegen kwam gesproken, met elke gerechtsfunctionaris. Ik heb met Interpol hierover gesproken. Ik ben er zelfs mee bij de rechtbank geweest om er een zaak van te maken en een onderzoek in te stellen. De rechtbank zei dat dit niet mijn probleem was, maar een probleem van de samenleving en wou geen bevel tot onderzoek geven. Ik heb werkelijk alles gedaan om dit openbaar te maken, maar ik denk, omdat Beatrix en de Nederlandse Justitie er mee te maken hebben er niks mee wordt gedaan. Elke keer als iemand op onderzoek wil gaan wordt deze terug gefloten, omdat Beatrix geen onderzoek wil.
Vraag: zou u bereid zijn om in een andere rechtbank een getuigenverklaring af te leggen, in een rechtbank onder Gewoonterecht?

Ja, daar heb ik niks op tegen. Ik ben zo verschrikkelijk kwaad, als jij zou hebben gezien wat ik gezien heb, dat blijft me de rest van mijn leven bij.
Ik kan het niet naast mij neerleggen, omdat het het meest lugubere en wreedste is wat ik ooit heb gezien. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, het is gewoon verschrikkelijk. Het is krankzinnig. Op een keer had mijn man mij gedrogeerd en naar die plek toe gebracht, om me een keer te laten zie wat er gebeurde, het was zo'n 100 km rijden vanaf ons huis. Tijdens de rit terug naar huis kwam ik geleidelijk weer bij en realiseerde me dat ik net gezien had hoe een kind vermoord werd. Ik barstte in tranen uit.
Mijn man die reed, sloeg zijn arm troostend om mij heen en zei: ”Maak je niet zo druk dit zijn kinderen van een lagere klasse, het zijn weeskinderen, het is uitschot, het maakt niet uit dat ze gedood zijn.
Het is verschrikkelijk, ik kan het niet beschrijven. Het is afschuwelijk dat die mensen hebben zitten kijken en niks hebben gedaan om het te stoppen.
Vraag: En uw echtgenoot leeft nog?
Hij leeft nog en hij pleegt nog steeds moorden. Als je bedenkt hoeveel mensen er sinds 2004 zijn vermoord. Het is nu tien jaar en ze vermoorden per jaar tussen de 10 en 20 of meer mensen per jaar, het is verschrikkelijk.
Ik heb de politie in Nederland vier plaatsen getoond die ze gebruiken als begraafplaatsen. Nooit, nooit, heeft een politieagent ooit de moeite genomen om te gaan kijken.
Vraag: Kent u de naam van die vier plaatsen?
Ja, ik kan die namen geven, ik kan ze laten zien, ik zal ze aan u mailen.
De criminelen weten dat ik het aan de politie heb verteld, zij hebben alle gelegenheid gehad om de lichamen te laten verdwijnen. Ik ken twee plaatsen waar dat moeilijk is voor hen om ze te laten verdwijnen, dat is in een diepe plas. Maar normaal gesproken wanneer er in Nederland in een huis een lichaam wordt gevonden met bloed, onderzoekt de politie met 20 of 30 man. Maar als ik de politie vertel dat ik vier plaatsen in Nederland weet, wat ze als een kerkhof gebruiken en dat er op elk kerkhof misschien 20 of 50, misschien zelfs 100 lichamen begraven zijn, is er niemand die gaat kijken, niemand die naar die plaatsen gaat.
Vraag: Kunt u ons uw naam geven en de datum van vandaag?
Vandaag is het de vijfde juni 2014 en mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh.

Copyright ITCCS 2014. Alle rechten voorbehouden.

Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend

https://youtu.be/SbhMfZRhsXw

 

June 17 at 7:09pm

Weer een mogelijke oplichtingszaak van de Nederlandse staat is in de maak.

- Ik plaats hier het eerste krantenbericht
- Stuk wie de financierder is
- Blijkbaar de mogelijke man achter het geheel.

Stuk 1

Zeesnelweg voor Aruba, Curacao en Bonaire stap dichterbij
dinsdag 16 juni 2015 16:26
WILLEMSTAD - Nederland wil helpen om een snelle dagelijkse bootverbinding tussen de drie eilanden te krijgen. Dat zei minister Plasterk van Koninkrijksrelaties in zijn openingspeech van de Koninkrijksconferentie.

Nu zijn er alleen maar luchtverbindingen. Een haalbaarheidsstudie is inmiddels gestart. Nederland wil onder meer technische ondersteuning bieden. Zo'n onderlinge verbinding over zee geeft volgens Plasterk een belangrijke impuls aan de economie van de eilanden en draagt bij aan de verbetering van het verkeer van personen en goederen tussen de eilanden.

