Banner Watamula

AA   AA  
       
 

May 2017 16/31

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
 


   
       

May 31at 05:10am

De protocollen van Zion

Morgen gaan we starten met de publicatie van deze protocollen. Deze worden gezien als vervalsingen maar worden ook door een bepaalde groep gezien als gevaar / vervalsingen en weer anderen als samenzwering.

Het enige wat ik vraag is; lees deze protocollen en zie hoe dicht dat ze bij de huidige waarheid/tijd liggen!
Toeval, waarzeggerij?

Zion

De ontkenning

Protocollen van de Wijzen van Zion

De Protocollen van de Wijzen van Zion zijn de beruchtste vervalsing aller tijden. Ze worden onder meer aangehaald door de lobby tegen de vaccinatie en andere samenzweringsfantasten, en passen dan ook perfect in de antivaccinatie-strategie van alsmaar dezelfde leugens herhalen.

Hoewel de Protocollen zowel kort na hun productie door de tsaar werden afgewezen als vervalsing, en kort nadat ze in het westen bekend raakten (ca. 1920) ook ontmaskerd werden, worden ze telkens maar opnieuw geciteerd en herdrukt. Hieronder volgt een citaat uit Tussen Waarheid en Waanzin: een encyclopedie der pseudo-wetenschappen, door Marcel Hulspas en Jan Willem Nienhuys (vierde herziene druk, De Geus, 2002).
De Protocollen zijn een zogenaamd verslag van een vergadering van de Internationale Joodse Samenzwering. Samenzweringstheorieën en antisemitisme waren er al vele eeuwen voor de Protocollen, maar van samenzweringen horen we na de middeleeuwen niet zoveel meer. Tussen Waarheid en Waanzin vervolgt:
Het geloof in de joodse samenzwering leefde daarna pas weer op in 1806, toen de jezuïet Augustin Barruel-Bauvert, uit de zogenoemde Simonini-brief opmaakte dat de joden achter de Franse Revolutie zaten. Pas halverwege de 19de eeuw leefde in heel Europa het *antisemitisme pas echt op, en in Frankrijk verschenen werken als dat van Henri Roger Gougenot des Mousseaux (1805-1876), Le juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens (1869), een werkje waarvoor de auteur door paus Pius IX gezegend en geprezen werd. Veel invloedrijker was het uit Des Mousseaux geplagieerde La France juive (1886) van de journalist Edouard Adolphe Drumont (1844-1917).
In Duitsland verscheen de roman Biarritz (1868), van Hermann Ottomar Friedrich Goedsche (1815-1878). Een van de hoofdstukken uit dit werk bevatte een beschrijving van een nachtelijke bijeenkomst van dertien joden op de joodse begraafplaats van Praag, waarbij de aanwezigen het vorderen van de joodse samenzwering bespraken. Dit fragment dook vier jaar later op in een pamflet uit St. Petersburg, met de toelichting dat het waar gebeurd zou zijn, en weer negen jaar later stond het in een Franse krant. De verschillende toespraken waren toen aaneengesmeed tot 'De toespraak van de rabbi', en onder die naam veroverde het fragment een plaats in de antisemitische literatuur, te beginnen bij de Antisemiten-Katechismus ('Eine Zusammenstellung des wichtigsten Materials zum Verständnis der Judenfrage') van Theodor Fritsch (1852-1933) uit 1887.

De Protocollen
'De toespraak van de rabbi' was een voorproefje van de ongetwijfeld meest kwaadaardige antisemitische vervalsing: de Protocollen van de Wijzen van Zion. Ook dit was een fictief verslag van een vermeende bijeenkomst van een joodse wereldregering. De Protocollen onthulden in 24 hoofdstukjes hoe joodse 'Wijzen' de wereld op de knieën wilden dwingen: door het zaaien van politieke verwarring en onrust onder de bevolking (door middel van politieke partijen), het ondermijnen van de economie, de moraal, het tegen elkaar opzetten van landen, de aanleg van geheime tunnels onder de grote steden van Europa om die te kunnen opblazen (onder het mom van metrobouw) et cetera.
De Protocollen kwamen begin 20ste eeuw in Rusland in de publiciteit, waar ze enige malen werden herdrukt. Nadat in november 1917 de communisten de macht gegrepen hadden, namen Russische vluchtelingen de tekst mee naar West-Europa. In 1919 verscheen de eerste Duitse editie bezorgd door Gottfried zur Beek (een pseudoniem van ene Ludwig Müller). Generaal Ludendorff, de belangrijkste Duitse generaal tijdens de Eerste Wereldoorlog, en zijn vrouw, Mathilde von *Kemnitz, werden warme pleitbezorgers van de Protocollen. Die sloten namelijk naadloos aan bij de door Ludendorff in het leven geroepen 'Dolkstootlegende', die stelde dat Duitsland in 1918 niet werd verslagen maar op de knieën werd gedwongen door een 'dolkstoot in de rug', door een joods-bolsjewistische samenzwering. In juni 1922 werd de Duitse staatsman-filosoof Walther Rathenau (geb. 1867) vermoord door fanatiekelingen die meenden dat hij een van de Wijzen van Zion was. De Franse president Paul Doumer (1857-1932) werd vermoord door een fanatieke antisemitische Russische emigrant die meende dat Doumer een werktuig was van de joodse samenzwering.
Toen in 1933 Adolf *Hitler en zijn NSDAP de macht overnamen, werd de joodse samenzwering in wezen de staatsideologie. De Protocollen werden telkens aangehaald in de Völkische Beobachter en Der Stürmer en in 1935 zelfs als verplicht lesmateriaal op school voorgeschreven. Hitler schreef al in Mein Kampf over de Protocollen dat de protesten dat deze vervalsingen waren, slechts bewezen dat ze echt waren. Lange passages in zijn boek zijn dan ook vrijwel letterlijk uit de Protocollen overgeschreven. Velen deelden Hitlers overtuiging en tot het allerlaatst van de oorlog verwees de Duitse propagandamachine naar de thema's van de Protocollen. In 1961 verklaarde Adolf Eichmann (1906-1962) waarom de nazi's gefaald hadden: Hitler zélf was een marionet in handen van de 'internationale satanische topfinanciers', met andere woorden: de Wijzen van Zion.
Die ontmaskering van de Protocollen komt voor rekening van de Britse krant de Times (veel details kwamen pas boven water in een proces dat in 1934 in Bern werd gevoerd tegen nazistische Zwitserse verspreiders van de Protocollen). Toen het Russische pamflet in 1920 op de redactieburelen van de Times belandde, veroorzaakte het nogal wat beroering. Het geloof in een joods-bolsjewistische samenzwering was toen ook in Engeland wijdverbreid. In een redactioneel commentaar (op 8 mei 1920) vroeg de Times zich dan ook bezorgd af of Engeland nu ten prooi zou vallen aan de joden. Een jaar later wist echter Philip Graves, de Times-correspondent in Constantinopel te melden dat een Russische emigrant hem verteld had dat het om een vervalsing ging, gebaseerd op een Frans boek van ene Joly uit 1864. De Times leende het boek tegen een fors onderpand van de nooddruftige emigrant. De titelpagina ontbrak, maar een speurtocht in het British Museum bracht aan het licht dat het ging om de Dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel: ou la politique de Machiavel au XIXe siècle (Dialoog in de hel tussen Montesquieu en Machiavelli, of de politiek van Machiavelli in de 19de eeuw) van Maurice Joly (1831-1879). In dit boekje (324 pagina's op A6-formaat) loofde de politiek filosoof Niccolò Machiavelli op cynische wijze het beleid van de Franse keizer Napoleon III. Joly was in 1865 tot vijftien maanden gevangenisstraf veroordeeld toen de Franse politie het boek in handen kreeg. (Joly had het in Brussel laten drukken, nadat een Franse drukker al bij de derde dialoog – er waren er 25 – in de gaten had gekregen over wie het ging, en voor zijn leven vreesde.) Joly's boekje vormt inderdaad overduidelijk de basis voor de Protocollen.
Grote delen waren letterlijk overgenomen. Twee derde van de tekst komt zo uit Joly, en ook de opbouw is die van Joly, maar er zitten nog andere stukken tussen. De tekst is erg chaotisch. Het is vrijwel zeker dat ene M. Golowinsky in opdracht van de chef van de Parijse afdeling van de Russische geheime dienst (de Ochrana) Pjotr Ivanovitsj Ratsjkovsky (ca. 1851-1910) in de Parijse Nationale Bibliotheek driftig heeft zitten overschrijven uit het aldaar bewaarde exemplaar van Joly's boekje. Zijn of Ratsjkovsky's strepen in de kantlijn staan er nog in. Mogelijk zijn in de Protocollen ook (in Frankrijk of Rusland) delen verwerkt van een in 1884 bijeengeraapt geschrift bedoeld om de joden de moord op Alexander II in de schoenen te schuiven.
Ratsjkovsky was een berucht vervalser die vrijwel niet anders deed dan Russische revolutionairen in Parijs in diskrediet te brengen met vervalsingen. De tekst is van Frankrijk naar Rusland gesmokkeld door 'Ilonka' Juliana Dimitrievna Glinka (1844-1918), een theosofe en vertrouwelinge van Madame *Blavatsky (Glinka moest ijlings Frankrijk verlaten toen ze door de pers als Russische spionne ontmaskerd werd). In Rusland werd een handgeschreven exemplaar al in 1895 gesignaleerd, wat betekent dat het in Frankrijk samengesteld is op het hoogtepunt van het door Drumont aangestookte antisemitisme, namelijk het proces tegen de joodse officier Alfred Dreyfus. Het betekent ook dat het niet gaat om notulen van een geheime vergadering tijdens het zionistische wereldcongres in Bazel in 1897.
De Ochrana kon dergelijke antisemitische geschriften goed gebruiken om steun te verwerven voor de Zwarte Honderd-beweging. Deze agressieve antisemitische organisatie, verantwoordelijk voor vele moorddadige pogroms, vormde toen zo'n beetje de enige overgebleven steunpilaar onder het tsaristische regime. In elk geval waren de Protocollen aanvankelijk gericht tegen de Russische minister van Financiën graaf Witte en diens hervormingsplannen, maar aanvankelijk maakten ze weinig indruk. Toen in 1903 de Protocollen werden afgedrukt in het antisemitische tijdschrift Znamja (als bewijs van een samenzwering van joden en vrijmetselaars) kwamen ze onder de aandacht van Tsaar Nikolaas II. Hij was geschokt – totdat zijn minister van Binnenlandse Zaken hem vertelde waar ze vandaan kwamen. Nikolaas schreef in de kantlijn: 'Protocollen laten vallen. Met smerige methoden kan men geen edel doel bereiken'. Dat zou het einde zijn geweest van de Protocollen als de antisemitische mysticus Sergei Nilus via zijn connecties met de tante van de tsaar, groothertogin Jelisaveta Fjodorovna, toch van de censuur toestemming kreeg om ze in 1905 in de tweede druk van zijn boekje Het grote in het kleine als appendix op te nemen.
Daarna werden ze in steeds bredere kring gelezen. En geloofd. Bij het proces tegen Beillis (*rituele moord) in 1912 werden ze niet gebruikt, omdat iedereen met enig verstand van zaken wel wist dat ze een vervalsing waren. Na de revolutie in 1917 hadden alle soldaten in het witte leger een kopie van de Protocollen in hun rugzak, als bewijs dat de rode revolutie de schuld van de joden was. Deze tekst was daarmee een belangrijk instrument bij de pogroms die het witte leger in de periode 1917-1919 uitvoerde en waarbij 100.000 doden vielen.
De communistische machthebbers maakten korte metten met het Russische antisemitisme, en gedurende 40 jaar leek het geloof in de joodse samenzwering van de Russische bodem te zijn weggevaagd. Alleen tegen het eind van Stalins regime stak het weer even de kop op, toen er sprake was van een complot van joodse artsen. De dood van de dictator voorkwam echter dat het tot vervolgingen kwam.
Tien jaar later verscheen (tot grote verontwaardiging van veel westerse communisten) het boek Judaïsme zonder versiering (1963) van Trofim Kischko. Het bleek het begin van een stroom publicaties die door sovjetwoordvoerders aangeduid werd als 'antizionistisch', en waarin de joden gebrandmerkt werden als kapitalistische samenzweerders die eropuit waren de communistische heilstaat te vernietigen. Hoe oppervlakkig de loyaliteit van Kischko en de zijnen jegens deze heilstaat was, bleek in 1986, toen het sovjetimperium ging wankelen. Toen beschuldigden ze de joden er ineens van dat ze verantwoordelijk waren voor het communistische bewind! In die tijd doken de Protocollen voor de zoveelste maal weer op, en ze zijn in nationalistisch-conservatieve kringen nog steeds populair.

Amerikaanse complottheorieën
De belangrijkste verkondigers van de joodse samenzwering zitten echter niet in Rusland, maar in de VS. Daar is het geloof in de samenzwering wellicht nooit zo verbreid geweest als in Rusland rond 1917 of in nazi-Duitsland, maar het is ook nooit echt van het politieke toneel verdwenen.
Een van de belangrijkste vooroorlogse propagandisten was autokoning Henry Ford. Hij was de drijvende kracht achter de Amerikaanse uitgave van de Protocollen, The international jew (1920). Het boek veroorzaakte een storm van protesten. Toen onthuld was dat de Protocollen een vervalsing waren, verzon Fords privé-secretaris Ernest Liebold de 'Fordtactiek': of de tekst echt is of niet doet er niet toe, het gaat erom of wat er in staat een plan is dat daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Het duurde tot 1927 voordat Henry Ford zich van de inhoud distantieerde, een forse schadevergoeding betaalde en de verspreiding van The international jew probeerde te stoppen – te laat. Ford was een antisemiet, mogelijk onder invloed van Liebold. Hij heeft *Hitler en de NSDAP jarenlang gesteund. Al die jaren had Hitler een portret van Ford op zijn bureau staan, en Hitlers verweer tegen de aantijging dat de Protocollen vals waren, was eenvoudig de Fordtactiek. Als rijkskanselier verleende Hitler aan Ford de hoogste onderscheiding die het Derde Rijk kende.
Ford had een bescheiden aantal volgelingen in eigen land. De belangrijkste waren de evangelist Gerald Winrod (wiens zoon Gordon en kleinzoon David nog steeds actief zijn in rechts-extreme kring) en de katholieke priester Charles Coughlin. (Hij kreeg in 1942 door zijn bisschop een spreekverbod opgelegd en hield zich daar ook keurig aan tot zijn dood in 1979.) Belangrijker is dominee Gerald Smith, oprichter van het maandblad The cross and the flag, dat van 1942 tot aan zijn dood in 1976 voortdurend nieuwe joodse samenzweringen onthulde.
Het geloof in de joodse samenzwering liep in de Tweede Wereldoorlog een gevoelige klap op, maar uitgestorven is het niet. Velen verspreiden nog steeds dergelijke ideeën, en overal waar nazistische of fascistische bewegingen de kop op steken, zijn de Protocollen niet ver, telkens zoals vanouds met nieuwe voorwoorden en toelichtingen (Nilus had al minstens vijf verschillende verhalen opgedist over de herkomst). De bekendste verspreider is wellicht Willis Carto, oprichter van de Liberty Lobby en uitgever van het tijdschrift The spotlight, die verder vooral bekendstaat als fanatiek *holocaust-ontkenner. Andere verkondigers van de joodse samenzwering zijn te vinden in de door Fords persvoorlichter opgerichte *Christian Identity-beweging en de daarmee verwante militia-beweging. In 1993 werd The international jew herdrukt, en die vindt ook gretig aftrek in afro-racistische kringen. De Protocollen zelf zijn sinds 1990 al meer dan dertig maal herdrukt in de VS alleen al. In de Arabische wereld zijn ze eveneens populair en Palestijnse terroristen dragen ze bij zich als amulet.

Literatuur

Ben-Itto, Hadassa, 'Die Protokolle der Weisen von Zion'; Anatomie einer Fälschung. Berlijn, 1998, vertaald als: Anatomie van een vervalsing: De Protocollen van de Wijzen van Sion, Aspekt, Soesterberg, 2000.
Cohn, N., Warrant for genocide. Londen, 1996.
Laqueur, W., Black Hundred. New York, 1993.

Naschrift oktober 2009

Veel extra informatie staat op de Engelse Wikipedia. Daar valt onder meer te lezen dat Joly op zijn beurt was geïnspireerd door een zeven jaar eerder verschenen roman waarin de jezuïeten een complot smeden om de werldheerschappij te grijpen.
De historicus Michael Hagemeister heeft erop gewezen dat er eigenlijk nog veel onduidelijk is over het ontstaan van de Protocollen. Wie er heeft zitten overschrijven uit Joly en waarom eigenlijk, en wat de rol van Nilus en anderen is geweest, is onzeker. Zie hiervoor zijn artikelen:
'Sergej Nilus und die "Protokolle der Weisen von Zion" Überlegungen zur Forschungslage', In: W.Benz (red.) Jahrbuch für Antisemitismusforschung 5, p. 127-147.
The Protocols of the Elders of Zion: Between History and Fiction. New German Critique, vol. 103, vol. 35, No. 1, Spring 2008, p. 83-95.
Aan deze bron is de foto van de bijna 40-jarige Sergei Alexandrovich Nilus (1862-1929) ontleend, die als illustratie voor dit artikel is gebruikt.
De getuigen zijn niet zo betrouwbaar. Maar dat de Protocollen een pak leugens zijn, en wat hun rol in de nazi-propaganda is geweest, is wél duidelijk.

 

May 31at 05:08am


People with another vision

My masterpiece what everybody is boycotting.
The drawing is: 50 x 70 cm, 12 months of work, 27 people
After this drawing my world changed complete.

Its for me now difficulty to hold a drawing pen in my hand.

Please see this video.
https://youtu.be/ELhjqfKye8c

Vision

 

May 31at 05:06am

Amnesty International Confirms US Gave ISIS $1 Billion of Weapons in 2016

US Army gave arms and equipment to Islamic State under Obama

The US gave 1 billion USD worth of weapons in 2016 Amnesty International has confirmed that the US Army gave ISIS $1 billion worth of arms and equipment in Iraq during President Obama's final year in office, according to a report. The data was obtained by the human rights group following a freedom of information request for a 2016 government audit. “This audit provides a worrying insight into the US Army’s flawed — and potentially dangerous system for controlling millions of dollars’ worth of arms transfers to a hugely volatile region,” Patrick Wilcken, Amnesty’s researcher on international arms control, said in a statement. “It makes for especially sobering reading given the long history of leakage of US arms to multiple armed groups committing atrocities in Iraq, including the armed group calling itself the Islamic State.” In 2015, the US gave $1.57 billion worth of equipment to Iraq to help them fight ISIS through the Iraq Train and Equip Fund. Now it has been revealed they also funded the enemy, providing them with weapons. The Army’s 1st Theater Sustainment Command “did not have accurate, up-to-date records on the quantity and location of [Iraq Train and Equip Fund] equipment on hand in Kuwait and Iraq,” the Pentagon’s inspector general wrote in the audit, The Hill reports. Tens of thousands of assault rifles, hundreds of mortar rounds and armored Humvees were among the equipment given to ISIS in Iraq, Amnesty said. According to Amnesty, the US army’s lack of control over its weapons was also exposed in a 2015 audit. The 2015 audit prompted Congress to commit to keeping a stricter control of its weapons. Is College Worth It? With These College Degrees You'll be Making Six Figures in No Time! Hottest Retirement Spots Retire like royalty in these US cities! Celebs Who Died Young These Celebrities changed our lives forever, but left too soon. Your Newswire reports: Hawaii Rep. Gabbard went to Syria on a secret fact-finding mission to wade through the lies and propaganda and find out what is really happening on the ground. Immediately on her return CNN booked her for an “exclusive” interview – and Gabbard told them exactly what they didn’t want to hear: she has proof the Obama administration was funding ISIS and Al-Qaeda. Explaining to Jake Tapper that she met people from all walks of life in Aleppo and Damascus, Gabbard said that Syrians “expressed happiness and joy at seeing an American walking their streets.” But they also wanted to know “why is it that the United States, its allies, and other countries, are providing support, are providing arms, to terrorist groups like Al-Nusra, Al-Qaeda, ISIS, who are on the ground there, raping, kidnapping, torturing, and killing the Syrian people? “They asked me why is the United States supporting these terrorist groups who are destroying Syria – when it was Al-Qaeda who attacked the United States on 9/11, not Syria. “I didn’t have an answer for that.” That was more than Jake Tapper, who was hostile from the beginning of the interview, could handle. His face screwed up, Tapper lashed out, saying, “Obviously the United States government denies providing any sort of help to the terrorist groups you are talking about, they say they provide help for the rebel groups.” If that was supposed to Tapper’s knockout blow, Gabbard saw it coming a mile away. Without missing a beat, she calmly deconstructed his ideological, and savagely wrong, talking points. “The reality is, Jake – and I’m glad you bought up that point – every place that I went, every person I spoke to, I asked this question to them. And without hesitation, they said ‘there are no moderate rebels, who are these moderate rebels that people keep speaking of?’ “Regardless of the name of these groups, the strongest fighting force on the ground in Syria is Al-Nusra or Al-Qaeda and ISIS. That is a fact. There are a number of different other groups, all of them are fighting alongside, with or under the command of the strongest group on the ground that is trying to overthrow Assad.”

Point

ISIS weten we al van vrij het begin dat het een verlengde is van de CIA. Men moest een gefrustreerde groep hebben die de wereld in angst moest gaan houden. Nu weten we dat het, het uitschot is van gehersenspoelde mensen rond de wereld en veelal ziek in hun hoofden zijn als het om mens zijn gaat. Allemaal psychopaten die eigenlijk in een gekkenhuis behoren maar via de CIA aan het werk worden gezet.

ISIS

 

May 31at 05:04am

Flat round Earth

The myth around this planet..

Columbus was the only one of his time who believed that the Earth was round; everyone else believed it was flat. The Flat-Earthers thought the Earth didn’t fall because it was resting on huge elephants. But what were the elephants resting on? On the back of a gigantic turtle. What was the turtle resting on? It was swimming in an ocean. Did the ocean stretch all the way down? No answer. While the Earth does look flat, is it safe to decide that it is flat?

See the whole story

Earth

Point

Dat men niet beseft waar de platte aarde verhalen vandaan komen.

 

May 31at 05:02am

Hoe men recht denkt te krijgen via het gerecht

 

brief1

Brief2

Leesbare versie klik hier
Brief pdf

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 29 mei 2017 11:58
Aan: ‘Noord-Holland@om.nl’
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)
Onderwerp: Ter attentie van OvJ Mw. Mr. A. ten Velden

Geachte mevrouw ten Velden,

Inzake parket nr. 15087172-17 deel ik u mede als volgt:

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat ik niet op de bijgesloten uitnodiging zal ingaan van mevrouw Smits van het NFIP . Ten eerste omdat dit instituut rechtstreeks onder het bewind van het Openbaar Ministerie valt, de organisatie die ik in deze zaak als mijn wederpartij zie. Daarmee is het instituut allesbehalve onafhankelijk.

Ten tweede impliceert uw uitnodiging een suggestie dat er mogelijk een psychische stoornis of ander mentaal probleem aan mijn handelen ten grondslag zou kunnen liggen. Een suggestie die ik resoluut van de hand wijs en ik vind passen in de strategie van het OM mij te belasteren en te criminaliseren. Het is niet de eerste keer dat Justitie mij tracht te onderwerpen aan een psychologisch onderzoek.

Ten derde meld ik u dat ik mijn beschuldigingen jegens Wolfgang Hebben, Joris Demmink en Harm Brouwer, baseer op deugdelijk en gedegen onderzoek, onder meer tal van getekende verklaringen en opgenomen telefoongesprekken, niet gelimiteerd tot de twee onderstaande verklaringen.

Faek Mustafa:

Op zaterdag 1 mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’.