Stuk 2

Ferry tussen Aruba Bonaire en Curaçao
13-01-2015 15:45 | NIEUWS | VERSGEPERST

jeroen-recourt-portret-150x150CURAÇAO – Aruba, Bonaire en Curaçao moeten verbonden worden door een ferry. Op het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) werd daar een presentatie over gegeven. Dat zegt Jeroen Recourt, chef de mission van de Nederlandse delegatie, zo meldt Caribisch Netwerk.

“Aruba heeft Fred Olsen, een grote rederij, gevraagd of een ferry verbinding haalbaar is. Zoiets zou blijkbaar goed kunnen, op de voorwaarde dat de tijd om aan te leggen en opnieuw te vertrekken maximaal een half uur is. De interne regelgeving moet daar op aangepast worden zodat er geen eindeloze administratie verricht hoeft te worden.”

Makkelijker
Recourt ziet direct ook mogelijkheden om met het instellen van een veerdienst de bureaucratische rompslomp te verlichten. “Voor eilandbewoners wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om gewoon met een sedula naar een buureiland te gaan. Nu moeten we op vluchten tussen de eilanden nog papiertjes invullen. Ik zou zeggen: laten we het elkaar iets makkelijker maken.”

Economie
Een ferry tussen de Benedenwindse eilanden moet ook de economie een duwtje in de rug geven. “Een verbinding over zee zou heel mooi zijn: het zal handel stimuleren en import kan goedkoper worden”, aldus Recourt.

Stuk 3
Rapport

http://www.digibron.nl/search/detail/012e9588a5d2fbaa
310a50c8/aruba-bezorgd-over-rapport-melchior

Enkele feiten
....Het zijn feiten.... In de presentatie van de project groep hebben ze een semi business plan gepresenteerd welke aantoont dat ze minimaal 2.5 miljoen passagiers, 160k auto's en 40k trucks in 1 jaar tijd moeten transporteren om hun kosten van U$ 39 miljoen te kunnen dekken.....

 

June 17 at 6:46pm

Je laat je hersenspoelen.
Dood dan wat mensen.
Komt gebroken thuis.
Krijg je als beloning een lintje
en dit.....

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24166712/__Veteraan_
krijgt_korting__.html


June 16 at 01:56pm

Autodidact.

Iemand die een zekere staat van kennis heeft verworven buiten de formele leerwegen om.
De enige mensen die een verschil kunnen maken op deze wereld. Ben je geen autodidact ben je slaaf van deze maatschappij.

 

June 16 at 11:37pm

Meer en meer komt er uit wat mijn voorouders geleden hebben!
Weer zien we dat er meer gehandeld werd in blanken als zwarte bevolking.

IRISH: THE FORGOTTEN WHITE SLAVES

http://www.globalresearch.ca/the-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/31076

Irish slaves

 

June 16 at 7:12pm

Moet manipuleerbaar zijn
In dienst van de maffia
Geen oor hebben naar de burger toe
Passen in het corrupte team.

OM curacao

June 15 at 7:58pm

Helaas zijn de ogen gericht, in verband met de moord op heer Wiels, op de verkeerde mensen (Schotte en Dos Santos). Of is dat omdat men bang is van de werkelijk grote 3

Ik heb vele malen aangegeven waar die "gasten" zitten en zowel OM als enkele van justitie incl Gouverneur weten zelfs de namen. Maar als deze instanties bang zijn om deze personen aan te pakken omdat het om miljardenbedrijven gaat, ben ik niet diegene die het op een FB moet zetten.

Wat mensen onderhand in moeten zien is dat met alle mogelijke kracht een heer Asjes en mevr Wiels op de 2 meest belangrijke stoelen werd gezet met een Navarro als buffer. Wat hebben deze mensen voor opdracht? En wat maakt dat mevr Wiels nu aan het beven is?

Welke mega bedrijven en die mensen die hun handel in de maffia mogelijk opengelegd zou worden als heer Wiels door zou gaan in zijn tirade's tegen UTS welke bedrijven praten we over?

Dan denk even aan een van de laatste woorden van heer Wiels.
Banken
Projectontwikkelaars
Accountants
En kijk even wat/wie te maken hebben met UTS, de 3 groepen en de maffia!

Vergeet Schotte, Dos Santos enz deze zijn de pionnen van de ware maffia waarover alsmaar gezwegen wordt.

U gaat op namen komen die OM, gouverneur en Justitie bekent zijn en waar hun niet aan durven te beginnen!! We praten over miljarden wereldwijd.

Wiels

 

June 15 at 7:30am

AD 15 juni


Minister Whiteman wilde gisteren desgevraagd geen commentaar leveren op de recente groeiende protesten tegen de overlast van raffinaderij en de oprichting van pressiegroep Clean Air Everywhere.

,,Ik doe niet mee aan dat soort spelletjes. Mensen beweren van alles, ze kennen de geschiedenis en de omvang van de zaak niet. Ik ga gewoon door met mijn werk”,

JUIST heer Whiteman kennelijk de clubjes die alsmaar aandacht zoeken en nodeloze rechtszaken aanspannen beseffen niet wat "de omvang van de zaak is" Dat heeft u heel goed gezegd en aangegeven dat ook u en Nederland NIETS in te brengen hebben in deze zaak. Dank u voor het openhartig antwoord en de bevestiging wat ik al jaren lang beschrijf.

Hier is een geweldige verklaring van onmacht en dat er "meer" gaande afgegeven door heer Whiteman "en de omvang van de zaak niet" De omvang is dat het Nederlandse en Antilliaans recht GEEN vat heeft op deze plaats wat een land in een land is!!! En dat spel durft niemand te spelen want dan zal het via Venezuela moeten in het internationaal recht!!!

ISLA Curacao

 

June 14 at 03:11pm

De vieze dolfijn en orca abuse wereld die we ook bij Curacao Seaquarium hebben.

http://www.takepart.com/article/2015/03/23/former-seaworld-trainer-
john-hargrove-alleges-abuse-killer-whales

dolijnen

 

June 14 at 11:11am

De vrouw die de wereld wakker maakt

Ursula Haverbeck: The Panorama Interview, with English Subtitles

https://youtu.be/WPa_QeV9KDM

Ursula Haverbeck

 

June 13 at 09:36am

De Italiaanse maffia en Curacao

LEVEL 1 -- GROUP sh: SEC
f*sumary] copyhisnw 1999 INC.
Proxy--St?tement
FILING-DATE: 03/24/89 DOCUMENT-DATE: o3[24/89

TICKER-SYMBOL: BRB NYS
c/0 N.V. FIDES, DIRECTOR
PIETERMAAI 15
CURACAO NETHERLANDS ANTILLES,
2599-961-3755

1983; Chairman of Italian Efibhnca

URSS Chamber of Cofimerce Italian Banking

singe 1982; Director of Association

Contraves Italiana

since 1983 and Deputy

.Chairman since December

1988; Italian Minister

for foreign.trade --

Bron:FBI

FBI2

 

June 13 at 08:56am

Curaçao was altijd al een interessant eiland voor criminelen en Amerika. Veel liep via dit eiland en ook veel meer was gebeurd in de tweede wereldoorlog als ooit beschreven.

Snuffelend in de FBI files vond ik dit en wat me het meeste op viel was dat in de jaren 40 / 50 er een operatie was genaamd "SIS"! Komt u deze letters niet bekent voor? Er liepen vele zaken van deze SIS via Curaçao en ik zou graag willen uitzoeken wat de huidige ISIS te maken heeft met Curaçao. Er zijn namelijk vele vergelijkingen te trekken tussen de SIS en de huidige ISIS! Nu is het ook duidelijk wat Eleanor Roosevelt deed op het eiland Curaçao.

File Rosenberg Sobell Committee Part 56 of 148
https://vault.fbi.gov/rosenberg-case/rosenberg-sobell-committe/
rosenberg-sobell-committee-part-61-of/view

File Jonestown Part 18 of 287
https://vault.fbi.gov/jonestown/jonestown-part-18-19-of-254/view

File Basque Intelligence Service Part 10 of 10
https://vault.fbi.gov/Basque%20Intelligence%20Service/Basque%2
0Intelligence%20Service%20Part%2010%20of%2010/view

File German American Federation/Bund Part 07 of 11
https://vault.fbi.gov/german-american-bund/german-american-
federation-bund-part-07-of-10/view

File Watergate Part 57 of 101
https://vault.fbi.gov/watergate/watergate-part-57-of/view

File Amerithrax Part 13 of 59
https://vault.fbi.gov/Amerithrax/Amerithrax%20Part%20%2013
%20of%2059/view

Amerithrax, short for American anthrax attacks, was a multi-agency investigation led by the FBI. It was launched in October 2001, when letters laced with ...