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Riad Elmakhour:

Van vrijdag op zaterdag 30 april en 1 mei 1999 was ik bij een vriend op bezoek op het AZC te Kollum. Rond 02.30 uur werd mijn vriend gebeld door iemand die wist dat ik bij hem op bezoek was en dat ik nog die nacht terug zou gaan naar Leeuwarden. Eerst werd er gebeld of ik nog aanwezig was en enkele minuten later met het verzoek of ik iemand een lift kon geven naar Leeuwarden. Ik heb daar positief op geantwoord en mij werd gevraagd om via de Lauwersmeerweg langs de Badweg in Kollum te rijden en vervolgens in de richting van Veenklooster. Zo reed ik ook altijd van het AZC terug naar huis. Onderweg zou de lifter zoals ik hierboven bedoel zich wel laten zien zo werd ij gezegd. Ik heb dat vervolgens gedaan en de betreffende persoon meegenomen. Ik kende de man die ik meenam als een bewoner van het AZC en had hem vaker gezien in het bijzijn van andere vrienden van mijn vriend. Ik schrok heel erg toen ik zag dat hij behoorlijk onder het bloed zat en erg overstuur was. Ik schrok nog meer toen hij mij vertelde dat hij iemand vermoord had. Het was en zeer onsamenhangend verhaal maar het werd mij wel duidelijk dat het om een meisje ging. Ik heb hem afgezet aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Hij heeft me onderweg wel verteld dat hij Ali heette. Pas enkele dagen later drong het allemaal tot mij door waar zijn verhaal mee te maken had. Ik durfde daarmee niet naar de politie omdat ik bang was dat men ook mij zou verdenken. Ook toen ik later werd verzocht om me te melden op het politiebureau heb ik niet gezegd wat er gebeurd was uit angst dat ik er problemen mee zou krijgen. De politie confronteerde mij met een verklaring van mijn vrouw maar ik heb dat toen ontkend. Omdat ik bang was voor sporen heb ik mijn kleren nog diezelfde nacht uitgedaan en bij een vriend op het AZC in Burgum andere kleren aangetrokken. Die kleren zijn, zo heb ik begrepen, later teruggevonden maar gelukkig wezen deze niet naar mij. Ik betreur het dat ik dit niet allemaal eerder hebt verteld maar ik was bang dat ik gearresteerd zou worden.

Voorts vraag ik uw aandacht en reactie op het volgende:

Bijgaand vindt u mijn aangifte tegen de heer Hebben wegens het doen van een valse aangifte, smaad en laster. Bijgaand vindt u tevens de afwijzing van de politie (van mevrouw A.J. Nijssen) om deze aangifte in behandeling te nemen, alsmede mijn twee bezwaarschriften daarop.

Ik verzoek u mij mede te delen waarom mijn aangifte niet in behandeling wordt genomen, maar een nieuwe aangifte van de heer Hebben wel. In mijn ogen zou het consequent zijn als ook de aangifte van Hebben niet in behandeling wordt genomen met hetzelfde argument dat de kwestie nog onder de rechter is. Nu de aangifte van de heer Hebben wel in behandeling is genomen, zou het nog consequenter zijn om mijn aangifte ook in behandeling te nemen. Een zaak op basis van een valse, leugenachtige aangifte is immers geen zaak. Des te vreemder dat ik niet mag bewijzen dat de aangifte inderdaad vals is. Ik verzoek u vriendelijk deze in mijn ogen onacceptabele gang van zaken uit te leggen en te duiden. Tevens verzoek ik u mij te melden waarom ik ondanks herhaalde aanmaningen nooit een reactie van de politie op mijn bezwaarschriften heb mogen ontvangen, alsmede of het rechtmatig is dat de politie een aangifte mag afwijzen zonder deze aan het OM voor te leggen.

Tot slot vraag ik u waarom deze “nieuwe” zaak nu wel vanuit Haarlem mag worden gedaan, terwijl de “oude” zaak per se vanuit Leeuwarden moest.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

CC aan mijn raadsman Mr. Stapel.

Point

Beetje naief als men denkt het recht via het gerecht te kunnen aanvechten.

 

May 31at 05:00am

Kanker bestrijden zonder chemo en bestraling

Adres voor mensen die kanker willen bestrijden zonder chemo en bestraling.

Kanker

Point

We weten allemaal blijf ver weg van chemo en bestralen! Beide zijn juist de kanker verwekkers/ aanstekers! voor alle informatie ga naar deze pagina.

 

May 30at 05:09am

Opini

The Core

We horen het alsmaar, mensen willen zaken compleet omgooien en veranderen. Het systeem deugt niet, is corrupt en de rijken worden rijker en we hebben steeds meer armoede, onvrede maar ook angsten en boosheid. We zijn van het werkelijke menselijke bestaan compleet afgedwaald en iedereen is op zijn manier op zoek naar vrijheid en een eigen leven.

Maar wat zie je bij deze “vrijheidsstrijders”?
Deze mensen houden zich vast aan oude levenspatronen, ze blijven vasthouden aan hun hebbedingetjes, hun geloven, maar ook blijft geld een belangrijke rol spelen in hun weg naar de dan zogenaamde vrijheid. Het vasthouden aan oude patronen en daarnaast wel het aanvechten van de gevestigde orde is totaal tegenstrijdig! Tegenstrijdigheden waarvan je al meteen ziet dat het mis gaat lopen.
Strijden tegen een systeem wat al duizenden jaren gaande is werkt niet als je hun “tools” gebruikt. Zaken aanvechten via de kleine regeltjes van de wet en het vanaf zien te komen aan de geldelijke verplichtingen gaan niet lukken als je het via de regels van dit systeem aanpakt.
Je ziet dan mensen al hun bezittingen verliezen, hun huis, hun vrienden en dat allemaal schuld van banken of een rottige wet of regel die het systeem mee blijft komen. 3 – 5 jaren en je bent alles kwijt, bent gestempeld als zijnde psychisch onstabiel en het systeem gaat dan zover dat men mensen opsluit in psychiatrische inrichtingen of zelfs vermoordt.
De slachtoffers die de strijd zijn aangespannen worden uitgeschakeld en razen en tieren in hun tijdelijk onderkomen, ander land of in hun cel. “Zie hoe slecht de maatschappij en hun systeem is met hun clubjes!” is wat je alsmaar leest waar de frustratie vreselijk hoog is en men ook nog eens persoonlijk bij aanvalt, beschuldigt en bedreigt. Wat een rotwereld wat een vreselijk systeem.

Ja!

Het is een vreselijk systeem! Maar waarom bevecht men dit systeem met hun eigen wapens?
Waarom denkt men dat je dit aan kan bevechten op deze manier?

Vele jaren heb ik vele misstanden aangevochten en vele er van gewonnen of zijn ze een andere twist gaan krijgen. NIET EEN van deze misstanden heb ik aangevochten zoals het systeem het wilde en stelde maar op de manier ik het wil doen. Door mijn tegenstanders hun eigen regels en wetten te leren begrijpen (praat ik niet over de vele wetboeken en verdragen, maar hun persoonlijke regels in hun clubjes) is er een zee aan mogelijkheden open gegaan waar deze zogenaamde elite geen antwoord op hebben en hun eigen zwakke punten zijn! Lees de maar eens de protocollen van Zion en zie hun zwakheden, hun denken en hun manier van werken.
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/
The_Protocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf
Het zijn zij die bang zijn nu en daarom er alles aan doen om mijn pen en mond te snoeren.
Beschreven in al diverse boeken blijkt dat men het niet wil of kan begrijpen wat deze wegen zijn. Daarom zal ik in mijn Watamula blog me nog alleen beperken tot enkele stukken en zal me niet meer verder verdiepen in de afleidingen die het systeem met zijn maatschappij dagelijks verkondigen op vele plaatsen. Rechtszaken, praten, afdwingen en onder ogen brengen heeft verder geen zin. De tijd is reeds begonnen de andere weg in te slaan en het systeem met hun manier van werken, opleggen, bepalen en leven, te laten gaan en die weg in te slaan waar het systeem geen vat op heeft en zelfs vreest. De weg van een zelfstandig mens vrij van geld, hebbedingetjes en beperkingen via een corrupte wetgeving. Al vele malen heb ik de weg besproken en heb ik het de laatste 10 jaren overduidelijk bewezen dat het werkt en dan nog lees je over en over het bonken en schoppen tegen een gevestigd systeem dat alleen sterker wordt door de ondoordachte acties en reacties.
Er zijn wegen, meerdere zelfs maar blijkbaar is de angst en het vastklampen aan het bekende nog steeds de kracht van het systeem bij al deze mensen die schreeuwen, roepen, tieren, wetten en regels negeren en dwarsliggen. De weg zoals het systeem het wil!

Denk hier eens over na.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

 

May 30at 05:07am

Point

Als u beseft dat het leven morgen afgelopen is gaat u zeker anders leven.
Zo leef uw leven als zijnde de laatste dag en zorg dat u uw doel uitvoert van dit leven.

John H Baselmans-Oracle

 

May 30at 05:05am

Nieuwe premier Curaçao strijdt tegen woekerende corruptie

Wil hij Gandhi zijn of The Godfather? Curaçaos nieuwe premier Eugene Rhuggenaath staat voor bijzondere keuzes.
Rhuggenaath heeft haast met de presentatie van zijn kabinet, een maand na de verkiezingen. Hij is bezorgd dat zijn grote politieke rivaal, oud-premier Gerrit Schotte, zijn macht op illegale wijze verder aan het uitbreiden is. Rhuggenaath: ,,Ik heb vaak het gevoel gehad dat ik moest kiezen: wil ik Gandhi of The Godfather zijn?”
De Tweede Kamer reageerde opgelucht op de winst van de liberale PAR bij de verkiezingen op Curaçao. Nederland had de afgelopen jaren heel wat te stellen met de politici op het Antilliaanse eiland. Maar volgens de SP koos Curaçao nu ‘voor het koninkrijk en niet voor de maffia’.
‘Wil ik Gandhi of The Godfather zijn?’

Strafblad
Goed bestuur is nodig om corruptie tegen te gaan, ar­moe­de­be­strij­ding net zozeer

Eugene Rhuggeraath, premier Curaçao
De veertiger Rhuggenaath keerde na een periode in het bankwezen eind 2015 terug in de politiek als minister van Economische Ontwikkeling. In 2009 was hij juist afgetreden als gedeputeerde en uit de PAR gestapt wegens zijn opvattingen over integriteit. Hij kreeg onvoldoende steun om te voorkomen dat een vriend van de partij benoemd zou worden als bestuurder bij de Dokmaatschappij, terwijl de man daar niet de juiste achtergrond voor had. ,,Ik zei: wij staan voor deugdelijk bestuur en integriteit, dan kunnen we niet iemand met een strafblad voor valsheid in geschrifte benoemen.”
Het motto van Rhuggenaaths regeerakkoord komt van Nelson Mandela: ‘onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen’. Daarnaast geeft hij prioriteit aan het bestrijden van armoede. ,,Goed bestuur is nodig om corruptie tegen te gaan, armoedebestrijding net zozeer.”

Schandalen
De Curaçaose politiek dreigt al jaren te verzanden in zelfverrijking en corruptie. De regering van de eerste minister-president Gerrit Schotte werd geplaagd door schandalen. Ministers traden aan zonder voltooide screening op integriteit. Twee van hen zijn verdachte in het onderzoek naar de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Schotte werd vorig jaar tot drie jaar cel veroordeeld vanwege het aannemen van steekpenningen.
Schotte wordt ook verdacht van omkoping van parlementsleden: twee leden van de coalitie liepen opmerkelijk snel over naar kamp-Schotte. De ex-premier schoof direct een interim-kabinet naar voren, al kon hij vanwege zijn veroordeling zelf geen minister worden. Volgens Rhuggenaath trekt Schotte echter achter de schermen aan de touwtjes.

Integriteitskamer
,,We hebben gehoord dat er buitengewone vergaderingen van de ministerraad gehouden worden. Niet alle stukken zijn beschikbaar, de agenda gaat niet naar de gouverneur en er worden financiële beslissingen genomen zonder advies van het ministerie van Financiën”, aldus Rhuggenaath, die een ‘integriteitskamer’ in het leven wil roepen. ,,Zodat er een onafhankelijke organisatie is waarbij ambtenaren en anderen misstanden kunnen melden, die onderzoek kan verrichten, die misdaden kan vervolgen en wellicht ook met beleid kan komen.”

Een andere maatregel die hij wil nemen, is de instelling van een onafhankelijk hoofdstembureau. Als dit er was geweest, had de interim-regering nooit een poging kunnen doen om de verkiezingen van 28 april te annuleren, een actie die volgens de Nederlandse minister Plasterk neerkwam op een staatsgreep.
De onvoorwaardelijke loyaliteit aan leider achter de schermen Schotte die hij bij de interim-regering ziet, doet hem denken aan The Godfather. Een film die nog meer indruk maakte was Gandhi. ,,Ik zag de film in 1982 als 12-jarige jongen, en daarna nog zeker dertig keer. Gandhi zette zich in voor zijn land, in het bijzonder voor de armen, en deed dat met geweldloos verzet. Hij is voor mij nog steeds een vaderfiguur.”

Cultuurverandering
Rhuggenaath wil de cultuur van patronage op het eiland veranderen. ,,De kruiwagen is heel belangrijk in onze samenleving. ‘Wat kan jij voor mij betekenen?’ Ik heb al jong gezien dat het anders kan. Mijn oom werkte bij een telecommunicatiedienst. De telefoon van mijn oma was afgesloten en zij belde hem: ‘regel dat even voor mij.’ Maar hij zei dat hij het niet ging doen.”
Ongehoord, vond Rhuggenaaths oma: ,,Ze heeft het haar zoon nooit vergeven dat hij haar geen voorrang gaf.”

Point

Gaat deze heer Rhuggenaath ook zijn eigen partij schoonwassen?
Als hij daar zou beginnen is er al veel van de Curacaosche maffia ellende opgelost en zeker zou dan de helft van de maffia op non actief komen te staan!

Rhuggenaath

 

May 30at 05:03am

“De elite is niet blij met de ontdekking van de Bosnische piramides”

In 2005 deed zakenman, onderzoeker en professor aan de American University in Bosnië en Herzegovina dr. Semir Osmanagic een baanbrekende ontdekking, die de wetenschappelijke gemeenschap 12 jaar later nog steeds verdeelt.

In gesprek met OMTimes Magazine legt hij uit waarom alles wat we dachten te weten over de geschiedenis van onze beschaving en het doel van piramides, volgens hem onjuist is.
In het Bosnische plaatsje Visoko doet hij onderzoek naar vijf structuren. Die blijken te bestaan uit blokken die ‘door intelligente handen gemaakt zijn’.

Beton
Daarnaast is Osmanagic op een omvangrijk prehistorisch tunnelnetwerk gestuit onder de bouwwerken.
In Egypte werden de piramides gebouwd met behulp van kalksteen en graniet, in Peru werd gedroogde klei gebruikt en in Guatemala vulkanisch gesteente.
De Bosnische piramides bestaan uit beton, aldus Osmanagic.

Genezende werking
“Onder de piramides zijn negatieve ionen gemeten die elektromagnetische velden opwekken,” voegt hij toe.
Dergelijke ionen zouden goed zijn voor ons omdat ze het zuurstofgehalte in het bloed verhogen. “Ze doden virussen en bacteriën,” zegt hij.
Ook het water dat in de tunnels wordt gevonden, zou een genezende werking hebben.

Stuk ouder
Hij merkt in gesprek met OMTimes Magazine op dat er liefst 250 piramides in China zijn. “Maar de Chinese overheid laat er geen archeologen bij in de buurt komen.”
“Ik heb met vooraanstaande Chinese archeologen gesproken en kreeg te horen dat de grote piramides zijn gebouwd met graniet en zandsteen,” zei hij.
Osmanagic denkt daarnaast dat de Egyptische piramides een stuk ouder zijn dan algemeen wordt aangenomen, zo rond de 12.000 jaar oud.

Energie
Volgens hem werden de grootste piramides in Egypte, China en zelfs in Mexico en Bosnië gebruikt om energie op te wekken.
“Als wetenschapper kan ik niet zeggen of de piramides zijn gebouwd door mensen, buitenaardsen of wezens uit een andere dimensie,” legt hij uit.
Dr. Osmanagic wijst erop dat in de tunnels veel lichtbollen worden vastgelegd op camera, die duidelijk ‘tekenen van intelligentie vertonen’.

Kritiek
“We kunnen ze niet waarnemen met onze zintuigen, hoewel er mensen zijn geweest die ze wel konden zien,” zegt hij.
Waarom is er zo veel kritiek op hem en zijn ontdekking?
“Dit zijn de grootste piramides op aarde. Veel groter nog dan de Egyptische piramides.”

Elite
“Het zijn ook de oudste bouwwerken op de planeet,” legt hij uit. “Ze veranderen de geschiedenis.”
“Zij die ons verleden beheersen, beheersen ook het heden,” aldus Osmanagic. “En dat zijn de elites.”
“Als er een grootse ontdekking wordt gedaan in een klein land als Bosnië die onze geschiedenis verandert, wordt de elite daar niet blij van,” zegt hij.
“En dus gebruiken ze National Geographic, Wikipedia of hun archeologische instituten om ons de mond te snoeren, te boycotten en petities tegen ons te lanceren,” gaat hij verder.
“De kennis behoort ons allen toe en niet alleen de elite,” besluit hij.

Pyramide

 

May 30at 05:01am

European Union bans amalgam fillings for children and pregnant or nursing women

Starting July 1, 2018, amalgam use is banned for children under the age of 15 and for pregnant or nursing women — anywhere in the vast European Union — 28 countries in all, with a population totaling more than half a billion people. Mercury-containing amalgam is a primitive, pre-Civil War pollutant that has no place in modern dentistry. Compelling evidence shows that dental amalgams readily release mercury in the form of vapor every time you eat, drink or brush your teeth. A single amalgam filling may release as much as 15 micrograms of mercury per day.

Point

Zal mij benieuwen eer dit werkelijk uit de monden van de mens gaat verdwijnen. Het is ongelofelijk wat er allemaal gedaan wordt om de mensen ziek te maken en ziek te houden.

Amagaan

 

May 29at 05:11am

Opini

Het doel missen

Het systeem is aan de winnende hand en als het op deze manier doorgaat is het duidelijk dat hun manier van mensen aanpakken aan het slagen is.

Verdeeldheid is er als nooit te voren en alles wordt er aan gedaan om deze verdeeldheid nog te versterken. Door haat en verderf te zaaien maar ook door vele valse berichten en beweringen als waar te lanceren kunnen de mensen niet meer de kern zien.

Men woont weer op een platte aarde, jezus is je buurman, iedereen zit in een clubje en elke vrouw met een hoofddoek is de vrouw van een terrorist! Men is compleet doorgeslagen en er is in de miljarden berichten geen kern meer te vinden.

Ik scrol elke morgen even door de postings van Facebook maar ook Twitter en zie dan dat de mensen geheel hun weg kwijt zijn; Schreeuwend, opleggend, afdwingend, dreigend en persoonlijk wordend. Waarheidsstrijders komen als paddenstoelen naar boven en iedereen ziet het licht en de veranderingen zijn volgens hen in volle gang! Men klampt zich vast aan goeroes, stenen, mooie plaatjes en voorwerpen. Maar ondertussen valt men elkaar aan, blokt elkaar als er een andere mening wordt gegeven of gewezen wordt op onjuistheden en het lijkt wel dat de mensen verstrengeld zijn in een dimensie die niets bijdraagt aan het huidige leven. Zombie wereld is gecreëerd!

Wereldwijd worden mensen afgeslacht en vermoord, ziektes worden uitgezet en nieuwe wapens worden uitgeprobeerd. Buiten dat wordt er vreselijk gerommeld met onze toevoer van energie en frequenties. Dat allemaal niet alleen op deze aardbol maar ook in de verdere ruimte waar de mens bezig is zijn macht op te leggen. Maar de mens maakt zich druk over Hassan achter in de straat en Mien met haar hoofddoek allemaal lopend op een platte schijf! Verder moet het systeem aangepakt worden via rechters die krom spreken! En blijft men verstrengeld in de wereld van geld, macht en ego en dat met de menselijk geschreven wetten als waarborg!

Het systeem heeft de mensheid precies op het punt waar ze hen willen hebben. Het systeem bepaalt en men weet niet meer wat er werkelijk gaande is op deze aarde. Men gaat aan de kern voorbij en men denkt het systeem aan te kunnen pakken via hun eigen ontwikkelende wapens! Let wel: Een vijand komt naar buiten met het wapen wat hij het sterkste vindt. Dus is het een zeer domme gedachte om dat wapen te gebruiken tegen deze vijand!

Men creëert pijn, verdeeldheid, angst en men overspoelt de mens met fake nieuws, valse berichten en met gemanipuleerde woorden. Het lijkt erop dat het systeem de strijd gaat winnen want de mensen zijn in de informatie getrapt die vele jaren hen voorgehouden is. Ja, ook u zogenaamde wakkere persoon. U plakt informatie aan elkaar en ziet dan volgens u de waarheid. Illuminatie, Freemasons, Vaticaan en vele andere groepjes! Ja, ze hebben een structuur maar helaas doordat men er niet werkelijk in hun ritualen en hun geschriften verdiept, pakt u wat juist zij willen hebben dat u ziet! Deze groepen zijn nog nooit zo sterk geweest dankzij uw denken en uw creëren. Ze doen nu openlijk hun werk en hoeven dat niet meer te doen achter gesloten deuren.

Weinige beseffen:
Het is uw energie waar u nu tegen vecht, niet die van uw tegenstander!

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

 

May 29at 05:09am


ZWITSERLAND, DIE TEGEN DE EU HEEFT GESTEMD

IS NU HET MEEST SUCCESVOLLE LAND IN EUROPA (MINIMUMLOON MEER DAN 2 X ZO HOOG ALS IN NEDERLAND)!

Terwijl in de grootste economie van de EU, buurland Duitsland, vorige maand eindelijk een eerste minimumloon werd vastgelegd op 8,50 euro per uur en de Amerikaanse president Barack Obama heeft aangegeven naar een wettelijk minimumloon van 7,37 euro te willen, krijgen veel Zwitsers dus iedere maand 3275 euro (bruto) mee naar huis. En let wel, het gaat hier over werkzaamheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Voor Nederlandse begrippen betekent een loon van 3275 euro voor een winkelcaissière in de supermarkt een volkomen utopie. Een wensdroom uit een paradijselijke econome. Maar toch is het realiteit, o zo dichtbij, in een land dat je met een enkele volle benzinetank al bereikt. En het meest opmerkelijke? Het land staat er in economisch opzicht heel wat beter voor dan Nederland. Zo kent het een werkloosheidscijfer van 3,2% waar ons land een werkloosheidscijfer van 8,7 neerzet. Bijna het driedubbele van de Zwitsers.

Point

Zwitserland is veel verder als menig ander land. Vergeet niet het is het land waar de kern is van de gehele wereld dominatie als we de hoge heren mogen geloven in hun freemasons groepjes.

Zwitserland

 

May 29at 05:07am

Wasbeer rukt op in Nederland

"We moeten er meer op jagen"

De wasbeer wordt steeds meer gesignaleerd in Nederland. Vooral in Limburg is het beestje al op veel verschillende plekken gespot. Experts maken zich zorgen. De wasbeer kan ziektes verspreiden en inheemse soorten bedreigen.
Volgens 1Limburg zijn er onlangs wasberen gespot in onder meer Roermond, Weert, Schinveld en Afferden. De wasberen zijn zeer waarschijnlijk uitgezet of ontsnapt. Het is ook mogelijk dat ze uit Wallonië of Duitsland komen, waar de wasbeer vaker in het wild voorkomt.
Volgens ecoloog Edgar van der Grift van Wageningen Environmental Research komt de wasbeer sporadisch in heel Nederland voor, met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden. "In Duitsland heb je dichtbij de grens steeds meer gevestigde populaties, we moeten er rekening mee houden dat we dit ook in Nederland gaan zien."

Wasbeerrondworm
De opkomst van wasberen is niet zonder gevaar. In de poep van de wasbeer kan namelijk de wasbeerrondworm zitten, een parasiet die bij de mens neurologische schade kan veroorzaken. De Vereniging Stop Invasieve Exoten maakt zich daarom zorgen over de opkomst van de wasbeer in Nederland.

Meer jagen op wasbeer
"Naast de wasbeerrondworm heeft de wasbeer ook een negatief effect op de natuur. Hij eet inheemse vogeltjes, planten en muizen op," zegt Wilfred Reinhold van de vereniging. "We moeten daarom intensiever gaan jagen op de wasbeer." Jagen op de wasbeer is volgens de vereniging toegestaan omdat het dier op de Europese lijst van Invasieve Exoten staat.
Als je een wasbeer ziet, kun je hier volgens ecoloog van der Grift het beste melding van maken op de website waarneming.nl. "Als het om een dood dier gaat dan kan hij bij ons (Wageningen Universiteit) gemeld worden. Daarnaast moet je hem vooral niet aanraken vanwege de parasiet die hij bij zich kan dragen."

Point

Mensen verspreiden ook ziektes.
Ook afschieten die hap.

Wasbeer

 

May 29at 05:05am

Nederlandse regering steunt terroristen

Waarom roept dit geen enkele discussie op?

De Nederlandse regering steunt sinds 2015 ‘gematigde gewapende groepen’ in Syrië. Het kabinet Rutte heeft hiervoor ruim 21 miljoen euro uitgetrokken.
Minister Koenders wil de specifieke namen van deze groepen niet noemen, maar wilde wel kwijt dat het gaat om groepen rond het Vrije Syrische Leger.
Hij erkent dat de Nederlandse hulp in handen kan vallen van terreurgroepen als IS en al-Nusra, maar toch roept de steun van onze regering aan gewapende groeperingen geen discussie op.