File Jonestown Part 279 of 287
https://vault.fbi.gov/jonestown/jonestown-part-279-of/view

File Eleanor Roosevelt Part 1 of 37
https://vault.fbi.gov/Eleanor%20Roosevelt/Eleanor%20Roosevelt
%20Part%201%20of%2037/view

File Bremer Kidnapping Part 157 of 459-
https://vault.fbi.gov/barker-karpis-gang/bremer-kidnapping/bremer
-kidnapping-part-157-of%20459-/view

File SIS History, Volume 2
https://vault.fbi.gov/special-intelligence-service/special-intelligence
-service-history-2/view

File SIS History, Volume 1, pt. 1
https://vault.fbi.gov/special-intelligence-service/special-intelligence
-service-history/view

File SIS History, Volume 3
https://vault.fbi.gov/special-intelligence-service/special-intelligence
-service-history-3/view

File SIS History, Volume 5, pt. 1
https://vault.fbi.gov/special-intelligence-service/sis-part-5-6-of/view

File Charlie Wilson Part 03 of 03
https://vault.fbi.gov/charlie-wilson/charlie-wilson-part-03-of-03/view
Charles "Charlie" Nesbitt Wilson (1933-2010) served 12-terms as Democratic United States Representative from Texas's 2nd congressional district. He became ...

FBI1

 

June 13 at 08:12am

Hoeveel bewijs moet er nog geleverd worden dat Achter Hitler Amerika zat. Amerika is gebouwd grotendeels door ex nazi's.

http://www.disclose.tv/news/Historians_Lied_Hitler_Did_Not_Die_In_Germany/100711

https://vault.fbi.gov/adolf-hitler/adolf-hitler-part-01-of-04/view
https://vault.fbi.gov/adolf-hitler/adolf-hitler-part-02-of-04/view
https://vault.fbi.gov/adolf-hitler/adolf-hitler-part-03-of-04/view
https://vault.fbi.gov/adolf-hitler/adolf-hitler-part-04-of-04/view

Hitler

 

June 10 at 4:29pm

YESSSSSSSSSSSS

Mijn 160 pagina's tellend rapport lijkt gelezen te zijn door het vatikaan?
Zie het gehele rapport in mijn laatste boek genaamd "Geloof en het geloven"

Geloof en het geloven. ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-
geloven-Download.pdf

Geloof en het geloven. ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof en het geloven EPUB - John Baselmans Oracle.epub

Geloof en het geloven

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/paus-pakt-wegkijkende-
bisschoppen-aan-met-misbruiktribunaal

Paus

 

June 10 at 12:31pm

wo 10 jun 2015, 17:51

Rutte en Beatrix bij Bilderberg
DEN HAAG -

Minister-president Mark Rutte en prinses Beatrix zijn deze week aanwezig bij de jaarlijkse Bilderberg-conferentie. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bevestigd. De conferentie wordt van 11 tot 14 juni gehouden in het Oosterijkse Telfs-Buchen.

Andere Nederlandse deelnemers aan de 63e aflevering van de ooit door prins Bernhard begonnen besloten praatbijeenkomsten zijn bestuursvoorzitter Ben van Beurden van Shell, DNB-president Klaas Knot, Louise Fresco van Wageningen Universiteit en professor Victor Halberstadt.

De Belgische premier Charles Michel en de voormalige Amerikaanse minister Henry Kissinger behoren ook tot de 140 deelnemers, die afkomstig zijn uit politiek, bedrijfsleven, industrie en media.

Bilderberg

 

June 10 at 7:52am

Er is geen geldende grondwet er is geen koninkrijk.

Gerard de Boer

Nogmaals over de geschiedvervalsing door de regering en de media.

In 2013 was het groot feest, want we hadden al 200 jaar een koninkrijk. Althans dat werd ons wijsgemaakt. Het is echter een feit dat de wij al in juni 1806 een koninkrijk werden. Dus in 2013 was het geen 200, maar 207 jaar. Maar omdat de eerste koning Lodewijk geen "Oranje" was, blijkt dat dus niet te tellen.

En in 2014 werd ons door de regering en media wijsgemaakt dat het precies 200 jaar geleden was dat de Nederlandse Grondwet werd ingevoerd. Echter, de eerste Grondwet in Nederland werd officieel op 1 mei 1798 ingevoerd door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek, maar daar schijnt men liever niet meer aan herinnerd te willen worden omdat drie jaar eerder, op 17 januari 1795, de Oranjes het land waren uitgeschopt. In de eerste Nederlandse Grondwet van 1798 werden de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat gelegd en voor het eerst werden de fundamentele vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers etc., etc., vastgelegd. Dus 200 jaar Grondwet had dus eigenlijk gevierd moeten worden in 1998 en niet in 2014. Overigens is het overgrote deel van onze eerste Grondwet uit 1798 letterlijk overgenomen in de tweede versie van 1814.

Een ander staaltje geschiedvervalsing was op 28 maart 2014 te zien in het NOS-journaal. Met nadruk werd glashard beweerd dat het verbod op discriminatie al vanaf 1814 in Artikel 1 van onze Grondwet staat. Volgens de NOS hadden we dus al een anti-discriminatiewet ten tijde van de slavernij, de koloniale onderdrukking in Indonesië, etc..... Dat dit geheel bezijden de waarheid was, bleek de NOS niet te deren. Feit is dat de tekst van Artikel 1 van de Grondwet tot februari 1983 oorspronkelijk luidde: "HET GRONDGEBIED VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN OMVAT NEDERLAND, SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN". Suriname was weliswaar al sinds november 1975 onafhankelijk, maar het stond tot 1983 nog steeds in Artikel 1 van de Grondwet (Nederlands-Indië was al bij de grondwetswijziging in 1954 geschrapt). In ieder geval had het oorspronkelijke Artikel I niets met het verbod op discriminatie te maken.
In een filmpje heb ik alle feiten over Artikel 1 van onze Grondwet nog eens op een rijtje gezet. Inclusief de bewuste NOS-uitzending.

Zie: https://youtu.be/EUd5ZiQVEps

In september 2014 werd ons door de regering en de media ook nog eens wijsgemaakt is dat het in dat jaar de 200ste Prinsjesdag/Troonrede was. Ook dat is geheel bezijden de waarheid. Het is namelijk een feit dat tijdens de Duitse bezetting van 1940-1945 er geen Troonrede was. Ook niet door de gevluchte koningin Wilhelmina in Londen. Dus is het in 2014 de 195ste keer geweest. Blijkbaar heeft men dus de jaarlijkse "Troonrede" van de Duitse "onderkoning" Seyss-Inquart meegeteld......

Gerard

Boer3

Boer2

 

June 10 at 7:51am

Hoe blind is een volk?

Gerard de Boer

Willem-Alexander gaf Obama te veel eer.

Tijdens zijn bezoek aan Washington heeft koning Willem-Alexander von Amsberg op 1 juni jl. president Obama bedankt "voor de grote Amerikaanse bijdrage aan de bevrijding van Nederland". Grote bijdrage??? Willem-Alexander, die geschiedenis zou hebben gestudeerd, behoort toch te weten dat het alleen maar een stukje zuid-Nederland was, want de rest van ons land heeft het Amerikaanse leger letterlijk links laten liggen om zo snel mogelijk de Rijn over te steken om - dwars door het bijna verslagen Duitsland - door te stoten naar de Elbe en Berlijn om het oprukkende Russische Rode Leger tegen te houden. Vandaar dat het overgrote deel van Nederland pas een half jaar later - na en verschrikkelijke hongerwinter - niet door de Amerikanen maar door de Canadezen is bevrijd.
Wat de hongerwinter betreft, weigerde de Amerikaanse 'bevrijder' ook nog eens om voedsel voor de hongerende bevolking te droppen. De Amerikaanse chefs van staven vonden dat namelijk geen prioriteit hebben in de oorlogvoering. De eerste voedseldroppings, bestaande uit blikken margarine, hamspek, kaas, eipoeder en repen chocolade, werden in april 1945 dan ook uitgevoerd door de Britse RAF. Pas een paar dagen voor de Duitse capitulatie, begonnen uiteindelijk ook Amerikaanse B-17 bommenwerpers met het droppen van voedsel.
De aanvankelijke weigering van de Amerikanen is overigens pas naar voren gekomen nadat begin 1968 een deel van de archieven was vrijgegeven. Behalve een klein stukje in de krant is later aan deze weigering geen aandacht meer besteed, ook niet door de historici. Men bleef bij de 'officiële' versie dat de Amerikaanse vliegtuigen 'door het slechte weer' niet eerder hadden kunnen opstijgen. Daar had de Britse RAF blijkbaar dus geen last van gehad...........

Gerard

Boer1

 

June 10 at 7:31am

Telegraaf wo 10 jun 2015, 11:45


'Rode kaart voor frauderende EU-parlementariër'

STRAATSBURG -

Het is de PVV een doorn in het oog dat een bijeenkomst vanavond van het Europees Parlement over de megafraude bij de FIFA kan worden bijgewoond door een Europarlementariër die zelf betrapt is op corruptie.....................

De EU is een van de meest corrupte organisaties op deze wereld. Door hun macht door hun wereldwijde inmenging staan ze net onder de VN die de absoluut corrupte organisatie is van deze aardbol.

VN

 

June 6 at 1:11pm

Is Angela Merkel Hitler's Daughter?

Even een nadenkertje

Merkel-Hitler

http://www.evilyoshida.com/thread-4556.html

 

June 8 at 4:18pm

THE bigges lie of this sect

Scientology

Going Clear Scientology and the Prison of Belief - 2015 HBO Full Documentary

 

June 5 at 3:35pm

The Holocaust LIE

And so the world is one big fat LIE

Ursula Haverbeck: The Panorama Interview

https://youtu.be/WPa_QeV9KDM

ARD

 

https://endzog.wordpress.com/2015/05/29/german-television-exposes-
holohoax-lies-historic-broadcast-shocks-germany/

 

June 7 at -6:15am

En maar chemo geven, spuiten en pillen delen

Schippers

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/01/massale-fraude-en-misdaad-in-de-
farmaceutische-industrie/#.VXXzNkY5Nl2

Zembla docu

https://youtu.be/vBR42kkZlyM

 

June 6 at 9:19pm

Shocking Video...