Voortgezet
In de VS is die discussie er wel. Congreslid Tulsi Gabbard heeft daar een wetsvoorstel ingediend om de Amerikaanse overheid ervan te weerhouden steun te verlenen aan terreurgroepen.
Het is bekend dat groepen zijn overgelopen van het Vrije Syrische Leger naar IS en al-Nusra. Het is ook bekend dat ‘gematigde’ rebellen oorlogsmisdaden hebben gepleegd.
Toch blijft het beleid van onze regering ongewijzigd. “De Nederlandse steun aan gematigde oppositiegroepen wordt voortgezet,” aldus Koenders vorige maand.

Kritisch
Novini vroeg de politieke partijen wat zij vinden van de steun van onze regering aan gewapende groepen in Syrië.
Er waren maar drie (!) Kamerleden die reageerden. Het CDA zei bij monde van Raymond Knops ‘kritisch’ te zijn over deze steun. De SGP zei het kabinetsbeleid te steunen.

Grote risico’s
Joël Voordewind van de ChristenUnie zei een motie te hebben ingediend om de steun aan het Vrije Syrische Leger te staken, maar veel partijen stemden tegen.
Volgens Voordewind brengt de steun grote risico’s met zich mee, bijvoorbeeld dat de steun in verkeerde handen kan vallen.
Het Kamerlid sprak in Syrië persoonlijk met het Vrije Syrische Leger, dat doodleuk zei open te staan voor samenwerking met al-Nusra.

Point

Niets vreemds want Nederland vallend onder de CIA doet er alles aan om overal geld van binnen te krijgen. Daar komt nog bij waar hadden deze terroristen hun opleiding gevolgd en wie zijn de ware mensen achter deze terroristen?

Terroristen

 

May 28at 05:08am

Opini

Wetten

Welke wet dan ook, hoe deze ook heten mag, vandaan komt of achtergehouden wordt. Elke wet is om de mens te plaatsen als een slaaf!
Om via wetten het systeem aan te pakken is het meest zinloze wat je kan doen en zal altijd op den lange duur het systeem winnen en dienen!
Neem de weg die het systeem vreest en men zal vrij zijn.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

 

May 28at 05:06am

Nederlander Arthur Hogesteger beweert onschuld

In Beruchte Gevangenissen: Ewout in de cel laat Ewout Genemans zich opsluiten in zes van de meest beruchte gevangenissen ter wereld. Dinsdagavond was hij te zien tijdens zijn ‘logeerpartij’ op Curacao.

Daar ontmoette hij onder meer de Nederlander Hogesteger, die al twintig maanden in de cel zit omdat hij zijn vrouw zou hebben vermoord. Hij is veroordeeld tot 24 jaar cel, maar stelt zelf onschuldig te zijn: „Dat staat voor mij buiten kijf. Ik weet dat ik daar niet bij was.” Wanneer hij zijn emoties toont, vertelt hij dat hij die in de cel niet kan tonen. Maar of de emoties oprecht zijn?

Over de omstandigheden in de gevangenis is hij duidelijk: „Ik heb gezien dat iemand die gevlucht is twee weken lang in zijn blote kont in een isolatiecel werd gezet. Dat is gewoon inhumaan, zulke dingen kunnen niet.”

Point

Het is ondertussen ook duidelijk dat deze man in een cel zit omdat het Openbaar Ministerie Curacao iemand snel moest aanwijzen voor de moord op zijn eigen vrouw! Deze corrupte justitie zal er alles aan doen om hun eigen mensen en "vriendjes" te beschermen en daarom maar mensen aanwijzen waarvan de bewijzen worden gemanipuleerd en vervalst. Een werkwijze die we al vele jaren zien bij deze maffia Openbaar Ministerie en hun Officieren van Justitie.

Athur

 

May 28at 05:04am

Aruba onderdeel complot omzeilen olieboycot Syrië

Aruba zou een onderdeel worden van een plan van Syrië en Venezuela om internationale sancties tegen Syrië te omzeilen. Dat heeft het persagentschap Bloomberg vandaag bekend gemaakt.

Het was de bedoeling dat door tussenkomst van een fictief Russisch bedrijf met een flinke korting olie uit Syrië naar Aruba zou gaan. De olie zou in Aruba geraffineerd worden en vervolgens gedistribueerd worden naar maatschappijen in Amerika en andere landen. In het artikel worden namen genoemd van lokale personen.

OUD PLAN
Het plan dateert uit de tijd dat de raffinaderij in Aruba nog in handen was van Valero en Hugo Chavez president van Venezuela was. Volgens Bloomberg is het niet duidelijk of men nog steeds overweegt om het plan uit te voeren.

ARUBA GENOEMD
In het artikel wordt de naam genoemd van de oliehandelaar Wilmer Ruperti, die volgens Bloomberg zijn betrokkenheid bij deze zaak telefonisch aan het persagentschap heeft bevestigd. Hij verzekerde tegelijk dat hij tegenwoordig niets meer met deze zaak te maken heeft. Ruperti zou via een lokale makelaar, Oscar Helmeyer, een luxueus huis in het noordelijke deel van Aruba hebben gehuurd. Hij had zijn oog laten vallen op de raffinaderij van Valero, die in 2012 al was gesloten. Het artikel beschrijft dat Ruperti aan Helmeyer een bedrag van 15 miljoen dollar heeft geboden voor hulp bij het kopen van de raffinaderij. Het persagentschap meldt dat Helmeyer in een interview heeft bevestigd Ruperti een ontmoeting heeft gehad met premier Mike Eman en met minister Mike de Meza. In een brief van september 2012 aan de toenmalige ambassadeur van Syrië in Venezuela, Ghassan Abbas, schrijft Ruperti dat het doel van het plan was om de boycot van Syrië door Amerika en de Europese Unie te omzeilen.

HUIDIGE SITUATIE
Een vertegenwoordiger van Citgo heeft gezegd dat zijn bedrijf niet van plan was of is olie uit Syrië te halen voor de raffinaderij in Aruba. Citgo Aruba zal volgens hem aan alle wetten voldoen, waaronder de sancties opgelegd door Amerika, aldus de Citgo-vertegenwoordiger in een verklaring aan Bloomberg.

ARUBA OP DE HOOGTE?
Volgens Bloomberg ontkent de Arubaanse overheid van deze Syrische oliedeal af te weten. Het persagentschap veronderstelt dat deze kwestie mogelijk een rol kan spelen bij de komende verkiezingen in september, omdat de sluiting van de raffinaderij “de oorzaak is van veel lijden en werkloosheid’. Wat er ook gebeurt met de raffinaderij, stelt Bloomberg, dit ontmaskerde plan om de raffinaderij te heropenen doet de vraag rijzen naar andere pogingen (van Syrië) die niet bekend zijn geworden.

Point

Laten we het maar niet hier zetten wie er werkelijk achter zit.
Wel is duidelijk dat veel is om bepaalde boycotten en sancties te omzeilen.
Dat Aruba daar niets van af weet, och laten we even lachen

Aruba

 

May 28at 05:05am

Simulation Hypothesis

While many people take reality at face value, others believe the far more intriguing theory that we are living in a computer simulation. It’s a concept straight out of “The Matrix” (though its origin reaches much further back), and one of its supporters is Tesla and SpaceX CEO Elon Musk.
During an interview at Code Conference 2016, Musk said, “There’s a one in billions chance we’re in base reality.” This essentially means that he believes that more likely than not (by a lot), the world that we know is just a very sophisticated computer simulation. Neil deGrasse Tyson feels similarly, putting our odds of living in a simulation at around 50/50.

Musk elaborated on the idea during the interview:
The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, is the following: 40 years ago, we had Pong, two rectangles and a dot…That is what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it’s getting better every year. And soon we’ll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, the games will become indistinguishable from reality.

The contemporary version of the simulation hypothesis was introduced by Nicholas Bostrom, a British philosopher, in 2003. Simply put, the hypothesis states that there is a likelihood that advanced future civilizations would run equally advanced computer simulations of past civilizations. So, much like we play video games about ancient populations, they might do something similar, just much more technologically advanced. Some people even think that the events of the 2017 Oscars are proof of this theory.

The Matrix…Unraveled
While the idea of a simulated universe was officially described by Bostrom and recently brought to headlines by Musk and Tyson, it is not a new idea. This concept has been around for decades, and if you count its predecessor, the idea that everything around you is just a dream, the concept is much, much older than that.
However, even though the idea is old and debated heavily by both scientists and philosophers, it might not hold much actual weight.
For starters, a simulation is, by definition, an “imitation of a situation or process.” And so, if we were living in a simulation, how would we exist and interact with our physical world as we know it? Unless our physical interactions with food, humans, air, and the like are all elaborate programs to trick the brain in every which way to perceive the physical as such, the concept in and of itself is inherently flawed. Once a “simulated” object becomes physical, then does it, conceptually, stop being a simulation?

Another argument against the notion of a simulated reality is the limitations of computing. No matter how powerful quantum computers grow to be over the years, decades, and centuries, using them to create a real physical world, or “simulation,” might still be a technological impossibility. Unless information technology is radically and rapidly changed, it just might never be possible.
Essentially, unless life as we know it completely changes and the way that computers operate is turned on its head, the only way that the type of simulation Musk is talking about would be possible is through some higher level of reality. Some even argue that, because human beings aren’t expected to survive on planet Earth for that much longer (relatively speaking), a civilization could never advance to the point that such a simulation would be possible.
Ultimately, there is no definitive evidence confirming either side of this theory. There are possibilities, and within each possibility, there are scientific limitations.

If Musk and his fellow believers turn out to be correct, there could be multiple existing levels of reality and parallel technologies that we could somehow learn about one day. But, then there’s the equally plausible chance that there is one base reality, and we’re living in it. If this is the actual universe (or part of the Multiverse, but that’s another conversation entirely), then all of the scientific principles that we know of apply, which means a simulated universe would be an impossibility.

Again, neither is known for sure, so unless new information surfaces, you’ll probably want to assume what you see in life is what you get.

Point

Zeer interessant zeker als je daarnaast mijn nieuwste boek leest waar duidelijk deze zaak beschreven staan.

Download dit vrij boek "Dimensies" klik hier

Matrix2

 

May 28at 05:01am

Geldstraf wegens zoeken naar etensresten

Een 82-jarige man is in Beieren tot 200 euro boete veroordeeld omdat hij in de vuilcontainer van een supermarkt naar eten zocht. Duitse media meldden vrijdag dat de rechter de aanklagers volgden in hun strafeis wegens huisvredebreuk, omdat de bejaarde vaker voor overlast heeft gezorgd.
De zaak kwam aan het rollen toen de man bij een supermarkt in het plaatsje Neumarkt-Sankt-Veith in de container op zoek ging naar iets eten. De filiaalchef vond dat storend en schakelde de politie in wegens huisvredebreuk en diefstal. Volgens de advocaat van de veroordeelde is de man sinds de scheiding van zijn vrouw in een neerwaartse spiraal beland en heeft hij niet meer dan 300 euro inkomen per maand en dus geen geld voor de boete. Maar de de rechter oordeelde dat die ook in termijnen kan worden betaald.

Point

Het is steeds gekker aan het worden. In plaats dat men deze man tehulp schiet gaat men er een corrupte justitie op afsturen! Hoe ver is de mensheid gedaald?

 

May 27at 05:09am

Opini

Open brief naar alle Kamerleden en Politici in Nederland en Curaçao

Openbaar Ministerie Curaçao; JIJ BENT DE SCHULDIGE

We hebben het al meerdere malen over gehad en in het boekje “Pech gehad” zijn ook enkele zaken aangehaald waarbij het Openbaar Ministerie mensen aanwijst als zijnde “schuldig”.

Zodra er een moord of zwaar delict is gepleegd weten de lokale Officiers van Justitie niet snel genoeg om iemand aan te wijzen als zijnde “de dader”. Zo zitten vele veroordeelden, door schuld van dit corrupt handelend Openbaar Ministerie, onschuldig vast in onze SDKK gevangenis en de gevangenissen op Aruba, Bonaire en st Maarten. Alle gevangenissen onder de Nederlandse vlag vallend en allemaal gevuld met vele onschuldigen door een falend rechtssysteem wat op onze eilanden een eigen weg is ingeslagen.

Na vele gesprekken met mensen uit deze justitiële hoek blijkt duidelijk dat men inderdaad personen aanwijst en dan de nog belastende verklaringen er om heen plakt! Het zogenaamde bewijs is dan door een rechter moeilijk te beoordelen of hij/ zij werkelijk het delict heeft begaan.

We weten als MKK dat onder andere Arthur Hoogesteger maar ook Shairon Poulina door Openbaar Ministerie aangewezen slachtoffers zijn van een corrupt justitieel apparaat.

Waarom Openbaar Ministerie mensen aanwijst is duidelijk want de Officier van Justitie wil laten zien dat alles snel opgelost kan zijn. Deze mensen maken er een sport van om mensen hun leven totaal te vernietigen door hun halve werk en hun ego te strelen. We zagen het ook in de zaak van Spelonk waar zeer grove fouten door de Officieren en Openbaar Ministerie gemaakt zijn en zelfs valse verklaringen, valse handtekeningen, vernietigen van werkelijk bewijsmateriaal, martelen en afpersen er aan te pas is gekomen om zo twee mensen aan te wijzen en te laten veroordelen. Door de valse verklaringen en het afpersen door deze justitiële heren kon de rechter niets anders doen dan deze justitiële club te geloven en de zogenaamde moordenaars te veroordelen.

Hetzelfde zien we nu ook in diverse zaken zoals bij de heren Arthur Hoogesteger en Shairon Poulina maar ook in de zaak Wiels waarbij alles verdraaid wordt om zo maar niet de indruk te wekken dat ook hen “aangewezen” zijn als moordenaars. Overigens in de zaak Wiels zijn NIET de ware moordenaars vastgezet. Door verklaringen van de zogenaamde moordenaars naar intern werkende personen toe blijkt dat de bekentenissen door martelen zijn verkregen!

Er zijn bewijzen voor al die zaken en bij diverse gevallen is men druk doende om herziening aan te vragen. Maar deze wordt door een corrupte Openbaar Ministerie niet toegewezen om drie redenen;
Reden 1:
Gezichtsverlies.
Reden 2:
Bang zijn dat de ware toedracht naar boven komt zoals vervalsingen, martelen en aanwijzen van onschuldigen.
Reden 3:
Bang dat er miljoenen aan schadeclaims aangevraagd worden als de werkelijke papieren naar boven komen en de persoon vrij van de opgelegde daad wordt gesproken.

Openbaar Ministerie Curaçao, maar ook op de andere plaatsen op de voormalige Antillen, doen er alles aan hun vieze handelswijze te verbergen en in de doofpot te stoppen alleen omdat ze bij onmachte zijn de ware daders te vinden en/of omdat de ware daders belangrijke mensen zijn die buiten alle criminele activiteiten moeten blijven! Dat laatste is heel veel de reden van deze maffiapraktijken.

Dit alles maakt dat het Openbaar Ministeries niets meer is dan een maffia groep. Een groep die niets beter is dan de andere wereld drugs, witwas-maffia maar dan met die verschillen dat deze Openbaar Ministerie maffia beschermd wordt door Nederlands/Antilliaanse wetten en hen zo machtig maken dat ze onschendbaar zijn.

Wie gaat dat doorbreken?
Wanneer worden onschuldigen zoals Arthur Hoogesteger en Shairon Poulina vrijgesproken via een herziening?
Waar is het ware recht?
Waar is Nederland en hun zogenaamde integriteit?
Of moeten we weer, zoals bij de zaak Spelonk, diverse zaken verzwijgen om bepaalde Officieren van Justitie en het Openbaar Ministerie te vrijwaren van elke blaam?


John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao (Movimentu Kontra Korupshon)

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

 

May 27at 05:07am

Opini

Waarom willen bepaalde mensen het oude systeem aanpakken en terneerslaan met de middelen van datzelfde systeem?

Al geruime tijd schiet deze vraag alsmaar door mijn hoofd na het blijven herhalen en zien van postings en stukken op mijn PC.

Hoe kun je iets aanpakken als je het doet via juist die regels die je aan wilt pakken?
- Men vraagt en werkt met geld.
- Men werkt via het corrupte rechtssysteem.
- Men gebruikt de slaafse wetten.

Uit dat alles is duidelijk dat de denkwijze van deze mensen is blijven steken in juist wat hen slaaf gemaakt heeft. Namelijk het oude systeem! Afgestompt en kennelijk niet erg in hebbend dat ze puur bezig zijn tegen het systeem en zoals het systeem het juist wil! Men heeft niet door dat veranderingen er pas komen als men totaal het gehele oude systeem en gedachtegang hierachter laat varen.

Helaas we hebben momenteel vele “lichten” en “vrijheidsstrijders” die alsmaar bonken tegen loden deuren puur omdat ze de kern niet begrepen hebben van het losmaken van wat ze aan het bevechten zijn. Met al hun licht en al het alternatief zijn, zijn ze helaas een nieuwe groep zoals we duizenden groepen hebben in kerken en clubjes.

Wil je werkelijk veranderingen is er duidelijke een weg die buiten om het systeem is. Gebruik niet de attributen die het systeem zelf gecreëerd heeft! Werk met de attributen waarvan het systeem zelf bang is en ons probeert alsmaar het bestaan daarvan te verzwijgen.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

May 27at 05:05am

Important

‘Gevangenen willen resocialiseren’

Gedetineerden aan het woord in tvprogramma
De belangrijkste boodschap uit wat Ewout Genemans noemt
‘De hel van het Koninkrijk’ is dat gevangenen schreeuwen om meer inhoud aan hun verblijf in de gevangenis, SDKK.

‘Feiten’ tussendoor
Er wordt tussendoor verteld dat er afrekeningen plaatsvinden binnen de gevangenismuren tussen gangs.

Curaçao is een van de belangrijkste smokkelroutes naar Nederland.
Vorig jaar werd 12.000 kilo drugs onderschept, 30 procent van de Curaçaose economie draait op drugsgeld.

Er is een groot crimineel probleem en er is een overvolle gevangenis.
De overheid treedt hard op tegen drugs, om de dag is er een nieuwe drugsgevangene.

Bewakers van de gevangenis hebben een brandbrief (zie PDF) naar gestuurd naar Nederland met de vraag om in te grijpen. De Nederlandse regering heeft in het verleden 50 miljoen euro geïnvesteerd in verbetering van het systeem.
Door corruptie zou dit geld verkeerd besteed zijn.

Point

Mkk heeft namens het personeel, die werkelijk lef hadden om alle rapporten aan mij te doen overhandigen, gesproken.
Het gehele document is te lezen in deze PDF

De uitzending
https://www.rtl.nl/video/eff73883-7ced-3d8f-8c45-a5cf5d5beb77/

Of klik hier voor uitzending
http://www.place4free.com/Watamula/Assets_Watamula7/Beruchte%20
Gevangenissen%20Ewout%20In%20De%20Cel%20-%20Afl.%202.mp4

Het downloaden kan even duren is nl 1.3 gigabite

Lees hier de Brandbrief
Brandbrief.pdf

SDKK

 

May 27at 05:03am

Nederland is drugsland nummer één volgens dit nieuwe Europese rapport

Coke voor Europa komt aan in Rotterdam, mdma is zo Nederlands als hagelslag, vrijwel alle hasj komt van buiten — en wat er verder nog te leren valt over ons land van het rapport.

Lees hier geheel artikel

Drugs

 

May 27at 05:01am

BD wordt in de maag omgezet naar THC

Biochemicus Steven Cassini onderzocht of CBD in de maag wordt omgezet naar THC. Eerdere studies leken deze theorie al te ondersteunen, dus was het tijd voor een test. Steven bestudeerde dit fenomeen met kunstmatig maagsap zowel als het maagsap van een dappere collega die speciaal voor dit experiment een maagsonde inkreeg. Wij krijgen de primeur van dit baanbrekende onderzoek.
CBD (Cannabidiol) wordt steeds vaker gebruikt voor waslijst aan verschillende aandoeningen. Over de uitwerking en metabolisatie (verwerking door het lichaam) van CBD en andere cannabinoïden wordt steeds meer bekend. Ook lijken steeds meer studies de potentiele werking van CBD-A aan te tonen. CBD-A is de precursor van CBD en staat voor Cannabidiolic Acid (Cannabidiol zuur). Een precursor is een voorloper van een stof welke door bewerking eenvoudig kan worden omgezet naar het eindproduct, in dit geval dus cannabidiol. Door CBD-A te decarboxyleren worden de aangehechte COOH (zuur- en waterstofatomen) gescheiden en blijft er CBD over.
Wanneer een bestanddeel wordt ingenomen kan het zijn dat het lichaam de stof verandert in een andere stof door middel van metabolisatie. Zo wordt bijvoorbeeld delta9-tetrahydrocannabinol (THC) door enzymen in de lever omgezet naar d11-THC. Ook CBD kan bij orale inname door het lichaam worden veranderd. Door CBD te isomeriseren in een zure omgeving ontstaat er THC, CBN en enkele andere niet-geïdentificeerde metabolieten. In dit artikel gaan we verder in op de niet-enzymatische isomerisatie van CBD naar THC.
CBD in het lichaam omgezet naar THC en CBN
Op internet is te lezen dat sommige patiënten goed kunnen slapen na inname van CBD. Anderen melden juist dat ze in de avond liever geen CBD innemen omdat ze dan juist niet kunnen slapen. Vooral bij kinderen met epilepsie waarbij de CBD vaak hoog wordt gedoseerd lijkt het middel slaapbevorderend te werken. Of CBD al dan niet de slaap bevordert lijkt te maken te hebben met de hoeveelheid CBD die na orale inname de maag bereikt en vervolgens deels wordt omgezet naar d9-THC d8-THC en CBN. Zowel THC als CBN staan namelijk bekend om de slaapbevorderende werking.

Moleculair verschil tussen CBD en THC
CBD en THC hebben beiden hetzelfde molaire gewicht en structuur, maar in een andere volgorde. Onder zure omstandigdheden (pH <2.5) vind er isomerisatie plaats waardoor de volgorde van de moleculaire stuctuur van CBD verandert en er THC ontstaat.
In de wetenschappelijke literatuur is te lezen dat het al langer bekend is dat CBD en andere cannabinoïden met behulp van een zuur als katalysator zoals zwavelzuur of zoutzuur kunnen worden omgezet naar THC. De methode om CBD met behulp van zoutzuur of zwavelzuur om te zetten naar THC is zelfs gepatenteerd.
Aangezien maagzuur theoretisch gezien ook zuur genoeg is om de isomerisatie in gang te zetten en dus CBD om te zetten naar THC is het ook aannemelijk dat CBD in de maag kan worden omgezet naar THC. Om te testen of CBD daadwerkelijk onder zure omstandigdheden en in het lichaam door maagzuur wordt omgezet naar THC hebben we in het lab een experiment uitgevoerd.

Het onderzoek
Voor dit onderzoek heeft CannaOil.nl pure CBD kristallen (>99%) ter beschikking gesteld, waarvoor onze dank. Om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk CBD betreft hebben we een CBD detectie-test uitgevoerd. 5mg CBD werd toegevoegd aan 1mL testvloeistof welke direct paars kleurde. De verkleuring naar paars indiceert dat het daadwerkelijk CBD betreft.
Om te beginnen willen we het maagzuur kunstmatig nabootsen. Om dit te doen hebben we enkele druppels zoutzuur toegevoegd aan 10mL ethanol in een reageerbuisje zodat we een oplossing hebben met een pH van 2.5. De pH van deze oplossing is ongeveer gelijk aan het pH van maagzuur welke tussen de pH 1.3 en pH 3.2 ligt. We gebruiken voor dit experiment zoutzuur omdat het maagzuur grotendeels ook uit zoutzuur bestaat.
Het reageerbuisje met het kunstmatige maagzuur (pH 2.5) werd verwarmd in een waterbad tot lichaamstemperatuur (37 °C) werd bereikt. We wogen vervolgens 100mg CBD af en voegden dit toe aan het kunstmatige maagzuur. Om het kneden van de maag te simuleren en de CBD goed op te lossen werd het reageerbuisje langzaam geschud voor de duur van 60 seconden.
Vervolgens werd het reageerbuisje teruggeplaatst in het waterbad om de lichaamstemperatuur (37 °C) te simuleren. Na 60 minuten werd er 0,1mL kunstmatig maagzuur uit het reageerbuisje gehaald om verder te testen. In totaal werd er 0,1mL van het kunstmatige maagzuur in een reactievaatje geplaatst.
Om te testen of er door het kunstmatige maagzuur CBD is omgezet naar THC werdt aan het reactievaatje 1mL ethanol toegevoegd. Het reactievaatje werd vervolgens in een ultrasoon waterbad geplaatst voor de duur van 5 minuten om het geheel goed te mengen.
Er werd een HPTLC-plaatje gelabeld. Op het plaatje werd met een micropipet 1µl van de vloeistof uit het reactievaatje gehaald. Het plaatje werd met een eluent in een chromatografie-kolom geplaatst om te ontwikkelen. Het resultaat werd middels chromatografie-software berekend. Uit het resultaat blijkt dat 3,38% CBD door het kunstmatige maagzuur is omgezet naar THC.