A Multimillionaire Baby Making Factory Uncovered In Nigeria... Where young Girls Breed babies and its been sold to Ritualists, Pedophiles etc

Nigeria

https://www.facebook.com/Nigeriacamera/videos/vb.364469620
262515/979783888731082/?type=2&theater

 

June 6 at 3:29pm

En hoe staat het op onze eilanden en laten we niet vergeten Nederland?

kindermisbruik

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3806261/2014/12/
08/Mogelijk-ruim-11-miljoen-kinderen-misbruikt.dhtml

 

June 5 at 6:41am

Gaan we als blanken eens ook zielig doen en onze pijnen over het verleden voorleggen aan de gekleurde bevolking. En vergeet niet wij willen ook schadevergoeding!

Slaven

http://plazilla.com/page/4295153307/er-zijn-meer-blanke-slaven-verkocht-
aan-noord-afrika-dan-zwarte-slaven-aan-blanke-landen

 

June 5 at 9:12am

De doping gaat door tot de niet professionele sporters!!

Doping

http://www.knack.be/nieuws/belgie/we-vergeten-te-vaak-dat-ook-recreatieve-
sporters-pillen-slikken-om-op-zondag-diep-te-kunnen-gaan/article-opinion-575431.html

 

June 5 at 7:07am

Was de krant die me wilde spreken maar liever verkiest uit elkaar getrokken berichten de wereld in te sturen.

Volkskrant

De politicus, de gokbaas en de rechter
Nog geen vijf jaar oud is het land Curaçao. Sinds het zich in 2010 losmaakte van de Nederlandse Antillen zijn er aanwijzingen dat criminelen en bestuurders nauwe banden met elkaar onderhouden. Zo moet vandaag Gerrit Schotte, de eerste premier van het land, zich voor de rechter verantwoorden voor witwassen.
Door: Charlotte Huisman 5 juni 2015, 02:00
13
Op zijn partijkantoor aan een wat sjofele straat in de Curaçaose wijk Saliña, met een groot portret van hem aan de gevel, zit Gerrit Schotte achter zijn bureau, druk met de fondsenwerving voor de verkiezingen van volgend jaar. Trots toont hij een stapeltje cheques van bedrijven die gul kaartjes kopen voor een benefietavond voor zijn partij Movementu Futuro Korsou (MFK). De populaire Curaçaose bands GIO en ERA treden er op, en er zijn sprekers.

De politieke partij waarvan hij de leider is, heeft al meer dan achtduizend lootjes verkocht om één van de beschikbaar gestelde auto's te winnen, vertelt Schotte, de hoofdprijs is een op het eiland zeer gewilde robuuste terreinwagen. Zijn gezicht is op zijn 40ste nog steeds jongensachtig, toch oogt hij gespannen en wat geagiteerd nu hij zo onder vuur ligt. 'Het volk en het bedrijfsleven steunen mij, daar is niets geheims aan.'
Zijn loterijkantoor zou dekmantel zijn voor grootschalig witwassen
Vandaag moet de voormalig premier van Curaçao verschijnen voor de rechtbank van het land wegens witwassen en valsheid in geschrifte. De politicus wordt er onder meer van verdacht ruim 200 duizend dollar (190 duizend euro) te hebben aangenomen van Francesco Corallo. Deze tot Nederlander genaturaliseerde Siciliaan met een twijfelachtige reputatie bezit veel casino's in het Caribisch gebied, vooral op Sint Maarten waar hij resideert. Corallo zou uit zijn geweest op invloed op Curaçao en op begunstiging van zijn casinobedrijf.

Robertico 'Robbie' dos Santos, een andere grote geldschieter van de partij van Schotte, is eigenaar van het grote loterijbedrijf Robbie's Lottery, met overal op het eiland zichtbare verkooppunten. 23 oktober begint het strafproces tegen hem. Zijn loterijkantoor zou dekmantel zijn voor grootschalig witwassen. Ook is Dos Santos verdachte in het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Een halfbroer van Dos Santos was minister van Financiën in het kabinet-Schotte.
Gerrit Schotte, oud-premier van Curaçao. © Guus Dubbelman
Schotte wil niets weten van de beschuldiging van al te nauwe banden met de goksector. Die zou in ruil voor de giften bijvoorbeeld willen dat hij de controle op deze industrie zou minimaliseren. Met een vragende blik: 'De veertien casino's op het eiland draaien, de illegale nummerverkoop op het eiland wordt al veertig jaar getolereerd, wat zouden ze nog nodig hebben van mij?'

Maar de Nederlandse Tweede Kamer is daar niet zo zeker van. Een grote meerderheid van de Kamerleden stemde in april in met een voorstel van Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD) om een grootschalig onderzoek te doen naar de verbondenheid tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten; in het bijzonder naar de invloed van de (illegale) gokindustrie. Dit omdat er 'toenemende aanwijzingen' zijn dat crimineel geld bij het bestuur van Curaçao en Sint Maarten terechtkomt.
Gokken
Laat ze zo'n corruptieonderzoek in Nederland doen
Gerrit Schotte
Hoezeer veel Curaçaoënaars van gokken houden, is elke dag te zien in bijvoorbeeld de drie grote casino's die op loopafstand van elkaar liggen in het centrale stadsdeel Otrobanda. Aan het Brionplein, waar de drijvende pontjesbrug aan land gaat, bevindt zich ook Paradise Plaza Casino van casinobedrijf Atlantis dat in handen is van Francesco Corallo. Voornamelijk oudere Curaçaose vrouwen en enkele toeristen zitten er achter de lange rijen jackpotmachines. Het is een oorverdovend maar welhaast hypnotiserende kakofonie van getingel en gebliep.

Een 80-jarige vrouw met een zwartgerande bril die al de hele middag achter een kast zit, zegt dat ze op haar leeftijd niet meer zou weten wat ze anders zou moeten doen om de verveling te verdrijven. Ze schatert. 'Vanmiddag heb ik geluk. De 25 Antilliaanse gulden (12,50 euro) die ik er heb ingegooid, heb ik er ook weer uit gekregen.'

De bevolking mag dan niet vies zijn van een gokje: 'Dat er elke dag ruwweg 1 miljoen Antilliaanse gulden, een kleine half miljoen euro, omgaat in de legale en illegale gokindustrie, op een eiland met 150 duizend inwoners, meer geld dan in de toeristenindustrie, maakt mij wantrouwend', zegt SP-Kamerlid Van Raak. 'Dat hier bijvoorbeeld op grote schaal geld wordt witgewassen.'
Gerrit Schotte tijdens een televisiedebat in 2012. © ANP
Schotte snuift. 'Laat ze zo'n corruptieonderzoek in Nederland doen', zegt hij.

Gerrit Schotte is de zoon van een leraar Nederlands en een Colombiaanse moeder. Hij beheerst het Spaans vloeiend, wat van pas komt in de omringende Latijns-Amerikaanse landen. Als hij wordt gebeld door een minister van de Dominicaanse Republiek bespreekt hij met hem op familiaire toon de import van koffiebonen. Op de grote fotowand in de ontmoetingsruimte van zijn partijkantoor hangt een foto uit 2013 waarop hij pontificaal vooraan staat bij de begrafenis van de Venezolaanse president Hugo Chávez; saillant is dat Schotte toen al geen premier meer was van Curaçao.

Zijn middelbare school maakte hij niet af. Met zijn fijn gesneden gezicht was hij toen erg in trek bij de meisjes; zo verloor hij toen het zicht op het belang van een diploma, zegt hij nu met een bijna verontschuldigende blik. Schotte ging al jong zaken doen, had onder andere een paintballbedrijf. Erg succesvol waren zijn ondernemingen niet en hij eindigde met schulden. Dat kwam niet door mogelijke foute inschattingen van zijn kant, maar door de Curaçaose politiek van toen, die het zakenleven belemmerde, zegt hij.
In 2005 ging Schotte de politiek in. Hij zat in de Eilandsraad voor andere politieke partijen, tot hij, enkele weken voor de verkiezingen van 2010, de partij MFK oprichtte. Van oktober 2010 tot september 2012 was hij premier, een van de jongste ter wereld.