Maar werkt het ook met echt maagzuur?
Om deze vraag te beantwoorden hebben we het bovenstaande experiment herhaald met echt maagzuur. Mijn collega (Artie) was bereidt om als proefpersoon maagzuur te doneren:
Een maagsonde (slangetje van de neus naar de maag) werd door onze arts-assistent via de neus ingebracht en met een spuit werd een beetje lucht in de maag gespoten. Met een stethoscoop werd door de luchttoevoer via de spuit een borrelend geluid waargenomen wat indiceert dat het uiteinde van de sonde zich in de maag bevind. Ter controle werd er een beetje vloeistof uit de maag opgezogen en met een pH teststrip gecontroleerd. De pH indicator gaf aan dat de opgezogen vloeistof inderdaad maagsap betreft. Met een 10mL spuitje werd 10mL maagsap opgezogen en in een reageerbuisje geplaatst. Om mijn collega niet te lang te laten ‘lijden’ is de maagsonde direct weer verwijderd.
Het eerste experiment werd exact op dezelfde wijze herhaald waarbij het reageerbuisje niet 60 seconden, maar 60 minuten werd geschud. Daarbij werd wederom 0,1mL vloeistof afgenomen en in een reactievaatje geplaatst met 1mL ethanol.

CBD2

Testresultaten

De test om te bepalen hoeveel CBD er is omgezet naar THC werd opnieuw uitgevoerd. Het resultaat van de test geeft aan dat 1,79% CBD is omgezet naar THC. Uit de test blijkt tevens dat hoe langer de CBD in contact blijft met het maagzuur des te meer CBD er wordt omgezet naar THC.
De resultaten van dit experiment tonen aan dat CBD deels door maagzuur wordt omgezet naar THC. Een eerdere studie toont gelijkluidende resultaten waarbij CBD door maagzuur wordt omgezet naar d8-THC, d9-THC, CBN en 2 metabolieten. Ook een recente publicatie uit 2016 toont aan dat CBD door maagzuur kan worden omgezet naar THC.
Bij orale inname waarbij de CBD in de maag terecht komt wordt CBD gedeeltelijk getransformeerd naar d9-THC, d8-THC, CBN en meerdere mogelijk medicinale niet-geïdentificeerde metabolieten. Alles samengevat geeft deze verassende ontdekking een nieuwe kijk op de medicinale mogelijkheden van CBD bij orale toediening.

CBD1

 

May 26at 05:08am

Do you see it?

No Amsterdam, no Italy!
What's behind this?

Amsterdam

 

May 26at 05:06am

Waarom het getal 22 bij alle aanslagen?

HET GETAL 666 = TEKEN VAN HET BEEST !!!!!!!

Manchester valse vlag:
22 was de dag
22 waren dood
22 was de leeftijd van de dader = 66 gedeeld door 2(hoofdgetal) = 33 het getal van de freemasons

Hoeveel onschuldige mensen, politieke mensen, journalisten en klokkenluiders zijn er ondertussen reeds vermoord denk je?

22

 

May 26at 05:04am

Ukrainian Air Forces shot down MH17

Leaked documents: Ukrainian Air Forces shot down MH17 - confirms conspiracy and guilt

Truly sensational new document leak confirms Kiev's direct responsibility for shooting down the Malesian Airlines flight MH17 in Donbass on July 17, 2014. Ukrainian top secret official documents show us that the Security Service of Ukraine (SBU) was ordered to hide all evidence from the Ukrainian responsibility and especially everything which could prove Ukrainian air forces involvement in executed secret state terrorism operation.

The documents are leaked by Ukrainian official to the Sovershenno Sekretno newspaper. Russian and English translations from the orginal articles are available with copies of the leaked documents, which show written orders given by Ukrainian top officials concerning concealing of the operation, shooting down the flight MH17.

Conclusions from the revealed Ukrainian SBU documents are as follows:

To carry out special measures to destroy the facts of a special operation
To carry out effective preventive measures among witnesses of special operations on July 17, 2014
Identify and detain witnesses of the civil aircraft explosion
To regroup the servicemen who discharged of their official duties on the territory of the village Grabovo, Donetsk region
As part of a special operation to destroy all the materials that indicate the presence of combat aircraft having carried out combat missions in the specified area on July 17, 2014.

Four photocopies which are first revealed from the SBU documents allow us to draw three preliminary and at the same time, crushing conclusions:

1. The new Kiev authorities are responsible for the shooting down of the Malaysian Airlines, Boeing 777, flight MH17 – President Poroshenko and his generals are hiding the truth and lying for 3 years already

2. Ukraine's military aviation is involved in the downing of flight MH17, causing the mass murder of almost 300 people

3. In order to cover the traces of a monstrous crime, from the end of July 2014 the Ukrainian SBU conducted special measures to destroy the facts of the special operation, and all materials that indicate the presence of combat aircraft having carried out combat missions on July 17, 2014.

We recommend you to read all four leaked documents with full English translations: Link to source.

Editorial comment: "New leaks confirm what we already knew"

Gravity of these leaked documents are huge, showing exactly something what was also seen and understood after the tragedy on the Donbass territory. Confirmation of the direct Ukrainian air force involvement in the bloody operation is a long waited trigger to redirect discussion back to the right track and toward most obvious target concerning most important question about responsibility of the mass murder: Kiev's leadership and involvement of the Ukrainian air forces.

We need to remember, that discussion of involvement of the BUK anti-aircraft missile has just no real credibility left, and there is still not a single factual evidence in public, what could even point this mentioned weapon system to be responsible for the explosion in the sky that day. So even that we know, that Ukrainian BUK-batteries were fully operational and placed at the striking distance at the day when MH17 was shot down.

All materials which were published to lead public attention towards accusations and claims, that it was "Donbass militants and Russian responsibility", provided mostly by the Ukrainian SBU right after the airplane crash, have been "debunked" already long time ago. In general, discussion about possible Russian involvement in the BUK-launch has been just a geopolitical blame game - empty accusations and claims without real evidence behind.

To this day the so-called "International Investigation Committee" of the plane crash, led by Netherland, hasn't been able to provide needed answers concerning the tragedy: With what weapon MH17 was shot down, from where and by whom? Soon three years have gone, and they still don't know basically nothing?

We haven't heard the recordings and seen actual data from the MH17 "Black Boxes", which were provided by the DPR People's Militia to the investigators. We haven't seen material from the most important Ukrainian radars, heard the communication of the air controllers - just northing. At the same time the USA, NATO and their allies have not provided any information or data concerning the event, even that we know for sure, that US-NATO satellite and other military intelligence systems were operational in the area at the moment of the tragedy.

What we know is, and also what Ukrainian SBU-document leak confirms is:

1. Ukrainian President Petro Poroshenko was personally heading the meeting of the Ukrainian Security Council. Meetings of this main administrational body took place twice on 17 July, 2014, before and right after the plane crash. If we seek main suspects and murderers for the act of state terrorism, they were all there and together

2. Russia almost immediately after the plane crash provided to the public factual intelligence materials, like radar data and satellite pictures, which also showed involvement of one or more Ukrainian military aircrafts near the flight MH17 at time of the explosion

3. Number of witnesses have told about military jet or several military jets around the MH17. These testimonies have been also on TV and people have spoken to media with their own faces and names from what they witness that tragic day

4. When you observe the open and flat terrain around the crash site, and see that great amount of people living there, you will understand, that tens of thousands of people saw and heard what happened high in the afternoon sky. But still, there is no reliable pictures or videos available, masses of people to witness actual launch of BUK-missile. As we know, that strike would be heard, seen and witnessed by thousands of people, and traces of the missile and its impact in the sky, would been visible for several minutes after the launch

5. When Russian missile manufacturer made its tests of BUK missile systems hitting passenger aircraft and publiced its investigation results, they only proved that what has been claimed and accused, just could not be truth, and with kind of BUK-system Ukraine and the West have accused that MH17 was shot down, absolutely could not happen. Russian investigation on the other hand didn't say that some other kind of BUK missile was used to shot down MH17, leaving door wide open for involvement of air-to-air missiles

6. Ukraine shelled heavily and for a long time the crash site where MH17 was shot down (targetting pieces of the plane) and besides of that, Ukrainian officials have basically done everything they could to make proper investigation impossible on the MH17 crash site

7. Only motive what has been presented about "why Donbass defenders and Russia could have been involved in the shooting down of MH17" has been just because of mistake. Now, when you count how Ukraine, the West and its leaders have made military-political benefits from repeating how "Russia shot down the civilian airliner", and which happened just at the moment of devastating Ukrainian military defeat in the Ilovaisk cauldron against DPR forces - the list of Ukrainian motives is almost endless... We should remember that President Petro Poroshenko warned just weeks before about his mysterious "Plan B" - if events in the Donbass battlefield will not follow the way the Kiev would like to see, causing "a nasty surpise" for Donbass defenders - like shooting down a passenger jet and then blame them?

8. We even know the name of the Ukrainian pilot, who should be keep as suspect and possibly directly responsible for launching an air-to-air missile against the civilian airliner, flight MH17, on 07/17/2014.

So, what else you need to be convinced, that real suspects and responsible persons for the mass murder of civilians in the sky of Donbass, should not be sought in Donetsk, Lugansk or Russia, but instead in Ukraine, Kiev, Washington and most possibly, NATO headquarters as well?

See here documents MH17 pdf


 

May 26at 05:02am

Army scientists successfully 'teleport' Soldiers

NATICK, Mass. (April 1, 2016) -- Army scientists have successfully "teleported" a fully equipped squad from a Massachusetts research and development facility to a training area in Germany, the Natick Soldier Systems Center (NSSC) announced today.

The nine human research volunteers, fresh out of Advanced Individual Training, were participating in experiments in the Doriot Climatic Chambers at NSSC when they disappeared and moments later materialized at the Grafenwoehr Training Area, completely unharmed. The chambers are capable of replicating any climate or weather in the world but have never before been used in this manner.

Teleportation, made famous in the "Star Trek" television series and movies, had been -- until what the Army is calling the "Natick incident" -- a hypothetical way of moving objects from place to place. American writer Charles Fort is reported to have coined the word in 1931.

Officials at Natick were elated by the event, which promises to one day revolutionize the way that American troops and equipment are transported around the globe. It also could ultimately make overseas bases obsolete as forces are instead moved from U.S. soil to remote trouble spots in the blink of an eye.

"No one is more impressed by this than I am," said Benjamin Storm, who manages the 61-year-old climatic chambers at Natick. "One moment, I was chatting with the young Soldiers, and the next, they all vanished into thin air."

The Soldiers were dressed in combat gear for the revolutionary experiment and being monitored by Storm and his colleagues when they were sent from one continent to the other. Still photographs of the event were captured in the chambers and have been released by the Army.

After thorough medical examinations at an Army hospital, they were flown back to the U.S. and returned to duty at Natick.

"It's one thing to see Captain Kirk or Mr. Spock do it at the movies, but it's another to have it happen to you in real life," said Pvt. Kelley McCoy, one of the teleported Soldiers. "I felt a little tingling and the next thing you know, I'm in Bavaria. I always wanted to visit Europe, but I figured that I'd go by plane."

Storm and other Natick researchers are now poring over mountains of data from the development in hopes of replicating it. Meanwhile, the Army quickly established a Teleportation Study Task Force, which will be based at Natick. Leading scientists from private industry and academia worldwide are converging on the chambers to lend whatever assistance they can.

According to Storm, a device not unlike the "flux capacitor" seen in the "Back to the Future" movie series was employed during the experiment. This led to immediate speculation that the Army was also working on time travel, but time travel requirements of generating 1.21 gigawatts is no trivial feat.

"We're only concerned with place, not time," said Storm, a twinkle in his eye. "This development could change the entire course of human history."

The Task Force expects to report its initial findings by April Fools' Day, 2017.

Point

Een van de belangrijkste uitspraken is deze zin. "We're only concerned with place, not time," dit is uitvoerig beschreven in mijn laatste boek "Dimensies".
Klik hier voor het boek.

 

May 26at 05:00am

Authorities ‘Rehearsed’ Attack Weeks Before

Authorities knew about plans for the radical Islamic terror attack at the Ariana Grande concert in Manchester, UK that targeted young girls and teenagers, according to reports.

British intelligence and law enforcement were aware of plans to kill as many people as possible at the O2 Arena in Manchester, but rather than apprehend the terrorist, they let him kill 19 people, and the death toll may yet rise.
Britain’s open borders have provided the elite with the useful terrorists necessary to do their dirty work for them. British intelligence and law enforcement ‘allowed’ this attack to happen in order to justify cracking down on the innocent population even further, taking away more and more civil liberties, until we are living in a police state.

The terrified public will allow this to happen. They will choose “safety” over liberty.

The fact is, the ISIS death cult is funded and supported by the United States and its western allies. This is not a wild conspiracy theory. It is admitted by Democrat and Republican members of Congress in the United States.
Just as ISIS cause death and destruction in Syria, Iraq and Libya on the US and European dime, they also cause chaos in large European cities. This is all part of the plan to destabilize Europe and take away civil liberties, privacy and the right to a decent life.

The Manchester attack has eery similarities to the Paris attacks of November 2015. Paris and Manchester are both dominoes that fell, as orchestrated by the New World Order, as part of a masterplan that aims to destroy Europe as we know it.

ISIS claimed responsibility immediately after the attack, just as they did after the Paris attacks, warning that it is “just the beginning.”

Point

Weer een komedie al gaat deze al meer naar de kant op hoe een ware aanslag er uit gaat zien.

Het lijkt er op dat men maar aan het "oefenen" is met medewerking van de regeringen.

Nogmaals, een ware aanslag is waar men groten getale mensen bij elkaar heeft en waar men groten getalen aan mensen kan elimineren. Tot nu toe praat je nog maar over klein aantal slachtoffers maar de ware aanslagen moeten er nog komen dat is duidelijk.

Aanslagen waar duizenden mensen hun leven gaan verliezen en dat in een "boem"

De tijd tikt en de tekenen zijn er.

 

May 25at 05:10am

Gaat Nederland werkelijk wakker worden?

Russen, Chinezen wie brengt het grootste geld en wie gaat de macht overnemen van Nederland?

Russen

 

May 25at 05:08am

Curacao Dictatorship must be supported by new “Censorship Law” to combat “Fake News”

The extreme form of reinvented colonialism on the Dutch Caribbean islands along the coat of South America is going to be supported by fascist lawmakers, developing a law that must gaggle and destroy freedom of speech.

The colonial puppet politicians of the PAR are working on a new law to combat so-called ‘fake news’ on Curacao. However, the interpretation of fake news is the problem the world has to deal with to support capitalism. The US president, Donald Trump has the same view regarding this delicate issue.

In general fake news doesn’t have any power, if the truth prevails in this world. What is fake news, and how do we categorize this issue in order to tackle it. PAR front-runner, Rhuggenaath has been ordered to complete his mission and in order to support his treason, he must develop a law that can silence his political enemies, whenever needed.

Freedom of speech is one of the founding pillars of democracy, but Curacao is obviously run by a bunch of dictators, that work their way up to please the Dutch colonial invaders. All the islands assets to generate income have already been stripped away from the local tax paying community.

Unfortunately the Macro-economy decides the faith of Curacao, serving as a hub for shipping lanes and aerial cargo routes, connecting South America with Europe and the USA. The most profitable business products in the Caribbean are cocaine, money laundering, off-shore gambling and over-glorified tourism.

In order to control the flows of goods, the Curacao airport has been seized by a Swiss-based foreign entity that rules the business under the cover of Curacao Airport Partners (CAP). The Curacao Dry Dock Company CDM) has been offered to a Dutch enterprise, that can now help to strip away local income. The Isla Refinery is the next target.

The extremely corrupted tourism industry does not or hardly employ local citizens, forcing them to deport to another destiny in life and leave their roots behind forever, in order to be replaced by Dutch third class invaders that scoop up the islands territory. All the local beaches have been stripped away by international tax evading hotel- and resort chains to profit from the greedy attitude lingered to sustain complete control by the lucrative business cartels.

The only right remaining for the local society is to finance the infrastructure for these thugs, so they can launder their drugs and gambling money in a proper and respectable way. The local politicians have to join the doomsday train, so they can temporarily profit from the colonial heist.

At a certain point in time these traitors will face the same faith as the local people. The plundering and annexing of the land and its real-estate properties is also used to launder money for the connecting criminal networks. In order to censor this evil raid, PAR has been ordered to construct a fascist law to block and isolate the local newspapers from unraveling the real truth regarding their faith and tortured future.

Curacao can be best compared with Palestine. The Palestinians are also robbed from their lands and forced to pay taxes to provide the so-called security in order to control any uprise or protest against the futuristic development.

On the island of Curacao, the Dutch army and marines are supported by the DEA and RST (two foreign police forces) to combat any possible uprise, organized by the battered and impoverished community. Since the Dutch-invasion started back in the early 1990’s, PAR was the choses entity to establish the bridgehead on Curacao.

Now some 25 years later, crime rules the Dutch ABC- Islands, guided by the Free Masons and other semi-Zionist organizations that steal the food out of the mouths of its enslaved victims. The horror show will continue until the last man standing has been offered to the evil spirits that drive the hostile occupation.

The “ethnic cleansing program” is part of the global “human engineering agenda” motivating the exodus and controlled human migration flows.

Point

Een opvallende regel "the Curacao airport has been seized by a Swiss-based foreign entity that rules the business under the cover of Curacao Airport Partners (CAP)"

Let wel alles valt en staat onder de postmaster waarvan het hoofd zit in Zwitserland! Alles wat belangrijk voor het besturen van de wereld gaat via de postmaster en moet bekrachtigd worden door een postmaster!
Lees de stukken maar eens van David Wayn Miller een van de topmannen van de freemasons.

Vraag je eens af waarom Canada een belangrijke rol speelt op ons eiland.

KLM

 

May 25at 05:07am

Do you watch movies with subtitles?

Just last night, I wanted to watch a French movie, so I searched for English subtitles and downloaded it to my computer.
Though that film was excellent, this morning a new research from Checkpoint scared me.
I was unaware that a little subtitle file could hand over full control of my computer to hackers, while I was enjoying the movie.

Yes, you heard that right.
A team of researchers at Check Point has discovered vulnerabilities in four of the most popular media player applications, which can be exploited by hackers to infect computers, smart TVs and smartphones with malicious codes inserted into subtitles files.
"We have now discovered malicious subtitles could be created and delivered to millions of devices automatically, bypassing security software and giving the attacker full control of the infected device and the data it holds," he added.
These four vulnerable media players (mentioned below) have been downloaded more than 220 million times:

VLC — Popular VideoLAN Media Player
Kodi (XBMC) — Open-Source Media Software
Popcorn Time — Software to watch Movies and TV shows instantly
Stremio — Video Streaming App for Videos, Movies, TV series and TV channels

The vulnerabilities reside in the way various media players process subtitle files and if exploited successfully, could put hundreds of millions of users at risk of getting hacked.
As soon as the media player parses those malicious subtitle files before displaying the actual subtitles on your screen, the hackers are granted full control of your computer or Smart TV on which you ran those files.
Since text-based subtitles for movies and TV shows are created by writers and then uploaded to Internet stores, like OpenSubtitles and SubDB, hackers could also craft malicious text files for same TV shows and movies.
"Our researchers were also able to show that by manipulating the website’s ranking algorithm, we could guarantee crafted malicious subtitles would be those automatically downloaded by the media player, allowing a hacker to take complete control over the entire subtitle supply chain, without resorting to a Man in the Middle attack or requiring user interaction," CheckPoint researchers said.

Hacking-media-player
The researchers believe that similar security vulnerabilities also exist in other streaming media players.

How to Protect Your Computer from Hackers?
Check Point has already informed the developers of VLC, Kodi, Popcorn Time and Stremio applications about the recently discovered vulnerabilities.
"To allow the developers more time to address the vulnerabilities, we’ve decided not to publish any further technical details at this point," the researchers said.
All of them have patched the flaws, with Stremio and VLC releasing the patched versions of their software: Stremi 4.0 and VLC 2.2.5 that has been out for two weeks.
However, Kodi developer Martijn Kaijser said the official version 17.2 release would arrive later this week, while users could get a fixed version online. A patch for Popcorn Time is also available online.

So, users are advised to update their media player as soon as possible.

VCL

 

May 25at 05:05am

Aanslagen ontnemen ons de Vrijheid

Het is overduidelijk; het systeem ontneemt via de ISIS en de gehersenspoelde groepjes, de burgers hun vrijheden.

Zo zijn camera's, arrestaties en alle mogelijke vieze acties vanuit het juridisch systeem rechtsgeldig en worden met beide handen aangepakt om mensen alles wat vrijheid is te ontnemen.

Hoe lang nemen we dat nog en wanneer stappen wij uit deze matrix?

 

May 25at 05:03am

Opmerkelijke bekentenis

Matrix

 

May 25at 05:01am

Waar de mensheid aan verslaafd is

Geld


May 24at 05:11am

Opini

De verwarde BAH woorden van heer Hendrik Schotte

Via via, want zelf ben ik geblokt, heb ik de volgende post mogen lezen van heer Hendrik Schotte:

“JOHN BASELMANS, EEN ZOGENAAMDE WAARHEIDSZOEKER EN ZOGENAAMDE PEDOFILIE BESTRIJDER
In zijn digitale krant zegt hij, dat ik een goede vriend ben van de koning. Een lachertje.
Hij beweert dat Zuid-Amerikanen de moord op Helmin Magno Wiels hebben gepleegd. Een bliksemafleider-techniek!

Blijkbaar heeft hij Elvis Andrade zoveel dingen wijsgemaakt, dat hij blijkbaar lid is van de toekomstige politieke partij van Elvis. Ik heb Elvis gewaarschuwd voor deze man.

Hij vertelt de leugens van Vrijmetselaren, die pro rekolonisatie zijn. Juist daarom hebben ze ervoor gezorgd middels een "house nigger" dat ik de hoogste functie in de plaatselijke Vrijmetselarij niet zou krijgen. En diezelfde "house nigger" heeft me eruit gezet omdat ik bepaalde leden op de hoogte had gebracht van een brief van mij, die niet voorgelezen werd. DE RECHTSKAMER VAN DE ORDE HEEFT DE ONTZEGGING UITGEVAARDIGD DOOR DIE HOUSENIGGER OPGEHEVEN/ONGEDAAN GEMAAKT.

Maar ik ben niet met haatgevoelens gebleven, want ik heb Elvis sinds enige tijd precies uitgelegd wat de Vrijmetselarij is. De Vrijmetselarij heeft niets te maken met de Illuminati bijvoorbeeld.
Nu is John bezig af te tasten wie in mijn verschillende groepen zijn om hun allerlei dingen op de mouw te spelden. BAH.”

Tot zo ver het relaas van heer Hendrik Schotte waar duidelijk uit blijkt dat heer Schotte niet kan lezen en probeert een vieze groep, ondanks zijn eigen geleverde bewijzen, te blijven beschermen.

Ten eerste:
De getuigenverklaring Wiels is compleet en is gebaseerd op getuigen en over bikkelharde feiten. Vandaar ook de aangiftes bij OM, PG en min Jus van die tijd.

Ten tweede:
John H Baselmans-Oracle heeft zich NOOIT aangesloten bij een politieke partij van heer E. Andrade. Heer Andrade heeft mijn naam (mis)gebruikt. Heer Andrade gebruikt blijkbaar vele van mijn woorden en wil ze gebruiken voor politiek gewin, waar ik totaal niet achter sta.

Ten derde:
Heer H Schotte u bent vergeten de gesprekken op Grote berg met uw vrijmetselarijvrienden Anthony S., Lena K., en Rafael L. waar we samen aan de tafel zaten en u mij vroeg te stoppen met het schrijven over kinderleed! Ook was het uw vrijmetselarijvrienden, die in contact staan met het koninklijkhuis, die mij enkele malen bedreigde en was het Lena K. en Anthony S. die het lef hadden om te vragen om lokale kinderen te “leveren”!

Met contact gehad te hebben met de grootmeester van Nederland zijn er maatregelen genomen als ik hem moet geloven.

Verder als extra informatie heer Hendrik Schotte, John H Baselmans-Oracle is geboren langs een kasteel in Waalre waar de vrijmetselarij Phillips elite bij elkaar kwamen in hun “tempel” achter in een grote ruimte. Ik heb als klein kind enkele ritualen kunnen zien van deze vrijmetselarijclub en ben ook regelmatig weggestuurd door uw zogenaamde goedbedoelende leden van deze club. Dat allemaal maakte me nog nieuwsgieriger en ben me in deze materie vast gaan bijten voor 63 jaren lang. Door ritualen te lezen van uw club en zelfs op schrift heb zien staan hoe bepaalde offeringen gaan, en die zelf gezien te hebben, denk ik dat ik beter weet hoe deze zeer gevaarlijke club werkt en met de mensheid omgaat. Overigens heb ik NERGENS geschreven dat de Freemasons een deel van de Illuminati zijn daar u en ik weten hoe de werkelijke piramide is.