Het nieuwe land Curaçao maakte met Schotte niet bepaald een vlekkeloze start. Een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-voorman Paul Rosenmöller concludeerde nog geen jaar later, in september 2011, dat het principe van 'voor wat, hoort wat' alleen maar sterker was geworden op het eiland. In de kleine gemeenschap lijken politiek, het zakenleven en families welhaast te nauw verweven voor een brandschoon bestuur. Zo is het er niet ongebruikelijk na verkiezingen commissarissen op belangrijke overheids-nv's te vervangen, als in de energiesector, de haven, de veiligheidsdiensten en in de bankensector.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Schotte er nu onder meer van dat hij tijdens zijn premierschap de casino-ondernemer Corallo, of een van zijn medewerkers, een belangrijke functie had willen geven bij een van dergelijke instituties, mogelijk bij de centrale bank van het eiland. Niet waar, zegt Schotte. Hij had inderdaad, tijdens zijn premierschap, bij de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd voor een bewijs van goed gedrag: 'Wat weten jullie over Corallo? Ik wilde weten of die roddels over hem ergens op waren gebaseerd.'
Maffiakopstuk
Van wie kreeg Schotte geld?
Gerrit Schotte (40) was van oktober 2010 tot september 2012 de eerste premier van het nieuwe land Curaçao. Dat is ontstaan toen op 10 oktober 2010 de Antillen werden opgeheven. Vandaag moeten Schotte en zijn levenspartner voor de rechtbank verschijnen. De politicus wordt onder meer verdacht van witwassen. Hij zou ruim 200 duizend dollar (190 duizend euro) hebben aangenomen van de casino-ondernemer Francesco Corallo. Het is een regiezitting, later in het jaar volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Francesco Corallo (55), die op Sint Maarten woont, heeft tachtig casino's in zijn moederland Italië. Met zijn bedrijf Atlantis heeft hij daarnaast onder meer vier casino's op Sint Maarten en één op Curaçao.
Francesco Corallo is de zoon van een Italiaans maffiakopstuk, zelf heeft hij een blanco strafblad. Maar de Nederlandse ambassadeur in Italië schreef in 2011 aan Schotte dat Corallo allerminst brandschoon is. De geboren Siciliaan zou betrokken zijn bij de internationale drugshandel en mogelijk deel uitmaken van de maffia.

Maar wie Corallo 'maffiamaatje' noemt, krijgt het aan de stok met zijn advocaat Gerard Spong. Dat merkten Kamerlid Ronald van Raak als ook de Knipselkrant Curaçao, een website die een venijnig blog publiceert over de ontwikkelingen op het eiland. Spong diende bij het Openbaar Ministerie te Rotterdam een klacht in wegens smaad tegen het medium, maar dat seponeerde deze klacht vorige week. Spong gaat in hoger beroep, kondigt hij nu aan. De advocaat legt uit dat er volgens hem onterecht kwaad wordt gesproken over Corallo. 'Zijn vader is veroordeeld voor maffiapraktijken. Corallo vond dat zo vervelend, dat hij dacht: ik vestig me op de Antillen. Hij heeft geprobeerd zich te ontworstelen aan zijn familie en heeft nu de Nederlandse nationaliteit. Met de maffia heeft hij niets te maken, hij heeft een schoon strafblad.'
Maar Corallo wordt toch gezocht in Italië?

Spong: 'In Italië wordt 850 duizend euro van hem gevraagd vanwege een twist over een te laat opgeleverd telematisch netwerk dat de inkomsten van zijn casino's moet registreren. Het gaat om een belastingschuld, maar volgens het Italiaans recht valt dit onder verduistering.'

En in het proces-Schotte is Corallo niet meer dan een getuige, vervolgt Spong. 'Hij wordt ervan verdacht geld te hebben gegeven aan de campagne van meneer Schotte. Je mag donaties geven, dat is niet verboden.'
Ondanks alle aantijgingen is Schotte nog steeds geliefd onder een groot deel van de bevolking
Ook Schotte zegt dat er niets mis is met giften van het bedrijfsleven aan zijn partij zoals die van Corallo. Daar denkt het Openbaar Ministerie anders over. 'Als het een gewone gift had betroffen, waarom was het geld dan niet rechtstreeks openlijk naar de rekening van de MFK overgemaakt?', zegt OM-woordvoerder Norman Serphos.

Het geld van Corallo zou naar Schotte zijn doorgesluisd via rekeningen van bedrijven van de familie van zijn vrouw, die eveneens moet voorkomen. Woordvoerder Serphos: 'Hiervan waren meldingen binnengekomen van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Er zijn huiszoekingen geweest op Sint Maarten, Curaçao en in Italië.'
Ondanks alle aantijgingen is Schotte nog steeds geliefd onder een groot deel van de bevolking. 'Het Openbaar Ministerie voert een door Nederland georkestreerd politiek proces, met als doel mij uit te schakelen', zegt de politicus. 'Het is politiek gejaag. Zij proberen een publieke opinie te creëren dat ik een grote boef ben.'

Die onderzoeken van het Openbaar Ministerie naar mij kosten enorm veel geld, zegt hij. 'Als ze de bevolking zouden vragen of er zo veel geld zou moeten worden vrijgemaakt om Schotte te bevechten, zou het antwoord 'nee' zijn.'

 

June 2 at 7:36pm

De EPUB file is uit:

Title: Geloof en het geloven. ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof en het geloven EPUB - John Baselmans Oracle.epub
File size 5.9 MB

Geloof en het geloven

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.