Er is geen “aftasten” meer bij daar ik de structuren ken en de agenda’s achter de freemasons door en door ken. Dit is dan ook nog door vele nog huidige en diverse ex leden allemaal bevestigd. U was daar een van heer H Schotte en ik ben u daar dan ook dankbaar voor.

Dat u het BAH noemt is inderdaad zo want u heeft veel op uw geweten en dat is zeker BAH.

John H Baselmans-Oracle

Hendrik Schotte

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

 

May 24at 05:08am

Brandbrief MKK over de SDKK gevangenis is aanleiding geweest voor uitzending RTL5

We konden het lang niet naar buiten brengen maar nu is het dan zo ver. RTL5 heeft de gevangenis doorgelicht en hebben Nederland en de voormalige Antillen zelf kunnen zien hoe de directie van SDKK de gevangen als beesten behandelt! Praten we nog niet over de vele dwalingen van justitie die iedereen maar op laat sluiten die hen niet zint.
Het staat nu vast en het is vreselijk te zien dat zoveel mis is onder de vlag van Nederland op dit eiland.
Mijn dank aan heer Ewout en RTL5
John H Baselmans-Oracle (MKK Curacao)

https://www.rtl.nl/video/eff73883-7ced-3d8f-8c45-a5cf5d5beb77/

Of klik hier voor uitzending

Het downloaden kan even duren is nl 1.3 gigabite

Brandbrief


May 24at 05:06am

De ware kustwacht?

Kustwachtman Curaçao vermoord: de wraak van de benzinedief
De moord op Gregory Illidge op Curaçao (zie vorig bericht) is al opgelost. Hij werkte als kustwacht en betrapte een collega op het stelen van benzine en gaf het door aan zijn baas. De benzinedief werd ontslagen en was boos. Hij ging Gregory bedreigen en zei dat hij loog. Om de zaak uit te zoeken hoefde Gregory even niet naar zijn werk. Zondag werd hij vermoord in niet zijn eigen huis: hij was in de woning van een vriendin. De dader is later op de dag aangehouden.

Point

Dat het niet pluis is bij de kustwacht is wel duidelijk.
Als ex collega's elkaar vermoorden weet je welke types er dus daar veelal werkzaam zijn.

Zelf heb ik dat mogen ervaren toen er filmpjes opdoken van hoe de kustwacht met lokale vissers omgaat en na mijn commentaar er volop gedreigd werd en deze niet misselijk waren.

Is de kustwacht het schorem wat nergens te werk gesteld kan worden misschien?

 

May 24at 05:04am

Nadenkertje

"Niet te vroeg oordelen: misschien had dader Manchester wel een heel goede reden om aanslag op kinderen te plegen."

Veel mensen reageren vol afschuw op de zelfmoordaanslag in Manchester. Zij veroordelen de dader, die met zijn bom veel kinderen vermoordde. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat hij misschien wel een heel goede reden had om een aanslag op kinderen te plegen? Hoe kun je daarover oordelen als je nog niet alle feiten hebt?

Aanslag

 

May 24at 05:02am

China Reaches the Moon Snapping Incredible

Never-Before-Seen High-Definition Images

While exploring the lunar surface, China’s Chang’e 3 lander discovered a new type of moon rock, and managed to snap THOUSANDS of high-resolution images of the moon.

Moon1

For the first time ever, you can take a peek at the lunar surface like never before thanks to the sophisticated cameras located onboard the Chang’e 3, one of China’s most advanced lunar landers.

The Lunar Mission touched down on the moon in 2013, on the region known as Mare Imbrium –where researchers believe in the distant past, actual water could have existed—making China the third country in the history of mankind to achieve a soft landing on the lunar surface, after the Soviet Union and United States of America.

Moon2

While the mission took place in 2013, China’s National Space Administration released thousands of the high definition images during 2015. The images however, weren’t displayed by western media due to the fact that China is used to release images in a period of one to one and a half years after received them, using a website written in Chinese to showcase them, reason why western media didn’t put much effort into showcasing the images before.
Not long ago, Planetary Society’s Emily Lakdawalla spent weeks searching through the photo trove –which has over 45 gigabytes of data—and presenting it all in a easily downloadable manner for the entire world to see.
“When it comes to data sharing from China, the situation is pretty good,” says Lakdawalla, who notes that the images’ formats mirror those used by NASA and the European Space Agency. “It would probably be much easier if I could read the language.”

Moon3

The images are beyond fascinating and have helped scientists around the world, to understand the complex and mysterious geology of the lunar surface, even revealing a completely new moon rock, undiscovered by previous mission of the Soviet Union and United States.
Two years after touching down on the lunar surface, the instruments onboard the lander remain functional.
“China is trying to reach the top tier and show that they’re a major space power,” says Kevin Pollpeter, a Defense Group, Inc. analyst affiliated with the University of California San Diego. “They’re also contributing real knowledge about the moon that we haven’t been able to get before.”
But China isn't stopping there and it seems they have great plans for the moon, reveling possible manned moon mission in the near future, expanding the lunar exploration like never before.
While the CNSA website is difficult to navigate - not to mention entirely in Chinese - the US Planetary Society has reposted the images from both Yutu and Chang'e 3 in accessible formats.

Moon4

In 2017, China plans to send another lander to the moon which will even return numerous lunar samples back to Earth, exploring the moon in the process and helping researchers back on Earth understand the complex geology and origin of the moon, which has remained one of the most mysterious celestial objects in our solar system.

Point

Terwijl NASA nog steeds komt met onscherpe /bewerkte foto's vanuit de ruimte komt China met foto's met ongekende scherpte. Duidelijk heeft Amerika wat te verbergen en zo ook het bericht dat China absoluut geen materiaal kan vinden dat Amerika ooit op de maan een landing heeft gemaakt!

Leugens kun je lang geheim houden maar eens komen ze er uit. De Chinezen zijn duidelijk verder dan enig andere mogendheid.

 

May 23at 05:09am

Opini

“Democratische wetten”

Toen ik dat las leek het er op dat een kind tegen me vertelde dat hij wel / niet naar school gaat!

Bij alle wetten en regels die, tot de dag van vandaag zijn geschreven en gehanteerd worden, heeft democratie totaal niets te maken met wetten!

Wetten zijn juist het tegenovergestelde van democratie.

Bij een ware democratie heb je geen wetten nodig want dan zijn het de universele regels gesteld door de natuur die als leidraad gelden.

Het is werkelijk ongelofelijk dat de mensen zo ver gehersenspoeld zijn dat ze geloven in democratische wetten!

De vraag is dan:
Hoe ver is de mens reeds gehersenspoeld?
Hoe ver is het huidige systeem heerser over de mensheid?

In ieder geval is het duidelijk dat men dus gelooft in democratische wetten die vanuit een corrupt justitieel apparaat het volk onderdrukt en afperst.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

May 23at 05:07am

Patent driehoekige UFO TR-3B

Hebben we hier te maken met een buitenaards of een experimenteel toestel van de Amerikaanse luchtmacht, zoals de TR3B?
Veel mensen verwarren dit vliegend object met een UFO, terwijl het dat niet is, wel zit er UFO technologie in verwerkt. Van de TR-3B wordt algemeen aangenomen dat het een product is van het "Aurora" zwart-project. Volgens verschillende bronnen is dit de top van de geheime projecten. Dit geheime project van de V.S. kost $ 3 miljard per object en onlangs zijn er 3 TR-3B Astra’s aan Israel verkocht.

De TR-3B is een nucleair aangedreven vliegende driehoek, in staat tot fenomenale snelheden. Het toestel kan door reactieve elektrische stimulatie van kleur en van uiterlijk veranderen en een andere vorm aannemen of onzichtbaar worden voor het menselijk oog. De TR-3B Astra bevat een plasmaveld versneller annex magnetisch veld verstoorder ('disruptor') , waardoor de massa van het toestel incl. inzittenden met 90% verkleind zou kunnen worden, zodat de zwaartekracht nauwelijks invloed heeft op de prestaties van het toestel.

Mede hierdoor zou de snelheid boven Mach 50 uit komen, ter vergelijking: de meeste gevechtsvliegtuigen hebben Mach 2. (Mach 1 is gelijk aan de snelheid van het geluid). Daarnaast zou de Astra uitgerust zijn met een deeltjesversneller/pulselasers, 'scalaire' wapens (waardoor de vijand zo verward wordt, dat men vrijwillig de wapens neerlegt) en tevens 40 neutronenbommen.

Maar, nu wordt het echt interessant, want de afgelopen dagen is er via een aantal UFO onderzoekers een patentregistratie naar voren gekomen uit 2004, wat in feite precies dit TR-3B anti zwaartekracht toestel beschrijft.

De samenvatting van de Amerikaanse patentaanvraag US 20060145019 A1 luidt als volgt:
A spacecraft having a triangular hull with vertical electrostatic line charges on each corner that produce a horizontal electric field parallel to the sides of the hull. This field, interacting with a plane wave emitted by antennas on the side of the hull, generates a force per volume combining both lift and propulsion.

Wie de hele aanvraag wil bekijken, kan dat hier doen. Het begint al vrij snel heel technisch te worden, maar wat hier wordt beschreven is een ruimtevaartuig zoals de TR-3B.

De aanvraag staat op naam van John St. Clair, op wiens naam nog talloze patenten zijn aangevraagd. Wie of wat John St. Clair is, is niet duidelijk, waarschijnlijk een pseudoniem voor het militair-industrieel complex.
Hierna twee video’s. De eerste waarin de maker uitlegt hoe ze aan dit patent gekomen zijn: Dit is gebeurd via een kijker van een eerdere video die ze maakten over dit onderwerp en die als tweede is geplaatst.

Point

Vele UFO'S zijn een bouwsel van ons mensen. Alleen wij mogen niet van het bestaan weten daar dit meer een speeltje is van de elite. Veel is er gaande wat wij niet mogen weten.

UFO

 

May 23at 05:05am

Geheim agenten vertellen uitgebreid over valse vlag aanslagen gepleegd in West-Europa

Een uitgebreide en buitengewoon interessante documentaire over psychologische oorlogsvoering. In dit derde deel uit de documentaire serie van Counter Intelligence – Shining a Light on Black Operations vertellen oud geheim agenten uitgebreid over het fenomeen van valse vlag aanvallen.
In de inleiding komt voorbij hoe psychologische oorlogsvoering al werd toegepast in het verre verleden door o.a. Alexander de Grote en Genghis Khan. Daarna wordt er ingegaan op valse vlag plannen zoals Operation Northwoods en valse vlag operaties zoals Operation Gladio. Vooral Operation Gladio is interessant omdat het slachtoffer van deze valse vlag operaties voornamelijk West-Europese burgers waren.

Clandestien betekend: Bedekt, Illegaal, In het geheim, ongeoorloofd
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog pleegden geheime diensten van eigen landen in samenwerking met geheime diensten van ‘bevriende naties en organisaties’ zoals o.a. de VS en de NAVO succesvol aanslagen op West-Europese burgerdoelen en politici. Deze aanslagen/moorden werden via de mainstream media toegeschreven aan communistische extremisten om zo een extern vijandbeeld bij de bevolking te scheppen. Dit werd gedaan om Europa en Rusland tegen elkaar op te zetten ten voordele van de VS. Deze strategie werd toendertijd bij de uitvoerende geheime diensten ook wel – The Strategy of Tension – genoemd.
Het is belangrijk dat mensen deze documentaire kijken omdat hieruit blijkt dat terreur op Europese bodem in het verleden voornamelijk blijkt te zijn veroorzaakt door eigen geheime diensten en die van ‘bevriende naties’. Ook zien we dat mainstream media van o.a. Nederland in het verleden systematisch de verkeerde partijen als dader aanwezen en daarmee veel angst en boosheid onder de bevolking op heeft geroepen richting totaal verkeerde partijen.

Part 3: The Strategy of Tension
The Strategy of Tension examines the history of false flag operations used for war, propaganda and psychological operations–or ‘psy-ops.’
Operation Northwoods and Operation Gladio are examples used to illustrate the nature of clandestine operation planning and execution; as well as shedding light on the intent and extent to which the National Security apparatus manipulates events and manufactures outcomes to suit its goals.
This programme also looks at the issues that spin off from the history of false flag operations–such as how conspiracy theories are used to discredit inquiry and investigative journalism; and also how the cultural preconditions around dismissing false flag operations serve to protect their continuation and ‘plausible deniability.’

goering quote
Valse vlaggen worden vaak door eigen of bevriende overheden gebruikt om zo de bevolking te mobiliseren voor een oorlog die de heersende klasse graag wil voeren om hun slavenkolonie wat uit te breiden.
De andere 4 delen van deze 5 delige documentaire serie zijn ook zeer de moeite van het bekijken waard. Je zult voorgoed met een andere blik naar de wereld kijken. En stuur deze documentaire serie vooral ook door aan politie agenten, mensen in het leger, journalisten en de 2500 mensen die in Nederland bij geheime diensten werken. Het is van essentieel belang dat juist mensen in die posities weten wat er speelt op dit gebied.

This 5-part documentary is a great expose on the national surveillance state that has arisen over the last 50-100 years. Manipulating elections, overthrowing foreign governments, and secret assassinations are just a few of the heinous acts committed in the name of national security. Now that Edward Snowden has blown the lid off of the NSA’s Prism snooping program, this film series is even more important and relevant.

En als we dit verleden van terreur op Europese bodem kennen en nu de huidige terreur zien, zou het wellicht mogelijk zijn dat Europa een nieuwe golf van Operation Gladio aanslagen over zich heen krijgt?


En wat moeten we denken van mainstream media journalisten die ondanks deze openbaar beschikbare informatie het idee van valse vlaggen nooit als een optie bekijken en behandelen in hun verslaggeving?

Sterker nog diezelfde mainstream media verspreiden al meer dan 50 jaar aantoonbaar nepnieuws wat o.a. tot verschillende oorlogen heeft geleid met alle trieste gevolgen daarvan tot resultaat.

Point

En geloof me dit is maar een tipje van de complete ijsberg.

 

May 23at 05:03am

’China schakelt 20 CIA-agenten uit’

China blijkt tussen 2010 en 2012 de Amerikaanse geheime dienst CIA een zeer gevoelige slag te hebben toegebracht. In die periode werden in China zeker twaalf en mogelijk twintig spionnen van de dienst door China opgepakt of gedood, meldt de krant The New York Times Zondag

.
Door toedoen van de Chinezen bleven de Amerikanen enkele jaren bijna geheel verstoken van informatie uit het land. In de VS noemen kenners de actie van de Chinezen ,,de ergste schade aan de CIA in tientallen jaren.'' Het kost volgens kenners ,,nog vele jaren voordat de CIA weer op volle sterkte is in China.''

Chinese mol
Het is nog steeds niet bekend waarom de dienst zoveel agenten kwijtraakte in China. Lange tijd werd gedacht dat er een Chinese mol binnen de CIA actief was. Anderen dachten dat de computers gehackt waren. Het debat over de schuldvraag duurt voort tot de dag van vandaag, zeggen insiders tegen de krant.

Point

Eindelijk wordt deze organisatie eens aangepakt en er gaat zeker nog meer komen omdat zij de grondleggers zijn van de vele oorlogen.

Het gaat tijd worden dat er eens een grote veger door heen gaat en dan snap ik niet met alle aanslagen, dat deze soort organisaties geen doelwit zijn?
Hoe gemakkelijk moet het niet zijn om zo'n hoofdkantoor op te blazen en dat zonder dat deze figuren het doorhebben.

De tijd van het ware terrorisme moet nog aanbreken, tot nu toe is het alleen een intern spel om angst te kweken.

Een spel met weing doden en totaal geen zin. Want wat levert het op om enkele voorbijgangers op te blazen of met een wagen ergens op in te rijden?
Het maakt totaal geen zin en is puur voor angst.

Een ware aanslag praat je over de kern aanpakken en dat zijn dit soort agencies.

CIA

 

May 23at 05:01am

Humans Accidentally Created a Protective Bubble Around Earth

The interaction between radio transmissions and high-energy particles in space sometimes forms a shield around the planet, protecting it from dangerous cosmic phenomena.
The next time someone says you’re living in a bubble, remind them that we all are.

A pair of NASA space probes have detected an artificial bubble around Earth that forms when radio communications from the ground interact with high-energy radiation particles in space, the agency announced this week. The bubble forms a protective barrier around Earth, shielding the planet from potentially dangerous space weather, like solar flares and other ejections from the sun.

Earth already has its own protective bubble, a magnetosphere stretched by powerful solar winds. The artificial bubble that NASA found is an accident, an unintended result of the interplay between human technology and nature. When humans want to communicate with submarines near the surface of the ocean, they use a type of radio communication known as very low frequency waves, or VLF, transmitted from stations on the ground. Some of the waves can stretch all the way out into Earth’s atmosphere and beyond, where they affect the movement of the radiation particles bouncing around in the region. Sometimes, the interaction between VLF and these particles creates a barrier that can be seen by spacecraft orbiting the planet.

The bubble discovery comes from a robotic mission launched in 2012 to study the Van Allen radiation belts, two donut-shaped rings of charged particles that surround the Earth, held in place by the planet’s magnetic field. The results are described in a recent study in the journal Space Science Reviews.
Scientists say the edge of the outer edge of artificial bubble lines up almost exactly with the inner edge of the Van Allen belts, which suggests VLF waves can push radiation particles away. According to satellite data, the inner edge of the belts is much further from Earth now than it was in the 1960s, when humans sent fewer VLF transmissions. Scientists suspect that VLF wasn’t around, the radiation belts would hover closer to Earth.

The researchers believe the bubble could help protect Earth from solar flares, which release huge amounts of energy, or coronal mass ejections that discharge hot material called plasma. Both events send can radiation particles into Earth’s atmosphere, which could disrupt radio waves and overload electrical power grids.

The bubble also extends the reach of human influence on this tiny dot in the universe. Technology has, in a very short time, left a mark on the landscape of the Earth in countless ways, diverting whole rivers, razing forests for farmland, and pumping enough gases into the atmosphere to alter the global climate. In the early 1960s, the U.S. military tried to build an artificial bubble of its own, and launched billions of whisker-thin copper wires into orbit. Scientists hoped the material would coalesce into a ring around the Earth that would protect the nation’s communications systems—crucial in the fight against the Soviets—from solar storms. It didn’t work, though. The key, it appears, is a little help from the universe itself.


NASA's Van Allen Probes Spot Man-Made Barrier Shrouding Earth
Humans have long been shaping Earth’s landscape, but now scientists know we can shape our near-space environment as well. A certain type of communications — very low frequency, or VLF, radio communications — have been found to interact with particles in space, affecting how and where they move. At times, these interactions can create a barrier around Earth against natural high energy particle radiation in space. These results, part of a comprehensive paper on human-induced space weather, were recently published in Space Science Reviews.

“A number of experiments and observations have figured out that, under the right conditions, radio communications signals in the VLF frequency range can in fact affect the properties of the high-energy radiation environment around the Earth,” said Phil Erickson, assistant director at the MIT Haystack Observatory, Westford, Massachusetts.

VLF signals are transmitted from ground stations at huge powers to communicate with submarines deep in the ocean. While these waves are intended for communications below the surface, they also extend out beyond our atmosphere, shrouding Earth in a VLF bubble. This bubble is even seen by spacecraft high above Earth’s surface, such as NASA’s Van Allen Probes, which study electrons and ions in the near-Earth environment.
The probes have noticed an interesting coincidence — the outward extent of the VLF bubble corresponds almost exactly to the inner edge of the Van Allen radiation belts, a layer of charged particles held in place by Earth’s magnetic fields. Dan Baker, director of the University of Colorado’s Laboratory for Atmospheric and Space Physics in Boulder, coined this lower limit the “impenetrable barrier” and speculates that if there were no human VLF transmissions, the boundary would likely stretch closer to Earth. Indeed, comparisons of the modern extent of the radiation belts from Van Allen Probe data show the inner boundary to be much farther away than its recorded position in satellite data from the 1960s, when VLF transmissions were more limited.

With further study, VLF transmissions may serve as a way to remove excess radiation from the near-Earth environment. Plans are already underway to test VLF transmissions in the upper atmosphere to see if they could remove excess charged particles — which can appear during periods of intense space weather, such as when the sun erupts with giant clouds of particles and energy.

Point

Deze belt is een van de redenen dat de mens moeilijk van de aarde kan vertrekken en is het bewijs dat vele missies met mensen in het vaartuig niet verder kwamenals dan belt.

Van Allen belt

 

May 22at 05:10am

Opini

Clubjes , verenigingen en hun geldelijke bijdrage

Men wordt ermee dood gegooid, mensen gaan zich verenigen en de clubjes vliegen als paddenstoelen uit de grond. Men heeft de mooiste plannen en de beloftes zijn een paradijs hier op deze aardbol. Wat me alsmaar opvalt is dat het personen zijn die zwaar tegen alles zijn wat er nu gaande is. Men is tegen het hele systeem en men schopt tegen elke kop die men maar tegenkomt. Men wil niet mee doen aan dit systeem wat totaal rot is en bedorven. Maar dan komt de dag dat men zich wil verenigen en dat eendracht macht maakt! Men gaat dan praten over notarissen, banken, PayPal, Bitcoin en men draait zich in elke kronkel als er maar geld los komt van het geheel.

63 levensjaren lang heb ik geen rode rotcent en leef mijn leven zoals ik meen dat het leven geleefd moet worden. In mijn gehele leven heb ik nog nooit iemand een cent gevraagd, geleend laat staan aangenomen. Toch zijn in de vele jaren vele zaken veranderd en aangepakt. Was het woord maffia 8 jaar geleden nog een vreselijk woord en heeft men mij daarmee proberen te hangen nu is het woord voor in de monden van vele mensen. De gevangenis wordt van alle kanten aangepakt en grote bedrijven merken dat er wat mis gaat in hun bedrijfsvoering. Ook justitie wankelt en de politiek is een openbare kleuterklas. Leden van de freemesons worden levenslang geschorst en ten onrecht veroordeelden worden in een keer vrijgesproken. En als laatste rechtszaken klappen uit elkaar door het scheve recht wat gesproken wordt.

Dat is allemaal gebeurd zonder clubjes, verenigingen en geld aannemen! Als compleet onafhankelijk wezen op deze aardbol dacht ik duidelijk bewezen te hebben dat men via, volgens velen, “vreemde” krachten veel kan bereiken. Door mensen anders te laten denken en zo ook handelen, komen de meest geheime zaken vrij en worden ook zaken soms onverklaarbaar opengetrokken. We zien het nu in de lokale gevangenis waar zelfs Nederland nu hele afleveringen aan besteedt op hun nationale TV ondanks dat we een liegende directeur hebben en een walgelijke justitie en een boycot. Dan nog komen beelden de wereld in en niemand weet hoe dit allemaal gebeurt.

Rustig zittend in mijn bureaustoel en dat met een brede lach gebeuren al deze zaken. Want zelfs met alle mediastilte en mij afsluiten van alle beschikbare lijnen blijft mijn werk doorgaan. Nog steeds vist justitie en de veiligheidsdienst wie mijn contacten zijn en hoe het allemaal werkt.
Allemaal zonder geld, banken en mensen die men zou kunnen aanwijzen. De kracht zit ergens anders dames en heren van het slaafse systeem. De kracht heb ik bewezen en hanteer ik elke seconde van mijn leven. De ware personen die wat veranderen weten we waarmee we bezig zijn.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

 

May 22at 05:09am

Is het onkunde, onderhoud of een aanslag?

Men blijft vraagtekens plaatsen bij deze Venezolaanse plant en zeker als het gaat om veiligheid en de waarheid. Want wie zegt dat dit geen aanslag was in plaats van wat men beweert "een probleem bij Crude Distiller #3"?

ISLA

 

May 22at 05:08am

Besmet Nederlands kalfsvlees in VS

De Amerikaanse voedselinspectie USDA heeft een partij met een gevaarlijke bacterie besmet kalfsvlees uit Nederland ontdekt. Het vlees is geleverd aan restaurants en winkels, maar voor zover bekend is nog niemand ziek geworden.

Volgens de USDA is een monster van het vlees positief getest op de gevaarlijke STEC-variant van de E.coli-bacterie. Mensen kunnen daardoor ernstig ziek worden. Met name kleine kinderen en ouderen lopen het risico op ernstige complicaties, die dodelijk kunnen zijn.

De bacterie werd vorige week ontdekt. Later bleek dat de besmette partij nog groter is. Consumenten en bedrijven die het vlees hebben gekocht worden aangeraden het terug te brengen naar de winkel of weg te gooien.

Point

DUS OOK MOGELIJK BIJ SUPERMARKETS LOKAAL!

Vlees

 

May 22at 05:06am

"Ze proberen me dood te maken!"

Dinsdag 23 mei om 20:30 uur bij RTL 5: Beruchte Gevangenissen - Ewout In De Cel. Deze week is Ewout op bezoek in de beruchtste gevangenis vn Curaçao.
Deel 2
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/392788/Beruchte_
Gevangenissen_Ewout_In_De_Cel.html#

Point

Eindelijk wordt Nederland wakker na 10 jaar bewijzen verzamelen, schrijven en schreeuwen door MKK (Movimento Kontra Korupshon). De corruptie van het gevangenispersoneel en de leiding is enorm en het enige wat men gedaan heeft is mij als woordvoerder van MKK veroordeeld. Maar het woord is er uit en alles staat door ons nu op schrift en nu beelden. Thanks RTL Nieuws

SDKK

 

May 22at 05:04am

Jehovas getuigen hebben extra vrijwilligers ingezet

Altijd gedacht dat geloof vrij was maar je wordt gek van dat opdringerig gezanik over een god aan je deur. Het moet gewoon verboden worden.

Johova

 

May 22at 05:02am

Much better than expected

Chinese ‘hack-proof’ quantum communication satellite put into service

The world’s first quantum communication satellite is now officially operational following months of in-orbit testing, the Chinese Academy of Sciences (CAS) announced, saying that performance of the device is “much better” than was initially expected.

The 600+kg Quantum Experiments at Space Scale (QUESS), nicknamed Micius after the ancient Chinese philosopher and scientist, was sent into orbit by China in August, in a bid to develop “hack-proof” communications in an age of ever-increasing cyber espionage.


Following the satellite’s deployment into orbit in August for its two-year mission, Chinese scientists spent much time testing the satellite systems and its links back to Earth, CAS said.

QUESS satellite is the “first-ever space-ground test platform for quantum communication”, said Wang Jianyu, executive deputy chief engineer of the project, Xinhua quoted.

Meanwhile, chief scientist of the project, Pan Jianwei, announced that preliminary data has been obtained from the satellite and that the research team has begun to carry out experiments of transmitting uncrackable communications messages to two ground stations separated by about 1,200km (746 miles).

The satellite contains a quantum key communicator, a processing unit, a laser communicator, quantum entanglement emitter, and entanglement source to transmit quantum keys to Earth. QUESS uses a principle of 'quantum entanglement', an act of fusing two or more particles into complementary 'quantum states'. Quantum communication is designed to be hack-proof as a quantum photon used in the process can neither be separated nor duplicated without detection.

Quantum

 

May 21at 05:09am

Logica

Gisteren waren de kleinkinderen van 6 en 8 jaar bij ons op visite voor enkele uren. Op een gegeven moment waren we aan het praten over spoken. Ik vertelde hen dat er spoken bestonden en dat ze ook wel eens in ons huis te zien waren. Nu, deze bewering werd volmondig ontkend en ik als oude opa wist er niets van.

Na ongeveer 30 minuten lag deze oude opa even op zijn bed en kwam op het idee zijn hoeslaken over hem heen te gooien en dan naar de kinderen te lopen. Onder luid boegeroep op naar de kinderen die beiden als sprinkhanen wegvlogen en bij oma op schoot zaten.

Na de geslaagde spookpoging kwam de kleine meid van 6 naar me toe en vertelde me heel duidelijk dat dit een nepspook was want spoken zijn wit en hebben geen strepen!

Kinderen, heerlijk en een geweldige wereld waar zij mee bezig zijn.
Was ik nog maar kind, wat een heerlijke logica!

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

May 21at 05:07am

Colbert

Point

PAR is weer aan de macht en de meest belachelijke regels worden weer doorgevoerd. Dat allemaal om zoveel mogelijk mensen te weren.

Het was ook PAR die eiste dat brieven in een bepaalde vorm geschreven werden anders zouden die niet behandeld worden! Het was PAR die alles er aan doet om de burger te weren uit hun corrupte politiek clubje.

Het is te hopen dat de pers simpel weg blijft en deze over het paard getrokken gasten laat verzuipen in hun eigen kamers. Geen pers is geen show en geen voorliegen van de burger.

Ik ben benieuwd wie de ware journalisten zijn die zich niet laten beïnvloeden door een corrupte politiek!

 

May 21at 05:03am

Important

Dricoma

22.000 kilo oud vlees bij Dricoma waarvan de data is van 2008!!
Hoe is dat mogelijk zou je denken?

Tot deze week nog werden vele containers met vlees zonder enig keuren binnengelaten.

De veterinaire dienst zet ongezien hun handtekening en stempels volgens mensen die daar werken.

Ook zagen we laatst een open pickup rijden met pas geslachte geiten en varken in de bak, onafgedekt rijden over de pakeerplaats Centrum te Piscadera!

Dus wie moet men aanpakken?
De handelaren die gebruik maken van deze mogelijkheid of de controlerende diensten die in hun aircokamers blijven zitten?

 

May 21at 05:01am

French Journalist Arrested After Exposing Israeli Link To Paris Attacks


Investigative journalist Hicham Hamza was detained by French police last month after exposing Israel’s role in orchestrating the Paris Attacks on November 13, 2015.
Police charged Hamza with “violating judicial secrecy,” and have threatened him with potential prison time for a photo Hamza published online.
Below is a translation of Hicham Hamza’s article describing his arrest:

Detained by police for investigating the attacks in Paris

An independent journalist and founder of the investigative website Panamza, I was detained for seven hours by police about an article in which I revealed the Israeli origin of the shocking photo of the Bataclan.
On Monday, February 22nd, I went of my own accord to the police station in response to a summons from the Crimes Against Persons Brigade, located in the 13th arrondissement of Paris.
The day before, I had received an “urgent” voice message from an official of the Directorate of the Judicial Police asking me to call him immediately. The reason: my December 15th article entitled “Bataclan Carnage: The shocking photo was disseminated from Jerusalem.”
I was familiar with the Judicial Police premises, having been summoned twice to respond to “defamation” complaints brought against me by Caroline Fourest and Pierre Bergé.
Surprise! This time, upon arrival I was “placed in custody” following a preliminary investigation by the Paris prosecutor. The officer informed me that I was now suspected of having committed – by publishing my article – the following offenses: “violation of the secrecy of an investigation”, “publication of an image that seriously undermines human dignity,” and “premeditated voluntary violence without ITT.”*

Yes, you read that correctly.

So what happened next?

I was led to cell to await the arrival of my lawyer Isabelle Coutant-Peyre so that she could be present, as the law allows, during my interrogation.
After the interrogation, I was made to read and sign the minutes of my statements. I was then returned to detention pending the police response. Five hours later I left the musty old double-locked room to learn that no decision had been taken by the prosecutor of the Republic.
I was finally allowed to collect my things and go.

The merits of the case?

While following the torturous trail of the shocking, anonymous Bataclan massacre photo, I had done my work as an investigative journalist. My objective was to fully document my sources. So in my article, I inserted the URL of the first web page containing the non-blurred Bataclan picture (which I had chosen to truncate on my site).
The original source of the photo turned out, oddly enough, to be a tweet published by an Israeli organization headed by the U.S. neoconservative Mark Gerson.
My practice – which is increasingly costly and risky – of ultra-sourced web journalism is my guarantee of reliability for my readers: I give them my sources to check so they can judge for themselves the veracity of my information.
Today, the Paris prosecutor – who reports directly to the Ministry of Justice – claimed that I had supposedly “violated the secrecy of the investigation” and committed “premeditated voluntary violence” by “disseminating” the photo necessarily included in this tweet.

Duly noted.

I had already said in my hearing that I contested with the greatest force the validity of such accusations.
The Paris prosecutor’s office, directed by François Molins, now has six months to decide whether to indict me.

In the crosshairs

Keep in mind that on December 1st, the Valls government had announced – via its inter-ministerial delegate Gilles Clavreul – its hostility against me, confessing awkwardly that it would seek “legal loopholes to get (Hamza) prosecuted.”
Meanwhile, the arrival of Jean-Jacques Urvoas to head the Department of Justice was accompanied, more discreetly, by another little-noticed change. Thomas Andrieu, the director of the Civil Liberties and Legal Affairs Bureau of the Ministry of Interior (and former right arm of Manuel Valls) became on February 5th the chief of staff of the new Minister of Justice.
On December 2nd I had published an article about this close associate of the pro-Israel network. The chief architect of the state of emergency, Thomas Andrieu had been previously charged with carrying out the government’s promise (which was in the end never kept) of dissolving the Jewish Defense League. (Editor’s note: Responsible for dozens if not hundreds of terrorist attacks, and untold thousands of threats of violence, the JDL has been officially declared a terrorist organization by the FBI; yet due to the power of the Zionist lobby it remains legal in France, Canada, and other countries.)
Dricoma oud vlees

A detail that speaks volumes: In my article “Bataclan Carnage: The shocking photo was disseminated from Jerusalem,” I also raised questions about the JDL, stressing that this Zionist and racist militia, which is tolerated in France (but considered a terrorist group the United States and Israel) had directly published the gruesome Bataclan photograph on the homepage of its website.
We still do not know all the details about provenance and chain of custody of the photograph in question, which was designed to elicit terror, and whose authenticity is has been much discussed in the foreign alternative media. What we do know is that it first appeared on the website of a webmaster based in Jerusalem.
But it should come as no surprise that the Jewish Defense League – a small group linked to similar networks of the Israeli extreme right – could publish the photo without attracting the wrath of Bernard Cazeneuve, the Minister of the Interior who is extremely obliging to the Zionist movement and its operational relay in France: the MOSSAD.
Surprise, surprise: Along with the explicit title “Bataclan photo of the victims,” the shocking picture, whose publication by the JDL was exposed a month later on Panamza, has since been replaced by an off-topic illustration showing … the seats in the house.
Someone in high places must have protected the JDL from any police summons by quietly asking them to remove the photograph.
As for me: For revealing the Israeli source of the image, which was manipulated through social media to instil fear and acceptance of draconian security measures, I was detained by police, at the request of prosecutors, for seven hours.

Now I am under threat of new prosecutions likely to bring, this time, a prison sentence.

Point

The way the CID wants to keep our mouth shut

french

 

May 20at 05:02am

Achter de controle, identificatie

Men roept allemaal “controle, controle, controle” en “Controle is goed” en ergens moeten we dat ook toejuichen.
MAAR……..
- Wie doen de controles?
- Wat controleert men?
- En op welke manier controleert men?

Vragen waar grote vraagtekens bijgeplaatst moeten worden, want een kardinale vraag is:

Zijn alle controleurs en medewerkers in het controleteam zelf wel gekeurd?
Ze stormen allemaal wel de supermarkten binnen en komen op plaatsen waarvan de gezondheidsdienst zelf de regel heeft gesteld dat men gekeurd moet zijn om op die plaatsen zich te mogen begeven en te werken. Je ziet namelijk Politie/Douane/Immigratie de bakkerij en de slagerij ingaan. Ook ziet men personen die overal aanzitten. Maar zijn deze mensen gekeurd voor de meest misselijke ziektes?

Bij de vele berichten en foto’s ziet men artikelen over de datum, maar inderdaad wettelijk nog gebruikt mogen worden. Je zag bv een potje kruiden wat niet bederft maar alleen na verloop van tijd de kracht verdwijnt! Dat is niet bedorven zoals men in de media allemaal loopt te schreeuwen.

Het punt hoe men controleert is een ander verhaal want het is overduidelijk dat het gehele controle team kardinale fouten maakt op de manier hoe zij te werk gaan. Wettelijk is namelijk bepaald dat je een huiszoekingsbevel moet hebben om ergens binnen te vallen! Ook wordt niet naar de eigenaar gevraagd of gemeld aan de op dat moment verantwoordelijke manager dat men onderzoek gaat doen in hun gebouw! Erger nog, men komt binnen zonder zich te melden en zonder papieren te overleggen. Ook is het heel frappant dat niet een van de controleurs, politie of een van het zogenaamde team zich kan identificeren. Jan en alleman kunnen zich voordoen als controleur! Een simpele regel die ook in de wet staat dat elke agent / controleur zich moet identificeren als er om gevraagd wordt.

Controle is heel goed maar is het dan niet zo dat het controle orgaan zelf zich eerst eens moet verdiepen in wetten en regels hoe een controle uitgevoerd moet worden? En is het niet normaal dat ook zij zich aan deze regels moeten houden?

Hoe kan je anderen wijzen op onrechtmatigheden als je zelf illegaal en tegen de wet bezig bent? Blijkbaar ook nog zonder kennis. Maar gelukkig heer Gois heeft het publiek en harde schreeuwers om kunnen kopen met een feestje en iedereen is weer tevreden.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

 

May 20at 05:08am

Waar maken we ons lokaal druk om?

Nederland, Ruim 200 ’vieze’ winkels onder toezicht

Ruim 200 supermarkten, bakkers, slagers en toko’s zijn tussen 2013 en juli 2016 onder verscherpt toezicht gesteld of hebben boetes gekregen vanwege slechte hygiëne en voedselveiligheid. Sommige zaken maakten het wel heel bont: zo werd er rattenurine in een zakje nootjes aangetroffen en vonden inspecteurs op een andere plek zelfs rattenkarkassen.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de lijst met winkels heeft opgevraagd. Inspecteurs van de NWVA troffen bij een bezoek aan een toko nootjes aan die niet geschikt waren voor consumptie. „Acht verpakkingen caramelnuts die zijn doordrenkt met rattenurine', schreven de onderzoekers in februari 2016. Het bedrijf is daarop onmiddellijk gesloten en staat onder verscherpt toezicht.

Karkassen
En datzelfde gebeurde bij meer bedrijven die het niet zo nauw namen met de hygiene. Naast veel kleine ondernemingen gaat het ook om filialen van grote ketens als Albert Heijn, Jumbo, Kruidvat, Aldi, Dekamarkt, Plus, Vomar, Dirk en Deen.

Inspecteurs troffen naast ongedierte en hun uitwerpselen onder meer bederfelijke en mogelijk met ’poepbacterie’ E-coli en salmonella besmette producten aan. In één winkel lagen zelfs karkassen en uitwerpselen van ratten.
Volgens RTL Nieuws, dat alle vieze winkels in kaart heeft gebracht, waren dit soort inspectieresultaten voor consumenten tot nu toe geheim. Zo kunnen klanten niet weten of de winkel die zij bezoeken voldoet aan alle eisen.

Point

Waar maken wij ons druk om op ons eiland?

Vlees


May 20at 05:06am

Gaslijn Isla-raffinaderij uit Estado Falcón

Refineria Isla gaat een gaslijn met een lengte van 80 kilometer aanleggen tussen Estado Falcón in Venezuela en de zuidkust van Curaçao. Dat heeft de raffinaderij in een persverklaring bekendgemaakt.

Voor de aanleg van de gasleiding is contact gelegd met de bedrijven Doris Engineering en Axens in Frankrijk. Een gaslijn tussen Venezuela en Curaçao is de meest efficiënte en effectieve manier om de Isla-raffinaderij op gas te laten draaien.

Point

Valt u niets op?
Isla gaat een gasleiding leggen om gas van Venezuela naar Curacao te pompen! Yep, en wat zit hier achter? Want gas dat van Venezuela naar Curacao kan gaan kan later ook visa versa gaan als Nederland het gas uit de grond onder ons gaat trekken!!

De deal van Nederland met Venezuela, waar ik al langere tijd over schrijf, is zeer duidelijk aan het worden! En de olie is al gedekt vanuit deze hoek. Hoe mooi is het om te zien dat meer en meer zaken bloot gelegd worden.

 

May 20at 05:04am

Integriteitslunch

Op woensdag 17 mei heeft een lunchgesprek plaatsgevonden met het thema “integriteit en corruptie-awareness” op het paleis van de Gouverneur. Aanwezig waren Fundashon Kòrsou Transparente, de stichting Leading With Integrity, en mevrouw Hagen.

Point

Heerlijk te zien wat men er allemaal aan doet om de show in het leven te houden dat ook nog eens door personen waar je grote vraagtekens zet hoe integer ze eigenlijk zijn.
Wie gelooft dit allemaal nog?
Moet je werkelijk diep en zwaar aan de drugs zijn of elke dag sinterklaas vragen om hulp?

 

May 20at 05:02am

Aliens Implanted A Microchip in Napoleon’s Skull

Signs strongly suggest Napoleon was guided by technologically advanced beings

Throughout the course of history once in a while a bright mind would rise to bend the will of people everywhere according to his interest and conquer the world. All of them, including Alexander the Great and Sallahadin used tactics, technology and negotiating skills beyond comprehension for their societies and respective time periods.

Three years ago, Dr. Dubois requested and received permission to examine Napoleon Bonaparte’s skull in order to discover any possible medical problems that would better help us understand his thinking and behavior. He was looking for gland anomalies when he saw a very small incision in the bone.

What he found defies scientific explanation to this day.

The researchers could only guess the object’s nature and provenience, because it is much smaller than any human fingertip and has no electrical components or wiring. Napoleon’s skull grew around the strange object, so one thing researchers could conclude is that it was probably inserted in his head during his youth years (we assume during his stay in Egypt).

France’s mightiest leader never spoke of this to anyone and no written history of it was ever found, so researchers began to dig through records of his travels, hoping to find places and circumstances where he could’ve had an encounter with alien representatives.

First, there was a local uprising in 1794, when a 25 year-old Napoleon disappeared for a number of days and told everyone upon returning that he was held prisoner. The microchip, if that’s what it really is, could’ve been first installed then and later upgraded or repaired, or his body might’ve been only subject to compatibility testing at first.

Most cases of alien abduction are not singular, meaning that the subject is usually abducted and studied not only once, but many times (like wildlife experts put tracking and recording devices on animals for research). UFOs have been known to appear over conflict zones and some believe he was chosen during the rebellion of the period, by extraterrestrial forces, to somehow stop the violence (pretty wild guess).

After this bizarre disappearance caused by a possible abduction where he got the microchip and mental enhancements, Napoleone (his birth name, his parents were Italians from Corsica) went on to lead great armies, become Emperor of France and have Europe at his feet in just a few short years.

But before he would proclaim himself emperor, he would face another encounter, this time spoken of by some of his troops, though he specifically ordered them not to, when he was still just a general leading the French army and fleet into Egypt.

Napoleon1

The campaign was very peculiar from the start, as the general held a speech to his army before departure, explaining the fact they should respect the local traditions and religion, their personal well-being depending on it. He said the following words:

The people we will be living alongside are Muslims; their first article of faith is ‘There is no other god but God, and Mahomet is his prophet.’ Do not contradict them; treat them as you treated the Jews, the Italians; respect their muftis and their imams, as you respected their rabbis and bishops.

Have the same tolerance for the ceremonies prescribed by the Quran, for their mosques, as you had for the convents, for the synagogues, for the religion of Moses and that of Jesus Christ. The Roman legions used to protect all religions. You will here find different customs to those of Europe, you must get accustomed to them.

“The people among whom we are going treat women differently to us; but in every country whoever violates one is a monster. Pillaging only enriches a small number of men; it dishonors us, it destroys our resources; it makes enemies of the people who it is in our interest to have as our friends.
The first city we will encounter was built by Alexander [the Great]. We shall find at every step great remains worthy of exciting French emulation.”

But contrary to that, after the French left Alexandria, the library holding invaluable information and art was nothing more than ashes. The motive for this strange atrocity remains unknown because Napoleon was an educated man, with some taste in art and always curious about history or science.

Historians claim that his troops burned down the library not by direct order, but either by accident or because they expected to find material riches inside the impressive building and got angry when they could only find books, which held no interest to them.

UFOlogists, however, say the general gave a silent order to a handful of trustworthy soldiers to set the building on fire under cover of night, in order to destroy knowledge or evidence of something or someone (most of the locals had fled and the building held no strategic interest so no one would investigate).

For the people present in the city at the time, nothing inside the library mattered, but to bright minds like Napoleon or future great people to follow in his footsteps, it was pure gold (it could’ve been alien technology or location, it could’ve been simple methods to subdue or pacify the world, who knows?).

Napoleon2

The reasons for arson could be:

The aliens guided him through the microchip we now know of, or by knowledge from the previous possible encounter (when first abducted at the age of 25, the aliens could’ve told him further instructions await inside the library).

Some think that he now had understanding of encoded messages inside the library and applied a burn after reading stance, either by will, because he didn’t want anyone else to ever possess this knowledge, or because the microchip or instructions he found in the books told him so, meaning the extraterrestrial civilizations used the French army as a document shredder.

After that, his army fought a vicious battle against the Mamluks and won easily due to superior tactics never before seen on a battleground. Napoleon formed massive squares made out of infantry, inside of which the valuable equipment, cannons, ammo and generals were safely shielded.

The French only lost a few hundred soldiers while the Mamluks suffered losses of over 6,000. How did he come up with this tactic in such a short notice?!

After winning the battle of the pyramids, as it was called and later pictured, Napoleon wanted to go inside the pyramids and asked to do so alone. When he came out, (soldiers waiting outside reported him being inside for hours) he was visibly shook and ordered anybody present not to speak of what happened there.

Maybe he didn’t agree with the aliens, or maybe he felt he gained knowledge that would make him invincible, because historians say it was from then on his narcissistic self-destructive path began.

Dr. Dubois might have an explanation for Napoleon’s change of heart and mind:

“When we examined Bonaparte’s skull we noticed the foreign object was in close proximity and oriented towards his hippocampus—where his hippocampus would’ve been when he was alive. This suggests the microchip was implanted specifically to act upon this crucial brain structure.”


The hippocampus, as any neurologist will tell you, is a structure in our brains that governs emotions and memory processes, precisely the areas you’d want to control if you were an alien with an agenda.

UFOlogists also believe he was contacted by extraterrestrials during the Russian expedition, when many soldiers reported strange lights, resembling what we would now think of as aircraft or car lights, but everyone accounted them as hallucinations caused by starvation or severe cold.

When he arrived in Moscow and until he left, he was uncommonly quiet and calm even though things obviously didn’t go according to plan. Many think that after a possible ET encounter on the way, Napoleon changed his mind and wanted to return, but he knew provisions wouldn’t suffice for the way back, which was longer than the one left to Moscow.

Some UFOlogists say he was fighting a mental battle between his natural conquering nature and the benign ET intentions induced to him via this microscopic microchip. Even after he was completely defeated and captured, nobody had the courage to execute him or even put him in a regular prison. They had to give him a whole island with the necessary amount of servants and funding, which he governed as he saw fit.

People who have met him face to face said his presence was so powerful that they felt that something would keep them from harming him in any way even if no one else was present in the room. Some described it as an aura or an invisible armor, but many now believe these feelings were cause by energy generated from the microchip.

This energy could also have physically affected his organs because he was visibly holding his chest or left side, even in paintings, where he would disguise it as posing with a hand in his coat (kind of like a signature or a modern day gang sign).

Napoleon was a great leader, who always presented a grandiose image and never spoke of his demons, so we await the day modern science, or some God forsaken tribe can explain at least the nature or provenience of this mysterious microchip and maybe understand any information it may hold.

Point

We weten nog half niet wat er werkelijk allemaal gaande is.

Napoleon3

 

May 19at 05:07am

Water in flessen grootste oplichting ooit

Het is een van de grootste oplichtingen van de moderne tijd: water in flessen.

Er worden kapitalen uitgegeven aan bron- en mineraalwater in flessen. Tientallen verschillende merken zijn in allerlei supermarkten te verkrijgen. Op de etiketten staan vaak afbeeldingen van bergen, watervallen en bergstromen die ons moeten doen geloven dat het water direct uit de Alpen getapt wordt, maar in feite komt het merendeel uit exact dezelfde bron als ons kraanwater. Leidingwater komt namelijk meestal ook uit een bron en is dus in feite ook bronwater.

Neem bijvoorbeeld het merk Bar le Duc, deze haalt zijn water uit dezelfde bron als waar een deel van de stad Utrecht zijn water haalt, Sourcy uit de bron van Bunnik en het Albert Heijn thuismerk uit de Bron Hoensbroek. En toch betalen we met z'n allen graag honderden malen meer geld voor water uit een fles dan uit de kraan. Een gemiddelde 1,5 liter fles water in de supermarkt komt op ongeveer 1,50 euro, voor datzelfde geld koop je 1000 liter kraanwater!

Is er dan totaal geen verschil tussen kraanwater en bron- en mineraalwater? Jawel, het grootste verschil zit em in de zuivering. De kwaliteitseisen voor leidingwater in Nederland zijn extreem streng( waardoor er in ons land nagenoeg het schoonste water ter wereld uit de kraan komt). Om dit te bereiken wordt het kraanwater eerst door een waterzuiveringsinstallatie gepompt. Bron- en mineraalwater worden direct bij de bron in flessen gedaan.

Vaak wordt gezegd dat kraanwater schadelijk voor de gezondheid zou zijn omdat er altijd chloor aan toe wordt gevoegd, maar sinds 2005 wordt dit bijna niet meer gebruikt. Tegenwoordig zijn het voornamelijk Ozon en UV-licht die het Nederlandse leidingwater zuiveren. Maar in sommige gevallen, zoals bij een leidingsbreuk, wordt (helaas) chloor gebruikt om het water te desinfecteren. De strenge eisen en controles op ons water, zorgen er echter voor dat de hoeveelheden ervan zeer laag zijn.

En voordat je nu meteen denkt: zie je, daarom is water in flessen beter (en duurder); bron- en mineraalwater vallen onder veel minder strenge eisen dan het water uit de kraan. Hierdoor kan er in deze flessen een veel hoger niveau aan zware metalen en sulfieten zitten, bevat het doorgaans veel zout en kunnen er schadelijke hoeveelheden mineralen in zitten. Het water uit de kraan wordt niet voor niets gefilterd. Daarnaast bevatten veel van de plastic flessen waar het water in geleverd wordt, schadelijke stoffen die jij bij het drinken gewoon binnenkrijgt.

Voor de gezondheid hoef je dus geen water uit flessen te drinken, maar het zou kunnen dat je de smaak van kraanwater niet lekker vindt. Maar realiseer je dan wel dat je 1000 maal meer voor hetzelfde glas water betaalt.

Point

Een bekend verhaal maar blijkbaar dringt het nog niet door bij de vele watergebruikers.

Op vele flessen staat zelfs de gevaarlijke stoffen als fluoride vernoemd en is duidelijk dat het water uit uw eigen waterleiding komt!

Water

 

May 19at 05:05am

EU wil opheldering over gerommel door Braziliaanse vleesbedrijven

Vleesschandaal
Twee grote Braziliaanse vleesbedrijven worden verdacht van gerommel. De EU, een belangrijke importeur, wil opheldering.
]Op meerdere plaatsen in Brazilië werden dit weekeinde mensen opgepakt vanwege ‘Operatie zwak vlees’. Foto Rodolfo Buhrer / Reuters
Kippenbouten met salmonella, rundvlees dat drie maanden na de houdbaarheidsdatum nog wordt verkocht, en bedorven varkensworsten als lunch voor schoolkinderen. Een groot corruptieschandaal rondom bedorven vlees en kip dat jarenlang opnieuw verpakt, gecertificeerd en verkocht werd, heeft in en buiten Brazilië grote paniek veroorzaakt.

De EU, VS en China, waarnaar Brazilië op grote schaal vlees en kip exporteert, eisen opheldering van de regering. Volgens de Braziliaanse federale politie kwamen in elk geval zeven containers met bedorven vlees en met salmonella besmette kip via de Rotterdamse haven Europa binnen. „We willen zekerheid of dit een incident was of structureel jarenlang gebeurde. Als Brazilië geen gezond vlees kan garanderen, zetten we de import van vlees en kip naar Europa stop”, dreigde EU- ambassadeur João Cravinho.
‘Operatie zwak vlees’, zoals het onderzoek naar de vleesfraude is gedoopt, ging afgelopen vrijdag van start met politie-invallen op zo’n tweehonderd locaties verspreid door het hele land. Drie slachthuizen zijn door de politie gesloten, 21 bedrijven worden nader onderzocht. Meer dan dertig personen werden gearresteerd onder wie medewerkers en directeuren van JBS en BRF, twee van de grootste vlees- en kipproducenten ter wereld. De bedrijven zelf ontkennen alles.

Twee jaar lang onderzoek
Twee jaar lang werd er onderzoek gedaan naar corruptie binnen de Braziliaanse vleesindustrie. De Braziliaanse vleesproducenten JBS en BRF zouden op grote schaal gezondheidsinspecteurs van het ministerie van Landbouw hebben omgekocht. Die keurden vervolgens grote partijen bedorven vlees goed. Ook werd vlees niet volgens de eisen gekoeld en was de hygiëne bij slachthuizen niet volgens de voorschriften. De omgekochte medewerkers van het ministerie ontvingen volgens de politie meer dan tienduizend euro per maand. Een deel ging naar politieke partijen waaronder de PMDB van de Braziliaanse president Michel Temer.

Om de stank van het rotte vlees te verdoezelen werden chemische producten en zuur toegevoegd, die mogelijk kankerverwekkend zijn, aldus de onderzoekers. Het rotte vlees werd onder meer verwerkt in worsten en ging naar publieke scholen waar kinderen in de pauze een lunch krijgen. Het vlees kwam zeer waarschijnlijk ook in supermarkten en slagerijen terecht en is zeer waarschijnlijk geëxporteerd naar het buitenland. Europa is de grootste afnemer van vlees en kip uit Brazilië.

Spoedberaad
EU-ambassadeur João Cravinho had zondag een spoedberaad met de Braziliaanse president Temer en zei vooraf in de Braziliaanse media dat de EU mogelijk de aanvoer van rund- en kippenvlees uit Brazilië gaat stopzetten als de Braziliaanse overheid niet met zekerheid kan aangeven dat het vlees aan de Europese gezondheidseisen voldoet.
„Onze zorg is de Europese consument. We willen weten of de partijen vlees die nu onderweg zijn naar Europa geschikt zijn voor consumptie”, zei Cravinho. Brazilië exporteert naar 150 landen, ook in de Nederlandse supermarkten ligt vlees uit Brazilië, het land is de derde grootste vleesleverancier van Nederland.
Mogelijke sancties, zoals het stopzetten van de export zijn volgens economen funest voor Brazilië. „We zijn verwikkeld in de grootste economische crisis sinds dertig jaar en het land wordt al beheerst door grote corruptieschandalen, dit is de zoveelste klap”, zegt de Braziliaanse econoom Gilberto Braga verbonden aan economisch instituut IBMEC.

Het vleesschandaal is opnieuw een smeergeldaffaire in Brazilië dat al twee jaar lang in de greep is van Operatie Lava Jato (Wasstraat) , de mega-corruptiezaak rondom semi-staatsoliebedrijf Petrobras. Ook daarbij werden grote hoeveelheden geld naar politici doorgesluisd die daarvan onder meer hun campagnes betaalden.

„Brazilië is doordrenkt van corruptie, iedereen wil zijn zakken maar vullen en wij, de gewone Brazilianen, zijn weer de dupe”, zegt kapster Silvia Costa bij de vleesafdeling van supermarkt Extra in Rio de Janeiro. Brazilianen zijn enorme vleeseters, maar net als veel landgenoten durfde Costa dit weekend geen vlees meer te kopen. „Ik eet voorlopig vis tot we meer weten. Niemand kan ons zeggen of dit vlees hier in de schappen wel goed is, ik wil geen risico lopen”, aldus de Braziliaanse.

Point

Wereldwijd wordt er met vlees geknoeid. Onbegrijpellijk dat mensen het nog blijven eten.

 

May 19at 05:03am


Nieuwe wereldwijde computeraanval ontdekt

Computerexperts hebben een tweede wereldwijde aanval met gijzelsoftware ontdekt. Dat meldde de Amerikaanse omroep ABC News woensdag. Er zouden honderdduizenden computers wereldwijd zijn getroffen, vooral veel in de VS.

Het bedrijf Proofpoint stuitte op de nieuwe aanval bij onderzoek naar de vorige, afgelopen vrijdag met ransomware WannaCry. Het virus gijzelt de computer en dat kan door betaling van een afkoopsom in bitcoins ongedaan worden gemaakt.

Bij de nieuwe, volgens de experts minder opvallende aanval zijn net als afgelopen week de technische middelen gebruikt die zijn ontwikkeld door de Amerikaanse spionagedienst NSA.

De jacht op de makers van WannaCry is in volle gang. Volgens beveiligingsexperts kan het beste worden gezocht in de hoek van de georganiseerde misdaad. In de Financial Times zegt John Bambenek van Fidelis er zeker van te zijn dat de daders gevonden worden. „Ze hebben zichzelf bij alle opsporingsdiensten op de radar gezet. Als ik een gok mag wagen, houd ik het op de georganiseerde misdaad”, aldus Bambenek.

Point

Al lang gaat ten ronde dat de meest grote hacks en virussen van deze agency komen. Niet verwonderlijk als men gaat beseffen dat Xirtam al geruime tijd actief is.

NSAMay 19at 05:01am

Slimme meters

De slimme meter is een van de gevaarlijkste apparaten voor de veilgheid van uw gezin via de straling die ze afgeven.

Maar deze meters zijn ook nog niet eens nauwkeurig in hun metingen.

Lees hier het gehele stuk

 

May 19at 05:00am

Nike Just Released A Statement and It's Bad

Sports Apparel Giant Nike has put out a statement criticizing President Trump's immigration ban rather than supporting his goal of keeping Americans safe.

Dear all, Nike believes in a world where everyone celebrates the power of diversity. Regardless of whether Or how you worship. where you come from Or who you love, everyone's individual experience is what make us stronger as a whole. Those values are being threatened by the recent executive order in the U.S. banning refugees, as well as visitors, from seven Muslim-majority countries. This is a policy we don't support. And I know we're all asking what this means for our future. for our friends. Our families and Our broader community. Today. I'm thinking of everyone who is impacted. like Sir MO Farah. Mo. four-time Olympic gold medalist. now lives in Oregon with his family. He was born in Somalia and moved to Britain when he was eight. He has dedicated his life to competing for his adopted country. And yet, MO fears that he may not be allowed to return from his training camp in Ethiopia to see his wife and children in Portland. I was moved by the powerful statement MO shared this morning. What MO will always have — what the entire Nike family can always count on — is the support of this company. We will do everything in our power to ensure the safety of every member Of Our family: Our colleagues. Our athletes and their loved ones. Nike stands together against bigotry and any form of discrimination. We've learned that On the field Of play. where fairness and mutual respect are the rule, not the exception. Now. more than ever. let's stand up for our values and remain open and inclusive as a brand and as a company. We are at our best when we recognize the value of our diverse community. Thanks, Mark Parker Chairman. President and CEO, NIKE, Inc.

Point

Ouder nieuws maar toch even goed het weer op te halen.
De kracht zou liggen als grote bedrijven dit meer naar buiten zouden brengen. Maar wie bekritiseert wie op deze wereld.


May 18at 05:10am

Opini

Grafische fiasco

17 mei 2017 UTS lanceert hun nieuwe logo.

Werkelijk om te huilen toen het gedrocht zichtbaar werd. Vele mensen bestempelden het als een TUI variant. Deels is duidelijk te zien dat de klungelende programmabediener die dit bedacht heeft zeker geen fantasie heeft en sterk zich laat beïnvloeden door andere logo's . Verder voelt deze duidelijk niet aan hoe een logo tot stand moet komen.

Deze "pias" die dit logo ontworpen heeft, heeft werkelijk of geen opleiding grafische school gevolgd of heeft zijn / haar lessen niet begrepen.

Buiten dat het symbool wat lijkt op een zeer slechte vishaak, is het ontworpen lettertype werkelijk bij de beesten af en voldoet totaal niet aan de grafische standaarden. Ik schrijf dit alles omdat ik wel de grafische studie geheel doorlopen heb en daarnaast vele jaren senior grafisch ontwerper was in mijn eigen reclamebureaus op zowel Curaçao, Nederland en Amerika.

Vele jaren heb ik samen mogen werken met Setel en UTS (16 jaren) en altijd deden we het hoogste level bereiken wat in soms zeer korte tijden mogelijk was. Maar waar UTS nu in afgezakt is, is in een level van computer amateurisme met een knoppenbediener zonder enige grafische kennis.

Laten we hopen dat UTS niet meer betaald heeft dan 250 gulden voor de moeite. Alles meer is oplichterij geweest of misschien wel vriendjespolitiek.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

UTS


May 18at 05:08am

Nederland daalt op ranglijst kinderrechten: onder Thailand en Tunesië

Nederland is dit jaar verder gezakt op de internationale ranglijst voor kinderrechten. Dat heeft de organisatie Kidsrights maandag bekendgemaakt bij de publicatie van haar jaarlijkse lijst. Nederland belandde op de vijftiende plaats en eindigde daarmee onder minder welvarende landen als Thailand, Tunesië en Slovenië.

Een groot aantal kinderen in Nederland leeft volgens de organisatie in armoede en kinderen in gezinnen met een minimuminkomen worden geraakt door de bezuinigingen. Bovendien is de kwaliteit van jeugdzorg in veel gemeenten als gevolg van de decentralisatie nog altijd niet op orde.
Vorig jaar verloor ons land al zijn plek in de top-10 van landen die goed omgaan met de rechten van de kinderen toen het van de tweede naar de dertiende plaats zakte.
Volgens Kidsrights moet er nog veel worden verbeterd. 'Nu het Nederland economisch weer voor de wind gaat, moeten kwetsbare kinderen daar als eersten van profiteren', vindt Marc Dullaert van KidsRights. 'Tegen de formerende partijen wil ik zeggen: blijf vooral investeren in kinderen en gezinnen die in armoede leven. Zo wordt voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat.'

'Alarmerend'
Op de index staan 165 landen. De jaarlijkse ranglijst geeft weer hoe de kinderrechten wereldwijd worden nageleefd en hoe landen zich inzetten om de rechten van kinderen te verbeteren. Portugal is dit jaar voor het eerst lijstaanvoerder, gevolgd door Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Spanje, Frankrijk, Zweden, Thailand, Tunesië en Finland.
Rijkere landen doen het volgens de organisatie niet vanzelfsprekend beter dan ontwikkelingslanden. Veel geïndustrialiseerde landen investeren in verhouding te weinig in kinderrechten, vindt de organisatie. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar de financiële draagkracht van een land. 'Het is prijzenswaardig dat veel armere landen met beperkte middelen relatief veel bijdragen. Anderzijds is het alarmerend dat het rijke westen zijn leiderschapsverantwoordelijkheden verwaarloost en binnen zijn mogelijkheden ruim onvoldoende investeert in kinderrechten', aldus de organisatie.
Vorig jaar plaatste staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kanttekeningen bij de lijst. Hij stelde dat de lijst een 'vertekend beeld' geeft en landen niet onderling vergeleken kunnen worden.

Point

Nederland het meest hypocriete land waar de koning en zijn gevolg zelf hard mee doen aan veel kinderellende tot zelfs baby's offeren toe. Allemaal beschermd door een corrupt systeem en hun gemanipuleerde justitie.

Kinderen


May 18at 05:07am

Zijn 33 procent van de stemmen en 33 zetels voor de VVD toeval?

33 procent van de stemmen en 33 zetels voor de VVD
[vrijmetselaars en 33] Veel belangrijke dingen die ogenschijnlijk toevallig gebeuren, zijn dit allesbehalve en de duistere krachten achter de schermen laten ons dit op allerlei manieren weten.
Ze doen dit vaak door gebruik te maken van hun symbolische getallen zoals 33 en 66; die je dan ook “toevalligerwijze” veel tegenkomt.
Het is bij velen hier bekend dat verkiezingen zijn opgezet ter vermaak van het volk en dat het uiteindelijk helemaal niets uitmaakt op welke “volksvertegenwoordiger” je stemt.
De Sekte van het Alziend Oog weet dat uiteraard ook en daarom vinden ze het leuk om de mensheid via allerlei symbolen te laten weten dat zij degene zijn die de controle hebben. Het enige probleem is dat dit vaak subtiele boodschappen zijn die door de meerderheid van de bevolking worden afgedaan als toevalligheden.
De getallen die hier worden genoemd zijn inderdaad heel bijzonder voor de satanische elite en ze komen dan ook regelmatig voor in hun organisaties zoals bij de vrijmetselaars.
In bepaalde kringen heeft het getal 33 in ieder geval dus wel een esoterische betekenis als het “hoogste van de Meester Getallen”. Bij de Vrijmetselaars is de hoogste orde die van de 33ste graad van The Scottish Rite. Deze afdeling werd binnen de Vrijmetselarij in 1801 opgericht met de formatie van de Mother Supreme Council in Charleston, South Carolina, Amerika.
Het was misschien geen toeval dat Charleston de geboorteplaats was van The Scottish Rite, op een fractie ten zuiden van de 33ste breedtegraad. Interessant genoeg is het ook de plek waar de eerste schoten in de Amerikaanse Burgeroorlog werden afgevuurd.

Dit zijn de getallen waar je op moet letten:
Het getal 11 wordt al sinds de oudheid verbonden aan mystieke krachten. Alle vormen van getallenleer, inclusief numerologie, de oude wetenschap van gematria en de kabbalah, kennen aan het getal 11 een bijzonder belang toe, alsmede aan de van 11 afgeleide getallen 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99. Vooral het getal 33 (3x11) is van groot belang in de duistere ideologie van de Vrijmetselaars en andere 'geheime' genootschappen.
Bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen krijgt de VVD 33 procent van de stemmen en vervolgens 33 zetels in de Tweede Kamer.
Wanneer je terugkijkt naar de verslagen van die verkiezingen, dan kom je ook opvallend vaak het percentage 33 tegen:
De kiezers in Leiderdorp weten de stembureaus ook goed te vinden. Om 13.00 uur had hier al 33 procent gestemd.
Rond 15.00 uur heeft 33 procent van de stemgerechtigde Alphenaren hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Ipsos telt bij 43 geselecteerde stemlokalen, verspreid over het land, hoeveel mensen er komen stemmen. Rond 13.45 uur had 33 procent van de stemgerechtigden van die bureaus zijn stem uitgebracht.
De opkomst van mensen die naar de stembus gaan, is vooralsnog hoger dan die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012.
Bij het stembureau in Appingedam was het zelf zo druk dat er een extra stemhokje werd geplaatst.
Gemiddeld ligt het opkomstpercentage landelijk rond 33 procent.

En dan komt er een hele leuke:
D66 is 6e met 6,66 procent van de stemmen
Ook de CDU van Merkel wint met 33 procent van de stemmen en de Franse Rothschildwerkemer Macron wint met 66 procent, nadat enkele weken daarvoor precies 66 procent van de Fransen nog niet wisten op wie ze zouden stemmen.

Point

Toeval bestaat niet en alles is terug te brengen in een maas van verklaringen en voorbedachte wegen.
Lees de artikelen over vrijmetselarij hier rechts in het menu.

Vrijmetselarij


May 18at 05:05am

Belegger De Vries betrokken bij belastingroute voetballers

Bij het wegsluizen van geld van voetballers via een bedrijf in Naarden, speelt belegger Peter Paul de Vries een belangrijke rol.

Belegger Peter Paul de Vries is direct betrokken bij het Naardense bedrijf LMP Bomore, dat omstreden belastingconstructies voor topvoetballers beheert, blijkt uit onderzoek van NRC. De Vries’ betrokkenheid is opmerkelijk omdat hij als voorzitter van de vereniging van effectenbezitters tussen 1995 en 2007 naam maakte als voorvechter van de belangen van kleine beleggers.
De Vries duikt op in vertrouwelijke documenten van het Amsterdamse trustkantoor BK Group, dat internationale bank- en geldzaken regelt voor diverse voetballers. Hij is via zijn investeringsmaatschappij Value8 grootaandeelhouder van de BK Group.
In de interne correspondentie staat dat De Vries in de zomer van 2015 onder tijdsdruk persoonlijke documenten verstrekte aan LMP Bomore, zodat het een bankrekening op Curaçao kon openen. Dat was cruciaal voor het bedrijf, dat handelt in beeldrechten en sponsorcontracten van sterren als Luis Suárez (Barcelona).
„Hier is enige urgentie bij geboden omdat ABN Amro Bank per 1 september de rekening sluit van LMP Bomore BV omdat het faciliteren van bankverkeer voor dergelijke activiteiten niet meer in hun cliëntprofiel past”, mailde Gejo Kamp, directeur van LMP Bomore op 19 augustus 2015 aan De Vries.

Miljoenen naar Panama
Uit NRC-onderzoek bleek eerder dat vedettes als Suárez via Naarden miljoenen euro’s naar belastingparadijs Panama hebben gesluisd. Ook bleek dat grote banken sinds 2015 geen zaken meer wilden doen met LMP Bomore, omdat zij dit te riskant achtten.
Gejo Kamp was in de zomer van 2015 op de hulp van De Vries aangewezen om een bankrekening te kunnen openen bij de United Bank op Curaçao. Hij had diens handtekening nodig onder formulieren van de bank én een „utiliteitsrekening (gas, licht, elektra, telefoon, internet, gemeentelijke belastingen) niet ouder dan 3 maanden, waaruit je woonadres kan worden opgemaakt”.
Ook vroeg hij De Vries naar een kopie van het paspoort van Koos Visser, een andere aandeelhouder van LMP Bomore. „Hoe komt United Bank bij Visser?” mailde De Vries terug. „Wij verstrekken geen informatie en gaan hem niet lastig vallen.” Een half jaar eerder klopte Kamp ook al aan bij De Vries om voor hem noodzakelijke papieren te verkrijgen.
De Vries ontkent in een reactie iets van LMP Bomore te weten. „Ik weet er echt niets van.” Sinds 2008 is De Vries bestuursvoorzitter van investeringsmaatschappij Value8, dat bedrijven opkoopt. De eerste jaren verliepen succesvol, maar sinds vorig jaar klinkt er kritiek op zijn beleid en staat de beurskoers van Value8 onder druk.

Point

Curacao, ABN / AMRO en dan United Bank.
Heeft men nog niet door wat er werkelijk gaande is?

Dit is niet alleen in de voetbalwereld, wat overigens al heel lang gaande is, maar is in de gehele zakenwereld waar veel geld gewassen wordt.

Vries


May 18at 05:03am

What Is China Building Here?

Not happy with building mysterious gigantic structures in the desert, the Chinese are now building inter-dimensional portals in the middle of their cities. I mean, come on, what the hell is this 157m high metal structure in the the city of Fushun, in northeast China’s Liaoning province?

It’s made of an astounding 3000 tons of steel and it will glow at night — decorated with 12,000 LED lights. According to Fushun Municipal Government’s officials, this titanic structure does absolutely nothing except serve as an elevated sighting position. They claim it is pretty “landscape architecture” — like the Eiffel Tower. It uses four elevators to take people to the top.

The Chinese media has been harsh about the building after a blogger posted these photos on Sina Weibo, which is the country’s “largest microblog platform”. Not surprising, since this thing costs $US16 million.
According to Fushun’s Urban Construction Bureau, the “Ring of Life” means “a round sky and a path leading to a paradise in heaven.”
I believe it. And so does the internet.

Point

Het is frappant dat China deze gebouwen zet wetende dat elders op de wereld deze zaken ook gaande zijn.

China


May 18at 05:01am

‘Archonten, aangenaam!’ Bizar fenomeen

Alloya Huckfield is een jonge vrouw, die al een intens leven achter zich heeft. Ze is tegenwoordige als healer/teacher werkzaam, geeft daarnaast internationaal workshops en schrijft boeken en artikelen. Eén van die artikelen kun je hieronder lezen over de Archonten.(HIER en HIER een gedicht van Karel Jongepier over deze ‘wezens’. Zoals je weet, schreven we hier op de site al eens over deze parasiterende wezens, die mogelijk vele miljarden jaren al door universa kruisen en hun levenskracht halen uit nietsvermoedende levensvormen, die hen, onwetend, van deze levensenergie voorzien.

Archonten

Voor het gehele artikel klik hier


May 17at 05:11am

Important

"John Baselmans a uni su mes ku e partido nobo"

Met een foto en de conformatie van heer Elvis de Andrade werd er op 16 mei, pagina 10 van de Vigilante ingegaan op een nieuwe partij die voor 30 mei opgericht gaat worden.

Vreemd is dat ik niet benaderd ben door Vigilante noch andere persgroep of krant om dit bericht te bevestigen.

Wat is er werkelijk gebeurd:
Op 11 mei 2017 om 15:55 uur werd ik gebeld door heer Andrade dat hij me op de lijst van zijn nieuwe politieke partij geplaatst had. In het 1 minuut 11 seconde lang gesprek was mijn antwoord;
"Ik bind me aan geen één politieke partij daar ze allemaal vallen onder het corrupt systeem".
Waarop heer Andrade me nog vertelde dat ik zaterdag 13 mei meer zou horen.
Einde gesprek en ook die bewuste zaterdag heb ik niets meer vernomen van heer Andrade.
Einde verhaal van John H Baselmans-Oracle en zijn groep MKK met de lokale politiek!

Jammer dat dit soort suggestieve zaken in de wereld worden gebracht en erg is dat men op deze manier probeert aandacht te krijgen om politiek en nieuws te voeren.

Politiek is niet de oplossing voor het huidige probleem op Curaçao en dat is ook de reden dat ondergetekende en MKK een weg hebben gekozen die veel machtiger en dieper gaat, en de politiek en hun maffia laat omkomen in hun eigen corrupt systeem!

John H Baselmans-Oracle voert geen politiek, hij voert een strijd alleen met zijn mensen in MKK tegen de corruptie, maffia en het vieze juridisch systeem.

Mensen kunnen die strijd volgen via zijn Watamula blog.

John H Baselmans - Oracle
MKK Curaçao

Vigilante

Klik op image voor leesbare versie

 

May 17at 05:09am

Opini

Huichelarij of aandachttrekkerij

We zijn in de tijd beland waar mensen vanuit de social media snakken naar nog meer aandacht en nog meer zand in de ogen gooien van de lezers.

EN DAN, dan lees je dat we een groep bloggers/journalisten hebben die zich noemen “Corruption Awareness Columns Curaçao”. De namen onder andere; Favell Maduro, Denise Vijber, Jeroen Jansen, Yves Cooper, Ariën Rasmijn staan vernoemd en zij gaan Korsou Transparente helpen en mensen “Aware“ maken van wat er gaande is op ons eiland!

Nu, onze broeken (en rokken) van MKK zakken af want er staan namen in dit lijstje van personen die juist er alles aan doen om corruptie en onrecht recht te trekken. Personen die mij persoonlijk bedreigd hebben om zo hun zin te krijgen en zaken op die manier af te dwingen. Dat allemaal zodat de toeschouwer niet meer weet wat de werkelijke waarheid is.

“Bij god en op Curaçao is alles mogelijk”
En zie hier…. het bewijs!

Al ruim 35 jaren ben ik persoonlijk actief in het aankaarten van zaken die gekoppeld zijn aan de maffia maar ook bij het signaleren en rapporteren naar vele instanties, datgene wat onmenselijk is of tegen wetten en regels gebeurt. Dit via ingezonden stukken, bergen aangiftes, brieven naar regeerders binnen en buitenland, blogs, websites, 16 boeken over de corruptie op deze eilanden.

Ongeveer 12 jaar geleden bracht ik alles onder in een groep MKK Movimentu Kontra Korupshon en met zeer grote en machtige namen achter me hebben we ten onrecht veroordeelden vrij kunnen krijgen, vele rechtszaken recht getrokken en zijn vele mensen achter de schermen aangepakt voor zeer misselijke zaken die ze hebben uitgehaald.

Als woordvoerder ben ik de enige die als MKK naar buiten kom met achter me vele experts in vele zaken. Duidelijk is er een grote groep die er alles aan doet om mijn mond te snoeren denkende dat dan MKK zich op zal heffen. Ik werd vele malen bedreigd en tot 3 maal toe is er een moordaanslag geweest en is door de tijd mij veel materiele schade toegebracht maar ook veel minder aangename uren opgeleverd. Toch zijn we doorgegaan omdat niemand weet wie allemaal achter Movimentu Kontra Korupshon zit en zo de groep enorm sterk maakt. De pers en bepaalde personen werden steeds feller en de bakken slijk en zelfs bedreigingen werden over MKK en over mijns persoon uitgestort.

Door de huidige actie en namen en foto’s van bepaalde personen die verschijnen zien we duidelijk dat corruptie en de maffia ALLE touwtjes in handen heeft en dat eerlijkheid en integriteit niet meer bestaan op dit (deze) eiland(en). Nog duidelijker is dat er juiste mensen op de juiste plaatsen gezet worden om zo de mensen nog meer zand in de ogen strooien; Personen die het kromme als recht omschrijven dat is de tijd waar we nu in leven.

Helaas zien we diverse statements geschreven op diverse handen waarvan bij de persoon zelf bloed aan zijn handen kleeft!


John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand

 

May 17at 05:07am

Opini

Vrij zijn

Mensen schrijven de Social Media vol met hun manier zien van vrij zijn.
Je bent pas vrij als……
en dan lezen we de meest gefrustreerde verhalen en veelal afzetten tegen een systeem, werkgever, instanties en de maatschappij.

Ik ben vrij!

Dat roep ik hard omdat ik van mezelf weet dat ik vrij ben:
Ik doe wat ik wil doen.
Ik werk wat en waar ik wil werken.
Ik leef mijn leven zoals ik het wil leven.
Ik zie de mooie dingen maar zie ook de dingen die een verbetering nodig zouden moeten hebben in mijn ogen.
Ik verlaat de wereld en kom terug wanneer ik wil.
En ik laat me niet bepalen wat er met mijn leven, mijn energie moet gebeuren.

Vrijheid is niet wat er om je heen gebeurt!
Vrij zijn is vanuit je binnenste, je diepe energie en het werken daarmee.
Vrijheid is het kneden van de energie.

Mensen lopen te schreeuwen naar vrijheid maar blijven steken door alsmaar naar buiten henzelf te kijken.

Wees vrij en laat je energie in je vele dimensies jou het leven beleven zoals jij je ware vrijheid wil zien.

Wees vrij en kijk in je, niet om je.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Jail

 

May 17at 05:06am

WikiLeaks Reveals 'AfterMidnight' & 'Assassin' CIA Windows Malware Frameworks

When the world was dealing with the threat of the self-spreading WannaCry ransomware, WikiLeaks released a new batch of CIA Vault 7 leaks, detailing two apparent CIA malware frameworks for the Microsoft Windows platform.
Dubbed "AfterMidnight" and "Assassin," both malware programs are designed to monitor and report back actions on the infected remote host computer running the Windows operating system and execute malicious actions specified by the CIA.
Since March, WikiLeaks has published hundreds of thousands of documents and secret hacking tools that the group claims came from the US Central Intelligence Agency (CIA).
This latest batch is the 8th release in the whistleblowing organization's 'Vault 7' series.

'AfterMidnight' Malware Framework
According to a statement from WikiLeaks, 'AfterMidnight' allows its operators to dynamically load and execute malicious payload on a target system.
The main controller of the malicious payload, disguised as a self-persisting Windows Dynamic-Link Library (DLL) file and executes "Gremlins" – small payloads that remain hidden on the target machine by subverting the functionality of targeted software, surveying the target, or providing services for other gremlins.
Once installed on a target machine, AfterMidnight uses an HTTPS-based Listening Post (LP) system called "Octopus" to check for any scheduled events. If found one, the malware framework downloads and stores all required components before loading all new gremlins in the memory.
aftermidnight-malware
According to a user guide provided in the latest leak, local storage related to AfterMidnight is encrypted with a key which is not stored on the target machine.
A special payload, called "AlphaGremlin," contains a custom script language which even allows operators to schedule custom tasks to be executed on the targeted system.

Frameworks

'Assassin' Malware Framework
Assassin is also similar to AfterMidnight and described as "an automated implant that provides a simple collection platform on remote computers running the Microsoft Windows operating system."
Once installed on the target computer, this tool runs the implant within a Windows service process, allowing the operators to perform malicious tasks on an infected machine, just like AfterMidnight.
Assassin consists of four subsystems: Implant, Builder, Command and Control, and Listening Post.
The 'Implant' provides the core logic and functionality of this tool on a target Windows machine, including communications and task execution. It is configured using the 'Builder' and deployed to a target computer via some undefined vector.
The 'Builder' configures Implant and 'Deployment Executables' before deployment and "provides a custom command line interface for setting the Implant configuration before generating the Implant," reads the tool's user guide.
The 'Command and Control' subsystem acts as an interface between the operator and the Listening Post (LP), while the LP allows the Assassin Implant to communicate with the command and control subsystem through a web server.
Last week, WikiLeaks dumped a man-in-the-middle (MitM) attack tool, called Archimedes, allegedly created by the CIA to target computers inside a Local Area Network (LAN).
This practice by the US intelligence agencies of holding vulnerabilities, rather than disclosing them to the affected vendors, wreaked havoc across the world in past 3 days, when the WannaCry ransomware hit computers in 150 countries by using an SMB flaw that the NSA discovered and held, but "The Shadow Brokers" subsequently leaked it over a month ago.

Microsoft Slams NSA For Its Role in 'WannaCry' Attack
Even Microsoft President Brad Smith condemned the US intelligence agency’s practice, saying that the "widespread damage" caused by WannaCry happened due to the NSA, CIA and other intelligence agencies for holding zero-day security vulnerabilities.
"This is an emerging pattern in 2017. We have seen vulnerabilities stored by the CIA show up on WikiLeaks, and now this vulnerability stolen from the NSA has affected customers around the world," Smith said.

Since March, the whistleblowing group has published 8 batches of "Vault 7" series, which includes the latest and last week leaks, along with the following batches:

Year Zero – dumped CIA hacking exploits for popular hardware and software.
Weeping Angel – spying tool used by the agency to infiltrate smart TV's, transforming them into covert microphones.
Dark Matter – focused on hacking exploits the agency designed to target iPhones and Macs.
Marble – revealed the source code of a secret anti-forensic framework, basically an obfuscator or a packer used by the CIA to hide the actual source of its malware.
Grasshopper – reveal a framework which allowed the agency to easily create custom malware for breaking into Microsoft's Windows and bypassing antivirus protection.
Scribbles – a piece of software allegedly designed to embed 'web beacons' into confidential documents, allowing the spying agency to track insiders and whistleblowers.

Midnight

 

May 17at 05:03am

Rainbow Village

Indonesian Government Invests $22,467 To Paint 232 Slum Houses, And Result Is Amazing

Why go somewhere over the rainbow when you can just hang out inside of it? Kampung Pelangi, a small village in Indonesia, has transformed itself into a stunning display of bright colours and whimsical designs, a huge departure from its former state of squalor.

The Central Java community, located in a southern district of Semarang, spent over $22k on the magnificent makeover in a bid to shake off its status as a degraded slum. Initiated by 54-year-old junior high principal Slamet Widodo, the project was inspired by at least 3 other towns in the country that adopted similar paint jobs, and has turned at least 232 homes in Kampung Pelangi into works of art. Creative murals adorning the walls of narrow passageways burst with life, giving a veritable pulse to the whole village.

Tourists have definitely taken early notice of Indonesia’s growing rainbow village trend, and have flocked to them accordingly, including Kampung Pelangi. The investments made in revamping the former slum are sure to pay off, as local businesses are already seeing a rise in souvenir and food sales, according to the Indonesian Builders Association. It goes without saying that the lively, bohemian atmosphere of this newfound hot spot is also gold for Instagram shots!

for more pictures click here
http://www.boredpanda.com/rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia/

Color

 

May 17at 05:00am

Dying 78 Year Old CIA Agent Admits To Killing Marilyn Monroe Claims he carried out 37 assassinations

He carried out 37 assassinations for the US Government between 1959 and 1972 including Marilyn Monroe When people are on their deathbed, they have nothing to lose and nothing to gain.
One of the most awe-inspiring stories from the entertainment industry is that of Marilyn Monroe and the 78-year-old retired CIA officer, Norman Hodges, who made some of the most groundbreaking confessions ever noted from an ex-CIA officer.
In amongst his many confessions, he admits to being a group member of five CIA agents, whose sole task was to carry out assassinations.
He also admits one of his assassinations being none other than Glamour icon, Marilyn Monroe, who was killed not just because of her ties with John F Kennedy, but also because she slept with Fidel Castro, ultimately making her a massive national security risk.
Hodges says he has no regrets.
He claims he carried out 37 assassinations for the US Government between 1959 and 1972 including Marilyn Monroe.
Hodges had worked for the CIA. Hodges was a CIA officer for 41 years working as an operative amongst top level security clearances, he claims he was employed as a hit-man by the organisation, his duty was to assassinate individuals who posed a threat to the security of the United States of America.
Was trained as a sniper and a martial arts expert, but also trained in other methods ranging from taking people out with poisons and explosive Airline Travel The worst things about Airline Travel Foods that Fight Fat These 12 super foods speed up your weight loss and can potentially help melt fat! Environmental Nightmares These are the most toxic places on earth.
You'll never believe #5! Snaps of Celeb Vacations These Celebs Take Vacations to a Whole New Level! Airline Travel The worst things about Airline Travel Environmental Nightmares These are the most toxic places on earth.
You'll never believe #5! He was trained as a sniper and a martial arts expert, but also trained in other methods ranging from taking people out with poisons to using explosives.
Despite his old age, Hodges has managed to recall each of the assassinations he committed for the CIA.
He goes on to admit that the murders were carried out on American soil and by the orders of his then commanding officer, Major James “Jimmy” Hayworth. He also claims the timeline for the assassinations were between August 1959 and March 1972, when the “the CIA had its own agenda”.
Furthermore, he admits that he was part of an operation team of five members, who were taking orders to carry out the assassinations.
Their victims were from all walks of life ranging from journalists, union leaders, political activists, artists and scientists - all of which were killed because their radical ideas posed a threat to the interests of the United States.
Hodges admits that Marilyn Monroe was the only woman he had ever assassinated, a unique target at the time. He claims she had become a significant “threat for the security of the country” and had to be eliminated.
“We had evidence that Marilyn Monroe had not only slept with Kennedy but also with Fidel Castro”, says M. Hodges.
"My commanding officer, Jimmy Hayworth, told me that she had to die and that it had to look like a suicide or an overdose.
I had never killed a woman before, but I obeyed orders… I did it for America! She could have transmitted strategic information to the communists, and we couldn’t allow that! She had to die! I just did what I had to do!” Marilyn Monroe died on the 5th of August 1962.
Hodges claims he entered her room while the star was sleeping, injecting her with a fatal dose of Chloral Hydrate (a very powerful sedative) that was also mixed with Nembutal - a short-acting barbiturate, which ultimately caused her death.
The FBI is taking Hodges claims very seriously and has now placed him under custody whilst a full investigation is opened to attempt to verify his allegations. The most important witness in the case would have been Major James Hayworth, who died of a heart attack in 2011.
Two other CIA assassins who were identified by Hodges are also dead.
This could open up many questions about the CIA's activities in America in that era. What do you think? Why would Hodges say something like this if it weren't true? Is it all conspiracy garbage?

CIA


May 16at 05:08am

De tijd van verveling

We hebben het al meerdere malen in de geschiedenis terug kunnen lezen; zodra de mensen zich gaan vervelen dan gaat men zich vermaken in ongekende seks orgieën, liederig gedrag en men wist niet meer of een persoon een mannetje of een vrouwtje was!

Nu zijn we weer in die tijd aangekomen waar drugs, seks en geslachtsveranderingen de normaalste zaken zijn. We hebben pedofielen, homo’s maar ook transgenders en personen met nog zeer mooie verzonnen namen rond deze modegril die menen man en vrouw te zijn. Allemaal zaken van een zieke geest en tijd onderhevig. Deze zaken zie je nauwelijks als de mensen druk doende zijn om te overleven in oorlogen of tijden waar men druk bezig is een bestaan op te bouwen. Het is duidelijk aan tijd onderhevig en we zagen een soortgelijke barok tijd waar de edelen niets deden als alleen met elkaar naar bed gaan, geld op maakten aan feesten en decadente bijeenkomsten waar kinderen werden misbruikt en waar men twijfelde of men met een man of een vrouw in bed kroop.

Deze tijd zien we nu weer duidelijk terugkomen en het is wachten op de “big bang” waar alle ziekelijke geesten weer wakker geschud worden en dat ze moeten zoeken gaan naar eten en een slaapplaats.

Zoals ik al schreef, vele malen lees je van en over deze tijdperken en wederom zijn we er weer in beland.

Even om duidelijk te zijn, ik geloof ook niet in wat de diverse geloven stellen; van het perfecte beeld van een man en een vrouw en het produceren van kinderen in naam van een of andere heilige. En als een vrouw of man een geweldig leven kan op bouwen met iemand van hetzelfde geslacht is daar, in mijn ogen, niets mis mee. Maar als de kronkel in het hoofd zo ver gaat dat je deze zaken aan de grote bel moet hangen praat je over een ziekelijke geest en een zwaar ego- identiteitsprobleem.

Dat is wat nu weer gaande is en walgelijk te zien is hoe zelfs kleine kinderen gaan zeggen dat ze zich “voelen” als zijnde een van het andere geslacht en zich laten verbouwen! Dit is simpel een zieke geest die duidelijk geïndoctrineerd is vanuit de buitenwereld. Je hoort ook duidelijk alsmaar dezelfde verklaringen van deze ziekelijke personen die zich om laten bouwen of denken tweeslachtig te zijn. Nee, ik ben niet conservatief en zeker niet ouderwets en zelf heb ik vele van deze mensen naast me meegemaakt. Maar alsmaar zie je duidelijk in hun energie dat deze onzijdige wezens gewoon om aandacht schreeuwen en dat er vreselijke ego- identiteitsproblemen zijn.

Hoe ik dat kan bewijzen;
Zet een groep van deze geesteszieken op een plaats midden in de natuur. Laat hen teruggaan in het leven door weer te zien en te overleven van wat de natuur te bieden heeft. Dan gaan we kijken wie uit die groep zich nog druk maakt en of deze nog een man of een vrouwtjesrol wil spelen. De oorlogen en de kenteringen in de geschiedenis laten al duidelijk regelmatig via deze geschreven geschiedenis het resultaat zien.

Al dat “mannetje/vrouwtje” aandacht is niets meer dan een zieke geest met grote verveling, schreeuwend naar aandacht voor hun ego en identiteit, geen weg wetend in een leven.

De tijd zal het weer bewijzen.

John H Baselmans-Oracle

U kunt het artikel ook lezen op deze pagina

Hand


May 16at 05:06am

Misschien een opfrissertje voor heer Gois

Na 'ten minste houdbaar tot'-datum kun je het nog gewoon eten

Consumenten gooien nog steeds veel voedingsmiddelen weg die nog prima geconsumeerd kunnen worden. In Nederland verdwijnt elk jaar ruim 2 miljard kilo eten in de vuilinisbak: gemiddeld 135 kilo per persoon. De overheidsdoelstelling om de voedselverspilling met 20 procent terug te dringen wordt dus niet gehaald, blijkt uit recente rapportages.
Daarom begint de overheid samen met partijen uit de voedingsindustrie en de Wageningen Universiteit een campagne om verspilling tegen te gaan. Consumenten moeten zich bewust worden dat eten meestal niet is bedorven als de houdbaarheidsdatum is verstreken.

THT en TGT
Een THT (ten minste houdbaar tot) -datum staat op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan, maar je kunt het vaak nog wel veilig eten. Tot de THT-datum garandeert de producent veiligheid en smaak.
TGT (te gebruiken tot) staat op producten die erg bederfelijk zijn, zoals vlees, vis, voorgesneden groenten, koelverse maaltijden of verse vruchtensappen. Deze datum is de laatste dag waarop je het product nog veilig kunt gebruiken. Na deze datum kunnen er ziekteverwekkers in ontstaan. Deze kun je vaak niet zien, ruiken of proeven, maar je kunt er wel ziek van worden. Na de TGT-datum moet je het product dus weggooien.
Ook begint morgen de eerste Nationale Voedseltop in Den Haag, waar de voedingsbranche zich gaat buigen over onder meer voedselverspilling. Nederland heeft de ambitie om koploper te zijn op het gebied van veilige, gezonde en duurzame voeding.
Daarom doen de partijen op de top bijvoorbeeld een oproep om de data op verpakkingen met gezond verstand te gebruiken. Na het verlopen van de THT ('ten minste houdbaar tot')-datum is het doorgaans nog veilig om iets te eten, hooguit kan de kwaliteit iets minder zijn.

Verspilling
Door op de juiste wijze met houdbaarheidsdata om te gaan, kan volgens de brancheorganisatie voor de supermarkten, het CBL, tot wel 14 kilo verspilling per persoon per jaar worden voorkomen. Consumenten moeten zelf verstandiger omgaan met de THT-datum, door te ruiken en te proeven.
Uit onderzoek van bureau GfK uit 2013 blijkt dat 16 procent van de mensen voedsel meteen weggooit als de THT-datum verlopen is, terwijl dat dus helemaal niet nodig is. Sterker nog, zegt de club van voedselproducenten FNLI, een kleine 40 procent van de mensen weet het verschil tussen THT en TGT ('te gebruiken tot') niet.
Er zijn producten waarop in de Europese Unie geen THT- of TGT-datum hoeft te staan: verse groenten en fruit, wijn, kauwgom, alcohol met een percentage van 10% of meer, azijn, keukenzout, suiker en suikergoed, brood en banket.
Als het aan de Nederlandse overheid en voedselproducenten ligt kunnen droge kruidenierswaren zoals rijst, pasta's en specerijen daaraan worden toegevoegd. Dat zijn producten waarvan de kwaliteit wel achteruit kan gaan, maar waarvan de voedselveiligheid na de tht-datum niet in het geding is.

Etenswaren


May 16at 05:04am

Geef het volk brood en spelen

Zie hier de slaven en gehersenspoelde mensen van Nederland

Volk


May 16at 05:02am

Fluoride maakt je gebit kapot.

Is dit de grootste medische zwendel van de 21e eeuw?
Uit recente gegevens blijkt dat ruim de helft van de Amerikaanse kinderen zo veel fluoride heeft geconsumeerd dat hun tanden blijvend verkleurd zijn, terwijl het aantal gaatjes is gestegen.
Liefst 57 procent van de 6-19-jarigen heeft fluorose, blijkt uit onderzoek van de Boston University.
Hoofdonderzoeker Eman Behbehani merkte op dat het aantal gaatjes ‘aanzienlijk is toegenomen’. Dat terwijl men claimt dat fluoride beschermt tegen gaatjes.

Overconsumptie
Overconsumptie leidt tot fluorose, een tandverkleuring waarbij helderwitte vlekken het tandglazuur ontsieren. Bij zeer hoge concentraties komen ook bruine vlekken voor.
Gevorderde fluorose verhoogt de kans op gaatjes.
Uit onderzoek van het Fluoride Action Network (FAN) blijkt dat 58,3 procent van de Amerikaanse jongvolwassenen fluorose heeft.

Melkkoe
Uit de gegevens blijkt dat tot wel 24 miljoen jongvolwassenen een vorm van fluorose hebben, aldus het FAN.
Het behandelen van fluorose is een nieuwe melkkoe voor tandartsen.
Iedere dag bereiken onbekende hoeveelheden fluoride ons via voedsel, mondverzorgingsproducten, luchtvervuiling en medicijnen.

Politiek
Diverse studies linken fluorose aan tandbederf, waaronder die in Caries Research (2013), Community Dentistry and Oral Epidemiology (2004) en het International Journal of Paediatric Dentistry (2001).
Pogingen om het aantal gevallen van fluorose terug te dringen zijn mislukt.
“Niet wetenschap, maar de politiek steunt fluoridering,” zei advocaat Paul Beeber, voorzitter van de New York State Coalition Opposed to Fluoridation.
Hij wil dat er in Amerika een einde komt aan de fluoridering van drinkwater.

Giftig
De Nederlandse huisarts Hans Moolenburgh wijst er in een nieuw boek op dat fluoride een giftig industrieel afvalproduct is.
Het verhaal dat fluor ‘goed’ zou zijn voor het gebit is volgens hem gebaseerd op leugens. Hij spreekt van de grootste medische zwendel van de 20e eeuw.
Hij wist in Nederland het opkomend tij van Big Business en de overheid te keren en zorgde ervoor dat fluoridering bij ons werd afgeschaft.

Gebit


May 16at 05:00am

Schokkende oude Egyptische geschriften onthullen bizarre geheimen over Jezus

Jezus was een gedaanteverwisselaar die soms onzichtbaar was en kon vliegen. Dat blijkt uit oude Egyptische teksten die zijn bestudeerd door professor Roelof van den Broek van de Universiteit Utrecht.
De teksten, die zijn geschreven door bisschop Cyrillus van Jeruzalem, bevatten een aantal opvallende passages.
Zo zou stadhouder Pontius Pilatus hebben gezien hoe Jezus voor zijn ogen verdween. En in een droom zag hij Jezus vliegen.

Kussen
Ook vroegen de autoriteiten Judas volgens de teksten om Jezus te identificeren door hem te kussen omdat hij van gedaante kon verwisselen.
“Toen zeiden de Joden tegen Judas: ‘Hoe kunnen we Jezus arresteren? Hij heeft niet een enkele vorm, maar zijn uiterlijk verandert.”
“Soms is hij rossig, soms is hij blank, soms is hij rood, soms heeft hij de kleur van tarwe, soms is hij bleek als asceten, soms is hij jong en soms een oude man.”

Niet opgenomen
Het boek van Cyrillus van Jeruzalem werd uiteindelijk niet opgenomen in de Bijbel. Historici menen namelijk dat waarschijnlijk niemand geloofde dat de teksten op waarheid berustten.
Van den Broek zei dat waarschijnlijk zelfs de schrijver van de teksten het niet geloofde. Maar sommige details, bijvoorbeeld het avondmaal met Jezus, geloofde hij mogelijk wel.

Wonderen
“De mensen in die tijd, zelfs de hoogopgeleiden, hadden geen kritische houding,” zei hij. “Wonderen werden mogelijk geacht en waarom zou een oud verhaal niet waar zijn?”
Van den Broek schreef een boek over zijn bevindingen, getiteld Pseudo-Cyril of Jerusalem On the Life and the Passion of Christ.

Jezus

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.